2
Nina dete God te maemane
Ge kau ghanaghana te manana sughua ge God te vahaghitailira rahei tara gonighi na lei totobo te dika raeni, hauvaa mi ghau ghua tau dika vaghara. Keri ke, me mua malumu vanighau ge kau pologhau heghemiu, na pukuna, tana bona tau detea siki sakai mau gonighi soo na lei totobo te dika te vaghai raini ke, mau bosa kaleghau heghemiu.Matthew 7:1; Luke 6:37 Mi ghita ta ghilala, gaia God te dete maemane, tana bona ke detera gaira ahei tara gonighi na lei totobo dika raini. ?Ivei tea, mau ghanaghana ighau ke, God ke detera me ke hurura vamua na balu tara gonighi na lei totobo dika raini, hauva, ke mua deteghau me ke hurughau tana bona kau gonighi na lei totobo te vaghai? Au ghilala tua, gaia God te liouto, me vadangitai, me lio beto te ghaha haia itamiu. ?Tau mua ghanaghana mavai? Mau mua ghilalaa, te lio uto haia vanighau, me neghau ge au kabu daro bona, ge kau tughulio tana lei palumiu.
Au kutuvatu sughua! Mau ghoroghoro kolui na lei dete vahaghitaili ke kaleghau, na pukuna te ngasi na tobamiu, mau mua tughulio tana palumiu. Na bongi ni dete ke mai, tana bona gaia God ke tatea nina rutu, me ke dete maemanera na lei tinoni tana maramana udolu. Ke detera ghua na lei tinoni soko, taonighi na hava tara gonighi.Buka Linge 62:12; Manahana Solomon 24:12 Ma gaia God ke hera na vola kasila, vanira rahei tara lutu uto maemane mara kene taonighi na lada mana rongoragha, mana malei haba, mana vola maurihali. Hauvaa, ma gaia ke kovala horua mai nina rutu mana totoro ivuvungadira, gaira rahei soko tara vangapaitu, mara gonighi na lei totobo tara dika, mara mua liona na taoniana na utuni. Ge kale na vahaghitaili mana gunaguna, ighobudira na lei tinoni tara kabu dika, ra diki na vure Jew, maia ghua na vure tara mua Jew. 10 God ke vahera na rongoragha mana malei haba, mana mabo, arahei tara lutu maemane. God ke va diki hera na vure Jew, mana na vure tara mua Jew ghua. 11 Na pukuna God te detera na lei tinoni soko nia sakai na vata ni kaekage vamua.Eruani Vetena 10:17
12 God ke detera na vure tara mua Jew tana bona tara hahi, sakai manaa tara mua loghoa nina vetena Moses. Ma God ke detera ghua na vure Jew tara hahi, na pukuna te vahera tua nina vetena Moses. 13 God ke dete maemanera rahei tara lavipangotighi na lei vetena mara kabu taonighi, me mua gaira tara ghilala leai vamua. 14 Sughua na vure tara mua Jew, tara mua loghoa na vetena gegere nina God, ta didira vadangi tara taonia na hava na vetena te bosaa, ge ra talutatea tana tobadira na hava te uto mana hava te dika. 15 Mara tatei tana voladira nina vetena God te gerei tua tana tobadira, na pukuna na manahadira te huru kalera, pe bosai vanira nia na hava tara gonia te maemane. 16 Na bongi ke mai, tana bona God nia Jesus Christ, ke detei na vola tara kabu polo itadira na lei tinoni. Aeni na Rongorongo Uto tu nia tarai.
Na vure Jew tara mua taonighi nina vetena Moses
17 Ke vagha kau Jew ke, au ghanaghana ke tau maemane tana matana God na pukuna tau varava ngasi vamua ta nina vetena God, mau nia talunagho tau nina puku ni vure God. 18 E utuni tau ghilalai na hava God te liona, mau ghilala na hava te maemane mete mua maemane, na pukuna na vetena te tarai ghau nia tua. 19 Mau ghanaghana ge kau hulira rana rorodo, mau bulu vaughilala vanira tara sivi tana pungi tara mua taluutunia God. 20 Tau ghanaghana, kau tangomana na taraiadira rana bule, maia na lei gari pile nia na halalutuna God. Tau ghanaghana te vagha, na pukuna tau ghanaghana ge kau holaa ilokana nina vetena God, na manaha maia na utuni. 21 ?Ke vagha kau taraira tua rana keha ke, na hava na pukuna ge au mua tarai ghau heghemiu? Mau bosa vanira ghua na balu kara bei gito, hauva mi ghau sono tau gito. 22 Mau bosa, “Kau bei ngelengele,” hauva, mi ghau ghua tau nei so. Mau hove pungisighi na holohabai na lei titinoni, hauva mi ghau ghua tau gito i lokana didira na vale vaukolu tabu na vure tara mua Jew. 23 Mau talunagho ngangata ighau, te vagha tau ghilala utoi nina lei vetena Moses, hauva mau diui so, mau mua nia kikinima God. 24 Vagha keri ge bosaa na Gegere Tabu,
“Rana mua Jew tara bosa taboa na ahana God, na pukuna ighau, rana Jew!” Isaiah 52:5
25 Na nilabu ni pahevaughilala te mava, ge teke vagha kau taoni udolui vamua nina lei vetena God. Ge takau mua taonighi nina lei vetena God ke, mau vaghara sono rana mua Jew tara mua pahevaughilala. 26 Ke vaghaa rana mua Jew, kara taonighi tua nina lei vetena God ke, God ke bosaa tara nina vure ghua. 27 Te vagha gaira rana mua Jew tara mua pahevaughilala, mara pangotighi nina lei vetena God, tara bosa kaleghau na lei Jew tara pahevaughilala, mara ghilala manahani nina lei vetena God, hauva mara mua kabu taonighi. 28 Tau mua puku ni Jew ighau, mana pukuna vamua tara vahughau mai tana vinavahuhu ni Jew pa au lavipangotighi na nilabu ni Jew ni pahevaughilala. 29 Taho! Mana puku ni Jew ke gaia siki sakai, God te vaa maemanea na tobana tua. Mana puku ni pahevaughilala te mua paheana na huli, ma mughua na tughulio tana tobana, nina Tarunga Tabu God te nia hevei mai, te mua nia na vetena. Siki tinoni te tughulio tana tobana ke, na vure subo tara mua holohabaa, ma God vamua ke holohabaa.Eruani Vetena 30:6

2:1 Matthew 7:1; Luke 6:37

2:6 Buka Linge 62:12; Manahana Solomon 24:12

2:11 Eruani Vetena 10:17

2:24 Isaiah 52:5

2:29 Eruani Vetena 30:6