15
Zwerizalɛmə Kərisə lɩ̀à púlí tə yoo
(Galasi tɩ̀án 2.1-9)
Bara duən nan Zwide nagwanaa tə wa, ba bà Antɩʋswə, ba kàrɩ̀ kàrà kʋ tə, ba bɩrɩ lɩ̀à tə, ba nə yɩ nubɩa *Kərisə yɩrɩ tə, ba wʋ́: «Də á mʋ̀ bara tə nə wà *goŋi aba, ndə Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, nə bɩrɩ nətʋ tə, Yɩɩ bá jon aba á cʋna tə wa». Kʋ zɩ̀n tʋ́tʋ̀ná nəfarʋ ba də Polə də Barənabasə tətəŋi wa. Kʋ pɩn Polə də Barənabasə, də ba lɩ̀à duən kə sírí, sə ba va *Zwerizalɛmə, Zwezi-Kərisə *tʋntʋna tə, də Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án tə con, sə ba lɩ kʋ yoo təntə yáá.
Ba lɩ̀à təntə, Kərisə lɩ̀à púlí tə nə ken cwəŋə tə wa, vəli ba lɛ Fenisi nagwanaa, ba lɛ Samari nagwanaa. Cwəŋə tə wa, ba tə swɩ̀n Kərisə lɩ̀à tə con nətʋ lɩ̀à tə, ba nə tà *Zwifə-ba tə, nə lwàń ba pubʋŋa, ba bà Yɩɩ con. Yá kʋ yoo təntə yà ga pɩn, lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ nubɩa Kərisə yɩrɩ, jə pupwən zənzən. Ba nə yí Zwerizalɛmə, Kərisə lɩ̀à púlí tə sɛ̀e ba jon Zwezi-Kərisə tʋntʋna tə, də Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án tə. Yá ba dàń ga twarɩ won tə mama, Yɩɩ nə twá də ba, ʋ ma fwa. *Farɩzɩan-ba púlí tə wa lɩ̀à duən, ba də nə yà ken waa Zwezi nə, dàń zàn ba wʋ́, kʋ mɛ, sə ba yà goŋi ba bara tə, yá ba ga kálʋ́ ba, sə ba zìlí Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə.
Tʋntʋna tə də Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án tə kun duən nə, sə ba balɩ kʋ yoo təntə. Tʋ́tʋ̀ná nəfarʋ kwa nə, Piyɛrə zàn, ʋ wʋ́: «À nubɩa-ba, á də tətə yə̀ə́ də, Yɩɩ kúrí nə á tətəŋi wa, təntən dɩan tə nə, sə lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba tə, nì Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə à nii wa, sə ba kə ba waa Zwezi nə. Yɩɩ tə, ʋ nə yə̀ə́ ba waa tə, pɩn ba ʋ *Siŋu tə, ʋ nə pɩn nə də nə, sə ʋ ma bɩrɩ də, ba də yɩ ʋ mʋ̀ lɩ̀à, ndə nə də nə yɩ ʋ mʋ̀ lɩ̀à nətʋ. Yɩɩ wà pwɩa ken nə mʋ̀ də ba pwərə wa. Ʋ sɩn ba bɩcanɩ tə, sə tə ya nəpon ʋ yáá con, ba nə ken ba waa Zwezi nə yɩrɩ. 10 Á pɩ̀à, sə á kə zɩlɩ Zwezi karbɩa tə nə, nə nɩbara-ba tə də tətə nə wà kʋ wànɩ́ ba zɩn. Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, á pɩ̀à Yɩɩ nii nə? 11 Nə yə̀ə́ də, *Yuu-Tiu Zwezi pubwanʋ tə jon ba ba cʋna wa, ndə nə də tətə nə».
12 Lalʋʋ tə mama púə́ kʋ nii, yá ba ga cʋga Polə də Barənabasə, ba nə twarɩ Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnan tə, də yomɩlan tə, Yɩɩ nə twá də ba, ʋ tʋn lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba, con.
(Romə tɩ̀án 15.8-12; Kolosə tɩ̀án 2.11-17; Galasi tɩ̀án 5.1-6; Tʋtʋnan 21.25)
13 Máŋá tə, ba nə swɩ̀n ba zwɛ̀e, Zwakə dàń swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À nubɩa-ba, á cʋga à con. 14 Simon tún nətʋ tə mama, Yɩɩ nə dí yáá, ʋ kúrí lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba tə lɩ̀à, sə ba ya ʋ mʋ̀ lɩ̀à. 15 Kʋ sʋgʋ təntə də Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà tə də ga vəli duən nə zəni. Kʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́:
16 ‹Kʋ mʋ̀ təntə kwa nə, à wá pìí, à bà à zɩ̀n pɩ̀ʋ́ *Davidə diboo tə, kʋ yà nə tʋa. À wá pìí à lwà kʋ bə́rə́ kɩkaran tə, à zɩgɩ yɩɩ nə. 17 Kʋ wá pa ləzoni tə gɩganɩ tə pɩ̀à Yuu-Tiu, ba mʋ̀ də dwíə́ tə mama, tə nə tà Zwifə-ba, à nə wá pa à yɩrɩ* 15.17 Kʋ nətʋ tə bɩrɩ də, ba yɩ Yɩɩ nyiən. tə ba. Yuu-Tiu nə swɩ̀n kʋ, ʋ mʋ̀ nə fwa wiən tə mama. 18 Ʋ mʋ̀ nə pɩn, ba lwarɩ tə yìə̀n təntə, halɩ kʋ máŋá nə, ba yigə!›
19 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à də yà swə, sə nə dàn ká kə wʋwalʋ lɩ̀à tə nə, ba nə tà Zwifə-ba, ba nə lwàń ba pubʋŋa, ba bà Yɩɩ con. 20 À dàń nə pɩ̀à, sə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ba nə, nə pa ba nii, sə ba cɩ̀ ba tɩ̀àn nə də yìə̀n tə tə: Ba dàn ká də́ nàŋʋ́ tə, ba nə gʋa woŋwanʋ nə. Sə ba dàn ká cwàrɩ̀ də duən, ba dàn ká də́ wotɩgʋ nàŋʋ́. Ba dàn ká də́ jana. 21 Máŋá don wa, kʋ nə dánɩ́ zənzən, lɩ̀à yɩn tɩfarʋ mama wa, ba nə kàrɩ̀ Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə, sagɩ tə, ba bɩrɩ Zwifə-ba *jə́rə́ dii tə wa ba *sìə́ dɩɩn mama nə».
22 Zwezi-Kərisə tʋntʋna tə, də Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án tə, də Kərisə lɩ̀à púlí tə mama dàń bʋ́n də, kʋ mɛ, sə ba kúrí ba waa lɩ̀à duən, sə ba tʋn ba mʋ̀ də Polə də Barənabasə Antɩʋswə nə. Kʋ mʋ̀ nə yɩ Zwidə, ʋ yɩrɩ don nə yɩ Barəsabasə də Silasə. Ba bələ tə yà yɩ yáá tɩ̀án, ba nə jə dun lɩ̀à tə, ba nə yɩ nubɩa Kərisə yɩrɩ, tə tətəŋi wa. 23 Ba dàń pɩn ba sagɩ kʋ tə, ba nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ wa, ba wʋ́:
«Nə mʋ̀ Zwezi tʋntʋna tə, də Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án tə, nə nə yɩ nubɩa Kərisə yɩrɩ, nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, nə pɩn á mʋ̀ lɩ̀à tə nə, á nə tà Zwifə-ba, á wulə Antɩʋswə nə, Siri nagwanaa tə wa, də Silisi lʋʋ nii tə wa. Nə jʋ̀nɩ̀ aba. 24 Nə nì də, lɩ̀à nan nə con, ba ja sʋ̀ràn duən ba bà á con, ba ma gugurə aba ba cʋ̀gʋ̀ á pùə́ nə. Yá kʋ nətʋ tə ga tà nə mʋ̀ nə pɩn kʋ cwəŋə. 25 Nə mama ken nii nədʋ, nə ga bʋ́n nə na də, kʋ ziən, sə nə kúrí bara nə tʋn ba mʋ̀ də nə nubizəŋə Barənabasə də Polə á con. 26 Polə də Barənabasə təntə dʋgʋ ba mɩɩ Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə yɩrɩ. 27 Nə dàń tʋŋa Zwidə də Silasə, sə ba swɩ̀n á con kʋ tə, nə nə pʋ́pʋ́nɩ́ tə yuu wa. 28 Yɩɩ-Siŋu tə də nə tətə nə bʋ́n nə na də, kʋ mɛ, sə nə dàn ká kə zɩla yirə duən á yuu wa, də kʋ nə tà yìə̀n tə tə, tə mʋ̀ yoo nə cà. 29 Tə mʋ̀ nə yɩ: Á dànà ká də́ nàŋʋ́ tə, ba nə gʋa woŋwanʋ nə! Á dànà ká də́ jana, nə à yə̀ə́ vàná, tə nə tɩga nàŋʋ́! Á dànà ká cwàrɩ̀ də duən! Á nə cɩ̀gà á tɩ̀àn nə də tə yìə̀n təntə, də á fwa zəni. Yɩɩ nə wá ya də aba!»
(Efɛzə tɩ̀án 2.17-19; 1 Piyɛrə 4.10-11)
30 Ba yá lɩ̀à tə, ba də ga va Antɩʋswə. Ba nə yí lá ba bon lalʋʋ tə, ba kə duən nə, ba ga tì sagɩ tə, ba pa ba. 31 Ba kàrɩ̀ sagɩ tə, ba mama ga jwɛ, kʋ nə dàn ba jɩ̀àn tə yɩrɩ. 32 Zwidə də Silasə tətə yà yɩ Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà. Ba swɩ̀n kʋ dánɩ́, sə ba ma kwè lɩ̀à tə, ba nə yɩ ba nubɩa Kərisə yɩrɩ, sə ba ma dàn ba jɩ̀àn. 33 Ba dánɩ́ mancɩn, kʋ kwa nə, lɩ̀à tə, ba nə yɩ ba nubɩa Kərisə yɩrɩ, pɩn ba cwəŋə, sə ba pìí ba va lɩ̀à tə con, ba nə tʋn ba də bɩcan sìə́. 34 [Silasə mʋ̀ pìí ʋ yá də ba.]
35 Polə də Barənabasə mʋ̀ tə fwa dɩan də dɩan Antɩʋswə nə. Ba də lɩ̀à duən zənzən kàrɩ̀ də ba swɩ̀n Yuu-Tiu sʋgʋ tə sʋywáŋʋ́ tə.
(2 Korɛntə tɩ̀án 11.28; Romə tɩ̀án 15.29; Ebərə-ba 13.18)
36 Dɩan bagalɩ nii nə, Polə ma swɩ̀n Barənabasə con, ʋ wʋ́: «Nə pìə́ nə va tɩfaran tə mama wa, nə nə swɩ̀n Yuu-Tiu sʋgʋ tə lá, nə jə́n nə nubɩa tə yɩ nətə». 37 Sə yə̀ə́ Barənabasə yà pɩ̀à ʋ ja Zwan, ʋ yɩrɩ don nə yɩ Marəkə, ʋ súrí ba nə. 38 Yá Polə mʋ̀ yà ba pɩ̀à, sə Marəkə twá, ʋ nə dí yáá ʋ pìí ʋ yá ba Panfili nagwanaa tə wa, yá ʋ kʋ́ʋ̀ wà tʋn də ba tə yɩrɩ. 39 Kʋ jigə tʋ́tʋ̀ná nəfarʋ ba pwərə wa, kʋ pa ba pwɛ̀e də duən. Barənabasə jɩn Marəkə, ʋ ma kwé ʋ tɩ̀àn, ba ga tì nɩ́á yuu bori ba va Swipərə nagwanaa. 40 Polə kúrí Silasə, lɩ̀à tə, ba nə yɩ ba nubɩa Kərisə yɩrɩ, tə ga tì ba, ba kə Yɩɩ pubwanʋ tə wa, ba də ga vìí. 41 Ʋ vəli ʋ jijiri Siri nagwanaa də Silisi lʋʋ nii tə wa, ʋ daŋa Kərisə lɩ̀à púlə́ tə jɩ̀àn.

*15:17 15.17 Kʋ nətʋ tə bɩrɩ də, ba yɩ Yɩɩ nyiən.