6
Rana seka mana vunaghidira
Ma rana seka tara taluutuni ke, kara ghanaghana mavara ma kara nira kikinima na vunaghidira, ge ke bei bosa dikalaa gea ahei na ahana God maia dida na tarai. Me vaghaa ghua eni, rana seka tara loghora na vunaghi tara taluutunia tua na Rongorongo Uto ke, kara nira kikinima ghua na vunaghidira, na pukuna tara tamahoghoni tana taluutuni. Rana seka kara lutu laga vaa, na pukuna kara hangara hoghodira tana taluutuni. Mi nau tu kurutigho ge ko tughuniladai mo ko taraira nia na lei totobo raini.
Na tarai sorisori mana lologho utuni
Ma hei ke nia tarai na taluutuni keha, me ke mua nia tona kolu na utuni tana bosana dida na Lord Jesus Christ, maia nina na tarai tana holohoru ke, gaia te vonughia na talunagho me mua manaha. Me lio dika ge kokoe hughuhughu nighi na ghanaghana ilokana na lei bosa tana gegere tabu. Ma eni te nera na vure ge ra loghoa na lio ni ghaghana mana nia hughuhughu kolu mana koengele mana huru taboana ahei. Me nera na vure ge tona haliu na kokoe hughuhughu itadira na pukuna na liodira te dika mara sivilaghinia na utuni. Mara ghanaghana ge kara nia lutu vania na holohoru ke, kara logho suboa na rongo.
E utuni, ka nia togotogo ngangata tana bona ka taonia God ma ka nia togo vamua na hava ta loghoi tua. ?Na hava ta nia rughu haghe kolu mai tana maramana? Taho! ?Mana hava ghua ka ghoi nia rughuhoru kolu tana bona ka mate? Taho! Keri ke, me manada tua ma ka loghoa tua na ghada na vanga mana tivi ka nia pupulu. Ma gaira kiri, tara liona na logho suboana na rongo tara tumu tua tana tabotabo mara taripiti tana lei ghanaghana bule mana totobo maemategha, mara ghorara va tana totoro mana tataghalaghi. 10 Na lio ni doloviana na rongo te pukulaghi mai na lei vata ni palu. Mana balu vure tara nia ghaghua ngangata na rongo, te nera ge ra nia ponolio tua na taluutuniana God, mara kurusui nia na tobadira nia na vahaghitaili.
Na kokoe patupatu vania Timothy
11 Mi ghoe Timothy, ko holakehai na lei totobo dika kiri, na pukuna ighoe anina mane God. Ko lavia na lagamu ge ko kabu maemane mo ko kabu tabu, kolua na taluutuni mana dolo, mo ko tughuru ngasi mo ko lio ni dolo vanira na lei tinoni. 12 Ko lavia na lagamu na veitotoghoni tana taluutuni, ge ke lagavule na laviana na taba ni vola kasila, na pukuna na vola keri, God te hologho nia tana bona to tughuru mo tughunitatea nimua na taluutuni tana matadira na vure. 13 Mi tana matana God, te nia hevei na vola itatana lei totobo soko, mi tana matana Jesus Christ, te tughuru ngasi me tughunitatea na utuni i naghona Pontius Pilate tana bona te detea, John 18:37 inau tu kuruti ngangatagho, 14 ge ko taoni sokoi tua na lei totobo tu bosai vanigho gatu, koekobe ke sara mai na bongi ke livu mai ga dida na Lord Jesus Christ. 15 Ma God te ghilala tua na bongi vaghana keri mi tana livuana mai.
God te rongoragha.
Ma Gaia vamua te Vunaghidira na lei totobo udolu,
me Vunaghi haba haba vaa na lei vunaghi haba,
ma gaia te vunaghi pungisira na lei vunaghi.
16 Gaia heghena vamua te taho na sosokona.
Ma gaia te kabu i lokana na marara ka mua tangomanana va saraviana.
Me taho ghua ahei te righia, me ke tangomana va ghoi righiana tana ngiha.
Itatana gaia na talumava mana maana kasila! Amen.
17 Ko bosa papara vanira rahei tara lologho au tua tana lei totobo te vania vamua na vola eni, ge kara bei talunaghora gea, ma kara bei talua didira na ghanaghana dila tana na logho suboana na rongo mana lologho. Na pukuna ta ghilala tua na lei totobo eni ke talutaghaa. Hauva, kara talua vamua didira na pitudila itatana vasoo a God te liodolovi me vaheghita haia na lei totobo ta nighi togotogo. 18 Mo ko bosa papara ghua vanira ge kara gonighi subo na lutu uto, ma kara gonidila haia ge kara tutuva ma kara hevei vanira na lei tinoni na hava God te hera. 19 Ma kara nea te vaghaa keri ke, agaira tara baorei dilaa vanira heghedira i kokou na totobo te uto vulea na rongo, te vaghaa na vure kara gonidilaa na bere te ngasi ngangata tana ngiha. Mi kakeri kara topoa na puku ni vola te utuni.
20 Timothy, ko righitaoni utoa na hava God te talua tua tana limamu. Mo ko bei rongovira ta didira na kokoe bule te mua nia kikinima God, mo ko tulilighi na hughuhughu. Tana totobo eni na balu tinoni sorisori tara bosa hahia, “Aeni na manaha.” 21 Na balu tinoni tara taluutunia na manaha bule eni, tara vuha sivilaghinia na puku ni taluutuni.
Nina sonihalavu God ke kabu itamiu.

6:13 John 18:37