2
Ighita ka rongovi utoa mughua na Rongorongo Uto
Na pukuna keri ke, ighita ka rongovi utoa mughua na utuni ta rongovia tua, ma ka tughuru ngasi, ge ka bei lelebo ma ka garikolilighita gea tana utuni. Na pukuna nina na lei vetena God te utuni haia tua, tara va horu mai tadira na lei kukuada nia na lei angel ke, ma God te torora rahei tara mua taonighi, vaho ge, God ke toroghita vulera va ge ka mua taonia na huioli sule eni a Jesus te idevia vanighita. Ma Lord Jesus heghena te diki ladavaghinia, ma rahei tara rongovia tara bosatatea ghua vanighita, aeni te utuni. Ma God heghena ghua te tatea na ladavaghi eni te utuni, nia na lei vaughilala mana lei vata ni butuli, me ke nia hevei na lei vata ni sonihalavu ni Tarunga Tabu vanira rahei te vilira ge kara lavighi.
Jesus na tinoni te vagha ighita
God te mua vilira na lei angel ge kara vunaghi pungisia na maramana vaolu ke mai, te vagha ighai tai gerea ilokana na gegere eni. Siki bona ilokana na Gegere Tabu, siki sakai te bosa vania God,
“?God, na hava na pukuna ge o ghanaghana mavara rana vure,
mo righitaoni utora?
Na pile bona vamua,
to taluhorura na lei tinoni saradira na lei angel udolu.
Sakai vamua te vagha keri, to vahera rana vure na lada mana rongoragha te vagha na vunaghi haba,
Mo vahera ghua na maana ge kara vunaghi pungisighi na lei totobo udolu.” Buka Linge 8:4-6
Mi tana bona te bosaa God te vahera ghua na maana ge kara vunaghi pungisighi na lei totobo udolu, me taho siki totobo kara mua vunaghi pungisighi. Hauvaa, itaeni ta mua righighi mua raini ke kale. Uto, na hava ta righia tua gaia a Jesus. God te taluhorua itadira na lei angel udolu tana pile bona vamua, mi taeni God te vahea na lada mana rongoragha, na pukuna te mate vanighita tua. Taonia nina sonihalavu God vanighita, Jesus te rughupotaa na mate vanira na lei tinoni soko.
10 God te gonighi na lei totobo soko, mara ghahai sarana nina maana. Keri ge kaekagena sughua ge God ke holara vaa na lei dalena ta nina rongoragha. Nia nina vahaghitaili Jesus, God te nea ge puku ni huhuli maemane, me ulaghana ge ke lavihaghera ilokana na vola kasila. 11 Mi taeni Jesus kolura gaira te vatabura, te sakai vamua tamadira, mana pukuna keri ge mua maa Jesus ge ke holora nia na lei hoghona. 12 Ge bosa Jesus vania God,
“Inau ku ladavaghinia na rongoraghana na ahamu itadira na lei hoghogu,
Mu ku holohabagho itadira nimua na vure tana bona tara vaukolu.” Buka Linge 22:22
13 Me bosa ghua,
“Inau tu taluutunia God vamua.” Isaiah 8:17
Me ghoi bosa so,
“Inau aeni kolura na lei dalemu,
to vaheu mai tua.” Isaiah 8:18
14 Na lei dalemu raini, tara sivuragha vamua tana ghabu mana vinahi, ma Jesus ghua te sivuragha tinoni vaghara. Keri ke, mete tinoni sughua ge mate, ma nia na mateana, ge ke lavikehaa nina maana Satan, te loghoa na maana tana mate. 15 Keri ke Satan te vunaghi pungisira rahei tara mataghunia na mate. Ma Jesus te mate ghua ge ke tatavahalera. 16 Ighita udolu ta ghilala Jesus te mai tua ge ke hangara na vinavahuhuna Abraham. Te mua mai ge ke hangara na lei angel. Isaiah 41:8-9 17 Vaho ge maemane tua, Jesus te vaghaghita vamua ighita na lei hoghona. Te nea eni, ge gaia ke dida puku ni sonisukaghi te tughuru ngasi ta God, me ke arovighita. Ma gaia te mate tua te vagha na sukaghi ge ke lavikehai na paludira na lei tinoni. 18 Mana pukuna gaia heghena te rughupotaa na vahaghitaili mana tabotabo, ge tangomana na hangada tana bona te kaleghita na tabotabo.

2:8 Buka Linge 8:4-6

2:12 Buka Linge 22:22

2:13 Isaiah 8:17

2:13 Isaiah 8:18

2:16 Isaiah 41:8-9