3
Lei mane huhuli tana holohoru
Na bosa eni te utuni, “Ahei te liona ngangata ge ke mane huhuli tana holohoru ke, gaia te liona ge ke gonia na lutu te mava ngangata.” Na mane huhuli tana holohoru ke bei gonia siki hava te dika tana volana, ge ke bei bosa dikalaa gea siki sakai. Me ke loghoa sakai na tauna, me ke nia bati na hulina, me ke kabu manaha, me ke holopangotira me ke kutira arahei tara mai tana valena, me ke loghoa na manaha ge ke nia tarai na Rongorongo Uto. Ke bei tinoni ni inu bulebule, me ke bei tinoni ni veilaulabui, me ke loghoa na lio ni talumuri mana mabo, me ke bei vaghaa na tinoni te nia gharu na rongo. Ke manahana na righitaoni utoadira nina binaboli ke, me ke taraira dalena ge kara taonia ma kara ghanaghana mavaa. ?Ma ge na tinoni keri, ke mua righitaoni utoa anina binaboli ke, mi vei ke nea na righitaoni utoana nina holohoru God? Na mane huhuli ke bei taluutunia gea pile bona Jesus, na pukuna ge ke ba nia talunagho gea ta nina vivili, ma God ke tangotoroa te vaghaa te tangotoroa Satan. Soko ghua ke, mana vure keha kara kokoe utoa vaso gaia na mane huhuli, ge ke bei haghevia gea nina vugho Satan, me ke sivilaghinia didira na ghanaghana mava i vuvungana na tinoni keri. Titus 1:6-9
Lei mane hahanga tana holohoru
Me vaghara ghua na lei mane hahanga tana holohoru, na vure subo kara ghanaghana mavara, ma kara bei pegopego, ma kara bei inubulebulea na wine, pa kara bei nia gharu na rongo. Kara tabe ngasilia na utuni tana holohoru God te tughunitateghita tua, nia na kabu tana lio mana ghanaghana te uto. 10 I naghona ge kara vilira na lei mane hahanga, kara diki gonia na balu lutu tana holohoru, te vaghaa kara tabora nia tana nilabudira. Kara lutu uto so ma kara kabu maemane ke, vaho ge kara vilira ge kara lutu. 11 Me vaghaa ghua na taudira,* Na ghanaghana ilokana na bosa eni tana leu ni Greek te na vaivine pana taudira. kara talumavaa na vuresubo, ma kara bei bosaa siki bosa dika vania hei kara ghilala tua te kabu uto, ma kara nia bati na hulidira ma kara lutu utoa na hava kara lutua. 12 Na mane hahanga ke loghoa sakai vamua na tauna me ke varava ngasi tatana. Ke righitaoni utora na lei dalena maia nina binaboli. 13 Arahei tara lutu uto tana holohoru, na vure subo kara ghanaghana mavara, ge na mane hahanga heghedira kara ghilala tara tughuru ngasi ta didira na taluutuni ta Jesus Christ.
Na utuni ta dida na taluutuni
14 Inau tu gerei vanigho gatu na lei totobo raini taeni, sakai vamua tu ghanaghana ge ku dutu ni gatu saravigho. 15 Ma ge tuku mua mina gatu sara i Ephesus ke, na gegere eni te hangagho ge ko ghilala utoa nia na vola mana nilabu te uto ta nina binaboli God. Raeni nina holohoru God te vola, mai tabe ngasi tana na taluutuni te utuni te vaghaa na tughuru mana berena. 16 E utuni ngangata, a kiri nina tarai ni holohoru te mava me haba.
Christ te livu mai tana huli ni tinoni,
mana Tarunga Tabu te talutatea gaia te maemane,
mana lei angel tara vaevanea,
Ma rana taluutuni tara ladavaghinia tana lei kema,
Me subo na vure tara taluutunia gaia tana maramana udolu,
Me lavidatoa va i kokou.

3:7 Titus 1:6-9

*3:11 Na ghanaghana ilokana na bosa eni tana leu ni Greek te na vaivine pana taudira.