150
Holohaba Lord!
Holohaba gaia ta nina malei kabuna i kokou.
Holohaba gaia ta nina malei maana i kokou.
Holohaba gaia ta nina lutu te haeharegha
Holohaba ghua te haba vule ta nina uto.
Holohaba gaia, ma kau lovua na tavuli.
Holohaba gaia nia na kidi mana ghalevu ghalo.
Holohaba gaia nia na ukalele, ma kau ghavaighavai.
Holohaba ghua nia na kodili mana uvete.
Holohaba gaia nia na koko.
Holohaba gaia nia na koko te dudu.
Na lei totobo vola soko,
kara linge holohaba vania Lord.
Holohaba Lord!