3
Gwànʋ́ don nɩ yazurə
(Tʋtʋnan 4.9-22; 9.32-35; 14.8-10)
Dədəni nii lugu batwa máŋá wa, Piyɛrə də Zwan yà vəli *Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ wa, sə ba jʋn Yɩɩ. Kʋ máŋá təntə yà yɩ Zwifə-ba yɩjʋnɩ máŋá, kʋ nə mɩ̀ ba. Bɛɛ don, ba nə lʋrɩ wá, də ʋ yɩ gwànʋ́, də yà wulə. Dɩɩn mama, ba yàá ja wá, ba va ba jə̀ə́ Yɩɩ dìə̀ tə mimii nə, ba nə boŋə ‹mimii zaŋʋ›, sə lɩ̀à tə, ba nə zwɩ Yɩɩ dìə̀ tə wa, pa wá yɩlori wiən. Ʋ mʋ̀ bɛɛ təntə nɩ Piyɛrə də Zwan də, ba pɩ̀à, sə ba zʋ Yɩɩ dìə̀ tə wa, ʋ ma lòrì yɩlori won ba con. Piyɛrə də Zwan mama ma fin ba yɩ́á, ba kə ʋ yuu, ba ga swɩ̀n ʋ con, ba wʋ́: «Ywàń nəba!» Bɛɛ tə ma ywàń ba zən, ʋ ga dànɩ̀, sə ba pa wá won. Piyɛrə dàń ma swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «À ba səbiu jə, à dàń wá pa mʋ́ kʋ tə, à nə jə. Də *Nazarɛtə Zwezi-*Kərisə yɩrɩ tə, zàn yɩɩ nə, n va!»
7-8 Ʋ ga ja ʋ jɩzən nə ʋ van wá, ʋ zɩ̀n. Də naa nədʋ, bɛɛ tə napɩra də ʋ nɛɛ tə mama dàn, yá ʋ ga fan ʋ zɩga yɩɩ nə, ʋ vəli. Ʋ twá ba nə, ʋ zʋ Yɩɩ dìə̀ tə wa, ʋ vəli də ʋ faŋa, ʋ ga bwɩ Yɩɩ nə. Yá lalʋʋ tə mama nɩ wá, də ʋ vəli də ʋ bwɩ Yɩɩ nə. 10 Lìù mama nə nɩ wá, n yə̀ə́ ʋ swɩ́án. N yə̀ə́ də, ʋ mʋ̀ yà nə jəni Yɩɩ dìə̀ tə, ‹mimii zaŋʋ› tə nə, ʋ lòrì yɩlori wiən tə. Kʋ kə lá lɩ̀à tə zənzən. Kʋ yoo təntə, kʋ nə tʋn bɛɛ tə yɩra, yɩ yogwarʋ kʋ pa ba. 11 Bɛɛ tə kʋ́ʋ̀ ba Piyɛrə də Zwan kwa naŋa. Kʋ gwárɩ́ lɩ̀à tə, ba dàń dəri, ba va ba kɩkarɩ ba. Yɩɩ dìə̀ tə bwálɩ́ don nə, kʋ nə jə napakʋlʋ, ba boŋə kʋ napakʋlʋ təntə ‹*Salʋmʋn napakʋlʋ›.
Piyɛrə sʋgʋ
(Tʋtʋnan 4.5-12; 2.22-36; 5.30, 32)
12 Piyɛrə nə nɩ kʋ mʋ̀ təntə, ʋ swɩ̀n lalʋʋ tə con, ʋ wʋ́: «*Yɩzərayɛlə lɩ̀à-ba, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, kʋ ma gwárɩ́ aba? Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn á mama yɩ́á ma cə̀ nə yuu? Á bʋŋa də, kʋ yɩ nə mʋ̀ dɩ̀àn, nə à yə̀ə́ nə ka twá Yɩɩ cwəŋə tə nə zəni yɩrɩ, bɛɛ tə ma zàn ʋ vəli, naaa? 13 Yɩɩ tə, nə nɩbara *Abərahamə, də *Yɩzakə, də *Zwakɔbə, də nə nɩbara-ba duən nə jʋn tə nə pɩn, ʋ tʋ̀tʋ̀nʋ̀ Zwezi na dun. Ʋ mʋ̀ Zwezi tə, á tətə nə jɩn, á pa *Pilatə nə. Pilatə yà pɩ̀à, sə ʋ dʋgʋ wá, á ga wà sɛ̀e. 14 Zwezi yà yɩ lìù tə, Yɩɩ nə lɩ ʋ tún ʋ cɩcɩ yɩrɩ, ʋ ga yɩ cɩ́gá tíú də. Də kʋ mɛ á vɩga wá, á ga lòrì, sə Pilatə dʋgʋ lagʋrʋ tə. 15 Á zɩgɩ kʋ tə nə, pɩ̀ʋ́ Pilatə yà nə pɩ̀à, sə ʋ fwa á kálɩ́ á pa, mɩɩ tíú Zwezi tɩ. Yɩɩ pìí ʋ bwin wá, ʋ lɩ tɩga wa, nə yɩ lɩ̀à tə nə, nə nɩ kʋ. 16 Bɛɛ wà tə nətən, á nə na, á yə̀ə́ wá, kʋ ga yɩ Zwezi yɩrɩ tə dɩ̀àn nə pɩn ʋ na yazurə, nə nə ken nə waa Zwezi nə yɩrɩ. Kʋ yɩ ʋ nə ken ʋ waa Zwezi nə tə, kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ ma na yazurə mɩ́ámɩ́án.
17 À nubɩa-ba, à yə̀ə́ də, á mʋ̀ də á yáá tɩ̀án tə mama yɩ á tʋn kʋ mʋ̀ yoo təntə á ləyəri wa. 18 Yɩɩ dí yáá, ʋ twá ʋ nii *sʋ̀sʋ̀nà tə mama nə, ʋ swɩ̀n də, *Kərisə wá na càn. Yá sɩ́ʋ́n nə, Yɩɩ sʋgʋ tə nii dàń súə́. 19 Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, á vəvərə á kwa á ma sá á cʋna, sə ʋ kwɛn ʋ lɩ á cʋna tə á mʋ̀ də wá pwərə wa. 20 Á nə fwa nətʋ, *Yuu-Tiu wá pa aba sìə́ máŋá. Yá ʋ wá tʋn Kərisə, ʋ nə kúrí tə, ʋ pa ʋ bà á con. Ʋ mʋ̀ Kərisə tə nə yɩ Zwezi. 21 Sɩ́ʋ́n nə, Zwezi jə̀ə́ Yɩɩ *sàń nə, ʋ ma dànɩ̀ won mama nə wá pìí kʋ jì, ndə Yɩɩ nə twá ʋ nii sʋ̀sʋ̀nà tə, ba nə yɩ ʋ nə tɩ, ʋ ma swɩ̀n fuən fuən. 22 *Moyizə swɩ̀n, ʋ wʋ́: ‹Yuu-Tiu Yɩɩ wá lɩ ʋ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ á nubɩa tə wa, ndə à nə ʋ pa aba. Á cʋga sʋ̀ràn tə mama, ʋ nə wá swɩ̀n á con. 23 Lìù tə mama, ʋ nə ba ʋ mʋ̀ Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ təntə sʋgʋ cʋga, ba wá lɩ wá Yɩɩ lɩ̀à tə dwíí wa›. 24 Yá Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà tə mama, kʋ nə zɩgɩ Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Samɩyɛlə nə, kʋ ja va ba duən tə, ba mama swɩ̀n dɩan təntə yoo. 25 Á yɩ Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà tə bɩa, yá Yɩɩ jɩn *nimarʋ də á nɩbara-ba. Ʋ swɩ̀n *Abərahamə con, ʋ wʋ́: ‹Tɩa yuu lɩ̀à mama wá twá n dwíí nə, sə Yɩɩ fwa zəni ba yɩra›. 26 Yɩɩ dí yáá, ʋ tàà á mʋ̀ yɩrɩ, ʋ pa ʋ tʋ̀tʋ̀nʋ̀ tə nan, sə ʋ fwa zəni á yɩra. Sə Yɩɩ pa, á lìù mama dàń lwàń ʋ pubʋŋa, ʋ ga yá ʋ yokʋkwɩnan».