Buka Rughuhoru
?Na Hava te tughunia igaa?
Na buka eni te tughunitatea na bona haba va tana Israel. Aeni ke, na rughuhoru kehara rana vure ni Israel tana kabu popongo ni Egypt. Na buka te loghoi e vati na levu - Sakai, na tatavahaleadira/rughuhoruadira rana Israel sania tana kabu popongo; eruani, didira na vinano va tana Ghotu Sinai; Toluni, nina baubahu God kolura nina vure tana Ghotu Sinai, ma gaia te hevei na lei vetena ge kara kabu taonighi; Vatini, na goniana na Vaevale tapole tabu mana lei hegohego ilokani, mana lei vetena nia na manesukaghi mana na holohabana God.
Haba va, na buka eni te tughunitatea na hava God te nea, tana bona gaia te tatavahale na vure tara kabu popongo me vuivuni geke gonira nina vure tana butonikomu te laga.
Na mane nagho tana buka eni, a Moses, na mane God te vilia ge ke hulira nina vure ge kara rughuhoru tana Egypt. Na bona ni buka rana vure udolu tara ghilala utoa ke, na Hangavulu na Vetena tana erua hangavulu na levu.
Na lei ghanaghana tara mava ilokana na gegere eni
God te tatavahalera rana Israel tana Egypt 1:1 - 15:21
Tara rughuhoru sania na Tahi Sisi va tana Ghotu Sinai 15:22 - 18:27
Na vetena ma nina baubahu God 19:1 - 24:18
Na Vaevale tapole tabu mana lei vetena ni holohabana God 25:1-40:38
1
Na kabu popongo i Egypt
Raini gaira na lei dalena Jacob tara tona kolua tamadira i Egypt, sopa sakai tadira kolura didira na binaboli: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, God ma Asher. Joseph te diki ghana mai tua i Egypt. Ma gaira udolu na binaboli ta Jacob ke, te kaekage e vitu hangavulu.
Sopa bongi, Joseph kolura hoghona tara mate, tara sokolaghinia na vinavahuhu. Ma didira na binaboli tara sopa loghoi te subo na gari mana kukuagha. Ko righia, gaira tara sepalaghi minamina, ma gaira tara vonughia na komu i Egypt.
Mana vunaghi haba vaolu te dato mai tana malei kabuna i Egypt, te mua ghilala pilena tua a Joseph, pana hava te gonia. Gaia te bosa vanira nina vure, “Na vure ni Israel/Jew raini ke, geva kara dikalaghita, na pukuna tara subo vaho tua. 10 Mai ghita ma ka kenea na halautu ke nera ge kara kubolu horu. Ma ka mua nea te vagha keri, geva na veitotoghoni ke puputu dato mai, ma gaira igeva kara hangara na ghada na levunimate, ge kara veitotoghoni kolughita. Vaho, ge kara sogha sania na kema.”
11 Kakeri vaho, gaira na vure ni Egypt tara nera na vure ni Israel/Jew geke didira na tinoni ni lutu. Ma gaira tara talui na lei vahaghitaili i vuvungadira, tara ghanaghana ke, ma gaighi na lei lutu mava raini ke nera ge kara kubolu horu. Gaira tara hughutira ge kara gonighi na komu i Pithom mi Rameses te vagha i ghobu, na nina vatei hevei horu na vunaghi haba, tara holoa nia Pharaoh. 12 Ma gaira na vure ni Egypt tara vahaghitaili ngangatara rana Israel/Jew. Hauva, gaira na Israel/Jew tara mina ngangata na sepalaghi. Keri ke, na vure ni Egypt tara mataghu, 13 mara ghanaghana ge kara nea na tinoni ni lutu ge ke vahaghi taili vaa ghua. 14 Gaira tara mua arovira na Israel/Jew, ra hughutira ge kara goni biriki mana mota, mara nera ge kara lutu daroni bona tana leghai.
15 Ma gaia na vunaghi haba ni Egypt te nia hevei na vetena eni vanira na vaivine ni lutu ni Israel, Shiphrah ma Puah, 16 “Tana bona koro hangara na lei vaivine ni Israel/Jew tana vahuhu ke, koro matera na lei meomeo mane kara vahu horura mai. Lubatira na lei meomeo vaivine ge kara vola.” 17 Na pukuna rogaira na vaivine ni lutu toro nia kikinima God ke, rogaira toro hove na taoniana na vunaghi haba, moro lubatira na lei mane ge kara vola ghua. 18 Ma gaia na vunaghi haba te holora na vaivine ni lutu, me bosa vanira, “E ghua geo nea te vagha eni? E ghua ge ro lubatira na mane ge kara vola?”
19 Toro tughubosa vania, “Aghe na vunaghi haba, na lei vaivine ni Israel/Jew tara laga ngangata. Ra mina ngangata na vahuadira na daledira keri ge oro mu sara topora. Ra mua kiki tana vahuhu, vaghara na lei vaivine ni Egypt.” 20 Keri ke, God te vautora na vaivine ni lutu, mana rana Israel/Jew tara tona haliu na sepalaghi, totolo dato me laga ngangata. 21 Mana pukuna rogaira na vaivine ni lutu toro nia kikinima God, gaia te sopa vahera rodidira sopa binaboli.
22 Ma na vunaghi haba ni Egypt te nia hevei na vetena eni vanira nina vure, “Sonira na lei meomeo mane tana beti tina Nile. Ma kau volara vasoo na meomeo vaivine.”