8
Na vola ta nina maana na Tarunga Tabu
Keri ge taho tua na dete ta God vanira gaira tara sakai sonikolu itatana Jesus Christ, na pukuna nina maana* Tana leu ni Greek: vetena; Te vagha tana 2b. na Tarunga Tabu te heghita na vola vaolu na pukuna na hava Jesus Christ te nea vanighita, mana Tarunga Tabu te va tatavahaleghita tana maana ni palu, te ghidevia tana mate. Anina vetena Moses te mua vavolaghita, na pukuna na lei ghanaghanadika ni huli. Ma God te tatavahaleghita tana bona gaia te nia vetena mai na puku ni Dalena tana huli vaghaghita. Me heghita mai Dalena te vagha te sukaghi tughui na lei paluda, ma God te durakei nina maana ni palu te vunaghi pungisighi na lei volada. Me nea te vagha eni ge ka taonia na hava ilokana nina vetena Moses. Mi taeni ta kabu maemane na pukuna ta mua taonia na tangohahi ni huli ma taonia vamua na Tarunga Tabu.
Ma gaira arahei tara taonighi na lei ghanaghanadika ni huli, tara ghanaghanai vamua na lei totobo dika. Hauva, gaira hei te hulira na Tarunga Tabu tara ghanaghanai vamua na lei totobo te liona na Tarunga Tabu. Ge na tangohahi ni huli te hulia na liomiu ke, mi geva kau sodoa na mate. Me ke hulia na Tarunga Tabu na ghanaghanamiu ke, ge kau sodoa na vola mana mabo iga. Na lei ghanaghana dika ni huli te levunimate haia vania God. Ra mua nia kikinima nina vetena God, me ke mua ghoi tangomana tua. Gaira rahei tara taonighi na ghanaghanadika ni huli ke, kara mua ghoi righi togotogoa God.
Mi ghau te mua hulighau na lei ghanaghana dika ni huli. Ighau te hulighau na Tarunga Tabu, ge teke ghahaa nina Tarunga Tabu God itamiu. Ma kau ghilala, gaira tara mua loghoa nina Tarunga Tabu Christ ilokadira tara mua tinoni taluutuni. 10 Mana pukuna Christ te ghaha lokamiu, sakai vamua na hulimiu ke mate na pukuna na palumiu, mana tarungamiu ke vola haia so, na pukuna ighau tau maemane tana matana God. 11 God te tughuruvaghinia Jesus tana mate, ma nina Tarunga Tabu te ghaha itamiu. Mete vagha te tughuruvaghinia Christ tana mate, ma gaia ke nia hevei na vola tana huli vinahi nia sakai na Tarunga Tabu te ghaha ilokamiu. 1 Corinthians 3:16
12 Ghau na lei hoghomami, kau bei taonighi na ghanaghanadika ni huli, ma kau taonia mughua na Tarunga Tabu. 13 Ke vagha kau kabu taonia so na ghanaghanadika ni huli ke, igeva kau lavia na mate kasila. Me ke vagha ta nina maana na Tarunga Tabu mughua ge kau ririu keha sanighi nimiu na lei gehegehe dika ge kau vola. 14 Ma rahei te hulira na Tarunga Tabu tara dalena God. 15 Ma nina Tarunga Tabu God te mua neghita vaghara na lei seka tara mataghunia. Mana Tarunga Tabu te neghita ighita na lei dalena God, ma nia nina maana ighita ka holoa nia, “Tamada, na puku ni Tamada.” Mark 14:36; Galatia 4:6 16 Ma nina Tarunga Tabu te kokoe vanighita tana tobada me bosa vanighita, ighita rana dalena God. 17 Na pukuna ighita ta puku ni dalena, ge ka tuvalighi nina vauto mana lei totobo uto God te bahua ge ke vahea Christ. Ge ighita ka sakai sonikolu ta nina rongoragha, ma ge ka sakaisonikolu ghua ta nina vahaghitaili. Galatia 4:5-7
Na rongoragha ke mai
18 Na hava ta nia vahaghitaili taeni ke, ka mua idumi kolua nia na lada mana rongoragha God ke vaheghita mai kise. 19 Na lei totobo God te gonighi tana maramana tara pitudilaa na bongi tana bona ke livu vanira rahei tara puku ni dalena. 20 Na lei totobo soko tana maramana ke sarana nina vavaranga God idania. Vavaranga God Na maramana udolu te sarana nina varanga God tana bona Adam ma Eve toro ghania na vanga tana Na Leghai tara holoa nia Eden. Righia Vuivuni 3:17-19 Na mua pukuna tara liodira te vagha, mana pukuna te taonia na liona God. Aeni na pitudila ge 21 God te bahui na lei totobo te gonighi kara tatavahale tana mate maia te durake. Gaia ke nei na lei totobo te gonighi kara tatavahale vaghara na lei dalena. 22 Te vuivuni tana bona Adam te tangohahi me sara itaeni, mi ghita ta ghilala na lei totobo te goni sokoi tara keikei mara vahaghitaili vagha na bona ni vahuana na meomeo, tana bona ka pitudila ge God ke vaa tatavahalei. 23 Mi ghita ghua rana taluutuni, sakai manaa ta loghoa na Tarunga Tabu ilokada, te vagha na taba ge God te diki vaheghita, ta keikei tana bona ka pitudila ge God ke vaa tatavahaleghita tana vahaghitaili. Mi ghita soko ka pitupitudila tana bona God ke heghita mai dida na lologho te vagha na dalena, maia na huli vaolu te vagha te bahughita nia tua. 2 Corinthians 5:2-4 24 Na pukuna God te volaghita tua, ma pitudilai na lei totobo uto te bahughita nia tua. Ge ka diki loghoa tua siki totobo ke, ma ka mua nia ghaghua na pitudila. 25 Mana pukuna ighita ka mua lavia na hava ka pitudila ke, ighita ka nia pitudila mughua na lioni vadangitai. 26 Mana Tarunga Tabu ke hangaghita, tana bona na volada te lugu. Ighita ta mua ghilala na hava ta kokoeliulivutia, hauvaa na Tarunga Tabu te kokoeliulivuti tughughita tana lei bosa ma ka mua tangomana tua na bosa kaleana. 27 Ma Tamada te siropotai na lei tobada me ghilala na hava na Tarunga Tabu te bosaa, na pukuna na Tarunga Tabu te nongi tughughita ighita rana taluutuni ta sakai sonikolu tana liona God.
28 Mi ghita ta ghilala gaia God te nei na lei totobo soko ge kara lutu, na utoadira gaira tara dolovia God ma rahei te holora taonia na liona. 29 Tana vuivuni, God te ghilalara tua nina vure me vilira ge kara vagha Dalena, ge na Dalena ke diki kamanagho, itadira rana taluutuni. 30 Mete vili sokora tua me holora mai tatana. Ma rahei te holora mai te dete maemanera tana matana ge kara tunuva kolua ta nina rongoragha.
Taho siki totobo ke vilivokaghita ta nina dolo God
31 ?Na hava ka bosai nia na lei totobo raini? ?Na pukuna God ke nighita pala ke, ma ahei ghua ke hughuhughu kolughita? 32 God te mua talu olia na Dalena me lubatia ge mate tughughita. Na pukuna God te nea keri, ta ghilala ge ke vaheghita ghua na lei totobo soko.
33 ?Ahei ke tangomana na hurukaleada God te vilighita ge ka nina vure tua? ?Ke tangomana so God? Taho. Agaia sakai te vaheghita ge ka maemane tana matana. 34 ?Ahei sughua ke detekaleghita? ?Ke tangomana so Jesus Christ? Taho, agaia eni sakai te mate tughughita me tughuru oli vanighita me sopou tana madolona madolona God na malei haba mana maana God me nongia ge ke hangaghita. 35 ?Ke tangomana so siki totobo ke vilivokaghita ta nina dolo Christ? Taho siki totobo, Christ te dolovighita talau, sakai vamua ka sodoa na gunaguna mana haurake, totoro, vitolo, tara soesole na pukuna tara bona, maemate, pa kara lavimataghuda tana mate. 36 Te vagha na Gegere Tabu te bosaa,
“God, na pukuna ighai nina vure,
ge rana vure tara liona ge kara mateghai tughu bongi.
Rana vure tara ghanaghana te manana so ge kai mate,
te vaghara na lei sheep tara matera mara pahepahera.” Buka Linge 44:22
37 Sakai vamua na lei totobo raini ke kaleghita, ta lagavulea tua na pukuna Christ te hangaghita mete dolovighita. 38 Mi nau tu ghilala tua, taho siki totobo ke vilivokaghita ta nina dolo God. Na mate mana vola ke mua tangomana ghua. Na lei angel mana lei tidalo dika kara mua tangomana ghua. Ma dida na mataghu taeni ke, na kanoragha vania ikise, sughua na maana ni betidalo ke mua tangomana na lavikehana nina dolo God. 39 Taho siki totobo kokouna na parako pi borona na horara ke tangomana ghua, me taho siki totobo God te gonia ke vilivokaghita ta nina dolo God, te tatea tua Jesus Christ dida na Lord.

*8:2 Tana leu ni Greek: vetena; Te vagha tana 2b.

8:11 1 Corinthians 3:16

8:15 Mark 14:36; Galatia 4:6

8:17 Galatia 4:5-7

8:20 Vavaranga God Na maramana udolu te sarana nina varanga God tana bona Adam ma Eve toro ghania na vanga tana Na Leghai tara holoa nia Eden. Righia Vuivuni 3:17-19

8:23 2 Corinthians 5:2-4

8:34 madolona God na malei haba mana maana

8:36 Buka Linge 44:22