3
Paul te nongia na kokoeliulivuti
Ma eni ghua, ghau rana taluutuni, kau kokoeliulivutighai ge na bosana Lord ke mina me ke saopoi na lei komu tana maramana, ma kara talumavaa, ivei tua ke vaa iga, te vagha tana bona te mai vanighau. Kau kokoeliulivuti ghua, ge a God ke vavolaghai tadira rana lei tinoni tangohahi, na pukuna te mua subo ni tinoni tara taluutunia na Rongorongo uto. Ma Lord te nei haia na hava te nia baubahu, ma gaia ke va lagalaga ghau, me ke pilupungisighau itatana Satan. Mi ghai tai talui nimami na ghanaghana kodo itatana Lord, ge kau gehetighi vaso na lei totobo tai vetena ghau nia. Na dida na Lord ke hulighau, me ke hangai na ghanaghanamiu, ge kau ghilala utoa nina dolo a God mana vadangitai te vaheghau a Christ.
Kau bei lugu
Ghau rana taluutuni, ighai tai heghau na vevetena eni, nia nina na maana dida na Lord Jesus Christ, kau bei kabu kolura na balu hoghoda tara lugu na lutu, mara mua taonighi na lei vavaghaha ni lutu laga tai tatei vanighau. Ighau heghemiu tau ghilala, kau taonighi na hava tai gonighi. Ighai tai mua lugu tana bona tai kabukolughau. Mai mua lavileai na vanga itadira na vure, mi ghai heghemami tai pelui na vanga tai ghanighi. Ighai tai lutu laga tana bongi mana dani ge kai bei heghau na vahola. Ighai tai nea te vagha eni, na mua pukuna ge ke mua manamami na laviana na hahanga itamiu. Taho! Ighai tai nea te vagha eni ge ke vagha kai talutatea vanighau na nilabu ge kau taonia. 10 Tana bona tai kabu mua itamiu ka, mai heghau na vetena eni, “Ge ahei itamiu ke mua lutu ke, kau bei hea gea na vanga.”
11 Hauva ka, ighai tai rongovia na balu itamiu tara kabu lugu tana voladira. Ara kabu lee vamua, mara lavibuleadira na balu tinoni ta didira na lei lutu. 12 Tana ahana Lord Jesus Christ, ighai tai kokoe papara vanira ge kara tangomana na kabu tana vola te uto, ma kara lutu laga, ge kara kabulaghinia na voladira heghedira. 13 Mi ghau rana taluutuni, kau bei lugu gea na lutuani na lei totobo tara uto.
14 Kau vaevanera ma kau ghilalara rahei tara mua liona na taoniani na lei bosa tai bosai vanighau ilokana na gegere eni. Kau vaevane utoa na tinoni te vaghaa, ma kau bei kabu kolua, ge ke nighi maa oli heghena na lei nilabuna. 15 Kau bei nea agaia te vagha na ghamiu levunimate. E uto vaa, ge kau bosatate vania, te vagha na hoghomiu.
Nina bosa sosoko a Paul
16 Ma Lord ni mabo ke vaheghau haia na mabo tana lei vata ni halautu tughu bongi. A Lord ke kabu itamiu ighau udolu.
17 Nia na limagu heghegu, inau Paul tu gerea a nigua na bosa ni holouto. Ma eni te vagha tu nia heghegu na gereana na ahagu tana sosokoni na lei gegere tu gerei.
18 Anina sonihalavu dida na Lord Jesus Christ ke kabu itamiu.