2
Hukumu ja Nnoongo
Yene, maganja, anda mahukumula bange panga paligwa, nhwotoje kukikola, ata makabi mwe mabeneke. Magambu, kwa kahukumu bange, mikihukumula mmene magambu mmene ntenda ilebe andi uyo yamahukumu bange. Ngoe tumanyi kube hukumu ja Nnoongo nga ja haki kwa abatenda ilebe andi yenie. Nambu mwe maganja mamahukumula abatenda ilebe andi yenie na mwenga uyo ntenda, bo, nkita mamijijepa hukumu ja Nnoongo? Andaje mubembula gwambone gwa Nnoongo, kuimbalila kwakwe muno, pangamanya kube gwambone gwakwe gwenio upala kunnongalea nnape? Nambu nkweti mojo gumitau nu kujundupa na nyenie mikibeke hukumu kwa lichoba lyenie lya lilaka lya Nnoongo na hukumu jinu ja kweli ejipakubonekana. Lichoba lyenie Nnoongo mannepa kila mundu kuboke kuitendwa yateile. Abaimbalila nu kujendeke kutenda gambone kukupalapala kibumo ni ichima na bwomi gwa machoba goa pangapela, Nnoongo mabapa bwomi gwa machoba goa pangapela, Nambu abapala ilebe yabe bene bijikana kweli nu kupala kengama itendwa ibaja, lipakagwele lilaka lya Nnoongo. Kulaga na kubinia kupakumpata mundu jwajoa ojwatenda ubaja. Kupakapata Akayahudi oti, uyo na bandu banga Akayahudi. 10 Nambu Nnoongo mabapa kibumo, ichima na tengela abatenda gambone, Akayahudi oti uyo na bandu banga Akayahudi. 11 Magambu Nnoongo bahukumu bandu boa telatela.
12 Baba abatenda ubaja panga gamanya Malagilo ga Musa mabawaganga iganukube bagamanyije Malagilo. Na baba abakamu ubaja kongo magamanyi Malagilo mabahukumigwa kwa Malagilo. 13 Ngiti abajoa Malagilo nga ababi bamboneje nnongi ja Nnoongo, nambu abaagabala Malagilo. 14 Bandu banga Akayahudi bakwetije Malagilo ga Musa, nambu kila apabatenda agabi Malagilo ga Musa genia umwojo jabe, benia angweto babaganga kipemo cha Malagilo iganukube bagamanyije Malagilo ga Musa. 15 Itendwa yabe ilaya kube pagapala Malagilo gaandikigwe mu myojo jabe. Myojo jabe jilaya kile chenie nga kweli, chengi kingobu mawacho gabe katakiana na chengi kingobu kakola. 16 Yenie, kuboke Munhwalo gwa Mbone gongo ogundangacha, nga apipakube mangobu Nnoongo apapakuhukumu ilebe ya bandu eikiite, kwa ndela ja Yesu Kilisto.
Akayahudi na Malagilo gabe
17 Na mwe, bo? Mmene mikikema Mayahudi, magahyobalela Malagilo ga Musa na kulokaloka kube ba Nnoongo, 18 kwa ndela ja Malagilo mmanyi apapala Nnoongo na nhwotwile kupambula kilebe chambone, 19 mwenga mikibona kube makilongoi ba bangalola na lumuli ku bandu ababi mulubendu, 20 mikibona kube maboli ba mandokoma na maboli bi kingota, nkweti malango mu Malagilo nu umanyi gwa kweli. 21 Bai mwenga mabolanga bange, mboni mmene mmi kukibolaje? Matangachila bange bakajibaje, nambu mmene mboni nnyiba? 22 Mwenga nnenga, “Makatenda ngongolaje,” na kongo mmene ntenda ngongola? Mwenga mijichimwa milongo ji inyago na kongo mmene nnyiba muiteba yabe? 23 Ku kulenga eti nkweti Malagilo ga Nnoongo, bo nnolaje kube kukualabiya Malagilo mammembu Nnoongo? 24 Majandiko Gachwapi galenga, “Magambu ginu Makayahudi, bandu banga Akayahudi bilitukana liina lya Nnoongo!” 25 Anda mmi kagaagabala Malagilo ga Musa, kuinigwa kwinu kupakube kwambone, nambu anda mmi kagaagabaje Malagilo mbaya makainigwije. 26 Anda mundu jwanga Nhyahudi jwangainigwa ojwaagabala Malagilo ga Musa, bo Nnoongo ammalangije kube ainigwe? 27 Bandu banga Akayahudi bapakunhukumula panga paligwa mwenga Mayahudi anda nhwalabiye Malagilo, iganukube nkweti majandiko ga Malagilo na nhwinigwe na angweto bagajeketela Malagilo iganukube bainigweje. 28 Ngiti, kila mundu ojwabonekana kunja Nhyahudi nga Nhyahudi jwa kweli na wala mundu kubeje Nhyahudi jwa kweli eti mpaka ainigwe. 29 Nhyahudi jwa kweli nga jwajo ojwabi Nhyahudi mpaka mmojo, nga ojwainigwe umwojo. Gongo ngu nhwalo gu Uhuke, ngiti nhwalo gwa majandiko ga Malagiloje. Mundu andi jwenio apatachipa, ngiti kuboka kwa banduje, nambu kuboka ku Nnoongo.