12
Ba gʋa Zwakə, ba ga pɩn Piyɛrə bàń dìə̀
(Tʋtʋnan 5.17-24; Ebərə-ba 1.14; Apokalisə 2.10)
Kʋ máŋá təntə wa, pɩ̀ʋ́ *Erodə dàń zàn, ʋ fɩfɩn *Kərisə lɩ̀à púlí tə wa lɩ̀à duən. Ʋ pɩn, ba gʋ Zwan zʋnʋ Zwakə də lagʋrɩ sɩ̀ʋ́. Ʋ nə nɩ də, kʋ yoo təntə ywán kʋ pa *Zwifə-ba yun tɩ̀án, ʋ kʋ́ʋ̀ pɩn nii, sə ba ja Piyɛrə. Kʋ yɩn cànà* 12.3 Kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ də *Pakə cànà tə lɛ. tə, ba nə də́ də dipɛn tə, kʋ nə ba sabwarɩ kəni, tə máŋá wa. Ba nə jɩn Piyɛrə ba zwɛ̀e kwa nə, Erodə pɩn, ba kə wá bàń dìə̀, ʋ ga tún pamana púlə́ banɩa, kʋ nədʋ mama nə ja lɩ̀à banɩa, sə ba cɩ̀ ʋ nə. Ʋ pubʋŋa dàń yà nə yɩ, sə ʋ ja wá ʋ va lalʋʋ tə yáá con, *Pakə cànà tə kwa nə. Piyɛrə dàń yà yɩ ba cɩ̀gà ʋ nə bàń dìə̀ tə wa. Yá Kərisə lɩ̀à púlí tə dàń yà wulə ba lòrì Yɩɩ ba pɩn wá wuuu.
Dɩɩn tə tɩa nə wá pʋrɩ, sə Erodə pa, ba bʋ̀rɩ̀ ʋ bʋ̀rà, Piyɛrə dwɛ̀e pamana bələ tətəŋi wa, kʋ tɩtɩn tə nə. Ʋ yà yɩ ba vwə wá də banzala bələ, yá ba duən də ga cɩ̀ bàń dìə̀ tə mimii tə nə. Naa nədʋ, də *Yuu-Tiu *malɩka twi, yá poni ga pɩpɩlɩ kʋ pɩ̀rɩ̀ bàń dìə̀ tə wa. Ka pɩpaga Piyɛrə ka zɩ̀n, ka ga swɩ̀n ʋ con, ka wʋ́: «Zàn yɩɩ nə, lala!» Kʋ máŋá tə wa, banzala tə nan ʋ jɩ̀àn nə, tə tʋ. Malɩka tə swɩ̀n ʋ con, ka wʋ́: «Vwa n tàŋá voru tə lá, sə n ga kə n natʋra». Piyɛrə fwa kʋ nətʋ tə ʋ zwɛ̀e, malɩka tə kʋ́ʋ̀ swɩ̀n ʋ con, ka wʋ́: «Zʋ n gandarʋ tə, sə n ga pú à kwa».
Ba nə nan kàrá wa ba zwɛ̀e, Piyɛrə púə́ kʋ kwa. Yá ʋ yà yə̀rì cɩ́gá mama də kʋ yɩ malɩka nə twi ʋ con. Ʋ yà bʋŋa də, kʋ yɩ Yɩɩ nə pɩn, ʋ na won ʋ pandwɩa wa. 10 Ba vəli, ba lɛ təntən bwálɩ́ tə, ba nə cɩ̀gà kʋ nə, ba tə va ba lɛ kʋ bələ nii nyiən tə, də ba va ba yí lugu mimii tə yáá, kʋ nə naŋa tɩfarʋ tə wa. Kʋ lugu boru təntə də súrí kʋ tɩ̀àn nə, kʋ pa ba. Ba nan, ba va ba jɩrɩ cwəŋə yuu. Naa nədʋ də malɩka tə jén.
11 Piyɛrə waa dàń pìí ka bà, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Sɩ́ʋ́n nə, à dàń lwarɩ cɩ́gá də, Yuu-Tiu nə tʋn ʋ malɩka à con, ka ga van nə, ka lɩ Erodə də won tə mama, Zwifə-ba lʋʋ lɩ̀à yà nə dànɩ̀, tə jɩɩn wa». 12 Ʋ nə bʋ́n kʋ nətʋ, ʋ zwɛ̀e ʋ vəli Mari dìə̀. Mari yɩ Zwan tə, ʋ yɩrɩ don nə yɩ Marəkə, nuu. Lɩ̀à-ba nə dáá yà kun duən nə kʋ dìə̀ təntə wa, ba jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ. 13 Piyɛrə ma kʋkwaga boru tə nə. Tʋtʋnkana don, ʋ yɩrɩ nə ya Rodə, twi ʋ boli mimii tə nii, sə ʋ cʋgʋ. 14 Ʋ lwarɩ Piyɛrə kosʋgʋ tə. Pupoli cɩcɩ súə́ wa, kʋ pa ʋ wà mimii tə súrí. Ʋ dəri, ʋ va dìə̀ tə tətəŋi wa, ʋ swɩ̀n ʋ bɩrɩ də, Piyɛrə wulə mimii tə yáá kàrá wa. 15 Ba duən tə swɩ̀n ʋ con, ba wʋ́: «N yɩ n nyaŋa». Yá ʋ dàń tə swɩ̀n, də kʋ ya cɩ́gá mama. Ba dàń ma wʋ́: «Kʋ ya ʋ malɩka 12.15 *Zwifə-ba tə yà bʋŋa də, lìù mama jə malɩka, ka nə cɩ̀ ʋ nə. nə». 16 Piyɛrə də con nə, ʋ də tə wà boru tə kʋkwagʋ nə yá. Máŋá tə, ba nə súrí boru tə, ba nɩ wá, kʋ ga gən ba. 17 Ʋ dàń ma ja ʋ jɩɩn, ʋ ma fwa mɩmɩnʋ, sə ba yá zəzugu tə nə, ʋ ga tún, kʋ nə zɩgɩ nətʋ, Yuu-Tiu ma lɩ wá bàń dìə̀ tə wa. Ʋ dàń swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á pɩan Zwakə 12.17 Zwakə wà tə yà yɩ *Zwerizalɛmə *Kərisə lɩ̀à púlí tə yáá tíú., də ba duən tə, ba nə yɩ nə nubɩa Kərisə yɩrɩ, tə yəni kʋ». Ʋ ga nan, ʋ va bwálɩ́ don nə.
18 Kʋ tɩa tə nə pʋrɩ, dwanɩ nəfarʋ dwan pamana tə tətəŋi wa, ba ga bwe duən, ba wʋ́, Piyɛrə yɩ ʋ fwa nətə. 19 Erodə pɩn ba pɩ̀à wá, yá ba wà wá nɩ. Ʋ dàń ma pa, ba bwe lɩ̀à tə, ba nə cɩ̀gà ʋ nə tə, ʋ ga pa nii də, sə ba gʋ.
Nətʋ Erodə nə tɩga
Kʋ kwa nə, *Erodə nan Zwide nagwanaa tə wa, ʋ va Sezare. 20 Ʋ lɩŋa dàń yà zaŋa Tirə, də Sidon tɩ̀án yuu wa zənzən. Kʋ tɩan təntə tɩ̀án də ken nimarʋ, sə ba ma wànɩ́ ba bà ba yí wá. Ba dí yáá ba də́ dabarɩ də Bəlasətisə ʋ nə ya pɩ̀ʋ́ Erodə dìə̀ tə yáá tíú. Kʋ kwa nə, ba vəli ba lòrì, sə sìə́ ya ba pwərə wa, ba nagwanaa tə nii wodiu yà nə yɩ kʋ naŋa pɩ̀ʋ́ Erodə nagwanaa tə wa yɩrɩ.
21 Kʋ dɩɩn tə nə yí, Erodə tì ʋ paganʋ ʋ zʋ, ʋ ga nan ʋ jə̀ə́ ʋ padaʋ yuu. Ʋ dàń ga swɩ̀n sʋ̀ràn ba con pwənə pwənə. 22 Lalʋʋ tə cə̀rí, ba wʋ́: «Kʋ yɩ yɩɩ don nə swɩ̀n, kʋ tà ləzwənə nə swɩ̀n». 23 Kʋ máŋá təntə tətə wa, *Yuu-Tiu *malɩka mà Erodə ʋ nə wà dun pɩn ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə tə yɩrɩ. Kʋ pɩn zʋnzʋran zɩgɩ ʋ waa tə də́ wá, tə nan poni nə, ʋ ga tɩ.
24 Yá Yɩɩ sʋgʋ tə dàń yɩ kʋ zwɩ kʋ súrí, wuuu. 25 Barənabasə də Solə tʋtʋŋɩ tə nə zwɛ̀e *Zwerizalɛmə nə, ba jɩn Zwan, ʋ yɩrɩ don nə yɩ Marəkə, ba súrí ba tɩ̀àn nə, ba ja pìí ba bà.

*12:3 12.3 Kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ də *Pakə cànà tə lɛ.

12:15 12.15 *Zwifə-ba tə yà bʋŋa də, lìù mama jə malɩka, ka nə cɩ̀ ʋ nə.

12:17 12.17 Zwakə wà tə yà yɩ *Zwerizalɛmə *Kərisə lɩ̀à púlí tə yáá tíú.