2
Liengo lya Paulo kwenio Kusesalonike
Makalongo mmene makangweto mmanyingite kutenda mwanja gwito kwinu ukiba jagije. Mmanyi putupotekigwe nu kutukanigwa kwako kukilambo cha Kufilipi tango nukuikaje Kusesalonike. Iganukube kukiba kanigwa kukolongwa Nnoongo jwito ngatupe mwojo gukuntangachila mangweto Nhwalo Gwambone panga jogopa. Kilebe chitunkwajalila mangweto ngiti kilebe chuwangije andaje kupala mawacho mabaja, wala tupaije kunkoloya mundu jwajwoa. Twe machoba goa tulonge gapala Nnoongo magambu atubweni tuotwile, ngatukamuya kutangacha Nhwalo Gwambone gongo. Ngiti tupala kaalali banduje na pachokochokoje nambu tupala kunhwalali Nnoongo jwenio nga ojwajimanyi myojo jito mpaka nkati, Nnoongo nga nchaili jwito gambu andi pummanyi kutenda, twenga tulongije malobe gukupembela andaje gukuia tama jito mbaja kupala kupata ilebe yinu kwa chili! Tupaije kupata kibumo ku bandu na wala mangweto, andaje mundu jwajwoa. Twenga iganukube nga tachandundame ba Kilisto, kabi tuotwile kulonga ilebe yoyoa kwinu. Nambu twenga ngututama kwa nuu kwinu andi amama pabalela ingota yabe. Tukatekumpala muno mangweto mpaka ngutunnete Nhwalo Gwambone gwatupi Nnoongo na bwomi gwito. Gambu makiba bandu tatampala muno! Makalongo bito, mangweto mmi kombakela patukamula maengo nu kupotekigwa kilo na mui kupala takabeje nhwigo kwa mundu jwajwoa panakati jinu putukiba takantangachila Nhwalo Gwambone oguboka ku Nnoongo.
10 Mangweto makachaili na Nnoongo uyo, kube majendo gito kwinu mangweto manhwamini gakiba gambone, gujeketeligwa nnongi ja Nnoongo panga lukolo. 11 Mmanyi kube twenga tuntendela kila mundu kwinu andi awawa pabatende akinangota mundu. 12 Ngutunnimbiya mwojo, ngutumpembela nu kunkwajalila kupala ntamange papala Nnoongo jwankema nnyingi mukingwana pamwe ni kibumo chakwe.
13 Uyo twe tujendeke kunnumba Nnoongo machoba goa, magambu patannetelanga Nhwalo gwa Nnoongo, mangweto ngumupokela andi nhwalo gwa Nnoongo ngiti nhwalo gwa munduje, nga pubile. Magambu Nnoongo akamu maengo nkati jinu mangweto mamunhwamini. 14 Makalongo mangweto gampatite ugaga gabapata bandu ba Nnoongo kikuta chikinhwamini Kilisto chikibi kwako Kuyudea, minhalo ujaje jibapata bandu ababi ba Kilisto Yesu. Mangweto ngampotekigwa na bandu bikilambo chinu uyo andi angweto pabapotekigwa gambu ga Akayahudi ajabe, 15 abakoma Angwana ana Yesu na akalondoli ba Nnoongo na twe ngubutupoteka. Bandu benia banchimwi Nnoongo, kabe angondwa ba kila mundu! 16 Na ngabajiga kutuibilikia tukatangachije bandu banga Akayahudi Nhwalo ogubakalete koligwa. Penie nga pabatwelekeya mabaja goa gabatendanga machoba goa nambu ngoe lilaka lya Nnoongo lyaulukile.
Chuna cha Paulo katyangi kabena bandu bu Kusesalonike
17 Makalongo kulekana kwito na mangweto kukiba kukingobu tu, kabe kulekana kwenio kukiba kwa mmele tu ngiti kwa mawachoje. Kuboka pamachoba machoko ngutupala kummona kabele! 18 Penia ngutupala kuntyangilanga kabele. Ne Paulo ngambala kuika kachinu pajingi, nambu Lichetani ngilituibila. 19 Bo, putupa kujema nnongi ja Angwana ana Yesu kingobu chabapakuika hupo ikulokeloke kwito iba nike? Mangwetomwe ngi lihyobalelo lito nu kuala mwojo kwito! 20 Elo, magambu mangweto nga kibumo chito nu kuala mwojo kwito!