13
Barənabasə də Solə vəli Swipərə
(Galasi tɩ̀án 2.7-9; 2 Timote 3.8-9)
Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà də karnyɩna-ba də yà wulə *Kərisə lɩ̀à púlí tə wa, kʋ nə wulə Antɩʋswə nə. Kʋ mʋ̀ nə yɩ Barənabasə də Simeyon, ba nə boŋə ‹nəzonu›, də Lisiyisə Sirɛnə tíú tə, də Manayɩn pɩ̀ʋ́ *Erodə bìsɩ̀nɩ́ dabɛɛ tə, də Solə. Dɩɩn don nə, ba nə kun duən nə, ba bwɩ *Yuu-Tiu nə, də ba fwa nivori, Yɩɩ-*Siŋu tə dàń swɩ̀n, kʋ wʋ́: «Á kənə Barənabasə də Solə vàn nə tʋtʋŋɩ tə yɩrɩ, à nə pɩn ba». Ba dàń nə vwə nii, ba ga jʋn Yɩɩ, ba zwɛ̀e kwa nə, ba tún* 13.3 *Zwifə-ba nə yàá tún ba jɩ̀àn lɩ̀à yun wa, sə kʋ bɩrɩ də, ba ken yuywaŋʋ ba yuu wa, nə à yə̀ə́, sə kʋ bɩrɩ də, ba pɩn ba Yɩɩ nə. ba jɩ̀àn ba mʋ̀ lɩ̀à bələ təntə yuu wa. Yá ba ga kə ba cwəŋə wa.
Ba mʋ̀ təntə Yɩɩ-Siŋu tə nə tʋn, ba vəli Seləsi, ba zʋ nɩ́á yuu bori, ba va Swipərə nagwanaa. Ba nə vəli ba yí Salaminə, ba zɩgɩ lá, ba swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə *Zwifə-ba *jə́rə́ dii tə wa. Ba jɩn Zwan ba kə ba con, sə ʋ san ba.
6-8 Máŋá tə, ba nə vəli ba jijiri lʋʋ nii təntə wa, ba vəli ba yí Pafɔsə. Ba nɩ jinəmori don, kʋnkʋn nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀. Ʋ yɩ Zwifə, ʋ yɩrɩ ga yɩ Barə-Zwezi, ʋ yɩrɩ tə don də *Gərɛkə-ba sʋgʋ nə yɩ Elimasə. Bɛɛ təntə yà wulə də yáá tíú tə, pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə lɩ ʋ tún. Ʋ yɩrɩ nə yɩ Sɛrəgisə Polisə. Ʋ yɩ yənu tíú. Ʋ mʋ̀ yáá tíú təntə dàń pɩn ba bon Barənabasə də Solə, ʋ ga bɩrɩ də, ʋ swə, sə ʋ nì Yɩɩ sʋgʋ tə. Jinəmori tə dàń zàn ʋ zɩgɩ ba nə, ʋ pɩ̀à, sə ʋ vəvəri yáá tíú tə, sə ʋ dàn ká kə ʋ waa Zwezi nə. Solə, ʋ yɩrɩ don nə yɩ Polə, ʋ nə súə́ də Yɩɩ-Siŋu tə dàń ma fin ʋ yɩ́á, ʋ kə jinəmori tə yuu wa, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: 10 «N mʋ̀ bɛɛ təntə, n yɩ n súə́ də yɩ́á swɩan yiri mama də wʋlʋŋʋ. N mʋ̀ *Sɩtana bìú! N yɩ cɩ́gá yiri mama dʋŋʋ! Cɩ̀ n tɩ̀àn nə, də Yɩɩ cɩ́gá cwəŋə tə ka cʋ̀gʋ̀. 11 Sɩ́ʋ́n nə, nə̀ń Yuu-Tiu jɩɩn wulə n yuu wa. N wá jì liliu, yá máŋá don wa nə, n bá na yɩcaʋ tə». Lala, də yikunu púə́ ʋ yuu nə, ʋ dàń ga twá lá, ʋ tɩtɛ ʋ pɩ̀à lɩ̀à, sə ba van wá, ba kə cwəŋə nə. 12 Haya, yáá tíú tə nə nɩ kʋ tə, kʋ nə tʋn, Yɩɩ sʋgʋ tə zʋa wa, ʋ ga kə ʋ waa Zwezi nə.
(Tʋtʋnan 7.1-50; 10.36-43)
13 Polə də ʋ twaduən tə tì nɩ́á yuu bori Pafɔsə nə, ba va Pɛrəgə, Panfili nagwanaa wa. Yá Zwan mʋ̀ pìí ʋ yá ba Panfili nə, ʋ va *Zwerizalɛmə. 14 Ba kʋ́ʋ̀ zɩgɩ Pɛrəgə nə, ba va ba yí Antɩʋswə don Pisidi nagwanaa wa. Ba zʋa *Zwifə-ba *jə́rə́ dìə̀ tə wa ba *sìə́ dɩɩn nə, ba jə̀ə́ lá nə. 15 Máŋá tə, ba nə kàrɩ̀ Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə saga tə, də Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà saga tə, ba zwɛ̀e, kʋ kwa nə, jə́rə́ dìə̀ yáá tɩ̀án tə tʋn, sə ba swɩ̀n ba con ndə: «Nə nubibara-ba, də á nə jə kwìə̀, á nə pɩ̀à, sə á ma kwè lɩ̀à tə, á swɩ̀án». 16 Polə nyɩ́ ʋ zàn ʋ ja jɩɩn, ʋ ma fwa ba mɩmɩnʋ, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «*Yɩzərayɛlə lɩ̀à-ba, də á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə sɛ̀e á zʋ Zwifə-ba *yɩjʋncwəŋə tə wa, á cʋga: 17 Yɩɩ tə, ʋ nə yɩ nə mʋ̀ Yɩzərayɛlə lɩ̀à Yɩɩ, nə kúrí nə nɩbara-ba tə. Ʋ mʋ̀ nə pɩn, kʋ lɩ̀à təntə pùlì zənzən, máŋá tə wa, ba nə yɩn vərə *Ezwipətə lʋʋ nii tə wa. Yá kʋ twá ʋ vàn tə dɩ̀àn tə nə, ʋ ma pa ba nan lá nə. 18 Kʋ dánɩ́ kʋ yí ndə bɩna sapwilə nə, Yɩɩ kálɩ́ ʋ tɩ̀àn, ʋ ma ywàń ba yuu kasɔɔ lanworu tə wa. 19 Yɩɩ cʋ̀gʋ̀ dwíə́ barpɛ Kanan lʋʋ nii tə wa, yá kʋ kwa nə, ʋ pɩn ba mʋ̀ nə tɩnɩ ba lʋʋ tə. 20 Kʋ nətʋ tə yí ndə bɩna biənɩa də finu (450) nə.
Kʋ kwa nə, ʋ pɩn ba yáá tɩ̀án, kʋ ja va kʋ yí Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Samɩyɛlə. 21 Kʋ mʋ̀ təntə kwa nə, ba lòrì pɩ̀ʋ́. Yɩɩ ma pa ba Sayilə, ʋ nə yɩ Kisə bìú Bɛnzwamɛn dwíí dəkuu tə wa. Ʋ də fwa bɩna sapwilə. 22 Kʋ kwa nə, Yɩɩ vɩga wá, ʋ ga tún *Davidə pàrɩ̀ tə yuu wa. Yɩɩ swɩ̀n Davidə yoo, ʋ wʋ́: ‹À nɩ Yɩzayi bìú Davidə, də ʋ yɩ bɛɛ tə, ʋ nə súə́ à yii, ʋ nə wá tʋn à fɩra wiən tə mama tə sú›. 23 Mə ʋ mʋ̀ dwíí tə wa nə, Yɩɩ pɩn Zwezi bà, ndə ʋ nə kàn nii nətʋ. Ʋ mʋ̀ Zwezi təntə nə wá jon Yɩzərayɛlə lɩ̀à ba cʋna wa. 24 Máŋá tə Zwezi tətə nə wà twi, Zwan kàrɩ̀ ʋ bɩrɩ Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə mama nə, sə ba vəvəri ba kwa ba ma sá ba cʋna, sə ʋ lə ba nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ tə. 25 Zwan mɩɩ nə bwələ, sə kʋ zwɛ̀e, ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: ‹À mʋ̀ nə tà kʋ tə, á nə bʋŋa də, à yɩ. Á nəŋə, à mʋ̀ kwa nə lìù don wá bà. À jɩɩn mùrì, sə à kʋ̀rɩ̀ ʋ natʋra tətə›.
26 À nubɩa-ba, *Abərahamə dwíí wa nɩ̀án-ba, də á mʋ̀ təntə, á nə zìlí Yɩɩ! Kʋ yɩ nə mʋ̀ con nə, nə Yɩɩ tʋn ʋ sʋgʋ tə, kʋ nə bɩrɩ də, ʋ wàá nəba ʋ joŋə nə cʋna wa. 27 Zwerizalɛmə tɩ̀án də ba pɛ̀egá wà Zwezi təntə yəni, ba ga wà Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà tə sʋ̀ràn tə də̀ń nì. Kʋ pɩn, ba gʋ wá, sə Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà tə sʋ̀ràn tə, ba nə kàrɩ̀ Zwifə-ba sìə́ dɩɩn mama, tə nii sú. 28 Də ba nə wà yoo mama nɩ ʋ yuu wa, kʋ nə bɩrɩ də, ʋ mɛ tɩan, ba tə lòrì *Pilatə, sə ʋ pa, ba gʋ wá. 29 Yá ba dàń lɩ wá dagarʋ tə yuu wa, ba gùrì ləbəri wa. Kʋ nətʋ tə yà dí yáá, kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, yá kʋ nii dàń súə́. 30 Yɩɩ dàń ma bwin wá, ʋ lɩ tɩan wa. 31 Ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn dɩan də dɩan ba tə nə, ba mʋ̀ də wá nə ken duən, ba nan Galile nagwanaa tə wa, ba va Zwerizalɛmə. Yá sɩ́ʋ́n nə, kʋ tɩ̀án tə nə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə yáá con. 32 Nə də tətə yɩ kʋ mʋ̀ sʋywáŋʋ́ tə nə, nə jə bà, sə nə bɩrɩ aba. Kʋ mʋ̀ nə yɩ won tə, Yɩɩ nə kàn nikanɩ də nə nɩbara-ba tə. 33 Yɩɩ pɩn kʋ nii sú sɩ́ʋ́n nə kʋ pa nə mʋ̀ nə, nə nə yɩ ba nɩ̀án. Yɩɩ lɩ Zwezi tɩan wa, ʋ kə mɩɩ wa, ndə kʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ bələ nii gwaran sagɩ tə wa, kʋ nə yɩ bələ nii nyiən tə wa, kʋ wʋ́:
‹Kʋ yɩ n mʋ̀ nə ya à bìú! À mʋ̀ nə lʋrɩ mʋ́ zə̀n›.
34 Yɩɩ yà swɩ̀n, ʋ ka bwin ka nan tə yoo də, ʋ wá bwin wá ʋ lɩ tɩan wa, ʋ kə mɩɩ wa, sə ʋ dàn ká pʋ. Ʋ yà swɩ̀n, ʋ wʋ́:
‹À wá pa aba wozəŋə tə, à nə ken vàn nə, tə nə yɩ cɩ́gá wiən. À kàn tə nikanɩ pɩ̀ʋ́ Davidə con›.
35 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, kʋ tə ma swɩ̀n gwaran sagɩ tə bwálɩ́ don wa, kʋ wʋ́:
‹N bá sɛ̀e n pa ləzwənə tə, ʋ nə yɩ n mʋ̀ nə tɩ, pʋ ləbəri wa›.
36 Pɩ̀ʋ́ Davidə mʋ̀ twá də Yɩɩ pubʋŋa tə, ʋ ma tʋn ʋ pa Yɩɩ nə ʋ máŋá tə wa. Ʋ nə twi ʋ tɩ, ba gùrì wá ʋ nɩbara-ba tə con, ʋ də ga pʋ. 37 Yá Zwezi tə, Yɩɩ nə bwin, ʋ kə mɩɩ wa, wà pwɩ. 38 À nubɩa-ba, á lwara də, kʋ yɩ kʋ twá də ʋ mʋ̀ Zwezi tə, ba ma swɩ̀n də, Yɩɩ wá kwɛn nə cʋna tə nə mʋ̀ də wá pwərə wa. Ʋ wá kwɛn á cʋna yiri mama, tə nə wà kwɛn á mʋ̀ də wá pwərə wa, máŋá tə, á nə twá də Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə. 39 Kʋ twá də Zwezi yɩrɩ tə, lìù tə mama, ʋ nə ken ʋ waa ʋ nə, ʋ wá kwɛn kʋ tíú cʋna ʋ mʋ̀ də wá pwərə wa. 40 Á cɩa á tɩ̀àn nə, sə yoo tə, kʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà saga tə wa dàn ká yí aba. Kʋ mʋ̀ yoo tə swɩ̀n, kʋ wʋ́:
41 ‹Á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə goni lɩ̀à, á ywàŋá, sə kʋ gwárɩ́ aba, sə á jén lá. À tʋn yoo á lʋʋ wulu wa. Á yà bá sɛ̀e kʋ, də ba yà nə man kʋ ba bɩrɩ aba›.»
(Romə tɩ̀án 15.8-13; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 2.14-16)
42 Máŋá tə wa, Polə də Barənabasə nə nan jə́rə́ dìə̀ tə wa, ba lòrì ba, sə ba tə pìí, ba bà sìə́ dɩɩn tə, kʋ nə daa lá tə, ba bwé kʋ yoo təntə yuu wa. 43 Jə́rə́ tə kwa nə, Zwifə-ba zənzən də lɩ̀à tə, ba nə sɛ̀e ba zʋ Zwifə-ba *yɩjʋncwəŋə tə wa, púə́ Polə də Barənabasə kwa. Polə də Barənabasə dàń yà kwè ba ba daŋa ba jɩ̀àn, sə ba zɩgɩ dɩ̀àn zəni Yɩɩ pubwanʋ tə wa.
44 Sìə́ dɩɩn tə, kʋ nə daa lá tə nə yí, kʋ yɩ ndə tɩfarʋ tə mama nə twi duən yáá, sə kʋ cʋgʋ Yɩɩ sʋgʋ tə. 45 Yá Zwifə-ba yun tɩ̀án tə nə nɩ kʋ lalʋʋ təntə, kʋ jigə wʋgwɩʋ kʋ pa ba. Yá kʋ dàń yɩ ba twá də tʋran, ba ma swɩ̀n, ba zɩga Polə nə. 46 Polə də Barənabasə swɩ̀n ba con pwənə pwənə, ba wʋ́: «Kʋ yɩ á mʋ̀ mama mɩ́ámɩ́án con nə, Yɩɩ sʋgʋ tə yà mɛ, sə kʋ dí yáá kʋ swɩ̀n. Á də vɩ kʋ á dʋga, á ga kʋ́ʋ̀ ba bʋŋa á waa con də, á tətə mɛ, sə á na mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con tə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə mʋ̀ dàń wá vəvəri lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba tə con. 47 Yá mə yoo kʋ tə nə, Yɩɩ pɩ̀à, sə nə fwa. Yɩɩ swɩ̀n, ʋ wʋ́:
‹À tʋn mʋ́, sə n va lʋʋ tə mama wa, sə n ya ndə poni nə. N súrí lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba tə yɩ́á, sə ba lwarɩ də, Yɩɩ wàá ba ʋ joŋə ba cʋna tə wa›.»
48 Ba tə, ba nə tà Zwifə-ba tə, nə nì kʋ nətʋ tə, ba pwìí poli, yá ba dàń ga bwɩ Yuu-Tiu nə ʋ sʋgʋ tə yɩrɩ. Yá lɩ̀à tə mama, Yɩɩ nə kúrí, sə ba na mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con tə, dàń ken ba waa kʋ nə.
49 Yuu-Tiu sʋgʋ tə làrɩ̀ kʋ tà lʋʋ nii tə mama. 50 Zwifə-ba yun tɩ̀án tə dàń sugu kana tə, ba nə jə dun, ba nə yà jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ, də tɩfarʋ tə nəkwɩna-ba tə, ba kə Polə də Barənabasə nə. Ba fwa nətʋ, ba kə wʋwalʋ Polə də Barənabasə nə, ba ma dɩŋɩ ba ba nagwanaa tə wa. 51 Bara bələ təntə də pi 13.51 Ba yàá fwa kʋ nətʋ tə, ba ma bɩrɩ Zwifə-ba də, ba nə vɩga tə, ba tanyɩnɩ tə càn wá mé ba yuu wa. ba nɛɛ purən, ba kə ba yuu wa, yá ba ga va Yikoniomə. 52 Antɩʋswə nə karbɩa tə yà súə́ də pupwən də Yɩɩ-Siŋu tə.

*13:3 13.3 *Zwifə-ba nə yàá tún ba jɩ̀àn lɩ̀à yun wa, sə kʋ bɩrɩ də, ba ken yuywaŋʋ ba yuu wa, nə à yə̀ə́, sə kʋ bɩrɩ də, ba pɩn ba Yɩɩ nə.

13:51 13.51 Ba yàá fwa kʋ nətʋ tə, ba ma bɩrɩ Zwifə-ba də, ba nə vɩga tə, ba tanyɩnɩ tə càn wá mé ba yuu wa.