2
Rahab te volara rua na tinoni vaevane popolo
Ma Joshua mana vure ni Israel tara savukolu i Acacia, ge nira vetena erua na tinoni [sigho] gekoro va vaevane popolo paleva launa na beti tina Jordan me haba va talighutia na komu sule Jericho. Moro rughuhoru moro mai sara i Jericho, tana valena sakai na rebi na ahana Rahab. Moto kabu itatana tana bongi keri. Ma siki tinoni te va bosa vania na Vunaghi Haba ni Jericho te vagha eni, “Na balu mane ni Israel tara mai tana bongi ani gekara mai vaevanea na lei bona ni pari,” keri ge vunaghi haba te vetena kokokoe vania Rahab te vagha eni, “Ko holahurua mai na lei mane tara mai tana valemu. Ra mai vaevane popoloi va hava tana komuda makara mai veitotoghoni kolughita”
Ma Rahab te bosa tughu me ghaghua, “Iani so na kiri igeni, mu mua ghilalara ivei toro butu mai. E pungi mua mara sania tua na komuda eni tana bona na vovongo ni mataula haghe te dutu ni vovongo, mu mua ghilalara ivei toro nea na tona. Ke vagha kau mina mina tona ke, ma sogea kau sodora so.” Hauva me lavira me va polora i sarana na lei pipiti ni buburu te talui gekara mamaha tara hina. Keri ke, na lei nina malaghai na vuraghi haba tara sania na komu. Mi tana bona keri, tara vongotia na mataula ni peo tana komu sule. Mara tona gekara va kene taonira rua na tinoni ini, mara taonia va na halautu te sogha halavua na beti tina Jordan.
Inaghona goro maturu na tinoni ini, Rahab te dato tana vouvotu ni valena, ge ke va kokoe kolura, me ghaghua vanira, “Inau tu ghilala a Yahwe te nia hevei vanighau na bona ni pari eni, mi ghai udolu tai nia talata mai mataghu nighau. 10 Ighai tai rongovia ivei te nea Yahweh ge mamaha va halautumiu gau sogha halavua na tahi Sisi tana bona tau sania mai Egypt. Mi ghai ghua tai ghilala ivei tau nera rua na vunaghi haba ni Amor, Sihon ma Og, levu uluna na beti tina Jordan, maia na vurena tau mate sokora. 11 Mi tana bona tai rongovighi na lei tutugu ivei ka, ai tatata mai mataghu sule ngangata, mana ghanaghana mai taeni labe, na pukuna a Yahweh, nimiu na God, te vunaghina i kokou maia na maramana eni. 12 Inau tu liodolovighau mu hangaghau. Keri ke, koro nia papari/baubahu vaniu mai tana ahana Yahweh ge koro liodoloviu maira nigua na binaboli, te vagha tu nea iga na hangamiu. Koro gonia vaniu mai siki vaughilala tana nimiu bosa ni baubahu, 13 ge kau volau maira tamagu ma tinagu, na lei vaivinegu maira na hoghogu kolura nia didira binaboli. Mi tana bona kau mai haurakea Jericho ke, kau mua mateghai!”
14 Toro bosa tughu vania, “Koro nia hevei na volamami te vagha ronimami na bosa ni baubahu vaniamu. Ke vagha ko mua tughunia ivei toro mai ghaghua iga eni ke, koro loti ngasilia so ronimami na baubahu moro hangaghau, tana bona Yahweh ke nia hevei vanighai na bona ni pari eni.”
15 Mana pukuna na valena Rahab tara kisua tana peona na komu ke, ma Rahab te dorovaghi ni horura nia na alo (rope) tana kunapana/matakene na peo ni komu rua na tinoni ini. 16 Ge bosa vanira te vagha eni, “Koro sama polo va tana lei ghotu mokoro polo iga ilokana tolu na bongi koekobe kara oli maia rahei tara keneghau, vaho ge koro tona.
17 Moro bosa vania na vaivine te vagha eni, “Iroghai toro nia hevei nimami na bosa ni baubahu to liona tamami. 18 Mo ko goni taonia te vagha eni, tana bona kai mai haghevia nimiu na bona ni pari eni ke, ko hola na alo sisi (rope) mo ko sasarau horua tana kunapa/matakene to lubati horughai ga. Holora mai na tamamu, tinamu, vaivinegu maia rana binaboli tamua, ma kara ghana tana vale eni koluu. 19 Ma ge siki sakai tamiu ke rughuhoru sania na vale me ke tona tara loloa ni komu, makai labu matea ke, ma nina hahi heghena tua, ma kai/mo koro mua lavia siki totoro ghoi. Ma ge siki sakai tamami ke labu matea siki sakai lokana na valemu, iroghai kai/koro lavia na totoro iga. 20 Ma sakai vamua te vagha eni, ma ge toko tughunitatea na hava toro gonia iani, kai/koro mua tangomana na lotiaana nimami na baubahu.” 21 Ma gaia te holopangotia rodidira na kokoke, ge lubati horura tana alo (rope) ge ro tona. Keri ke, gaia te talua/pitia na alo sisi tana matakene.
22 Me rua na tinoni ini toro tona moro va polo tana ghotu e tolu na bongi. Ma nina malaghai na vunaghi haba tara tona haliu so na keneadira tara lei bona e tolu na bongi, mara mua tangomana gekara kene sodora, vaho gara ghoi oli tana komu sule i Jericho. 23 Keri vaho, goro sughi horu mai tana ghotu rua na tinoni ini, moro sogha halavua na beti tina Jordan, goro va saravia Joshua, moro tutugua vania na lei totobotoro sodoi ta didira na kenekene. 24 Moro bosa te vagha eni, “Ighia ta ghilala utoa tua Yahweh te nia hevei tua na bona ni pari eni vanighita. Na lei tinonina soko na komu keri tara mataghu nighita sule ngangata.