8
Solə də yà bɩrɩ də, Etɩyɛnə mɛ tɩan.
Solə nə fɩfɩn Kərisə lɩ̀à púlí tə yoo
(Tʋtʋnan 11.19-21; Filipə tɩ̀án 1.12-14; Zwan 6.70)
Kʋ dɩɩn təntə nə, ba dàń fɩfɩn *Kərisə lɩ̀à púlí tə mama, kʋ nə wulə *Zwerizalɛmə wa. Ba mama dəri ba pwɛ̀e duən yáá nə, ba yá tà Zwezi-*Kərisə *tʋntʋna tə cɩcɩ. Ba dəri ba va Zwide nagwanaa tə də Samari nagwanaa tə mama wa. Bara-ba nə zìlí Yɩɩ nii zəni tì Etɩyɛnə, ba gùrì, ba ga kwi zənzən ʋ yɩrɩ. Solə mʋ̀ dàń yɩ ʋ kəni dɩ̀àn, sə ʋ cʋ̀gʋ̀ Kərisə lɩ̀à púlí tə. Ʋ twá dii də dii wa ʋ vəli, ʋ ma janɩ bara də kana, ba nə ken ba waa Zwezi nə, ʋ pa ba kəni bàń dìə̀. Ba tə, ba nə dəri ba pwɛ̀e duən yáá tə, dàń tə swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, bwálɩ́ tə mama, ba nə vəli.
Filipə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə Samari nagwanaa wa
(Zwan 4.1-42; Tʋtʋnan 1.8)
Filipə vəli ʋ zʋ Samari nagwanaa tə tɩfarʋ tə wa, ʋ wulə ʋ swɩ̀n Zwezi-*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə. Lalʋʋ tə mama, kʋ nə kun duən nə, nii yà yɩ nədʋ, kʋ ma cʋga Filipə sʋgʋ tə zəni zəni də waa nədʋ. Lɩ̀à tə yà nə̀ń, ba ga na Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnan tə, Filipə nə tʋŋa. Cɩ́gá, *zinə nan, tə yá lɩ̀à zənzən nə də tə bubwi. Yá gwanan zənzən yayɩran zwɛ̀e. Kʋ yɩn pupwən nəfarʋ kʋ mʋ̀ tɩfarʋ təntə wa.
Bɛɛ don yà dí yáá, ʋ wulə kʋ tɩfarʋ tə wa, ʋ yɩrɩ nə yɩ Simon. Ʋ də yà pɩn dun ʋ tɩ̀àn nə, ʋ yà fwa jinəmori, ʋ ma gwárɩ́ Samari lalʋʋ tə zənzən. 10 Kʋ yà nə zɩgɩ bisɩmabii nə, kʋ ja va kʋ yɩ bazʋnan nə, ba mama mɩ́ámɩ́án yà twá ʋ nə, də ba swɩ̀n, ba wʋ́: «Ʋ tə mʋ̀ yɩ Yɩɩ dɩ̀àn tə tətə, ba nə boŋə ‹dɩ̀àn nəfarʋ›.» 11 Ʋ yà gwárɩ́ ba, máŋá kʋ nə darɩ də ʋ jinəmori tʋtʋnɛɛ tə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba yà twá ʋ nə. 12 Yá Filipə dàń twi, ʋ swɩ̀n Yɩɩ pàrɩ̀ tə, də Zwezi-Kərisə yɩrɩ tə yoo, ʋ bɩrɩ ba. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, bara də kana mama dàń pìí ba yá jinəmori tə, ba kə ba waa Zwezi sʋywáŋʋ́ tə nə, ba ga pa, ba lə ba nɩ́á wa, kʋ twá də Zwezi-Kərisə yɩrɩ tə. 13 Simon də tətə ken ʋ waa Zwezi nə. Yá ba ga lə wá nɩ́á tə wa, kʋ twá də Zwezi-Kərisə yɩrɩ tə. Ʋ dàń zɩga Filipə səpuni nə, kʋ ga gwárɩ́ wá zənzən, ʋ nə na Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnan də dɩ̀àn wiən, tə nə tʋŋa tə yɩrɩ.
(Tʋtʋnan 19.5-6; 1 Timote 6.9-10; Matiə 6.24)
14 Zwezi *tʋntʋna tə, ba yà nə wulə *Zwerizalɛmə wa, dàń nə nì də, Samari tɩ̀án sɛ̀e Yɩɩ sʋgʋ tə, ba dàń tʋn Piyɛrə də Zwan lá nə. 15 Ba də nə vəli, ba yí Samari tɩ̀án tə, ba lòrì Yɩɩ ba pa ba, sə Yɩɩ-*Siŋu tə wànɩ́ kʋ cú ba yun wa. 16 Kʋ yà tə wà ba lìù yuu wa cwi, kʋ ya Filipə ləgə ba nɩ́á wa, *Yuu-Tiu Zwezi yɩrɩ nə cɩcɩ. 17 Piyɛrə də Zwan dàń ma tún* 8.17 *Zwifə-ba nə yàá tún ba jɩ̀àn lɩ̀à yun wa, sə kʋ bɩrɩ də, ba ken yuywaŋʋ ba yuu wa, nə à yə̀ə́, sə kʋ bɩrɩ də, ba pɩn ba Yɩɩ nə. ba jɩ̀àn ba yun wa, Yɩɩ-Siŋu tə ga cú ba yun wa.
18 Máŋá tə nə, Simon nə nɩ də, Yɩɩ-Siŋu tə ya kʋ twá Zwezi-Kərisə tʋntʋna tə jɩ̀àn ka tún yuu wa, kʋ ma nɩ, ʋ pɩn ba səbiu. 19 Ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Á pɩan dɩ̀àn tə tə à də nə, sə lìù tə mama, à də nə tún à jɩɩn ʋ yuu wa, sə Yɩɩ-Siŋu tə cú kʋ tíú yuu wa». 20 Piyɛrə dàń vɩga səbiu tə, ʋ ga swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Yɩɩ wá cʋ̀gʋ̀ n mʋ̀ də n səbiu tə mɛ, n nə bʋ́n də Yɩɩ tarpɩʋn tə wàá kʋ yə̀ də səbɩa tə yɩrɩ. 21 N tori tə̀lə́ yoo kʋ tə wa, kʋ ga tà n yáá con yoo. N pubʋŋa tə ba cɩ́gá nə twá Yɩɩ yáá con. 22 Vəvəri n kwa, n ma sá n cʋna tə, sə n yá n wʋlʋŋʋ tə, sə n lòrì Yuu-Tiu də, kʋ nə wàá, sə ʋ kwɛn n cʋna tə n mʋ̀ də wá pwərə wa, n pubʋnkʋkwɩʋn kʋ tə yɩrɩ. 23 À na də, n waa tə lwara zənzən, n ga yɩ kʋnkʋn yìə̀n yoŋu». 24 Simon ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Mə á tətə lòrì Yɩɩ á pa nə, sə tə tə mama á nə swɩ̀n tə, nədʋ tətə dàn ká yí nə».
25 Piyɛrə də Zwan dàń kàrɩ̀ Yuu-Tiu sʋgʋ tə, ba bɩrɩ Samari tɩ̀án nə. Kʋ kwa nə, ba bələ tə pìí ba va Zwerizalɛmə. Ba nə ma vìrí, ba tə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə ba bɩrɩ Samari tɩbii zənzən wa.
Filipə pɩn, Etiyopi bɛɛ don lwarɩ sʋywáŋʋ́ tə
26 Dɩɩn don nə, *Yuu-Tiu *malɩka twi, kʋ swɩ̀n Filipə con, kʋ wʋ́: «Zàn, n va lʋʋ jɩzən saparʋ yuu, sə n tì kasɔɔ cwəŋə tə, ka nə nan *Zwerizalɛmə nə, ka vəli Gaza». 27 Filipə zàn ʋ vəli, də nə̀ń Etiyopi 8.27 Etiyopi yɩ kʋ wulə ləzwənzwənən lʋʋ wa, ba nə boŋə Afərikə. Mə Etiyopi yɩrɩ nə ba lwàń ba boŋə Sudan. tɩ̀án batana nə, ʋ nə yɩ ba lʋʋ nii tə kapɩʋ minisə. Kapɩʋ tə yɩrɩ nə yɩ Kandasə. Ʋ mʋ̀ batana təntə yà nə ywàŋá kapɩʋ tə wiən tə mama yuu, tə kwənə nə dáá. Ʋ mʋ̀ bɛɛ təntə yà vəli Zwerizalɛmə, ʋ jʋn Yɩɩ. 28 Ʋ dàń jə̀ə́ ʋ səsen tərəko wa, ʋ pìí ʋ ma vìrí, ʋ ga kàrɩ̀ Yɩɩ sagɩ tə wa, Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ *Ezayi nə pʋ́pʋ́nɩ́. 29 Yɩɩ-*Siŋu tə swɩ̀n Filipə con: «Vəli ʋ boli səsen tərəko kʋ tə yɩra».
30 Filipə dəri ʋ boli kʋ yɩra, ʋ nì Etiyopi minisə tə nə kàrɩ̀ Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Ezayi pʋ́pʋ́ná tə. Ʋ dàń ma bwe wá, ʋ wʋ́: «N nə̀ń kʋ tə, n nə kàrɩ̀, tə də̀ń?» 31 Minisə tə ma le, ʋ wʋ́: «À wá fwa nətə, à ma nì kʋ də̀ń, də lìù nə wà à nə san?» Ʋ ma bon Filipə, ʋ pa, ʋ bà ʋ zʋ səsen tərəko tə wa, ʋ jə̀ə́ ʋ səpuni nə. 32 Sagɩ tə wa bwálɩ́ tə, minisə tə yà nə kàrɩ̀ tə nə, yɩ kʋ tə:
«Ba jɩn wá ndə piə nə, ba ja va nangʋra dìə̀ wa. Ʋ yɩ ndə *pabiə nə ka nii nə ba swɩ̀n, də ba nə swə ba fɩnɩ 8.32 *Zwifə-ba lʋʋ nii wa, də lʋʋ níə́ duən wa, ba yàá fɩnɩ pee kʋran, ba ma swɩ ganan. ka kʋran də. Ʋ wà ʋ nii súrí. 33 Ʋ dí càn də yinəgə mama. Yá tə mama wa, ba tə wà wá cɩ́gá pɩn. Wàà nə wá man, ʋ bɩrɩ ʋ máŋá lɩ̀à tə, sə ba ma lwarɩ yoo də̀ń? Ba lɩ ʋ mʋ̀ mɩɩ lʋʋ kʋ tə wa».
34 Minisə tə dàń tə ma swɩ̀n Filipə con, ʋ wʋ́: «À lòrì mʋ́, Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ tə yɩ wàà tətə yoo nə ʋ swɩ̀n nətʋ? Kʋ yɩ ʋ tətə, nə à yə̀ə́ kʋ yɩ lìù don yoo?» 35 Kʋ máŋá təntə wa, Filipə dàń twá kʋ pʋ́pʋ́ná təntə nə, ʋ ma swɩ̀n Zwezi sʋywáŋʋ́ tə, ʋ bɩrɩ minisə tə nə. 36 Ba vəli wuuu, ba va ba yí yáá, də nə̀ń, nɩ́á nə. Minisə tə ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Nə̀ń nɩ́á nə, bɛ̀eɛ̀e dàń nə cɩ̀gà, sə n li nə nɩ́á tə wa kʋ twá də Zwezi-*Kərisə yɩrɩ tə?» 37 [Filipə swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Də n nə ken n waa mama, kʋ yoo təntə wàá kʋ tʋŋa». Minisə tə ma pìí ʋ le, ʋ wʋ́: «À ken à waa də Zwezi-Kərisə yɩ Yɩɩ-Biu».]
38 Minisə tə pɩn, ʋ səsen tərəko tə zɩgɩ. Filipə də minisə tə cúə́, ba mʋ̀ bələ tə zʋ nɩ́á tə wa, Filipə ma lə minisə tə nɩ́á tə wa, kʋ twá də Zwezi-Kərisə yɩrɩ tə. 39 Máŋá tə nə, ba nə pìí ba nan nɩ́á tə wa, Yuu-Tiu Siŋu tə tì Filipə, yá minisə tə kʋ́ʋ̀ ba wá na. Yá ʋ súə́ də pupwən, ʋ ga tì cwəŋə, ʋ vìrí. 40 Yɩɩ-Siŋu tə ken Filipə Azɔtə nə. Ʋ zɩgɩ Azɔtə, ʋ twá tɩfaran duən wa, ʋ va ʋ nan Sezare. Ʋ dàń ga swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə tɩan tə mama wa, ʋ nə twá tə wa.

*8:17 8.17 *Zwifə-ba nə yàá tún ba jɩ̀àn lɩ̀à yun wa, sə kʋ bɩrɩ də, ba ken yuywaŋʋ ba yuu wa, nə à yə̀ə́, sə kʋ bɩrɩ də, ba pɩn ba Yɩɩ nə.

8:27 8.27 Etiyopi yɩ kʋ wulə ləzwənzwənən lʋʋ wa, ba nə boŋə Afərikə. Mə Etiyopi yɩrɩ nə ba lwàń ba boŋə Sudan.

8:32 8.32 *Zwifə-ba lʋʋ nii wa, də lʋʋ níə́ duən wa, ba yàá fɩnɩ pee kʋran, ba ma swɩ ganan.