2
Nina malaghai uto Jesus Christ
Keri ke Timothy, ighoe na dalegu, ko kabu ngasi tana sonihalavu te vahegho God itatana Jesus Christ. Ighoe to rongoviu tua na hava tu nighi tarai tana matadira rahei tara varava ngasi i kakeri. Ko nighi tarai na lei totobo te utuni vanira rahei tara varava ngasi kara tangomana ge kara taraira ghua na lei tinoni keha. Ko vadangitai vaghau inau tana vahaghitaili te vaghaa ighoe nina malaghai uto Jesus Christ. Te vagha na malaghai te liona nina vunaghi ge ke nia togotogo, ko bei lubatighi gea na lei totobo ni maramana eni ke pungisigho tana lutu. Te vagha ghua, na tinoni te samatautau ke taonia mughua na vetena ni samatautau. Ke mua taonia ke, me ke mua lavi taba ni lagavule. Ma rahei tara lutu laga ta didira na leghai, gaira na vuivuni kara nia togotogo na vangana didira na lutu. Ko ghanaghana utoi na lei totobo kiri tu bosai vanigho gatu, ma Lord ke vahegho na ghilala tana lei ghanaghana ilokani. Ko ghanaghana olia haia Jesus Christ, gaia na tinoni te sivuragha mai tana kemana David na vunaghi haba, ma gaia te tughuruoli tana mate. Aeni na Rongorongo Uto tu nia tarai. Mana pukuna tu nia tarai na Rongorongo Uto eni ke, inau tara pitiu nia na talihalo te vaghaa na tinoni diu vetena. Hauva, me ke mua tangomana ahei ge ke pitia na bosana God. 10 Na pukuna keri, ge u lubati oliu heghegu mu vadangitai tana lei totobo tara neu nia, ge ke hangara rahei te vilira tua God, keri ge lavia vanira mai na vola kasila itatana Jesus Christ, ma God ke hera na lada mana rongoragha haia. 11 Ma eni na bosa te utuni!
Ge ta ka nia mate kolu Christ ke,
Mi ghita ghua ka vola kolu itatana gaia.
12 Ma ka vadangitai tana lei totobo vahola ke,
Mi ghita ghua ka vunaghi kolu itatana gaia,
Ma ka nia hughu ke,
Ma gaia ghua ke nighita hughu. Matthew 10:33; Luke 12:9
13 Sakai vamua ka diua dida na baubahu vania,
Gaia te kabu ngasi haia ta nina na lei baubahu,
na pukuna ke mua tangomana ge ke diui nina lei baubahu.
Na tinoni lutu God te liona
14 Ko ghoi bosa olighi vanira nia sono rana taluutuni kakeri na lei totobo raini, mo ko hovera tana ahana God ge kara bei nia hughuhughu gea na lei bosa. Na kokoe hughuhughu te vaghai kiri ke, e taho na hava kara topoa iga, me vaa dikalai vamua na voladira rahei tara rongovighi. 15 Ko lutu laga vania God ge ke nia togotogo animua na lutu. Mo ko lutu te vagha na tinoni te mua maa na pukuna nina lutu te maemane. Mo ko taraira vamua nia na bosana God te utuni. 16 Ko bei rongovighi gea na lei kokoe mana tutugu te mua uto, na pukuna na lei tinoni tara gonighi na lei totobo vaghani raini ke, kara sagauvia God. 17 Na lei tarai te vaghai raini ke, te sogha halavu tana tinoni te vaghaa na cancer. Erua na mane toro tarai te vaghaa raini a Hymenaeus ma Philetus. 18 Rogaira toro sania na halautu ni tarai te utuni, moro taraira nia na vure na tughuru oliadira na lei tinoni mate te kale tua, moro dikalai didira na taluutuni na balu tinoni. 19 Hauva, nina na utuni God te tughuru ngasi te vaghaa na berepukulaghi nia na lei bosa raini: “God te ghilalara nina vure,” Buka Iduidu 16:5 ma “Na vure tara bosa ge kara nina vure God, kara sanighi na lei vata ni tangohahi.” Isaiah 52:11
20 Tana valena na tinoni loghorongo na lei totobo ni vatei vanga iga tara gonighi nia na balu na gold mana balu na silver, mana balu na ghai mana vatu. Na lei totobo tara pelui nia na rongo sule kara nighi vanga vamua tana bona ni vanga koukolu sule, ma gaighi kiri te mua sule na mateni ke, kara nighi vanga tughu bongi. 21 Ma ge ko kabu marabu tana volamu tana lei totobo dika tu bosai raini ke, mi ghoe ko vaghaa na totobo ni vatei vanga tana gougonu sule. Na volamu te maemane mo ko gonidila ge ke nigho lutu God ta nina puku ni lutu.
22 Ko bei taonighi gea na lei ghanaghana ni tangodika vaghara na lei tinoni vaolu. Ko taonia vasoo na vola te maemane. Ko taonia mo ko tabe ngasilia na taluutuni itatana Jesus Christ talau. Mo ko dolovira na lei tinoni, mo ko kabu mabo. Ighoe ma rahei tara varava itatana Lord nia na toba te marabu, ighau kau gonighi mughua na lei totobo raini. 23 Mi nau ku ghoi bosa vanigho so, ko bei hogholavaghi gea tana lei kokoe hughuhughu te vuivunia na pepo. 24 Nina na tinoni ni lutu God, ke bei hughuhughu gea, me ke dolovira vasoo na lei tinoni. Me ke tangomana mughua ge ke tarai uto me ke nia vadangitai ghua. 25 Ko tangomana na vadangitai tana bona ko talu maemanera rahei tara nia sika na utuni. Ma God ke liliui na tobadira, ge kara tughulio ma kara taluutunia na utuni. 26 Vaho ge kara manahana na liupadiana nina vugho Satan, na pukuna e hau tua te pitira ge kara gonighi na lei totobo te lioni.

2:12 Matthew 10:33; Luke 12:9

2:19 Buka Iduidu 16:5

2:19 Isaiah 52:11