32
Psalm 32
Jinta marrngu kurlu jiniyi.
Palaja wurrarnayalu Ngarrkanga, “Kurntany jarrinyarnangu”.
Puru yakarnajaninyi.
Palaja pikaly waninyayi ngarramarnti.
 
Jinta marrngu kurlu jiniyi.
Palaja wurrarnayalu Ngarrkanga, “Kurntanyja jarrinyayirni.”
Munu mitu marnamayi,
munu warnta marnamajaninyi.
Kuwarri pikaly waninyiyi kakuputu.
 
Purlpi kurlu jinirni,
munu wurrarnamarnalu Ngarrkanga.
Palajalu ngangkurl jinikinyirni kara wurrpu.
Ngangkurlaja manyurla jarrinyirni.
 
Karrpurrangu karrpungu, warrukartirrangu warrukarti,
nyuntulu kararr jinijin, nyampali!
Manyurla yija-yiji jarrinyirni.
Yurranga karrpulu yarntalkuliny janpa, punarra jilkuliny.
Palakapali warnta marninyin, Nyampali,
palangulu tirtirti pinirni, murrjin jarrinyirni,
marlkarri jarrimarna.
 
Palangulu wurrarnarnangu yija,
palakapali jinirni, kurlu jinirni.
Munu kuku jarrrimarnangu nyuntunga,
kurlka jarrinyirni wurralamarnangu kurlurrangu jinirni. Wurrarnarnangu,
“Milya kaniny jarrinyarnangu kurntanyjartiny.”
Palajalu puru ngakarninyin ngalypalu kakuputu.
 
Palajalu nyuntumili marrngurrangu,
palarrangu marrngu miranu nyuntuku,
wurranaku nyuntungu nganijartiny muwarrjartiny.
Janalu japirr manaku nyuntu,
“Ngarrka, ngani jilamarnajanaku nyungurrangu?”
 
Palaja jilipiyi, ngalypa yankulupiyi.
Nganipa kurlu milpulinyjanaku,
ngapikapali mangkurtu mirti jarrulkuliny marrja pijunga,
nyuntulu kalkulumanjaninyi tukulu.
Pala mangkurtu munu kanka jarrulinyjanaku,
munu kangkulinyjaninyi warnan-warnan.
 
Tuku waninyarni nyuntunga.
Nganingamarrapa tuku kalkuluminyin.
Purntu marnanyin.
Palajalu kurntarnarni marrjalu,
“Ngarrkalu tukulu kalkurninyi!”
 
8-9 Nyampalilu wurrarnaji, “Pinakarraji ngajuku!
Munu ngakumpa jarrinyaku yawartakapalipa tangkikapali.
Wirriliman purayitul yirranga.
Munujalu yankulupiyi warinykurnu.
Munu ngakumpa jarruluman janakapali.
Wirrilimarnanga purayitul nyuntunga? Munu yiji!
Ngajumili muwarrjartinyju miranu jilamarnanta,
ngani jilaman.
Nyuntulu yirrkulu pinakarrlupijin ngajuku.
 
10 Kurlujartinyju marrngulu yirrkulu kurlu jinayarninyi.
Ngarrka yirrkulu karrinyijanaku yajarnayipa punjalu,
palinyju tukulu kalkulinyjaninyi.
 
11 Nyurra marrngu ngalypa jininyurru,
parrjalayi Ngarrka ngani jini!
Pikaly jarrayi, raka jarrayi!
Nyurra marrngurrangu, nyurralu yajarnakinyinyurra Ngarrka,
kamalayi pikalyjartinyju.