Balua ja Paulo ju kutumbula kwa
Akasesalonike
Kilongoi
Balua ja 1 Sesolonike jiandikigwa na ndundame Paulo kwa Akasesolonike (Lipungu lya 1:1). Iwechekine balua jukutumbula ejaandika Paulo nga paali pa Bibilia na iandikigwa chaka cha 51 kuboka pukubelekwa Kilisto. Paulo akiba Kukolinto pajiandika balua jenje mukikuta cha bandu abunhwamini Kilisto Kusesolonike, kikuta chakitumbula mumwanja gwakwe gwa pabele gu kimisheni (Itendwa 17:1-10). Ilengigwe mukitabu chi Itendwa kutenda likanicha lichengigwa na Akayahudi na Akagiliki ajingi.
Paulo ajendekije kutama Kusesolonike kuboka pukutumbula kikuta chenie, kuboka penia ngajikinga balua jenie kupala kalimbia mwojo akaumini kwenio. Balua jikiba ni ilebe ijingi nu yulongoi ku bandu abunhwamini Kilisto pabapaligwa kutama. Paulo akwajali kubuja kabena kwa Kilisto. Iwechakine akaumini buku Sesolonike ngibilipala muno lipungu lyenie. Paulo atumi kubuja kwa pabena kwa Kilisto andi kalimbia mwojo batame kukunhwalali Nnoongo (Lipungu lya 5:6-8).
Agabi mukitabu
Mubalua jenje Paulo atumbwi kapata abali bandu abunhwamini Kilisto nu kunnumba Nnoongo magambu gabe (Lipungu lya 1).
Kabe alandulile nhwalo gu itendwa yakwe ni ile iyono yaleta Timoteo (Lipungu lya 2-3).
Kuboka penia Paulo apangiti ulongoi pabapaligwa kutama bandu abunhwamini Kilisto gambu gwa kubuja kwa pabena kwa Kilisto (Lipungu lya 4:1-5:15).
Paulo ajomoli kapata abali bandu abunhwamini Kilisto na kakwajali kutenda kila mundu kati jabe apaligwa kuchoma balua jenie (Lipungu lya 5:16-28).
1
Ne Paulo na Silwano na Timoteo, tukiandiki kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto ba kilambo cha Kusesalonike, ababi nkati ja Awawa ana Nnoongo na nkati ja Angwana ana Yesu Kilisto.
Tunnyopelanga upeele gwa Nnoongo na tengela.
Kutama nu kuamini kwa bandu ba Kusesalonike
Tunnumba Nnoongo machoba goa kwa magambu ginu mangweto mmoa, machoba goa putugongalela tubi kunkombakela. Gambu nnongi ja Nnoongo Awawa bito, tukotokaje kombakela imani inu ibonekana kuitendwa na mapalano ginu paganhwotoya kamu maengo kukachana, na lihyobalelo linu kwa Angwana bito ana Yesu Kilisto pilibi ndii. Makalongo bito mangweto mpaligwe na Nnoongo tumanyi kutenda ate kunchagula, Nhwalo Gwambone punhwikilila uika kwa malobe tuje, nambu kwa makakala nu Uhuke jwa Chwapi kongo tumanyi muno kutenda nhwalo gwenio gwa kweli. Mmanyi kitama chitutamite pamwe na mangweto, tutama gwicho kupala kunnyangatanga mangweto. Mangweto makengama majendo gito twenga nu uyo ga Angwana. Iganukube mate kupotekigwa muno, nambu ngampoke nhwalo gwenio kukuala mwojo kuboka ku Uhuke jwa Chwapi. Kuyene mangweto mmilingite kilandanakio cha mbone kwa bandu abunhwamini Yesu ababi kukilambo cha Kamakedonia nu Kuakaya. Gambu kukachana kwinu nhwalo gwa Angwana ujoinike ngiti Kamakedonia nu Kuakaya tuje nambu imani jammi najo ku Nnoongo ilenganile kila paali. Tukwetije chukujonjekea muno, magambu bandu benia balonge nhwalo gwa mwanja gwito putuntyangilaga na pumutupokelaga na pimilekaga inyago na pamantebukila nu kummegele Nnoongo ojwabi mmomi na jwa kweli. 10 Nu uyo butulenge ngoe mannende mwana jwakwe auluke kuboka kumbengu, mwana jwenio nga Yesu ojwanhyoyaga, jwenio apakutukombola mulilaka lya Nnoongo elipakuika.