Zwezi-Kərisə
tʋntʋna tʋtʋnan
yoo
Tʋtʋnan sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ Likə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Mə kʋ mʋ̀ nə púə́ ʋ sʋywáŋʋ́ tə nə. Ʋ təntən sagɩ tə wa, ʋ bɩrɩ yìə̀n tə, Zwezi nə swɩ̀n, də tə tə, ʋ nə fwa tɩa yuu wa. Kʋ kwa nə, Likə nə kʋ́ʋ̀ pʋ́pʋ́nɩ́ tʋntʋna sagɩ tə də.
Lɩ̀à tə nə, Likə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Likə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə ʋ pa *Zwifə-ba nə, də ba tə nə, ba nə tà Zwifə-ba, ba nə jigə *Kərisə lɩ̀à, ndə ʋ təntən sagɩ tə nə.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Zwezi-*Kərisə *tʋntʋna tə tʋtʋnan yoo nə kʋ swɩ̀n. Likə bɩrɩ kʋ nə twá nətʋ *Kərisə lɩ̀à púlí tə ma pùlì mancɩn mancɩn, kʋ sú nagwanɛɛ tə wa, Mediterane mʋʋ tə nii nə. Kərisə lɩ̀à púlí tə də̀ń təntən kʋ dɩ̀ *Zwerizalɛmə nə, *Pantəkɔtə cànà tə dɩɩn nə máŋá tə wa, Yɩɩ-*Siŋu tə nə cúə́ tʋntʋna tə yuu wa. Yìə̀n yà cɩ̀ kʋ yáá nə, tə nə duən də ga wʋwalɩ kʋ, yá də kʋ nətʋ mɛ kʋ tə pùlì lala kʋ súrí. Máŋá tə, ba nə ken càn Kərisə lɩ̀à púlí tə nə, kʋ làgà Zwide də Samari nagwanɛɛ tə wa, kʋ ga swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə, kʋ bɩrɩ dwíə́ tə nə, kʋ nə vəli kʋ jə́rí. *Yuu-Tiu bɩrɩ Piyɛrə nə, sə ʋ lwarɩ də, mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con, tə yɩ lɩ̀à tə, ba nə tà *Zwifə-ba də nyiən.
Bələ nii yoo tə sagɩ tə nə bɩrɩ nəba, kʋ yɩ nətʋ tʋntʋnʋ Polə nə vəli ʋ swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə nɛɛ batwa duən də̀ń nə ʋ bɩrɩ lʋʋ níə́ tə, tə nə kɩkarɩ Mediterane mʋʋ tə, ba ja va ba yí *Romə, kʋ nə yɩ Romə-ba pàrɩ̀ dəkuu bwálɩ́. Tɩan yɩra də Polə nɛɛ batwa nii vəlu wulə sagɩ tə bwálɩ́ don nə, ba nə fwa lʋʋ níə́ ba tún kʋ wa, sagɩ tə talɩkwa yáá tə wa.
Tʋtʋnan sagɩ tə pìí kʋ lìí nəba kʋ tə, Kərisə lɩ̀à púlí nə mɛ, sə kʋ fwa máŋá mama, bwálɩ́ mama nə dɩɩn mama. Nə mɛ, sə nə swɩ̀n Zwezi-Kərisə yoo nə bɩrɩ bara də kana də bìsɩ́ná də nəkwɩna də jɩjə tɩ̀án də zʋra máŋá mama wuuu, kʋ jə vələ lʋʋ zaŋʋ.
1
Zwezi pìí ʋ dɩ̀ Yɩɩ sàń nə
(Likə 1.1-4; 24.33-51; Matiə 28.18-20; Marəkə 16.15-19; Efɛzə tɩ̀án 4.8-10)
1-2 À dabɛɛ Teofilə* 1.1-2 Likə pʋ́pʋ́nɩ́ Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə də ʋ pa ʋ mʋ̀ Teofilə nə., à təntən sagɩ tə wa, à pʋ́pʋ́nɩ́ yìə̀n tə mama, Zwezi nə tʋn də tə tə, ʋ nə kàrɩ̀ ʋ bɩrɩ lɩ̀à nə. Ʋ kàrɩ̀ tə ʋ bɩrɩ ʋ tʋtʋŋɩ tə jɩjʋ mama, kʋ ja va kʋ yí máŋá tə wa, Yɩɩ nə lɩ wá tɩa yuu, ʋ kə ʋ con. Zwezi nə yɩn lʋʋ wa, ʋ kúrí lɩ̀à, ʋ ma fwa ʋ *tʋntʋna. Ʋ twá Yɩɩ-*Siŋu tə dɩ̀àn nə, ʋ ma bɩrɩ ba kʋ tə, ba nə mɛ, sə ba fwa. Ʋ nə dí càn ʋ tɩ kwa nə, ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn ʋ tʋntʋna tə nə də, ʋ cɩ́gá wulə mɩɩ wa. Ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn ba wuuu, nɛɛ kapʋpʋ dɩan sapwilə, ʋ ma swɩ̀n Yɩɩ pàrɩ̀ tə yìə̀n, ʋ bɩrɩ ba.
Kʋ máŋá təntə wa, Zwezi də ʋ tʋntʋna tə yà jə̀ə́ ba də́ wodiu. Kʋ mʋ̀ wodiu tə yuu, ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á dànà ká nan *Zwerizalɛmə wa. Á dàná won tə, à nyɩna Yɩɩ nə kàn nii, sə ʋ pa aba. À dí yáá à swɩ̀n kʋ yoo á con: Zwan 1.5 Kʋ mʋ̀ *Zwan-Batisə tə yɩ lìù təntə. ləgə lɩ̀à nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ, yá kʋ dàń nə yí yáá mɛ̀e, Yɩɩ wá lə ba ʋ *Siŋu tə wa». Tʋntʋna tə, ba nə kun duən nə, dàń ma bà ba bwe Zwezi, ba wʋ́: «*Yuu-Tiu, kʋ máŋá təntə wa nə, n wá pìí n tún *Yɩzərayɛlə pàrɩ̀ tə, naaa?» Ʋ ma le ba, ʋ wʋ́: «Kʋ mʋ̀ təntə ba aba ywàŋá. À nyɩna Yɩɩ tətə nə jə cwəŋə, sə ʋ tún kʋ máŋá tə, də kʋ dɩɩn tə, kʋ nə wá tʋn. Yá Yɩɩ-Siŋu tə nə twi á yuu wa, á wá na dɩ̀àn, sə á ya à lɩ̀à tə, á nə wàá á bɩrɩ kʋ tə, á nə nɩ à con Zwerizalɛmə wa, də Zwide nagwanaa tə mama wa, də Samari nagwanaa tə mama wa, halɩ, kʋ ja vələ tɩa tə yuu mama». Zwezi nə swɩ̀n kʋ mʋ̀ təntə ʋ zwɛ̀e, Yɩɩ pɩn, ʋ zàn ʋ dɩ̀ yɩɩ nə ba yɩ́á yuu. Yá bakwan twi kʋ pú ʋ nə. 10 Ba dàń nə zɩga, ba ywàŋá yɩɩ nə zən, Zwezi zaŋʋ tə máŋá wa, də nə̀ń, bara bələ, ba nə zʋa ganpwənə, nan ba nə. 11 Ba bwe ba, ba wʋ́: «Galile tɩ̀án-ba, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, á ma zɩga, á ywàŋá yɩɩ nə? Yɩɩ nə tì ʋ mʋ̀ Zwezi tə, ʋ ja dɩ̀ ʋ mʋ̀ Yɩɩ *sàń nə. Ʋ wá pìí ʋ bà nətʋ, ndə á nə nɩ wá də, ʋ dɩ̀ Yɩɩ sàń nə».
Ba ken lìù don Zwidasə yuu nə
(Likə 24.52-53)
12 Zwezi-*Kərisə *tʋntʋna tə dàń pìí, ba nan *oliviye tɩ̀án paan tə yuu, ba va *Zwerizalɛmə. Paan tə də Zwerizalɛmə yɩ ndə kilomɛtərə nədʋ 1.12 Zwifə-ba yà wà mɛ, sə ba va bwálɩ́, kʋ nə dwə kilomɛtərə nədʋ, ba *sìə́ dɩɩn tə nə. nə. 13 Ba nə vəli ba yí Zwerizalɛmə, ba dɩ̀gà dəyuu dìə̀ tə wa, ba nə yàá kun duən nə máŋá mama. Kʋ yɩ Piyɛrə, də Zwan, də Zwakə, də Andəre, də Filipə, də Toma, də Barətelemi, də Matiə, də Aləfe bìú Zwakə, də Simon, ʋ nə yɩ *Zelotə, də Zwakə bìú Zwidə. 14 Ba mama tə pubʋŋa yà yɩ nədʋ, ba yà ŋwɩ̀ń ba yáá lá ba jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ, ba mʋ̀ də kana tə, də Zwezi nuu Mari də Zwezi nyáná tə.
(Zwan 12.4-6; Matiə 26.14-16, 46-50; 27.3-10)
15 Ba lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ nubɩa Kərisə yɩrɩ, ba yà nə kun bwálɩ́ tə wa, yí ndə lɩ̀à bíí də sapʋa nə. Dɩan təntə wa, dɩɩn don nə, Piyɛrə zàn yɩɩ nə ba tətəŋi wa ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: 16 «Nubɩa-ba, Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ bɩrɩ də, Yɩɩ-*Siŋu tə pɩn, pɩ̀ʋ́ *Davidə swɩ̀n Zwidasə yoo fuən nə. Kʋ yɩ kálʋ́, sə kʋ nii sú. Ʋ mʋ̀ Zwidasə tə nə yɩn lɩ̀à yáá, ʋ pa ba ja Zwezi. 17 Zwidasə yà yɩn nə mʋ̀ Zwezi-Kərisə tʋntʋna tə wa lìù. Ʋ də yà jə tori tʋtʋnan tə wa, Zwezi nə tàrɩ̀ ʋ pa nəba. 18 Ʋ mʋ̀ Zwidasə tə tʋn yoo, kʋ nə lwara zənzən. Ba ga pa wá səbiu kʋ yɩrɩ. Ʋ tì kʋ mʋ̀ səbiu tə, ʋ ma yə̀ kárá. Kʋ mʋ̀ kárá tə wa, ʋ kén ʋ tʋ ʋ yarɩ, ʋ pùə́ pwin, ʋ lʋran nan tə gàrɩ̀ tɩa. 19 Zwerizalɛmə lɩ̀à mama nì kʋ mʋ̀ yoo təntə. Ba dàń ma kə kárá tə yɩrɩ də ba sʋgʋ Akɛlədama. Kʋ də̀ń nə yɩ ‹jana kárá›. 20 Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ gwaran sagɩ tə wa, kʋ wʋ́:
‹Yɩɩ wá pa, ʋ sàń jì digə, lìù mama dàn ká yà lá›.
Kʋ tə súrí lá nə, kʋ wʋ́:
‹Yɩɩ wá pa, lìù don jon ʋ yuu nə›.
21-22 Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, kʋ mɛ, sə lìù don, ʋ nə wàá ʋ bɩrɩ də, ʋ nɩ *Yuu-Tiu Zwezi bwiu tə nə súrí nə nə. Ʋ mʋ̀ lìù təntə mɛ, sə ʋ yà lìù tə, ʋ nə yɩn də nəba, máŋá tə wa, nə mʋ̀ də Zwezi nə yà wulə duən nə. Kʋ nə zɩgɩ, Zwan ka lə lɩ̀à nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ, kʋ ja va máŋá tə nə, Zwezi nə dɩ̀gà Yɩɩ *sàń nə».
23 Ba dàń ma lɩ lɩ̀à bələ ba zɩgɩ. Kʋ mʋ̀ nə yɩ Zwʋzɛfə, ba nə boŋə Barəsabasə, ʋ yɩrɩ don də ya Zwisətisə də Matɩasə. 24 Ba dàń lòrì Yɩɩ, ba wʋ́: «Yuu-Tiu, n mʋ̀ nə yə̀ə́ lìù mama pubʋŋa. Bɩrɩ lìù tə, n nə kúrí lɩ̀à bələ tə wa. 25 Sə ʋ ya Zwezi-Kərisə tʋntʋnʋ, sə ʋ tún wá, sə ʋ ya ʋ tʋntʋna, ʋ tʋn tʋtʋŋɩ tə, Zwidasə nə dʋgʋ, ʋ ga va bwálɩ́ tə nə, Yɩɩ nə tún ʋ nə». 26 Ba dàń ma pwárɩ́ kʋ ja Matɩasə. Ʋ mʋ̀ dàń nə ken tʋntʋna fugə nədʋ tə nii nə, ba yà nə ga.

*1:1-2 1.1-2 Likə pʋ́pʋ́nɩ́ Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə də ʋ pa ʋ mʋ̀ Teofilə nə.

1:5 1.5 Kʋ mʋ̀ *Zwan-Batisə tə yɩ lìù təntə.

1:12 1.12 Zwifə-ba yà wà mɛ, sə ba va bwálɩ́, kʋ nə dwə kilomɛtərə nədʋ, ba *sìə́ dɩɩn tə nə.