Joshua
?Na Hava te tughunia igaa?
1
Na hava Yahweh te bosa vania Joshua
Mi murina Moses nina tinoni ni lutu God te mate tua. A Yahweh te bosa vania Joshua dalena Nun, nina tinoni hahanga ni lutu Moses, me ghaghua, “Na pukuna nigua na tinoni ni lutu Moses te mate tua ke, mi ghoe ko ghoi hulira nigua na vure ge kara sogha halavua na beti tina Jordan va tana bona ni pari tu bahura nia geku vahera. Na bona ni pari kau tonavia ke, tu gonidilaa vanighau tua, te vagha tu bahu sokoa vania nia tua Moses. Na bona ni pari ku vaheghau ke, te vuivuni tana bona mamaha na ahana Negev paleva longana me ke va sara tana lei ghotu ni Lebanon paleva launa. Me ke ghoi vuivuni tana beti tina Euphrates paleva uluna tana tahi Mediterranean, me lavia va tana bubulo tara sopou iga na taba ni vure ni Heth. Me taho siki sakai ke lagavulegho tana veitotoghoni tana bona to vola mua. Inau haia itamua, te vagha tu nea iga Moses. Inau ku kabu kolugho haia, muku mua sanigho.
“Ko tughuru ngasi haia, mo ko bei mataghu na pukuna ighoe ko hulira na vure ini gekara haghevia na bona ni pari tu bahura nia tua rana kukuamiu idania ku vaheghau. Ko tughuru ngasi haia, mo ko bei mataghu. Ko taonighi haia na lei vetena te vahegho nigua na tinoni ni lutu Moses, mo ko bei sania gea siki peleni na lei vetena kiri, ge ivei tua ko va mana hava tua ko gonia ke tatavahale vanigho. Ko siroa mo ko idumia haia na buka ni vetena, mo ko taraira na vure nia na bosa te ghanaa i lokana. Tana dani mana bongi ko ghanaghana taoni utoi na lei bosa ini, geko tangomana goni utoani na hava na vetena te bosaa. Ko gonia te vagha eni ke, na lei nimua nilabu ke tona tatavahale me ke uto. Inau tu bosa vanigho, ko tughuru ngasi haia mo ko bei mataghu, mo ko bei ghanaghana ruarua, na pukuna ivei tua ko vaa, inau, nimiu na God, ku kabu haia itamua.”
Joshua mana vure tara gonidila ni sogha halavuana na beti tina Jordan
10 Joshua te kokokoe laga vanira na lei mane nagho ni Israel te vagha eni, 11 “Kau talighu itadira na vure, ma kara gonidilai na balu vanga, na pukuna e tolu na bongi taeni ka sogha halavua na beti tina Jordan, ma kau hola na lologho tana bona ni pari a Yahweh, nimiu na God te nia hevei mai.”
12 Ma Joshua te holokolura na kemana Ruben ma Gad maia na vike ta Manasseh, me bosa te vagha eni, 13 “Kau ghanaghana olia na hava Moses nina tinoni lutu Yahweh te nia kokokoe vanighau, ‘A Yahweh, nimiu na God, te nia hevei na bona ni pari tana levu uluna na beti tina Jordan.’ 14 Rana taumiu, dalemiu ma nimiu na bolo kara kabu oli ani levu uluna na beti tina Jordan, hauva nimiu na lei malaghai kara talui tua na lei totobo ni gehemate tana hulidira, ma kara idevira na balu kema na sogha halavuana na beti tina Jordan, ge kara hangaghai tana veitotoghoni. 15 Ke tona me ke va saravia na bona ka lagavulei na lei bona ni pari ini lilighina na beti tina Jordan paeva bokona. Eni gaia na bona ni pari a Yahweh dida na God te bahughita geke vaheghita. Iani vamua geko kabu liligina beti tina Jordan tana bona ni pari Moses nina tinoni lutu Yahweh te nia hevei.”
16 Ma gaira tara bosa tughu vania Joshua, mara ghaghua, “Ighai kai goni taonia na hava tua ko bosa vanighai nia, makai tona ivei tua ko vetenaghai ga. 17 Kai taonigho te vagha tai nea iga na taoniana Moses. Ma Yahweh, nimua na God, ke kabu kolugho te vagha te nea vania Moses. 18 Ma hei ke mua taonia na bosamu me ke mua taonia nimua na lei bosa ni arevaghi, kai matea. Keri ke, ko tughuru ngasi mo ko bei mataghu!”