40
Tughuruvaghinia mara tabua na Vaevale tapole tabu
Ma Yahweh te bosa vania Moses, “Ko tughuruvaghinia na Vaevale tapole tabu tana [diki bongi tana] niulu vaolu. Ko talua na Bokisi ni Vetena ni Baubahu tabu iloka, mo ko taria na tivi ke pungisia na Bokisi ni Vetena ni Baubahu tabu ilokana na Bona Tabu Vaho tua. Vaho ge ko lavi haghea mai na bela, mo ko talui na lei hegohegona tana sopa malani. Mo ko lavi haghea mai na tughuru bulu mo ko talui va na lei bulu ivouvotuna. Mo ko talua na bela tabu ni kere ghaiuruuru ipari bebetena na tivi te voko pungisia na Bokisi ni Vetena ni Baubahu tabu. Mo ko tari datoa na tivi to gonia vania na mataulana na Bona Tabu. Ko talua na bela ni sukaghi [ipari bebetena] inaghona na mataulana na Bona Tabu. Talua na popo sule ni vatei siu ighobuni na Bona Tabu maia na bela ni sukaghi kekere, mo ko heo vonughia nia na beti. Vaho ge ko talu datoa na vokovoko kililia na lei totobo raini, mo ko taria na tivi tana mataulana na pilupilu.
“Ko lavia na kokolo tabu mo ko seburukaghinia va tana Vaevale tapole tabu mana lei hegohegona, ge kara tabu. 10 Ko seburukaghinia va na kokolo tabu tana bela ni sukaghi kekere maia na lei hegohegona, ge kara tabu. Vaho na bela ni sukaghi ke liliu ni tabu ngangata. 11 Vaho, ko siusiua na popo sule ni siu mana malei sopouna, ke nera ge kara tabu.
12 “Ko lavira mai Aaron mana lei dalena mai tana mataulana na Bona Tabu, mo ko siuvira nia na beti. 13 Ko pupulua nia Aaron na pupulu tabu mo ko siusiua, ke kobe kehaa ge ke gehegehe vaniu ke vaghaa na manesukaghi. 14 Vaho ge ko holara mai dalena, mo ko pupulura nia didira na pupulu. 15 Ko siusiura te vagha to nea tua tamadira, ge kara gehegehe vaniu te vaghara na manesukaghi. Mara nia siusiu eni Aaron mana vinavahuhuna kara kobe kehara tana malei manesukaghi ke va me va, taoni na vavata mana vavata.”
16 Ma Moses te rughuhoru ge ke gonighi na lei totobo Yahweh te vetenaa nia. 17 Keri ke, na Vaevale tapole tabu tara tughuruvaghinia tana [diki bongi tana] niulu vaolu. 18 Ma Moses te talu kolu udolua nia na taluani na pukuni tana malani, me tughuruvaghinighi ga na bere, me talu datoi na iholana. 19 Vaho ge ra tari kililia nia na tivi mara saroa nia na vouvotuna na ghuighuli ni maumanu mana goat, taonia na hava Yahweh te vetenaa nia.
20 Keri ge Moses te talu haghe tana Bokisi ni Vetena ni Baubahu tabu erua na midi ni vatu na hangavulu na vetena, me talui va iga na ghai ni holaana. Me talua va ghua na vovongona na Bokisi ni Vetena ni Baubahu tabu. 21 Vaho ge hola haghea mai na Bokisi ni Vetena ni Baubahu tabu tana Bona Tabu Vaho tua, me tari pungisia nia na tivi ge kara bei vaevanea, te vaghaa Yahweh te bosaa.
22 Ma gaia te talua na bela te pala va ilonga ilokana na Bona Tabu, ipari bebetena vamua na tivi tara taria iloka. 23 Vaho ge talui tana vuvungana na berete tabu te tughuru pungisia na matana Yahweh, te vaghaa Yahweh te bosaa.
24 Ma gaia te tughuruvaghinia na tughuru bulu kaekage kolua na bela te pala ilauna na Bona Tabu. 25 Vaho ge ko talui va na lei bulu ivouvotuna tana matana Yahweh, te vaghaa Yahweh te vetenaa nia.
26 Ma gaia te talua ghua na bela gold ni ghaiuruuru tana Vaevale tapole tabu ilokana na Bona Tabu inaghona na vokovoko ilokana. 27 Tana vuvungana keri tara kerea na ghaiuruuru, te vaghaa Yahweh te vetenaa nia.
28 Ma Moses te taria na tivi tana mataulana na Bona Tabu. 29 Tana lilighina na mataulana, gaia te talua na bela ni sukaghi kekere. Me kerea na sukaghi mana na sukaghi ni wheat, te vagha Yahweh te vetenaa nia.
30 Ma gaia te talua na popo sule ighobudira na Bona Tabu mana bela ni sukaghi kekere. Ma gaia te heoti vonua nia na beti, ge kara tangomana na saudira heghedira nia rana manesukaghi. 31 Ma Moses ma Aaron maia rana lei dalena Aaron kara saui na limadira mana tuadira tana popo. 32 Tana bona kara va tana bela ni sukaghi, pa kara haghe tana Bona Tabu ke, kara tughuru beto ma kara sasau ghua, te vaghaa Yahweh te vetenaa nia.
33 Vaho ge tari kililia nia na tivi na bebetena na Vaevale tapole tabu mana bela ni sukaghi. Me tari datoa na tivi tana mataulana na pilupilu, mi kakeri Moses te sokoa/sokolaghinia na lutu.
Na rongoragha Yahweh te vonughia na Vaevale tapole tabu
34 Keri ke, na ghoghopa te saroa na Vaevale tapole tabu, mana rongoraghana Yahweh te vonughia. 35 Ma Moses te mua tangomana ge ke haghevia na Vaevale tapole tabu, na pukuna na ghoghopa te saroa, mana Vaevale tapole tabu te vonughia na rongoraghana Yahweh.
36 Mi tana bona ke ghate datoa na ghoghopa sania na Vaevale tapole tabu me ke gharadu, na vure ni Israel kara tona taonia ta didira na vinano. 37 Me ke sopou so na ghoghopa ke, kara mua tangomana na tona koekobe, ke ghoi gharadu. 38 Ma nina ghoghopa Yahweh te sopou tana vuvungana na Vaevale tapole tabu tana dani, mi tana bongi na lake tana lokana na ghoghopa, ge kara righia va na vure ni Israel. Ma eni t tona haliu taonia didira na vinano.