6
Ba kúrí lɩ̀à barpɛ, sə ba san Zwezi-Kərisə tʋntʋna nə
(1 Timote 3.8-13)
Kʋ máŋá tə wa, Zwezi karbɩa tə dàń pùlì, ba súrí lá zənzən. Ba yà ba *Zwifə-ba tə, ba nə swɩ̀n *Gərɛkə tə, kadənə tə yoo jələ dɩɩn mama ba nii wodiu tarʋ máŋá wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba də dàń ŋʋŋwɩn ba duən tə, ba nə swɩ̀n *Ebərə tə yuu wa. Zwezi-*Kərisə *tʋntʋna fugə bələ tə dàń ma bon Zwezi karbɩa tə mama, ba kə duən nə, ba ga swɩ̀n ba con, ba wʋ́: «Kʋ wà mɛ, sə nə yá Yɩɩ sʋgʋ tə kàrà nə, nə ga pìí nə pa, wodirən tarʋ nə yà nə yuu zɩlɩ. Nə nubɩa-ba, kʋ mʋ̀ nə pɩn, á kúrə́ á waa bara barpɛ, ba nə swɩ̀n ba lìù mama yozəŋə. Ba lɩ̀à təntə lìù mama mɛ, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə súə́ də Yɩɩ-*Siŋu tə. Ba lɩ̀à təntə lìù mama mɛ, sə ʋ ya wobʋnyiən, sə nə ma kʋ tʋtʋŋɩ təntə, nə ma zɩn ba. Nə mʋ̀ mɛ, sə nə wànɩ́ nə tɩnɩ nə máŋá tə, nə kə yɩjʋnɩ wa, də nə kàrɩ̀ Yɩɩ sʋgʋ tə, nə bɩrɩ».
Kʋ mʋ̀ yoo təntə dàń yɩn ywánɩ́, kʋ pa lalʋʋ tə mama nə. Ba dàń ma kúrí Etɩyɛnə. Ʋ ya bɛɛ tə, ʋ nə ken ʋ waa Zwezi nə zənzən, ʋ ga sú də Yɩɩ-Siŋu tə. Kʋ súrí Filipə, də Prɔswɔrə, də Nɩkanɔrə, də Timon, də Parəmenasə, də Nikolasə nə. Nikolasə ya Antɩʋswə bɛɛ don, ʋ də nə yà zʋa Zwifə-ba *yɩjʋncwəŋə tə wa. Ba ja ba, ba va ba bɩrɩ tʋntʋna tə nə. Tʋntʋna tə də ma jʋn Yɩɩ, ba ga tún* 6.6 *Zwifə-ba nə yàá tún ba jɩ̀àn lɩ̀à yun wa, sə kʋ bɩrɩ də, ba ken yuywaŋʋ ba yuu wa, nə à yə̀ə́, sə kʋ bɩrɩ də, ba pɩn ba Yɩɩ nə. ba jɩ̀àn lɩ̀à təntə yuu wa.
Ba dàń yà swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə, ba súrí lá wuuu. Zwezi karbɩa tə nii dàń pùlì, ba súrí zənzən *Zwerizalɛmə nə. Yá Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana kapʋpʋ də twi, ba kə ba waa Zwezi nə, sə ba zìlí ʋ nii.
Ba nə jɩn Etɩyɛnə tə yoo
(Ebərə-ba 2.4; Likə 21.14-15; Zwan 15.18-21)
Yɩɩ pɩn ʋ dɩ̀àn tə də ʋ pubwanʋ tə Etɩyɛnə nə. Kʋ pɩn ʋ tʋŋa yomɩlan də Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnan nəfaran lalʋʋ tə tətəŋi wa. Bara duən zàn, ba zɩgɩ ʋ nə. Lɩ̀à təntə yà yɩ *Zwifə-ba *jə́rə́ dìə̀ tə, ba nə boŋə ‹ywəŋə, ba nə jon ba tɩ̀àn› jə́rə́ dìə̀ tə lɩ̀à. Kʋ mʋ̀ nə yɩ Zwifə-ba lɩ̀à duən, ba nə nan Sirɛnə də Alɛkəzandəri. Ba mʋ̀ də Zwifə-ba, ba nə nan Silisi lʋʋ nii tə wa, də Azi nagwanaa tə wa, dàń tʋ́tʋ̀nɩ́ də Etɩyɛnə. 10 Etɩyɛnə yɩ wʋbʋŋa tə, Yɩɩ-*Siŋu tə nə pɩn wá nə, ʋ ma swɩ̀n. Yá kʋ dàń pɩn ba wàrɩ̀ ba le. 11 Ba dàń ma ga ba vwɩn lɩ̀à, sə ba mʋ̀ lɩ̀à təntə dàń nə swɩ̀n ndə: «Nə mʋ̀ nì də, Etɩyɛnə swɩ̀n sʋlwan, ʋ zɩgɩ *Moyizə də Yɩɩ nə». 12 Ba dàń twá nətʋ, ba sú lalʋʋ tə, də Zwifə-ba *nəkwɩna tə, də Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án tə, ba kə ʋ nə. Ba ma ja Etɩyɛnə, ba ja va yun tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ *bʋ̀rà tə yáá con. 13 Ba tanɩ lɩ̀à, ba nə wá kʋnɩ kʋnkʋn, ba kə ʋ nii nə, ba ja vu. Kʋnkʋna təntə dàń nə swɩ̀n, ba wʋ́: «Ʋ mʋ̀ bɛɛ təntə nə swɩ̀n sʋ̀ràn, máŋá mama, ʋ ma zɩga nə Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə də Yɩɩ *nii tə nə, ʋ nə pɩn Moyizə nə. 14 Nə nì də, ʋ swɩ̀n də, ʋ mʋ̀ *Nazarɛtə Zwezi təntə wá cʋ̀gʋ̀ Yɩɩ dìə̀ tə, ʋ ga lwàń Yɩɩ nii tə, Moyizə nə pɩn nəba tə».
15 Lɩ̀à tə mama, ba yà nə yɩ yun tɩ̀án tə wa, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà, yɩ́á dàń fin Etɩyɛnə yuu wa. Yá ba nɩ də, ʋ yáá tə nyɩn ndə *malɩka yáá nə.

*6:6 6.6 *Zwifə-ba nə yàá tún ba jɩ̀àn lɩ̀à yun wa, sə kʋ bɩrɩ də, ba ken yuywaŋʋ ba yuu wa, nə à yə̀ə́, sə kʋ bɩrɩ də, ba pɩn ba Yɩɩ nə.