5
Ananɩasə də Safɩra gɩgɩra tə yoo
(Tʋtʋnan 4.35-37; Likə 12.1-5)
Bɛɛ don yà wulə, ʋ yɩrɩ yɩ Ananɩasə, də ʋ kan, ʋ də yɩrɩ yɩ Safɩra. Ʋ mʋ̀ Ananɩasə təntə də ʋ kan ken nimarʋ, ba tì ba kárá, ba yə̀. Ba dàń ga lɩ kʋ səbiu tə vàn don, ba sə̀gə̀, sə ba ma fwa ba nyiən. Yá ba dàń ga ja kʋ gɩganɩ tə, ba va ba pa Zwezi *tʋntʋna tə nə. Piyɛrə dàń ma bwe wá, ʋ wʋ́: «Ananɩasə, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, n ma cʋgʋ *Sɩtana kwìə̀? Kʋ pa n kʋna kʋnkʋn, n kə Yɩɩ-*Siŋu tə nii nə. N lɩ səbiu tə vàn don, n ma fwa n nyiən? Kárá tə yà nə wà yə̀, ka yà tə n mʋ̀ nyiən, naaa? Yá də ka nə yə̀ tə, ka səbiu tə yà tə tà n mʋ̀ nyiən, naaa? Kʋ yɩ nətə, n ma bʋ́n pubʋŋa kʋ tə yiri n waa con? Kʋ tà ləzoni con nə, n kʋnɩ, kʋ ya Yɩɩ con nə n kʋnɩ». Ananɩasə nə nì tə sʋ̀ràn tə, ʋ tʋa, yá mə ʋ tɩan də nə. Yá fən dàń gən lɩ̀à tə mama, ba yà nə zɩgɩ lá. Balandʋra tə nyɩ́ ba zàn, ba pəpəni wá, ba tì ba ja va ba gùrì.
Kʋ nə kɛ̀eń ndə lugu batwa nə, Ananɩasə kan twi ʋ zʋ. Yá ʋ ga wà lwarɩ kʋ tə, kʋ nə tʋn kʋ lɛ. Piyɛrə ma bwe, ʋ wʋ́: «Swɩ̀n cɩ́gá à con! Mə á kárá tə səbiu nə nətən, á nə yə̀ á na?» Kan tə ma le, ʋ wʋ́: «Awo, mə kʋ nii nə». Piyɛrə dàń ma swɩ̀n ʋ con: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, á ma kə kʋ nimarʋ təntə, sə á ma pɩ̀à *Yuu-Tiu Yɩɩ-Siŋu tə nii nə? Haya, nə̀ń lɩ̀à tə, ba nə gùrì n barɩ tə nə, ba wulə mimii nə. Yá ba kʋ́ʋ̀ wá gùrì n də». 10 Naa nədʋ, də kan tə də tʋa, kʋ máŋá tə tətə wa, Piyɛrə yáá nə, ʋ tɩ. Balandʋra tə zʋa də ʋ tɩga, ba ma tì ʋ də, ba ja va ba gùrì ʋ barɩ tə səpuni nə. 11 Fən gən *Kərisə lɩ̀à púlí tə, də lɩ̀à tə mama, ba nə nì kʋ yoo təntə.
Yomɩlan tə nə tʋn Zwerizalɛmə nə yoo
(Tʋtʋnan 19.11-20; Matiə 5.6-7)
12 Zwezi-*Kərisə *tʋntʋna tə yà tʋŋa Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnan zənzən də yomɩlan zənzən, lalʋʋ tə tətəŋi wa. Kərisə lɩ̀à tə mama dàń yà zɩga duən yáá nə, *Salʋmʋn napakʋlʋ tə də̀ń nə. 13 Yá lìù mama dàń kʋ́ʋ̀ ba lalʋʋ tə wa naŋa, ʋ gùlí ba wa. Yá lalʋʋ tə mama dàń yà ga bwɩ ba nə zəni. 14 Bara də kana kapʋpʋ, ba nə ken ba waa *Yuu-Tiu nə, dàń yà pùlì ba súrí lá. 15 Kʋ pa, ba dàń janɩ yayɩŋa, ba naŋa coŋi tə yuu, ba tuŋə gədərən yuu də sarɩ wa. Piyɛrə dàń nə twi ʋ lɛ, sə ʋ yɩywara tə twá ba duən mə yuu. 16 Lalʋʋ, kʋ nə nan *Zwerizalɛmə nii tɩan duən də dəri kʋ twi də kʋ yayɩŋa, də lɩ̀à, *zinə nə wʋwalɩ ba. Yá ba mama ga na yazurə.
Ba nə fɩfɩn Zwezi-Kərisə tʋntʋna tə yoo
(Tʋtʋnan 12.3-11; 4.5-12, 18-20)
17 Kʋ máŋá tə wa, *Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án nəkwɩa tə, də ba tə, ba nə wulə də wá, kʋ mʋ̀ nə nə ya *Sadɩsɩan-ba tə, dàń zàn də wʋgwɩʋ. 18 Ba jɩn Zwezi-*Kərisə *tʋntʋna tə, ba kə bàń dìə̀ wa. 19 Yá kʋ tɩtɩn nə, *Yuu-Tiu *malɩka twi, ka súrú bàń dìə̀ mimiən tə, ka lɩ ba, ka ga swɩ̀n ba con: 20 «Á vələ Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə wa, á swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə, kʋ nə bɩrɩ mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con». 21 Ba nə nì kʋ sʋgʋ təntə, kʋ jɩjʋ tətə nə, ba zʋa Yɩɩ dìə̀ tə wa, ba ga wulə ba kàrɩ̀.
Yɩɩ joŋwana yun tɩ̀án nəkwɩa tə, də ʋ kwa lɩ̀à dàń zàn, ba bon yun tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ *bʋ̀rà tə, də *Yɩzərayɛlə dwíí tə wa *nəkwɩna tə, ba kə duən nə. Ba dàń ga tʋn ba lɩ̀à, sə ba va ba lɩ tʋntʋna tə bàń dìə̀ tə wa. 22 Ba lɩ̀à tə dàń nə vəli, ba yí lá, ba wà ba nɩ bàń dìə̀ tə wa. Ba ma pìí ba va, ba tún ba nii, 23 ba wʋ́: «Nə vəli, də bàń dìə̀ tə tagʋ, yá pamana tə, ba yà nə cɩ̀gà ba nə tə, də wulə mimiən tə nə. Yá nə dàń súrú, nə wà lìù mama nɩ bàń dìə̀ tə wa».
24 Máŋá tə wa, Yɩɩ dìə̀ tə tʋtʋnbɩa yuu tíú tə, də joŋwana yun tɩ̀án tə nə nì sʋ̀ràn təntə, ba kʋ́ʋ̀ yə̀rì kʋ tə, ba nə wá fwa də yoo tə, kʋ nə wá bà yoo təntə kwa nə. 25 Lìù don kʋ́ʋ̀ twi, ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á nəŋə, bara tə, á nə ken bàń dìə̀ tə wa, wulə Zwifə-ba Yɩɩ dìə̀ tə wa, ba kàrɩ̀ lalʋʋ tə». 26 Tʋtʋnbɩa yuu tíú tə də ʋ kwa lɩ̀à tə, dàń vəli sənbwen, ba ja ba ba ja vìí. Lalʋʋ tə yà swə tʋntʋna tə. Yá kʋ yà wàá tʋtʋnbɩa yuu tíú tə də ʋ kwa lɩ̀à tə, ba dɩlɩ də kapana. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba yà dəri fən, sə ba fɩfɩn tʋntʋna tə.
27 Kʋ kwa nə, ba jɩn tʋntʋna tə, ba pìí ba va yun tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə yáá con. Yɩɩ joŋwana yun tɩ̀án nəkwɩa tə dàń bwe ba, ʋ wʋ́: 28 «Nə wà sɩnɩ nə swɩ̀n á con, sə á kʋ́ʋ̀ dànà ká twà də Zwezi yɩrɩ tə, á ma kàrɩ̀ lalʋʋ tə, naaa? Kʋ nə á pa, á kàrà tə sú *Zwerizalɛmə mama. Á dàń ga pɩ̀à, sə nə mʋ̀ nə zɩn bɛɛ təntə tɩan tə talɩ nə yun wa». 29 Piyɛrə də tʋntʋna tə duən tə dàń ma le, ba wʋ́: «Kʋ tà ləzwənə nii nə, nə mɛ, sə nə zìlí. Kʋ ya Yɩɩ nii nə, nə mɛ, sə nə zìlí. 30 Yɩɩ tə, nə nɩbara-ba tə nə jʋ̀nɩ̀, nə bwin ʋ mʋ̀ Zwezi təntə, á nə paa dagarʋ tə yuu wa, á gʋ. 31 Yɩɩ ken wá ʋ dun bwálɩ́ wa, ʋ jɩzən* 5.31 Ka jə̀ń pɩ̀ʋ́ jɩzən vàn nə yɩ dun bwálɩ́. vàn nə, sə ʋ yà pɩ̀ʋ́ tə, ʋ nə wá jon lɩ̀à ba cʋna wa. Ʋ wá san Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə nə, sə ba vəvəri ba kwa ba sá ba cʋna tə, sə ʋ ma wànɩ́ ʋ kwɛn ba cʋna tə, ba mʋ̀ də wá pwərə wa. 32 Nə ya yìə̀n təntə, tə nə tʋn tə sʋ̀sʋ̀nà, nə wàá nə swɩ̀n nə bɩrɩ də, nə nɩ tə. Nə mʋ̀ də Yɩɩ-*Siŋu tə, Yɩɩ nə pɩn lɩ̀à tə nə, ba nə zìlí ʋ nii tə».
(Matiə 5.10-12; 1 Piyɛrə 4.13-16; Apokalisə 3.8)
33 Yun tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə, nə nì tə sʋ̀ràn təntə, ba súə́ də lɩŋa, ba dàń ga pɩ̀à, sə ba gʋ tʋntʋna tə. 34 Yá bɛɛ don dàń yɩn lá, ʋ yɩrɩ nə yɩ Gamalɩɛlə. Ʋ yɩ *Farɩzɩan-ba púlí tə wa lìù, ʋ nə yɩ Yɩɩ nii *yənu tíú. Ba mɛ yà zìlí wá zənzən. Ʋ nyɩ́ ʋ zàn yun tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə wa, ʋ ga pa nii, sə ba lɩ tʋntʋna tə kàrá wa, máŋá mancɩn. 35 Kʋ kwa nə, ʋ dàń ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Á cɩa á tətə nə, á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə ya Yɩzərayɛlə dwíí tə, də won tə, á nə pɩ̀à, á tʋn ba mʋ̀ lɩ̀à təntə yɩra. 36 Máŋá kʋ nə lɛ, kʋ tə wà dánɩ́, Tɩdasə də yà zàn, ʋ bɩrɩ də, ʋ jə dun. Lɩ̀à, ba nə yí ndə biənɩa nə, yà nə vəli ba twá ʋ nə. Yá ba gʋa wá, ʋ kwa lɩ̀à tə, də ba tʋtʋnan tə mama jén lá. 37 Ʋ mʋ̀ təntə kwa nə, Zwidasə, ʋ nə ya Galile tíú, də kʋ́ʋ̀ nan, gàlʋ̀ tə máŋá wa. Ʋ də yà kʋ́ʋ̀ van lalʋʋ tə, ʋ kə ʋ con. Ʋ mʋ̀ təntə də tɩga, ʋ kwa lɩ̀à tə ga jén duən yáá nə. 38 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à swɩ̀n á con sɩ́ʋ́n nə, sə á dànà ká tan bara-ba tə də con. Á mʋ̀ dàń yá ba, sə ba vìí. Ba tʋtʋŋɩ təntə nə yɩ ləzwənə yɩra kʋ nan, kʋ wá cʋ̀gʋ̀, kʋ jén lá. 39 Yá kʋ dàń nə ya kʋ nan Yɩɩ, á wàrɩ̀ kʋ á cʋ̀gà, á pa kʋ jén. Á cɩa á tətə nə, kʋ dàn ká bà, kʋ ya á mʋ̀ də Yɩɩ nə jaŋa».
40 Yun tɩ̀án tə mama dàń sɛ̀e Gamalɩɛlə pubʋŋa təntə. Ba dàń pìí, ba bon tʋntʋna tə, ba pa, ba mà ba də kafɩran. Ba ga caga ba nii nə də, ba kʋ́ʋ̀ kwárɩ́, ba pìí ba twá də Zwezi yɩrɩ tə, ba ma swɩ̀n yoo. Kʋ kwa nə, ba yá ba, ba pa ba vìí. 41 Tʋntʋna tə nan Zwifə-ba yun tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə con, ba vìí də pupwən, Yɩɩ nə pɩn, ba na dun, ba nə dí càn Zwezi yɩrɩ nə. 42 Yá dɩɩn mama, Zwifə-ba Yɩɩ dìə̀ tə wa, də ba sàń nə, ba tə wà kàrà tə də Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə sʋgʋ nə yaga.

*5:31 5.31 Ka jə̀ń pɩ̀ʋ́ jɩzən vàn nə yɩ dun bwálɩ́.