Balua ya
Yuda
Kilongoi
Balua jikemigwa Yuda jitoi lina li nhwandiki. Yuda akilenga mwene kutenda nga nnuna gwa Yakobo nu uyo nnuna gwa Yesu (Yuda 1). Uyo bandu bamanyi kutenda Yuda akiba nnuna gwa Yesu. Tumanyije kutenda balua jenje jiandikigwa kwa magambu ga kikuta chenge cha bandu abunhwamini Kilisto kabe ibonekana akachomi bakwe bukutumbula bakiba Akayahudi tela na apatumie majandiko kuboke mulilagano lya lolo. Iganukube ibonekana balua jenie baandaki, “boa abakemigwe abapaligwe na Nnoongo Awawa, nu kugoigwa gambu ga Yesu Kilisto” (Yuda 1). Na balua jenie jibonekana jiandikigwa mu chaka cha 60 kuboka pukubelekwa Kilisto.
Kupala kwa Yuda kuandika balua jenje ku bandu boa abunhwamini Kilisto, kakelebu nhwalo gwa akaboli buwangi (Yuda 4). Atumi minhalo ni ilebe kuboke mu Majandiko ga lolo kupala kachani chalongela. Mubalua jenje ibi ilebe eilandine ni ilebe eibi mu 2 Petulo, kelebuya nhwalo gwa akaboli buwangi (Yuda 4, 2 Petulo 2:1). Uyo alanduli nhwalo gwa akapakachi bu kumbengu ni ilebe yuku Sodoma nuku Gomola.
Agabi mukitabu
Yuda atumbu kapata abali akachomi bakwe (Yuda 1-2).
Kabe alanduli chikintei aandike, kakelebuya bandu abunhwamini Kilisto ku nhwalo gwa akaboli buwangi (Yuda 3-4).
Kuboka penia bakelebuya akachomi bakwe kukalenge ilebe eibapitila bandu Mulilagano lya lolo (Yuda 5-16).
Kabe balengi ibapaligwa kutenda kuboke muundo yenie (Yuda 17-23).
Kuboka penia mubalua jakwe ajomali kukunnumba Nnoongo (Yuda 24-25).
1
Ne na Yuda, napakachi ba Yesu Kilisto na nnuna gwa Yakobo, nunhwandakilanga mangweto mankemigwe nu kupaligwa na awabito ana Nnoongo nu ulenda gwa Yesu Kilisto.
Nannumbi kana Nnoongo bankole kia na tengela na mapalano ndu.
Akaboli bu uwangi
Makalongo bango, panapala kunhwandikilanga nhwalo gwa ukoli ogutubegelela tuboa, nambu nola mbaligwa kunhwandiki nukunnimbi mwojo kupala kachani imani ejibapi bandu ba Nnoongo pakamwe tu kwa machoba goa. Gambu bandu bangannyali Nnoongo bajingi kwa chili panakati jito, bandu benia, bagalambuya nhwalo gu upeele gwa Nnoongo jwito kupala batendi ngongola nu kunkana Yesu Kilisto jwabi jika jakwe kilongoi nu Nngwana jwito. Kupala bapate nyonjakea kukutama kwabe mubaja. Nambu, Majandiko Gachwapi ngagalenga kutumbu lolo kutenda hukumu ja bandu benia jitenda kalenda.
Ngoe mbala kunkombakelanga kilebe, iganukube ganga ngannengaligwa pajingi kingobu chenie, nkombokelange kutenda Angwana apabakombola bandu buku Isilaeli na kabuyanga ku kilambo chuku Misili, nambu kuboka penia ngabajomola abakananga kuamini. Nkombakela akapakachi bukumbengu abapalanga kube akakolongwa kupeta pababile kuyene ngibileka itamo yabe yabapaligwa kutama, Nnoongo ngabataba mu lubendu ku mitondolo kwa machoba goa bakalendela lichoba lya ukumu. Nkombokela uyo ku Sodoma nuku Gomola na ilambo ya papipi yakwe, bandu bakwe ngabatenda andi akapakachi bukumbengu, ngabatenda ngongola ni ilebe yangapaligwa mukupanganigwa kwabe, ngabapata hukumu ja mwoto gwanga imika machoba goa pangapela, ibe undo kwa bandu boa.
Uyo nga apababile bandu ababi maloto gabe gabeka kuakaya mibele jabe nu kubembula kinala cha Nnoongo kabe kitukana ipanganigwa ina kibumo yu kumbengu. Ata Mikaeli, jumwe kati ja akapakachi akolongwa bu kumbengu, ateije yenie. Mukutaukana kati jakwe na Mmaja ku nhwalo gwa mmele gwa Musa, Mikaeli ajigitije kunhukumula Mmaja kwa matukano, nambu alenga, “Angwana bene bankalapile.” 10 Nambu bandu benia kuitukana ilebe yoa yangimanya, andi inyama yanga mawacho kutenda chachoa bakalongeleigwa kwa malango gabe bikipelekanga kukujomoka kwabe. 11 Bapakulaganga! Bandu benia gambu bakengeminge majendo ugaga ga Kaini. Kwa magambu ga uloi, balemwangite malemwa ugaga ga Balaamu. Bagalukinge andi pagaluka Kola majomakinge andi pajomoka Kola. 12 Bandu benia nga andi maeleele machapu pabaika kulye pamwe na mangweto mumipapala jinu jimijibeka kwa mapalano angweto kulye kamakalama pangambwele. Babilangite andi maunde ganga ula agajoligwa nupepo na andi mikongo jangapambika ngokwa ejijikuligwe nu kujoma. 13 Bandu benia nga andi mawimbi ga baali ni itendwa yabe ya oni ibonekana andi mauluulu. Benia nga andi ndondwa ijenda kongo na kongo yombe ibekigwe paali pulubendu lukolongwa machoba goa.
14 Jwombe Henoki, ojwakiba kibelei cha saba kuboke Adamu, ngalondola nhwalo gwa bandu benia kulenga, “Mpenekiange! Angwana batenda kuika pamwe na akapakachi bakwe bachwapi nduu bangabalangika bukumbengu, 15 kahukumula bandu boa, na kapoteka bandu boa banga nng'ongale Nnoongo kwa magambu gi itendwa yabe yoa ibaja eibateile panga nhwagabala Nnoongo, na kwa magambu ga malobe mabaja gukuntukana Nnoongo.”
16 Bandu benia kung'ola machoba goa nu kokaleka, abakengama tama yabe mbaja, nu kulonge makolomakola kukikiluya benekangweto na kalumbali bange kupala bapate ilebe.
Maboulo nu kelebuya
17 Nambu makalongo bango, nkombokelanga gaga agabannengila kuboka kalakala achandundame ba Angwana bito ana Yesu Kilisto. 18 Ngabannengelanga, “Machoba gukupela, mabapitila bandu abapammembula mangweto, bandu benia nga abakengema tama yabe mbaja.” 19 Bandu akabaja benia nga abajambukia kulekana, bandu ba mawacho ga padunia, banga Uhuke jwa Nnoongo. 20 Nambu mangweto, makaganja bango, mikichengange ndi muimani inu ibi chwapi muno. Nnyopange ku Nnoongo kuwecho gu Uhuke jwa Chwapi. 21 Nu kutama mukupala kwa Nnoongo, makalendela Angwana bito ana Yesu Kilisto bombe, kwa kia jabe, mabampa bwomi gwa machoba goa pangapela.
22 Mmaganga na kia kwa bandu abapwelela. 23 Makolange kwa kajokolanga kuboka pamwoto. Nambu kwa bange mabonelanga kia pamwe nu kube maha, michimwe ata ngobo yabe ina maeleele ga tama yabe mbaja.
Yuda annumbali Nnoongo
24 Mannyopange Nnoongo nu kunnumbalila jwombe jwaoto kunnolela kupala makagweje mumabaja, kabe ojwaoto kumpeleka mangweto panga malemwa mukolongwa gwakwe nu kuala mwojo muno, 25 kwa jwenio jwabi jika jakwe Nnoongo, jwabi Nkomboi jwito nu ukolongwa, makakala ni kinala kwa ndela ja Yesu Kilisto Nngwana gwito, kutumbwa lolo, ngoeno na machoba goa! Unhyo.