2
Na hava ka gonia tana bona ni kokoeliulivuti
Keri ge u kurutighau ge kau kokoeliulivutira na lei tinoni. Tana bona kau kokoeliulivuti ke, kau nongia God ke hangara me ke vautora, ma God ke hera mai nina veiarovi, ma kau bosaa na kokoe ni holouto. Kau kokoeliulivuti te vaghaa eni vanira na lei vunaghi haba maia arahei tara haba pungisighita ge ka kabu kolura tana mabo, ge ka kabu maemane ma ka nia kikinima God. Aeni te uto me liona God na vavolada. Me liona na lei tinoni ge kara mai ghilalaa na utuni, ma kara vola. Ma sakai vamua na God maia sakai te pala i ghobu te talukolua na tinoni va ta God, mana tinoni keri a Jesus Christ. Ma gaia te nia hevei na volana ge ke lavikeha na paludira na lei tinoni. Aeni na rongorongo te nia hevei God vania na maramana tana puku ni bona te uto. Vaho keri, God te viliu ge ku manetarai mu ku manevetena ge ku nia tarai na taluutuni mana lei totobo te utuni vanira rana mua Jew. Aeni nia na puku ni utuni, mu ku mua pegogho. 2 Timothy 1:11
Keri ke, mi tana bona kau kokoeliulivuti ke, u liodira na lei mane kara kokoeliulivuti ma kara hau datoi na limadira va ta God. Ma kara bei rutu ma kara bei hughuhughu. Mu liodira ghua na lei vaivine kara nia pupulu na tivi te uto. Ma siki sakai te vaevanera ge ke ghanaghanara gaira tara kikinima, ma kara kabu maemane nia na lei tivi tara nighi pupulu. Ma kara bei pidirighi gea na vuvulu ni uludira te vagha na rebi, kolua nia na damu kuli maia na lei vaguvagu maia na tivi te dato na mateni, ge kara talunaghora heghedira tana matadira na lei mane. 1 Peter 3:3 10 Hauvaa, na lei vaivine taluutuni mughua kara lutui na lutu uto haia, na pukuna aeni te maemane tana matana God.
11 Na lei vaivine kara kabu ni vaovarongo, ma kara naunau todore vasoo. 12 Mu mua lubatira na lei vaivine ge kara taraira na lei mane, pa kara logho maana vulera. Kara kabu beto ma kara vaovarongo vaso. 13 Na pukuna God te diki gonia Adam, mi murina ge gonia Eve. Vuivuni 2:7, 21-22 14 Ma Satan te mua pegoa Adam, gaia te pegoa Eve vamua, ma Eve te diki diua nina vetena God. Vuivuni 3:1-6 15 Mana lei vaivine a God ke vavolara nia na vahuhu gari* Na ghanaghana tana tete eni ke, ka righia iga e tolu na halautu. 1. A Paul te bosa pungisira na lei manetarai sorisori tara mua lubatira na lei vaivine kara taulaghi ma kara vahuhu gari. 2. God ke volara na lei vaivine ta nina sivuragha na Messiah itatana Mary. 3. God ke volara na lei vaivine tana bona ni vahuhu. ma kara kabu maemane ma kara kabu taonia na taluutuni mana dolo, mana kabu tabu.

2:7 2 Timothy 1:11

2:9 1 Peter 3:3

2:13 Vuivuni 2:7, 21-22

2:14 Vuivuni 3:1-6

*2:15 Na ghanaghana tana tete eni ke, ka righia iga e tolu na halautu. 1. A Paul te bosa pungisira na lei manetarai sorisori tara mua lubatira na lei vaivine kara taulaghi ma kara vahuhu gari. 2. God ke volara na lei vaivine ta nina sivuragha na Messiah itatana Mary. 3. God ke volara na lei vaivine tana bona ni vahuhu.