3
Nhyahudi akweti nike chakapeta bandu banga Akayahudi? Andaje kibi chambone kuboke mukuinigwa? Elo, kibile chambone kuingono yoa. Pukutumbu, Nnoongo ngabapeganga Akayahudi Lilobe lyakwe. Nambu ibabole anda bange bandu bakiba bangaaminika? Bo, kile chenie kibakuboya kuaminika kwa Nnoongo? Napachokuje! Nnoongo nga jwa kweli machoba goa, iganukube kila mundu abi nuwangi. Andi Majandiko Gachwapi pagalenga ku nhwalo gwa Nnoongo, “Anda malobe ginu gabi gambone pamme nulukumbi mwenga kuotola.”
Nambu, anda ubaja gwito ulaya Nnoongo atenda pipaligwa, tulenga nike? Bo, tulenga atenda telatelaje patuhukumula? Pamba nonge kimundu. Napachokuje! Ikabi yene, Nnoongo akaotolabo kujihukumu dunia?
Nambu anda ibi kundela ju uwangi gwango ukweli gwa Nnoongo ubonekana na jwombe abi ni kibumo muno, bai kwanike ndenda kuhukumigwa anda namundu bina malemwa? Andaje tulenga, tukamwa mabaja ibe tupate gambone! Yenie bange nga apabututukana kukututakiana kube tubolite yenie. Mabahukumigwa panga paligwa!
Abije mundu ojwabi jwambone
Tulenga nike? Bo, twenga Takayahudi tambone kapeta bange? Napachokuje! Kwa magambu nengite pukutumbula kube Akayahudi na bandu banga Akayahudi boa batei mabaja. 10 Anda Majandiko Gachwapi pagalenga,
“Abije na jumwije ojwabi jwambone,
11 abije mundu junamalango,
wala ojwampalapala Nnoongo.
12 Boa bannekite Nnoongo,
boa babi andi batekubola,
abije ojwatenda gambone, najumweje.
13 Kano yabe anda makabuli gangaelekea,
nimi yabe itweli uangi,
ng'omo yabe gapita malobe gina uchungu andi gwa lijoka,
14 kano yabe itweli minhilo jikubinia.
15 Angweto kutenda chokwe ukoma,
16 kila pabajenda kwipulana nu kupoteka.
17 Angweto bijimanyije ndela ja tengela,
18 kunnyogopa ngu Nnoongo.”
19 Tumanyi kube Malagilo ga Musa gapalanga ababi Mumalagilo genia, kuyenie kolaje chukopakea, ilambo yoa ibi muhukumu ja Nnoongo. 20 Gambu abije mundu jwambone nnongi ja Nnoongo kukutenda pagapala Malagilo ga Nnoongo, liengo lya Malagilo kunnaya tu mundu kube atei mabaja.
Kujeketeligwa na Nnoongo kuimani
21 Nambu ngoe, ndela ja Nnoongo ja katenda bandu kube bambone nnongi jakwe jiekuligwe, kabe panga hyobalela Malagilo. Malagilo ga Musa na Majandiko ga akalondoli bachalakicha kilebe chenie. 22 Nnoongo batenda bandu babonekane kube bambone nnongi jakwe kwa ndela ja kunhwamini Yesu Kilisto. Nnoongo atenda genia ku bandu boa abaamini. Magambu kubije kubagulana kwakwoa, 23 bandu boa balemwite na babi kutaali na kibumo cha Nnoongo. 24 Nambu mu upeele gwa hupo ya Nnoongo, bandu boa batendigwa kube bambone kupete Yesu Kilisto ojwababeka bandu babe agabwa. 25 Nnoongo ngampanga Yesu, kupala kwa myai jakwe, abe ndela ja kabokea bandu mabaja kukuamini kwabe. Atenda genia kupala alaye gapala Nnoongo. Lolo Nnoongo atela kuimbalila mabaja ga bandu panga hukumula, 26 atenda yene kupala kulaya gwambone gwakwe ku bandu kingobu chenje jwenio nga ojwabi jwambone na kabeka bandu abunhwamini Yesu babonekane kube bambone nnongi ja Nnoongo.
27 Tukilumbalila nike? Kibije! Kwa nike? Bo, kwa magambu ga kulenganakia Malagilo ga Nnoongo? Ije! Nambu kwa magambu tunhwamini Yesu Kilisto. 28 Gambu Nnoongo antenda mundu kube jwambone ki imani na ngiti kukulenganakia Malagiloje. 29 Andaje bo, Nnoongo nga Nnoongo jwa Akayahudi tu, andaje uyo jwa bandu banga Akayahudi? Elo, jwa bandu banga Akayahudi uyo. 30 Nnoongo nga jumwe, jwombe mababeka Akayahudi abainigwe kube bambone kuimani jabe na bandu banga Akayahudi banga inigwa uyo kuimani jabe. 31 Bo, tutumi imani kukuleke kutali Malagilo? Napachokuje, nambu tagajemeka Malagilo.