Kuekuligwa
Yaekuligwa Yohana
Kilongoi
Kitabu chenje chu kuekuligwa kiandikigwa na ndundame Yohana (Kuekuligwa 1:1). Ngi kitabu chukupela kuandikigwa Mulilagano Lihyono, na kiandikigwa chaka cha 95 kuboka pukubelekwa Kilisto. Ndundame Yohana nga ojwaandika Nhwalo Gwambone oguandikigwa na Yohana na balua itatu ya 1 Yohana na 2 Yohana na 3 Yohana. Uyo Yohana jonjo nga ojwamanyikana kutenda “Yesu ojwakampala muno” (Yohona 13:23). Yohana aandika kitabu chenje pakiba mukichilu cha Patimo pakiba mukipungo, atabigwa gambu gu kutangacha Nhwalo Gwambone gwa Yesu Kilisto (Kuekuligwa 1:9).
Kupala kwa Yohana kuandika kitabu chenje chukuekuligwa apala kalimbia mwojo akachomi bajendeke kunhwamini Yesu Kilisto na kape lihyobalelo gambu kingobu chukubuja Yesu Kilisto kibandakile (Lipungu lya 1:3; 22:7). Baandakila bandu boa abunhwamini Kilisto muno ikuta saba ya bandu abunhwamini Kilisto andi pibi mu lipungu lya 2-3. Mwene Yohana alenga chakiandike ngu ulondoli (Kuekuligwa lipungu lya 1:3). Kabe atumia mawacho picha kulandulila ilebe yaibweni. Kitabu chenje kibi na mapungu agalandana na agabi mulilagano lya lolo muno Zakalia 6:1-8. Mapenga saba ni mitungati saba genia galandana ni miputo Nnoongo jabaputa Akamisili (Kuboka lipungu lya 7-9). Kuekuligwa kulanduli nhwalo gu kupela kwa dunia kutenda Yesu apakuotola na boa abunhwamini bapakutama nakwe machoba goa pangapela. Kuyene kitabu chenje kimmole nu kumpe lihyobalelo kutenda Yesu atenda kubuja chokwe.
Agabi mukitabu
Yohana atumbu kukilenga jwenio nga meneke na papoki kuekuligwa kwenio kulondoi (Lipungu lya 1:1-1:20).
Yohana ato nhwalo kuboka kwa Yesu ni kipe ikuta saba ya bandu abunhwamini Yesu (Lipungu lya 1:1-3:22).
Kuboka penia alanduli nhwalo gu minepo saba (Lipungu 4:1-8:5). Na mapenga saba (Lipungu lya 8:6-11:19).
Kuboka penia Yohana alanduli ngondo kati ja mwana munalome ni lijoka lina mitwe saba (Lipungu lya 12:1-14:20).
Kabe aandika nhwalo gwa mitungati saba ji lilaka (Lipungu lya 15:1-16:18).
Kuboka penia Yohana alanduli Nnoongo pabaotola akangondwa bakwe kumbengu (Lipungu lya 17:1-20:15).
Pukujomolela alanduli nhwalo gwa mbengu nhyono na dunia nhyono pipakuika mukingobu chukupela (Lipungu lya 21:1-22:21).
1
Kuekuligwa kongo kwa Yesu Kilisto, okwapanga Nnoongo balayange akapakachi bakwe ilebe ipakupitila chokwe. Kilisto ngankinga mpakachi jwakwe ju kumbengu annenge mpakachi jwakwe Yohana ilebe yene. Yohana ngalenga goa agagabweni nhwalo gu lilobe lya Nnoongo nu uchaili gwa Yesu Kilisto nga kweli. Mbaya mundu jwachoma kitabu chenje china malobe gu nhwalo gongo gu ulondoli na mbaya bandu abajoa nu kuagabala agaandikigwe mukitabu chenje, magambu kingobu chukupitila ilebe yenje kubandakile.
Yohana bapata abali bandu abunhwamini Yesu
Ne nga Yohana niandikila ikuta saba ya bandu abunhwamini Kilisto eibi kunkoa gwa Asia. Nannumbi upeele na tengela kuboka ku Nnoongo, jwenio nga jwakiba, jwabile na jwapakuika, nu kuboka ku iuhuke saba eibi nnongi ji kitebu chakwe chu kutawala, nu kuboka kwa Yesu Kilisto, nchalakichi jwaaminika, ju kutumbu kuyoigwa kuboka kwa abawile, jwenio nga ntawala jwa akangwana bapa dunia.
Nu kuboka kwa jwajo jwatupala na atukolite mumabaja gito, kwa myai jakwe, ngatubeka twenga, tube akakung'i mukingwana chakwe, tummegelele Nnoongo, Awamundu. Ku jwombe Kilisto kube kibumo na makakala, pangapela! Unhyo.
Nnola! Atendakuika na maunde!
Kila mundu mammona,
na ata baba abampojwile.
Kabila yoa padunia mabankokalekea kwa magambu gakwe.
Yene ngipipakube. Unhyo.
Angwana ana Nnoongo bina Makakala, ababile na abakiba na abaika, balenga, “Nenga nakutumbula nu kujomolela ku ilebe yoa.”
Malolo ga Yohana pammweni Kilisto
Ne nga Yohana, nalongabinu, mukupotekigwa, na mukingwana chakwe, mukuimbalila magambu ga Yesu. Nenga nakabekigwa mukipungo mukichilu chuku Patimo magambu nakatangachi bandu lilobe lya Nnoongo na magambu gukuchalakicha kweli ja Yesu. 10 Lichoba lya Angwana Uhuke jwa Nnoongo nganongalea, nganyoa lilobe likolongwa kunyuma jango, andi lilobe li lipenga. 11 Lilobe lyenie linengila, “Nhwandike mukitabu agamagabona na mipelekele ikuta saba ya bandu abunhwamini Kilisto, eibi Kuefeso nuku Similina nuku Peligamo nuku Tiatila nuku Salide nuku Filadefia nuku Laodikia.”
12 Ngandendabuka nabone abakiba bakalongela nanenga, nginibona ilebe saba ya jaabu yukubeke muli, 13 panakati ja inala saba ya jaabu yukubeke muli yela nganammona jumwe andi Mwana jwa Mundu, akwindite kanju ndandamau mpaka mumakongono gakwe nu luunga lwa jaabu olupengakine pikitibi. 14 Nywili yakwe yumutwe yakiba nhuu mbuu andi litonji, andaje balafu, mio gakwe ngagamulakila andi mwoto, 15 makongono gakwe gang'ala andi liaba eliyanigwe pikipala, ni lilobe lyakwe likiba andi lilobe lya mache agaguguma. 16 Mu luboko lwakwe lwakalelo akiba na ndondwa saba, na mukano jakwe mupita upanga gunakatema kono na kono. Kumio jakwe ngukung'ala kwa makakala andi lichoba lya nalumu.
17 Panammona tu, ngang'we pamakongono gakwe andi ntui. Ngameka luboko lwakwe lwa kalelo, ngalenga, “Makajogopaje! Nenga nga nakutumbula nu kujomolela ku ilebe yoa. 18 Nenga nambi na bwomi! Nakiba nhwile, nambu ngoe ne mbi nammomi machoba goa pangapela. Ngweti mbungulo ya kiu na yu kumambi. 19 Yene nhwandike eimibona, ilebe ya ngoeno ni ilebe eipakuika. 20 Ganga nga mana ga chili ja ndondwa saba eimibweni muluboko lwango lwa kalelo na chili ja inala saba ya jaabu yukubeke muli. Ndondwa saba yela nga akapakachi bu kumbengu bi ikuta saba ya bandu abunhwamini Kilisto, na inala saba ya jaabu yukubeke muli nga ikuta saba ya bandu abunhwamini Kilisto.