Na Diki Gegere
nina Paul na Tabu Vania
Timothy
?Na Hava te tughunia igaa?
Paul na manevetena te gerea na gegere eni vania na puku ni hoghona Timothy. Toro lutu koukolua na ladavaghiniana na rongorongo Uto nina Jesus Christ (Rome 16:21; 1 Corinth 16:10; Philippi 2:19). Na pukuna toro loghoa sakai na vata ni taluutuni vamua itatana Christ moro lutu koukolu, ma Timothy na garimane vamua, Paul te ghanaghanaa Timothy te vaghaa na puku ni dalena. Na leta eni te loghoi tolu na ghanaghana mava ilokana.
Diki, na leta eni te bosa vania na tarai te mua utuni lokana na holohoru i Ephesus. Na tarai eni te mai vania na ghanaghana te mua utuni mete bosa, ‘Na lei totobo udolu ta vaevanei lokana na maramana eni tara puku ni dika, mana lei tarunga mana lei ghanaghana vamua tara uto.’ Na pukuna eni na lei manetarai sorisori tara hovera na vure ge kara mua ghanighi na lei vata ni vanga ma kara taulaghi ma kara gonighi na balu nilabu. Paul te kurutia Timothy mete betora gaira tara nia tarai na rongorongo te hahi.
Eruani, Paul te gerei nia na nilabu te uto vanira rana taluutuni ge ra taonighi tana bona tara kabukoukolu ge kara holohabaa God. Ma Paul te bosa vania na hava na nilabu na lei mane gehegehe na holohoru tara loghoa.
Toluni, Paul te bosa patupatua Timothy vania na nilabu ni tinoni lutu uto nina Jesus Christ, mana lei malei righitaoni nina Timothy vanira rana taluutuni ni Ephesus.
Na lei Ghanaghana Mava Ilokana na Gegere Eni
Nina bosa ni holopangoti Paul (1:1-2)
Horua na lei tarai sorisori (1:3-20)
Na hava ka gonia tana bona ni kokoeliulivuti (2:1-15)
Na nilabu nina mane gehegehe tana holohoru (3:1-16)
Na lei manetarai sorisori (4:1-20)
Ivei ko nea na righitaoniadira rana taluutuni (5:1-6:2)
Na bosa sosoko ta Timothy (6:3-21)
1
Nina bosa ni holopangoti Paul
Inau Paul, nina manevetena Jesus Christ, te viliu nia nina bosa ni vevetena God na vavolada, maia Jesus Christ ta pitudilaa na maiana.
U gerea vanigho Timothy to puku ni dalegu tana taluutuni. Gehegehedira 16:1
Inau tu kokoeliulivuti vania God a Tamada, maia Jesus Christ a dida na Lord, koro vahegho na sonihalavu mana veiarovi mana mabo.
Na lei tarai sorisori
Tana bona tu sania Ephesus ge ku tona tana bubulo Macedonia, mu kurutigho ge ko kabu so i Ephesus, mo ko betora gaira kiri tara nia tarai na rongorongo te hahi. Tara mua nia tarai na hava te talana na holohoru ge kara nia tarai. Ko bei lubatira na vure raini ge kara bei nia mangoli na niana tarai haia na lei tutugu tara mua utuni, tara tutugui mara vautoi ga na lei aha ni vavatadira. Na lei totobo te vaghai raini te puputui na hughuhughu, te mua hangara na vure ge kara kabu tana vola te uto ge kara taluutunia God. Ma nigua na puku ni ghanaghana ke, ge na lei tinoni taluutuni ke vonughira na dolo te butu mai tana toba te marabu, me lio maghora maia na puku ni taluutuni. Mana balu manetarai tara dilavia eni, mara ririu keha sania na kabu uto, mara nia nagho lio vamua na kokoe bule. Ra liona ge kara ghilala vaghara na lei manetarai ni vetena nina God, hauva mara mua ghilalaa na hava na ghanaghana ilokana na hava tara bosai, mara mua ghilalaa na hava te uto iga.
Ighita ta ghilalai na lei vetena ini tara uto tana bona ta goni taonia nia na hava te liona God. Mara mua gonia vanira na vure tara maemane, ma vanira vamua na vure tara diudiu mara kuliveu mara mua taonia nina vetena God, mara palugha, ra mua ghanaghana kalea na hava te tabu, mara mua nia kikinima God, ra labumatera tamadira pa tinadira pa hei na keha. 10 Na lei vetena ini vanira na vure tara ngelengele maia na mane tara tangodika itadira na lei mane, maia vanira na vure tara nira hunulu na seka,* Seka Na tinoni tara sagua tana bona ni veitotoghoni. Te mua loghoa siki maana mi padalaghi tana binaboli te haghaa igaa. Na tinoni ke taotaoni vetena vamua. pa rahei tara pegopego, pa tara diui na hava tara nia baubahu tana dete, maia vanira arahei tara gonia na hava te mua taonia na tarai te maemane. 11 Na bosa ni tarai kiri te tate tana Rongorongo Uto, ge dida God te rongoragha te lubatia vaniu mai ge ku ladavaghinia.
God te arovia Paul
12 Mi nau tu holoutoa Jesus Christ a dida na Lord na pukuna te lagalagau ge ku lutu vania. Me te deteu inau tu ulaghana me mangagu ge viliu ge ku gonia na lutu eni. 13 Aeni te utuni, sakai vamua tana vuivuni tu bosa dikalaa na Ahana Christ, mu nira ghighirou. Mu hilivira mu ku torora nina vure ke, hauva ma God te aroviu so na pukuna tu mua ghilalaa na hava tu nea, tana bona tu mua taluutunia mua. Gehegehedira 8:3; 9:4-5 14 Ma dida na Lord te kovala horu ngangataa nina sonihalavu mai i vuvungagu ge vaheu na taluutuni mana dolo te talukolu ghita itatana Jesus Christ.
15 Na lei bosa kiri te utuni, ge na lei tinoni soko kara lavipangotia ma kara taluutunia, gaia Jesus Christ te mai tana maramana ge ke vavolara rana hahi. Mi nau tu haba ni dika va itadira soko. 16 Ma keri te vaghaa ge aroviu God ge ku ladavaghinia Jesus Christ ge ke tatea mai nina veiarovi itagua, me ke nilabu vanira rana tangohahi, ge ma gaira ghua kara taluutunia gaia, ma kara loghoa na vola maurihali. 17 Na rongoragha mana haba ta God ke vaa me vaa. Agaia te vunaghi haba kasila ta mua vaevanea, me ke mua mate ma gaia heghena vamua te God. Amen.
Nina malei righitaoni Timothy
18 Dalegu Timothy, akiri nigua na bosa ni vetena. Ko talua tana liomu didira na bosa na lei prophet tara diki bosai vanigho nia ka. Na balu vure tara ghanaghana na totobo eni te kale tana bona tara tabea Timothy. Righia Gehegehedira 13:1-3 Ko taonighi na lei bosa kiri mo ko gonighi vaghaa nimua na vatei veitotoghoni. 19 Ko kabu ngasi ta nimua na taluutuni ta Christ, mo ko loghoa na ghanaghana mana lio te uto. Na balu tinoni tara tona sanighi tua raini, mana pukuna keri, didira na taluutuni te vaghaa na vaka te tuturi tana sebe. 20 Hymenaeus ma Alexander erua na vavaghaha raini. Inau tu lubatira vaa ta nina maana Satan ge koro naunau ge koro bei koehorua God.

1:2 Gehegehedira 16:1

*1:10 Seka Na tinoni tara sagua tana bona ni veitotoghoni. Te mua loghoa siki maana mi padalaghi tana binaboli te haghaa igaa. Na tinoni ke taotaoni vetena vamua.

1:13 Gehegehedira 8:3; 9:4-5

1:18 Na balu vure tara ghanaghana na totobo eni te kale tana bona tara tabea Timothy. Righia Gehegehedira 13:1-3