Eruani na Gegere
nina Paul na Tabu vania
Timothy
?Na Hava te tughunia igaa?
Tana bona te ghaha tana vale pipiti i Rome, Paul na manevetena, te gerea na gegere eni vania Timothy i Ephesus. Paul te gerea na gegere ia, na pukuna ge ke patupatua tana lutu eni na ladavaghiniana na Rongorongo Uto. Na ghanaghana te mava ilokana te kabu ngasi tana taluutuni. Paul te tarai me patua Timothy ge ke nia ladavaghi na Rongorongo Uto nina Jesus Christ, me ke kabu ngasi itatana na tarai te utuni, me ke lutu te vaghaa na manetarai mana mane gehegehe, sakai vamua te vahaghitaili mana balu vure tara hughua so.
Paul te bosadilai vania tua Timothy na lei maemate tana hughuhughu, e taho na hava kara topoa ga, me vaa dikalai vamua na voladira rahei tara rongovighi.
Paul te vaa maumauribosa vania Timothy ta nina talunilabu tana volana, mi ta nina taluutuni, mi ta nina dolo vanira na vure, ma nina vahaghitaili nia na Rongorongo Uto nina Jesus Christ.
Na lei Ghanaghana Mava ilokana na Gegere eni
Nina bosa holopangoti Paul (1:1-2)
Holouto mana bosa ni patupatu (1:3-18)
Nina malaghai uto Jesus Christ (2:1-13)
Na tinoni lutu God te liona (2:14-26)
Na lei totobo maemategha tana lei bongi sosoko (3:1-9)
Paul te bosa papara vania Timothy (3:10-4:8)
Nina bosa sosoko a Paul (4:9-22)
1
Nina bosa holopangoti Paul
Inau Paul, tu gerea na gegere eni na pukuna God te viliu ge ku nina manevetena Jesus Christ. God te vetenau, ge ku tughunitatea na vola God te bahura nia rahei tara taluutunia Jesus Christ. Ighoe Timothy, tu dolovigho te vagha na dalegu, u gerea vanigho gatu na gegere eni. Tu kokoeliulivuti ge God tamada maia Jesus Christ dida na Lord ke vahegho na sonihalavu, veiarovi mana mabo. Gehegehedira 16:1
Holouto mana bosa ni patupatu
Timothy, inau tu holoutoa God na pukuna ighoe, gaia God tu lutu vania nia na puku ni nilabu te uto vagha tara ghaghua iga na lei kukuagu. Mu nia tona haliu so na ghanaghanaamu ta nigua na kokoeliulivuti tana lei bongi mana dani. Mi nau tu ghanaghana olia na kolobu ni matamu, tana bona toro vei sanighi gaa, mu ghanaghana ngatangata so ge ku ghoi righi matamu, ge ke vonughia na togotogo mana rivurivu na tobagu. Mu ghanaghana oligho ghua to logho ngangataa na taluutuni itatana Lord te ghaha iga didira na taluutuni a tinamu Eunice maia kukuamu Lois. Mu ku ghilala so ge na taluutuni eni te kabu ngasi itamua. Gehegehedira 16:1 Mana pukuna keri, inau tu ghoi maumauriolia vanigho ge ke vola haia nina sonihalavu God te vahegho tana bona tu talua na limagu i vuvungamu. Na pukuna God te mua nia hevei vanighita na Tarunga Tabu ge ka mataghu, hauvaa me vaheghita na Tarunga Tabu, ge ka loghoa nina maana, me hangaghita ge ka dolovira na lei tinoni, ma ka taghao utoa hegheda na volada.
Ko bei nia maa gea, na tughunitateana dida na Lord vanira na lei vure, mi nau ghua ko bei niu maa gea, na pukuna tu kabu tana vale pipiti, na pukuna tu lutua nina lutu God. Ko lavia na lagamu na nia vahaghitaili koluagu na ladavaghiniana na Rongorongo Uto, na pukuna God ke vahegho na laga mana maana ge ko lutua nia. Ma God keri te volaghita me vilighita ge ka kabu tabu, me nea eni na mua pukuna na hava ta lutua. Taho, na pukuna te ghaghua iga nina ghanaghana ivuvungada inaghona ge gonia na maramana, me tatea iga nina dolo mana veiarovi vanighita itatana Jesus Christ. 10 Mi taeni vaho ge talutatea vanighita na maiana Jesus Christ na vavolada. Me haurakea tua nina maana na mate, me talutatea vanighita na halautu ni vola maurihali, na pukuna na Rongorongo Uto. 11 Ma God te viliu inau ge ku nina manevetena, mu ku manetarai ni ladavaghiana na Rongorongo Uto nina Jesus Christ. 1 Timothy 2:7 12 Mana pukuna keri, ge u vahaghitaili tana vale pipiti eni, hauva u mua nia maa, na pukuna tu ghilalaa tua ahei tu taluutunia, mu ghilala utoa gaia te righitaoniu, me pilupilu ritini ke sara na bongi ni maiana tana ngiha. 13 Ko tabe ngasili utoi na lei bosa ni tarai kiri te utuni tu tarai sokogho nia, ge kara nilabu vanigho ge ko taonighi, mo ko kabu tana taluutuni mana dolo te pitikolughita itatana Jesus Christ. 14 Ma nia na maanana na Tarunga Tabu te kabu itatada, ko tabe ngasilighi na lei bosa utuni God te vahegho.
15 Ko ghilalaa utora na lei tinoni taluutuni tana bubulo i Asia maia Phygelus mi Hermogenes tara tona keha tua itagua. 16 Mu kokoeliulivuti vania Lord, ge ke talutatea nina veiarovi ta Onesiphorus ma nina binaboli na pukuna te mai kaou haia, me bosa patupatuu, me mua niu maa na pukuna tu kabu tana vale pipiti. 17 Mi tana bona te sara i Rome, e lavia na lagana na kene taoniagu, koekobe ge vuha kene sodou. 18 Mo ghilala utoa ghua ivei te nea na hangaagu, tana bona tu kabu i Ephesus. Keri ke, ge u kokoeliulivuti ge a Lord ke talutatea nina veiarovi tana bongi keri, a Lord ke detera na lei tinoni soko.

1:2 Gehegehedira 16:1

1:5 Gehegehedira 16:1

1:11 1 Timothy 2:7