2
Na lei totobo dika kara diki kale inaghona eruani na maiana Lord
Ghau rana taluutuni, nia na oliana mai dida na Lord Jesus Christ, me ke ghoro kolughita itatana, kai bosaa vanighau, 1 Thessalonica 4:15-17 ke bei nia hughahughapoto pe ke nighi vaghiliu na ghanaghanamiu te vagha kau rongovi kolilia na bosa te ghaghua, na bongina Lord te sara mai tua. E mua uto ge kara pegoghau ma kara ghaghua tara vaevanea na mabubu, pana Tarunga Tabu te bosaa eni, pa kara bosa ighai tai bosai pa tai gerei ta nimami na lei gegere. Ke bei pegoghau gea siki sakai ta siki halautu te keha. Na bongi keri, ke mua poso mua, ritini na veilalabui sule kolua God ke diki kale mughua, me ke tate mai na tinoni diu vetena. Na tinoni keri te liona ge ke haurakei na lei totobo udolu tara uto. Ma gaia ke talu habaa heghena, me ke dikalai na lei totobo ni holohaba mana vatei kikinima, ma gaia ke va haghe me ke va sopou horu ta nina Valetabu a God, me ke bosa agaia tua a God. Daniel 11:36; Ezekiel 28:2
?Au mua ghanaghana olia na hava tu bosai vanighau tana lei bongi tu kabukolughau? Ighau tau ghilala tua, na hava te betoa na maiana na tinoni diu vetena. Ke mua kale mua ritini na bona God te vilia vania. Ma nina na maana na tinoni diu vetena te lutu popolo tua itaeni. Hauva mana hava ta ghanaghana ke kale, ke mua tangomana mua, koekobe ahei te tabe pulohia nina na manaa ke tughuru tabalili tana halautuna. Keri vaho na tinoni diu vetena ke tate mai. Mi tana bona a Lord Jesus ke oli mai ge ke labumatea nia na ghuri tana mangana, me ke taghalaghinia tana maiana. Isaiah 11:4 Na tinoni diu vetena ke mai me ke lutui lei nina lutu a Satan me ke nia mai kolu anina na maana Satan, me ke gehetighi na lei vata ni butuli mana vaughilala te haeharegha tara mua utuni. Matthew 24:24 10 Me ke pegora na vure ge kara va tana mate. Kara mate na pukuna tara mua lavipangotia mana doloviana na utuni, ge kara nia vola. 11 Na pukuna keri, God ke nia vetena mai vuvungadira na maana hahihahi nia na ghanaghanadira ge ke lutu ilokadira, ge kara taluutunia na hava te mua utuni. 12 Na oliolina ke, rahei tara mua taluutunia na bosa te utuni, mara gehegehe dika vamua, God ke detera.
Na lei tinoni taluutuni kara tughuru ngasi
13 Ghau rana taluutuni a Lord te dolovighau, e uto tua, tai holoutoa haia God na pukuna ighau, na pukuna God te vilighau tana vuivuni, ge kara volaghau nia nina maana ni Tarunga Tabu, me ke neghau ge kau nina vure tabu God, ta nimiu na taluutuni tana na utuni. 14 Tana bona tai taraighau nia na Rongorongo Uto, God te volaghau, me hologhau ge kau lavia na tunuvamiu tana ladana dida na Lord Jesus Christ. 15 Keri ge, ghau rana taluutuni, kau tughuru kakai, ma kau varava ngasi tana lei bosa ni utuni te vagha tai taraighau nia mi ta nimami na gegere.
16 Itaeni, a dida na Lord Jesus Christ heghena vamua, ma God na Tamada te dolovighita. Mi ta nina na sonihalavu te va patupatu kasilaghita tana lei ghanaghana ni pitudila. 17 Ke patupatughau tana tobamiu, me ke lagalagaghau ge kau lutui ma kau bosai haia na lei totobo tara uto.

2:1 1 Thessalonica 4:15-17

2:4 Daniel 11:36; Ezekiel 28:2

2:8 Isaiah 11:4

2:9 Matthew 24:24