14
Polə də Barənabasə vəli Yikoniomə
(Tʋtʋnan 17.2-14; Matiə 10.23; 2 Timote 3.11)
Yikoniomə nə, Polə də Barənabasə kʋ́ʋ̀ zʋa *Zwifə-ba *jə́rə́ dìə̀ wa, ndə kʋ don tə də nə. Ba swɩ̀n sʋgʋ kʋ yiri tə nə pɩn Zwifə-ba zənzən də *Gərɛkə-ba kə ba waa Zwezi nə. Yá Zwifə-ba tə, ba nə vɩga, sə ba kə ba waa Zwezi nə tə, sugu ba tə, ba nə tà Zwifə-ba tə, ba kə lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ nubɩa *Kərisə yɩrɩ. Polə də Barənabasə tə wànɩ́ ba ya lá, kʋ dánɩ́.
Fən yà ba ba jə *Yuu-Tiu yɩrɩ, ba ga swɩ̀n pwənə pwənə. Yuu-Tiu pɩn, ba tʋŋa ʋ dɩ̀àn mɩmɩnan də tʋtʋnan tə nə bɩrɩ ʋ dɩ̀àn tə. Tə mʋ̀ nə bɩrɩ də, Yɩɩ sʋ̀ràn tə yɩ cɩ́gá, tə ga bɩrɩ ʋ pubwanʋ tə. Tɩʋ tə ləzwənbɩa tə pwɛ̀e duən wa. Ba duən yà yɩ Zwifə-ba yun tɩ̀án nə tɩ, ba duən tə də yɩ Zwezi-Kərisə *tʋntʋna tə nə tɩ.
Zwifə-ba də ba yun tɩ̀án, də ba tə, ba nə tà Zwifə-ba tə, də ba də yun tɩ̀án dàń yà wulə ba tanɩ, sə ba kə Polə də Barənabasə càn wa, sə ba dɩlɩ ba də kapana, ba gʋ. Zwezi tʋntʋna tə nə twi, ba lwarɩ kʋ, ba dəri ba va Likaʋni nagwanaa tə tɩfaran tə con, tə nə yɩ Lisətərə, də Dɛrəbe də tə səpunə tə nə. Yá kʋ bwálɩ́ təntə də nə, Polə də Barənabasə vəli ba swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə.
Polə də Barənabasə wulə Lisətərə nə
(Tʋtʋnan 3.1-12; 17.22-31)
Lisətərə nə, bɛɛ don yà wulə lá nə, ʋ nə yà jə̀ə́ tɩa, ʋ nɛɛ nə tɩga. Ʋ yɩ ba lʋrɩ wá gwànʋ́, yá ʋ dàń yà tə wà yɩɩ nə zàn, ʋ va mama. Ʋ yà cʋga kʋ tə, Polə nə swɩ̀n. Polə ma ywàń wá zən, ʋ ga na də, ʋ ken ʋ waa Zwezi nə, kʋ nə wàá kʋ pɩn ʋ nɩ yazurə. 10 Polə ma swɩ̀n ʋ con də kofarʋ, ʋ wʋ́: «Zàn, n zɩgɩ mənə mənə n nɛɛ tə yuu wa!» Bɛɛ tə fan, ʋ cú ʋ nɛɛ tə yuu wa, ʋ ga wulə ʋ vəli. 11 Ba nə nɩ kʋ tə, Polə nə fwa tə, lɩ̀à tə bubwi də Likaʋni-ba sʋgʋ, kʋ wʋ́: «Yɩa tə dàń jigə ləzoni, tə cú nə con». 12 Ba yà jə Barənabasə ba boŋə Zeizə* 14.12 *Gərɛkə-ba con, Zeizə nə ya ba yɩa tə yuu tíú, yá Ɛrəmɛsə də ga yɩ tə tʋ̀tʋ̀nʋ̀., Polə də nə yɩ Ɛrəmɛsə, mə ʋ mʋ̀ yà nə swɩ̀n sʋgʋ tə. 13 Zeizə yɩɩ tə dìə̀ yà lwə̀ tɩʋ tə nii nə. Kʋ joŋwanʋ tə jɩn nabɛɛ, ʋ nə nan tə də tɩ̀án punə, ʋ jə bà mimiən tə yáá. Ʋ pɩ̀à, sə ʋ mʋ̀ də lalʋʋ tə fwa joŋi ba pa Zwezi *tʋntʋna tə nə. 14 Polə də Barənabasə nə nì kʋ, ba kàrɩ́ 14.14 Ba nə kàrɩ́ ba ganan tə, kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ, ba pùə́ nə cʋ̀gʋ̀ zənzən. ba ganan, ba ga bɩbarɩ ba vələ lalʋʋ tə con də ba bubwi, ba wʋ́: 15 «Bɛ̀eɛ̀e won nə, á fwa lá nə, bara-ba? Nə də tətə yɩ ləzoni yiri nədʋ, ndə á də nə. Yá kʋ ya sʋywáŋʋ́ tə, nə kàrɩ̀ nə bɩrɩ aba, sə á dʋgʋ woŋwanʋ tə, sə á lwàń á pubʋŋa tə, á bà Yɩɩ tə, ʋ nə wulə mɩɩ wa, con, ʋ mʋ̀ Yɩɩ tə nə fwa lanworu də tɩa, də mʋʋ tə, də wiən tə mama, tə nə wulə kʋ wa. 16 Bɩna də bɩna tə nə lɛ, Yɩɩ yá dwíə́ tə lʋʋ mama wa, ba nə tà *Zwifə-ba, sə ba tʋn ba fɩra. 17 Də kʋ nətʋ mama ʋ tə bɩrɩ ʋ tɩ̀àn, ʋ ga fwa zəni, kʋ twá də, ʋ nə pɩn dwà naŋa yɩɩ nə, ka nɩ̀ ka pɩn á ce, də kʋ máŋá nə yí. Ʋ pɩn aba wodiu kʋ yí aba, ʋ ga sú aba də pupwən». 18 Də ba nə swɩ̀n nətʋ tə mama, kʋ tə wà mwálɩ́ yɩn, sə ba ma wànɩ́, ba cɩ̀ lalʋʋ tə nə, kʋ dàn ká fwa joŋi kʋ pa ba.
19 Zwifə-ba yun tɩ̀án tə nan Antɩʋswə də Yikoniomə ba bà. Ba gɩgarɩ lalʋʋ tə, ba ga dɩlɩ Polə də kapana. Ba bʋ́n də, ʋ tɩga, ba tùrì wá, ba ja nan tɩfarʋ tə nii nə. 20 Yá karbɩa tə nə twi, ba kun ʋ nə tə pɩn Polə pìí ʋ zàn, ʋ zʋ tɩʋ tə wa. Kʋ tɩa tə nə pʋrɩ, ʋ mʋ̀ də Barənabasə vəli Dɛrəbe.
21 Máŋá tə, ba nə wànɩ́ ba kàrɩ̀ sʋywáŋʋ́ tə kʋ tɩfarʋ təntə wa, ba ga pa lɩ̀à zənzən jì Zwezi karbɩa ba pìí ba va Lisətərə. Ba zàn lá ba va Yikoniomə, ba zàn Yikoniomə, ba va Antɩʋswə. 22 Tɩʋ mama wa, ba daŋa karbɩa tə waa, ba swɩ̀n, sə ba zɩgɩ dɩ̀àn, ba nə ken ba waa Zwezi nə tə yuu wa. Ba bɩrɩ də, kʋ mɛ, sə nə twá càn də càn wa, sə nə ma wànɩ́ nə zʋ Yɩɩ pàrɩ̀ tə wa. 23 *Kərisə lɩ̀à púlí mama wa nə, ba kúrí *nəkwɩna. Ba dàń yàá jʋn Yɩɩ ba vwə ba nii. Kʋ kwa nə, ba yàá tì ba, ba pa *Yuu-Tiu nə, ba nə ken ba waa ʋ nə.
24 Kʋ kwa nə, ba bɛn Pisidi nagwanaa tə, ba va ba yí Panfili nagwanaa tə wa. 25 Ba pɩn Pɛrəgə tɩ̀án nì Yɩɩ sʋgʋ tə. Kʋ kwa nə, ba lɛ ba va Atali. 26 Ba zɩgɩ lá nə, ba tì nɩ́á yuu bori, ba va Antɩʋswə con bwálɩ́ tə nə, ba nə nan. Mə kʋ bwálɩ́ təntə nə, ba ken ba Yɩɩ pubwanʋ tə wa, tʋtʋŋɩ tə yɩrɩ, ba nə vəli ba tʋn.
27 Máŋá tə, ba nə yí Antɩʋswə, ba bon Kərisə lɩ̀à púlí tə, ba kun duən nə. Ba dàń ga tún won tə mama, Yɩɩ nə twá də ba ʋ ma tʋn. Ba tə swɩ̀n də, Yɩɩ pɩn cwəŋə lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba nə, sə ba də kə ba waa Zwezi nə. 28 Ba yɩn lá nə, ba dánɩ́ zənzən, ba mʋ̀ də Zwifə-ba karbɩa tə.

*14:12 14.12 *Gərɛkə-ba con, Zeizə nə ya ba yɩa tə yuu tíú, yá Ɛrəmɛsə də ga yɩ tə tʋ̀tʋ̀nʋ̀.

14:14 14.14 Ba nə kàrɩ́ ba ganan tə, kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ, ba pùə́ nə cʋ̀gʋ̀ zənzən.