50
Na tavughiana Jacob
Mi tana bona te mate a Jacob, a Joseph te taoraghi me tangitangi savua a tamana, mu nonginongia. Keri ge bosa vanira na lei vure gonigoni tinoni vahaghi ge kara gonigonia vania na hulina* gonigonia vania na hulina Tara dalighi nia na hulina na balu beti pala na kokolo uruurua ge ke bei minamina gea na mabulu. tamana. Mara gonidilaa na hulina vania na tavughiana. I lokani ara vati hangavulu na bongi tara gonigonia na hulina Jacob. Mi lokani ara vitu hangavulu na bongi tara nia dai na hulina Jacob i Egypt nia na dikalio.
Mi murini ara vitu hangavulu na lei bongi ni dikalio, a Joseph te tona me va kokoe vanira lei nina vure huhuli a Pharaoh, me nongira ge kara vaa kokoe tughuna agaia vania Pharaoh na vunaghi haba ta nina levu nia na mateana tamana. Me ghaghua vanira, “Kau bosaa vania Pharaoh te vaghaa eni, ‘A tamagu te nongiu ge u baubahu nia na papari vania, me ghaghua, “Inau tu dutu ni mate tua, mo ko lavi pulohia vaa na huligu tana butonikomu i Canaan, mo ko tavughia na huligu ilokana na vatuluma ni tavughiadira nigua na binaboli.” Me manana ngangata tua ge ku tona mu ku vaa tavughia a tamagu. Ku tavughi sokoa mua tamagu ke, mu ku oli mai tua.’ ”
Ma Pharaoh te lavi pangotia nina nongi a Joseph, me ghaghua vania, “Ko tona mo ko va tavughia tamamu, te vaghaa to nia baubahu tua.”
Ma Joseph te tona kolura rana lei vure huhuli ni Egypt maira rana lei vure manaha, ma gaira udolu rana lei mane nagho [tana gavumane] ni Egypt. Ma Joseph te lavira ghua rana lei hoghona udolu, maira agaira udolu tara halakulana Jacob. Hauva ka, mara sani olira rana lei daledira tara pile, maighi didira na lei sheep mana buluka, maira didira na lei maumanu vola udolu tana bubulo i Goshen. Mara subo ngangata na lei vure tara sari taonia Joseph tana bona vaghana tara vaa tavughia Jacob. Na balu tara haehaghe tana lei taitakiro, balu tana vuvungani na lei horse, mana balu tara sakusaku tua.
10 Tana bona tara sara tana bona ni vatei viovio koni i Atad, lilighina na beti tina Jordan, agaira tara gonighi igaa na lei gehegehe sule ngangata ni tautavughi, tara tangihia iga Jacob nia tara dikalio. na kabu ni dikalio vaghana eni te lavira ara vitu na bongi na niana dikalio a tamana Joseph. 11 Ma rana lei vure ni Canaan tana komu kiri tara tughua na ahana na bona keri mara ghoi holoa nia Abel-Mizraim, Abel-Mizraim Na ghanaghana ilokana na ahana ke, “Na bona ni dikaio tana lei vure ni Egypt.” na pukuna tara bosaa, “Aeni na bona ni dikalio sule vanira rana lei vure ni Egypt raini.”
12 Ma rana lei dalena Jacob tara ghoi goni taonia sono na hava te vaghaa Jacob te bosaa vanira. 13 Agaira tara ghoi lavia na hulina Jacob mara nia tona vaa tana butonikomu i Canaan, mara tavughia na hulina i kakeri i lokana na vatuluma i Machpelah. Aeni na vatuluma te pelua tua Abraham, na vatei tavughiadira na lei vure ta nina na binaboli lokana nina leghai Ephron na tinoni ni kemana Het i lilighina Mamre. 14 Mi murina tara tautavughi soko tua, a Joseph kolura rana lei hoghona maira gaira udolu tara nia udukolu tona tana tavughiana tamana, a Jacob ke, tara ghoi pulohi i Egypt.
Joseph te ghoi kokoe pukulaghi vanira rana lei hoghona
15 Mi murina te mate tua a tamadira, agaira rana lei hoghona Joseph tara mataghu. Mara ghaghua heghedira, “Itaeni tana lei bongi raeni, igevaa Joseph ke lavitughughita a nighi na lei totobo dika ta nei vania i dania tana lei niulu tara padi tua.” 16 Ma gaira tara nia vetena vania vaa na rongorongo a Joseph, mara ghaghua, “Inaghona ge mate a tamamu a Jacob ke, agaia te kokoea vanighai, 17 ge kai bosaa vanigho te vaghaa eni, ‘Ko talukehai vanira rana lei hoghomu na lei totobo dika ngangata tara gonighi vanigho.’ Keri ke, mi ghai rana nina lei ghairau a nina God a tamamu Jacob, tai nongi kurutigho ge ko talukehai vanighai nimami na lei hahi i vuvungamu.” Mi tana bona Joseph te rongovia na rongorongo eni, agaia te ia dikalio ngangata me tangi. 18 Keri ge ara mai tatana rana lei hoghona mara mai tongaghi horu kikinima vania i naghona, mara ghaghua vania, “Itaeni ke, ighai kai ghoi nimua na lei seka.”
19 Hauva ka, ma Joseph te bosa vanira, me ghaghua, “Kau be mataghuniu gea. ?Ivei te ghaghua, A God inau ge ku heghau na totoro? 20 Ighau tau gonia na dika vaniu, hauva God te ririu/tughua tana na totobo te uto vamua. Agaia God te laviu mai tana malei haba eni tana lei bongi raini ge ku volara rana lei tinoni togha tana lei niulu ni ngengere tara haghevighi tua. 21 Kau bei ghoi mataghu gea, ke mua ghaghua igaa na hava tau ghanaghanaa. Inau heghegu tua ku righitaonighau maira ghua nimiu na lei binaboli.” Ma gaia Joseph te kokoe togholuvura rana lei hoghona nighi na lei kokoe mabe mana lavipangoti te nighi vanira.
Na mateana Joseph
22 Ma Joseph maira rana lei hoghona kolura didira na lei sopa binaboli tara ghahara i Egypt. Ma Joseph te vola saravia sakai na hangalatu [paregho/me sara e salaghe] (110) na niulu, ge mate. 23 Agaia te vola sodo/saravighi me righira sono ara toluni na vavata ni kulagha tara sivuragha tana dalena a Ephraim. Ma gaia te vola me lavira rana dalena Machir, na dalena Manasseh, ilokana nina binaboli. A Joseph te lavipangotira me pabera rana lei vavata ni kulagha raini vaghara rana lei dalena heghena.
24 Ma Joseph te ghaghua vanira rana lei hoghona, “Inau tu dutu mate, hauva ka, ma God ke mai utuni vanighau i kise, ge ke lavi rughuhorughau iani Egypt. Agaia ke lavi olighau vaa tana butonikomu te nia baubahu tua ge ke hera rana lei vaivaridira Abraham, Isaac, maia Jacob.”
25 Ma Joseph te nira rana lei hoghona, rana lei vaivarina Jacob tana lei bongi rakiri ge ara gonia na papari ni baubahu sule ngangata, ge ghaghua vanira gaia, “Tana bona ke mai God ge ke huiolighita vaa i Canaan na butonikomu ni baubahu ke, kau laviolia ghua na huligu tana bona kau pulohi.” 26 Ma Joseph te vola me saravighi sakai na hangalatu [paregho/me sara e salaghe] (110) na niuluna ge mate. Mara gonigonia na hulina, mana hulina tara taluhaghea tua ilokana na kovini tana butonikomu i Egypt mua.

*50:2 gonigonia vania na hulina Tara dalighi nia na hulina na balu beti pala na kokolo uruurua ge ke bei minamina gea na mabulu.

50:11 Abel-Mizraim Na ghanaghana ilokana na ahana ke, “Na bona ni dikaio tana lei vure ni Egypt.”