11
Nii tə, Piyɛrə nə tún Zwerizalɛmə Kərisə lɩ̀à tə yáá con
(Tʋtʋnan 10; Efɛzə tɩ̀án 2.11-22; Titə 2.11; 1 Timote 2.4)
Kʋ máŋá tə wa, Zwezi-*Kərisə *tʋntʋna tə, də lɩ̀à tə duən, ba nə yɩ nubɩa Kərisə yɩrɩ, ba nə wulə Zwide nagwanaa tə wa, twi ba nì də, lɩ̀à tə, ba nə tà *Zwifə-ba tətə, də sɛ̀e Yɩɩ sʋgʋ tə. Máŋá tə wa, Piyɛrə nə pìí ʋ bà *Zwerizalɛmə wa, Kərisə lɩ̀à tə, ba nə yɩ Zwifə-ba tə, zàn ba wulə ba caga ʋ nii nə, ba swɩ̀n, ba wʋ́: «N zʋa lɩ̀à tə, ba nə ba bɛɛ *goŋi, con. Yá n mʋ̀ də ba dí* 11.3 Zwifə-ba bara mama yà *gwəŋə ba, ba ga culi, sə ba jə nimarʋ, nə à yə̀ə́, sə ba də́ wodiu də lɩ̀à tə, ba nə ba gwəŋə. də duən də».
Piyɛrə dàń tì yoo tə nɛɛ mama, ʋ twarɩ kʋ zɩgɩ nətʋ, kʋ ma tʋn, də kʋ yígúrə́, ʋ bɩrɩ ba nətən: «À yà wulə Zwafa wa, à jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ, də naa nədʋ yiviru tì nə, Yɩɩ ga pa à na won yɩjʋnɩ tə wa: À nɩ won don ndə gansara nəfarʋ nə, ba nə vwə kʋ níə́ banɩa tə nə, də kʋ naŋa lanworu tə wa, kʋ cwi tɩa. Won tə twi, kʋ bà kʋ yí à nii. À dàń ma ywàń kʋ zən, à ga na tɩa yuu vàná yiri mama, tə nə vəli də nɛɛ banɩa, də ganaŋa də wiən tə, tə nə vəli tə pùə́ ban, də lanworu zə́ŋə́ tə, də tə wulə won tə wa. À ga nì kori, kʋ swɩ̀n à con, kʋ wʋ́: ‹Piyɛrə, zàn, n gʋ, n də́!› À ma swɩ̀n, à wʋ́: ‹*Yuu-Tiu, à ba tə pɩ̀à, sə à də́. À tə wà won mama dí, kʋ nə yɩ culu won, nə à yə̀ə́ pʋpwalan won!›
Nɛɛ bələ nii nə, kori tə kʋ́ʋ̀ bwe, kʋ zɩgɩ lanworu tə wa, kʋ swɩ̀n: ‹Won tə, Yɩɩ nə bɩrɩ də kʋ mɛ, dàn ká ywàń kʋ ndə culu won nə!› 10 Kʋ fwa nətʋ nɛɛ batwa. Kʋ kwa nə, tə mama pìí tə dɩ̀ lanworu tə wa. 11 Lala də nə̀ń, bara batwa nə, ba tʋn ba, ba nan Sezare, ba bà ba yí dìə̀ tə wa, nə nə wulə. 12 Yɩɩ-*Siŋu tə swɩ̀n à con, sə à twá də ba à vìí, à dàn ká fwa bábɩ̀á. Lɩ̀à bardʋ kʋ tə, ba nə yɩ nə nubɩa Kərisə yɩrɩ, nə kwé nə, nə ma va nə zʋ Kɔrənɛyə dìə̀. 13 Ʋ mʋ̀ Kɔrənɛyə tə dàń nə man, ʋ bɩrɩ nəba nətʋ tə, ʋ nə nɩ *malɩka tə ʋ dìə̀ tə wa, də ka nə nan ʋ nə, ka ga swɩ̀n, ka wʋ́: ‹Tʋn lɩ̀à, sə ba va Zwafa nə, ba pɩ̀à Simon tə, ʋ yɩrɩ don nə yɩ Piyɛrə, ba ja bà. 14 Ʋ mʋ̀ nə wá swɩ̀n sʋ̀ràn n con, n mʋ̀ də n dìə̀ tə mama nə wá twá tə nə, sə Yɩɩ jon aba á cʋna wa›. 15 Máŋá tə, à nə wulə à swɩ̀n, Yɩɩ-Siŋu tə cuə ba yun wa, ndə kʋ nə fwa nətʋ tə, kʋ təntən dɩɩn tə nə, nə də yun wa. 16 À dàń ma lìí Yuu-Tiu sʋgʋ kʋ tə yoo, kʋ nə wʋ́: ‹Zwan yɩ nɩ́á wa nə, ʋ ləgə lɩ̀à duən. Yá á mʋ̀ ya Yɩɩ-Siŋu tə wa nə, ba wá lə aba›. 17 Nə mʋ̀ lɩ̀à tə nə, nə ken nə waa Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə, mə kʋ pɩrɩ təntə ʋ pɩn nəba. Mə Yɩɩ dàń nə pɩn ba kʋ mʋ̀ pɩrɩ təntə. À mʋ̀ dàń nə kʋ́ʋ̀ yɩ wàà, à ma zɩga Yɩɩ yoo nə?»
18 Ba nə nì tə sʋ̀ràn təntə kwa nə, ba yá kʋ sʋgʋ tə nə, ba ga bwɩ Yɩɩ nə, ba wʋ́: «Yɩɩ tətə dàń nə pɩn cwəŋə lɩ̀à tə nə, ba nə tà Zwifə-ba tə, sə ba vəvəri ba kwa, ba ma sá ba cʋna, sə ba ga na mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con».
Barənabasə də Solə vəli Antɩʋswə
(Tʋtʋnan 8.4; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 1.9-10; Kolosə tɩ̀án 2.6-7)
19 Lɩ̀à tə yà pwɛ̀e duən yáá nə, wʋwalʋ tə yɩrɩ, kʋ nə twi kʋ tə Etɩyɛnə nə swɩ̀n tə yɩrɩ. Ba duən vəli Fenisi nagwanaa, də Swipərə nagwanaa, də Antɩʋswə. Ba ga ba Yɩɩ sʋgʋ tə swɩ̀n lìù don, də kʋ nə tà *Zwifə-ba con. 20 Bara duən də yɩn ba wa, ba nə yɩ Swipərə, də Sirɛnə tɩ̀án ba nə twi Antɩʋswə. Ba də nə swɩ̀n *Gərɛkə-ba tə con, ba ga swɩ̀n *Yuu-Tiu Zwezi sʋywáŋʋ́ tə, ba bɩrɩ ba. 21 Yuu-Tiu dɩ̀àn tə yɩn də ba, yá lɩ̀à zənzən ken ba waa Zwezi nə, ba ga lwàń ba pubʋŋa, ba bà Yɩɩ con.
22 *Kərisə lɩ̀à púlí tə, kʋ nə wulə *Zwerizalɛmə wa, lɩ̀à twi, ba nì kʋ mʋ̀ yoo təntə. Ba dàń ma tʋn Barənabasə, sə ʋ va Antɩʋswə. 23 Máŋá tə nə, ʋ nə yí lá ʋ ga na pubwanʋ tə, Yɩɩ nə pɩn ba, ʋ jwɛ, ʋ ga kwè ba mama, sə ba zɩgɩ ba waa nədʋ tə yuu wa, ba ga vwa ba tɩ̀àn Yuu-Tiu yɩra. 24 Barənabasə yɩ wʋywanyiən, ʋ nə súə́ də Yɩɩ-*Siŋu tə. Ʋ yà ken ʋ waa Zwezi nə wuuu. Lalʋʋ nə pɩn ba tɩ̀àn Yuu-Tiu nə, ba súrí ba duən tə nə.
25 Kʋ kwa nə, Barənabasə nan lá nə, ʋ va Tarəsə, sə ʋ pɩ̀à Solə. 26 Máŋá tə, ʋ nə nɩ wá, ʋ ja wá, ʋ va Antɩʋswə. Barənabasə də Solə fwa bɩnɩ pɩ́rɩ́ də Kərisə lɩ̀à púlí tə, ba ga kàrɩ̀ lalʋʋ, kʋ nə dáá zənzən. Mə kʋ zɩgɩ máŋá təntə wa Antɩʋswə nə, ba ma kə Zwezi karbɩa tə yɩrɩ Kərisə lɩ̀à.
27 Kʋ dɩan təntə nii nə, Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà nan Zwerizalɛmə, ba bà Antɩʋswə. 28 Ba wa lìù don, ʋ yɩrɩ nə yɩ Agabisə, nyɩ́ ʋ zàn, ʋ twá də Yɩɩ-Siŋu tə, ʋ ma swɩ̀n də, niən nəfarʋ wá bà tɩa yuu wa bwálɩ́ mama nə. *Kəlodə máŋá tə wa, kʋ niən tə cɩ́gá twi. 29 Zwezi karbɩa tə vʋrɩ duən nə, sə ba tʋn saŋʋ ndə nətʋ tə, ba lìù mama nə wàá, sə kʋ va kʋ pa lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ ba nubɩa Kərisə yɩrɩ, ba nə wulə Zwide nagwanaa tə wa. 30 Ba cɩ́gá fwa kʋ yoo təntə: Ba ken kʋ saŋʋ təntə Barənabasə də Solə jɩ̀àn wa, sə ba ja kʋ, ba va ba pa Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án tə nə, Zwerizalɛmə nə.

*11:3 11.3 Zwifə-ba bara mama yà *gwəŋə ba, ba ga culi, sə ba jə nimarʋ, nə à yə̀ə́, sə ba də́ wodiu də lɩ̀à tə, ba nə ba gwəŋə.