4
Piyɛrə də Zwan zɩga Zwifə-ba yun tɩ̀án, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà, yáá con
(Matiə 10.17-20, 26-33; Zwan 15.20-21; 1 Piyɛrə 3.14-15)
Piyɛrə də Zwan yà tə wulə ba swɩ̀n lɩ̀à tə con, də *Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana tə, də lɩ̀à tə, ba nə cɩ̀ Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə nə yáá tíú, də *Sadɩsɩan-ba twi ba yí. Ba lɩŋa zàn Piyɛrə də Zwan yuu zənzən, ba nə yà kàrɩ̀ lɩ̀à tə, ba ga bɩrɩ də, Zwezi pìí ʋ bwin, ʋ nan tɩan wa tə yɩrɩ. Kʋ kàrà təntə pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, lɩ̀à duən tə wá bwin, ba nan tɩan wa. Kʋ yà yɩ dədəni nii nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba ja ba, ba kə bàń dìə̀, kʋ ja va tɩpʋrɩ. Lɩ̀à tə, ba nə cʋgʋ sʋgʋ tə wa lɩ̀à zənzən, ken ba waa Zwezi nə. Ba mama nə ken duən nə, ba yí ndə bara mʋ̀rʋ̀ bonu nə.
5-6 Kʋ tɩa nə pʋrɩ, Zwifə-ba yáá tɩ̀án, də ba *nəkwɩna, də Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án, də Yɩɩ joŋwana yun tɩ̀án nəkwɩa Anə tətə, də Kayifə, də Zwan, də Alɛkəzandərə, də lɩ̀à tə mama, ba nə də́ joŋwana yun tɩ̀án dwíí tə wa, vəli ba kun duən nə *Zwerizalɛmə wa. Ba ja Piyɛrə də Zwan tə, ba bà, ba zɩgɩ ba tətəŋi wa, ba ga bwe ba, ba wʋ́: «Kʋ yɩ bɛ̀eɛ̀e dɩ̀àn nə á jə, nə à yə̀ə́ kʋ yɩ wà tətə yɩrɩ nə, á twá á ma pa, gwànʋ́ tə zàn?»
Kʋ máŋá tə wa, Piyɛrə nə súə́ də Yɩɩ-*Siŋu tə, ʋ le ba, ʋ wʋ́: «*Yɩzərayɛlə lɩ̀à yáá tɩ̀án-ba, də ba nəkwɩna-ba, zə̀n kʋ tə, á bwe nəba yozəŋu tə yoo, kʋ nə tʋn gwànʋ́ tə yɩra. Á pɩ̀à, sə á lwarɩ, kʋ nə twá nətʋ, ʋ ma na yazurə. 10 Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ á mama mɛ, sə á lwarɩ! Sə Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə mama lwarɩ! Kʋ yɩ kʋ twá də *Nazarɛtə Zwezi-*Kərisə yɩrɩ tə dɩ̀àn, bɛɛ wà tə ma zɩga á yáá con də yazurə. Á paa ʋ mʋ̀ Zwezi təntə dagarʋ yuu. Yá Yɩɩ dàń bwin wá, ʋ lɩ tɩan wa. 11 Mə ʋ mʋ̀ yoo nə Yɩɩ sagɩ tə yà dí yáá kʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́:
‹Kapan tə, á mʋ̀ də̀lwə̀rə́ tə nə vɩga á dʋgʋ vàn nə, kʋ mʋ̀ nə pìí kʋ jì dìə̀ tə nigwancɩɩn wárɩ́, kʋ yoo nə cà›.
12 Lʋʋ tə mɛ wa, Yɩɩ wà yɩrɩ lìù don nə pɩn, nə nə wá twá kʋ tíú nə, sə Yɩɩ jon nəba nə cʋna wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ twá Zwezi cɩcɩ nə, ʋ ma jon lɩ̀à nə ba cʋna wa».
13 Ba nɩ də, fən ba Piyɛrə də Zwan jə kʋ yoo tə wa, yá kʋ ga gwárɩ́ ba zəni. Kʋ gwárɩ́ ba, ba ga lwarɩ də, ba yɩ lɩ̀à tə, ba nə tà yənu tɩ̀án, ba ga wà kàrà fwa. Ba lwarɩ də, Piyɛrə də Zwan yɩ Zwezi twaduən. 14 Yá ba nə na bɛɛ tə, ʋ nə nɩ yazurə, ʋ zɩga ba nii nə, ba wàrɩ̀ yoo mama ba le. 15 Ba dàń ma pa Piyɛrə-ba nan dìə̀ tə, Zwifə-ba yun tɩ̀án, ba nə bʋ̀rɩ̀ *bʋ̀rà tə wa, ba ga swɩ̀n duən con, ba wʋ́: 16 «Bɛ̀eɛ̀e nə nə wá fwa də bara ba tə? Cɩ́gá mama *Zwerizalɛmə tɩ̀án tə mama yə̀ə́ Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnan kʋ tə yoo, lɩ̀à təntə nə fwa. Kʋ ba sə̀gə̀, nə də ga wàrɩ̀ kʋ nə tɛn. 17 Kʋ wà mɛ, sə yoo kʋ tə tàà tɩa mama, kʋ súrí lá lɩ̀à tə wa. Nə dàń wá dù súú ba nii nə, ba kʋ́ʋ̀ dàn ká swɩ̀n, ba za kʋ mʋ̀ Zwezi təntə yɩrɩ, lìù mama con».
18 Ba dàń ma kʋ́ʋ̀ bon Piyɛrə də Zwan, ba swɩ̀n ba con, sə ba pa kʋ mɛ lá. Ba kʋ́ʋ̀ dàn ká pìí, ba bon Zwezi yɩrɩ, nə à yə̀ə́, sə ba kàrɩ̀ lɩ̀à də kʋ mʋ̀ yɩrɩ təntə. 19 Piyɛrə-ba ma le, ba wʋ́: «Á tətə ywàŋá kʋ wa, Yɩɩ yáá con kʋ mɛ, sə nə zìlí á mʋ̀ nii, nə ga yá Yɩɩ, naaa? 20 Kʋ tə nə mʋ̀ nə nɩ də nə yɩ́á, nə ga nì kʋ yoo də nə zɩan, nə wàrɩ̀ kʋ nə nə cɩ̀, nə pa nə ba kʋ yoo swɩ̀n». 21 Zwifə-ba yun tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə, kʋ́ʋ̀ caga ba nii nə, ba ga lɩ ba ba dʋgʋ. Lalʋʋ tə mama yɩ ba bwɩ Yɩɩ nə, yoo tə yɩrɩ, kʋ nə tʋn. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba yà yə̀rì cwəŋə tə, ba nə wá tì, sə ba ma kə ba càn wa. 22 Bɛɛ tə, Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnʋ tə nə tʋn ʋ yɩra, kʋ pa ʋ na yazurə tə, bɩna yà dwə sapwilə.
Karbɩa tə lòrì dɩ̀àn Yɩɩ con
(Matiə 18.19-20)
23 Ba zəzən ba dʋgʋ Piyɛrə də Zwan, ba vəli ba nubɩa tə con. Ba vəli ba man kʋ tə mama, *Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án tə də Zwifə-ba *nəkwɩna tə nə swɩ̀n ba con. 24 Ba nubiduən tə nə cʋgʋ ba nii tə, ba zwɛ̀e, yá *Kərisə lɩ̀à tə mama ken ba kori yɩɩ nə, ba swɩ̀n Yɩɩ con, ba wʋ́: «*Yuu-Tiu, n mʋ̀ nə fwa lanworu də tɩa də mʋʋ, də wiən tə mama, tə nə wulə tə wa. 25 N mʋ̀ nə twá n *Siŋu tə nə, n ma kə sʋ̀ràn tə tə nə nɩbɛɛ *Davidə, ʋ nə yɩ n tʋ̀tʋ̀nʋ̀, nii wa. Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́:
‹Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, lʋʋ dwíə́ tə mama lɩŋa ma zaŋa duən yun wa? Yá lɩ̀à ma jə pubʋŋɩ tə nə ba ziən? 26 Tɩa yuu pɛ̀egá ken duən nə, yáá tɩ̀án boli duən yɩra, sə ba jì nədʋ, ba ma jan də Yuu-Tiu›.
27 Cɩ́gá, *Erodə də Ponsə *Pilatə ken duən nə tɩfarʋ kʋ tə wa. Ba mʋ̀ də lʋʋ dwíə́ tə mama də *Yɩzərayɛlə lɩ̀à, sə ba zɩgɩ n mʋ̀ Yɩɩ cɩcɩ tʋ̀tʋ̀nʋ̀ Zwezi nə, n nə kúrí, sə ʋ ya Kərisə. 28 Ba fwa kʋ tə mama, n dɩ̀àn tə də n pubʋŋa tə yà nə ken kʋ sírí. 29 Yá sɩ́ʋ́n nə, Yuu-Tiu cʋgʋ ba wʋlwan sʋ̀ràn tə, sə n pa n *tʋntʋna tə swɩ̀n n sʋgʋ tə də bɩcadɩʋ. 30 Bɩrɩ n dɩ̀àn tə, sə n zwɛ̀e lɩ̀à yayɩran, sə n dɩ̀àn mɩmɩnʋ yìə̀n də yomɩlan twá n mʋ̀ Yɩɩ cɩcɩ tʋ̀tʋ̀nʋ̀ Zwezi yɩrɩ tə nə tə tʋn».
31 Ba nə lòrì Yɩɩ ba zwɛ̀e máŋá wa, bwálɩ́ tə, ba yà nə jə̀ń tə, vuvugu. Ba mama ga sú də Yɩɩ-Siŋu tə, ba ga swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə də bɩcadɩʋ.
Kərisə lɩ̀à púlí tə nimarʋ yoo
(Tʋtʋnan 2.44-47; 1 Zwan 3.16-19; Likə 12.33; 2 Korɛntə tɩ̀án 8.13-15)
32 Kʋ máŋá tə wa, ba lwarɩ də, *Kərisə lɩ̀à tə mama pubʋŋa yà yɩ nədʋ. Ba lìù mama ba swɩ̀n də, ʋ won yɩ ʋ mʋ̀ cɩcɩ nə tɩ. Ba mama won yà yɩ nədʋ. 33 *Tʋntʋna tə swɩ̀n Zwezi yoo ba bɩrɩ də dɩ̀àn. Ba bɩrɩ də, *Yuu-Tiu Zwezi pìí ʋ bwin ʋ nan tɩga wa. Yá Yɩɩ yà fwa pubwanʋ ba mama yuu wa. 34-35 Won mama yà wà ba wa lìù mama mùrì. Ba wa lìù tə, ʋ nə jə kárɩ́, nə à yə̀ə́ dii, ʋ yàá tì tə ʋ yoli, ʋ ja kʋ kwənə, ʋ ja bà tʋntʋna tə con. Ba dàń yà tàrà səbiu tə, ndə kʋ nə mɛ də lìù mama, ba pa wá.
36 Zwʋzɛfə, də yà yɩ bɛɛ don Zwezi tʋntʋna tə nə, ken ʋ yɩrɩ Barənabasə, kʋ də̀ń nə yɩ ‹kwinu›, də yà wulə də ba. Ʋ mʋ̀ Zwʋzɛfə təntə yɩ Levi tə dwíí tə wa lìù. Ba lʋrɩ wá Swipərə lʋʋ nii wa. 37 Zwʋzɛfə tə yoli ʋ kárá, ʋ ja kʋ səbiu tə, ʋ bà, ʋ pa tʋntʋna tə nə.