10
Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə yí lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba, con
(Tʋtʋnan 10.30-35; 11.13-14)
Bɛɛ don yà wulə Sezare nə, ʋ yɩrɩ nə yɩ Kɔrənɛyə. Ʋ mʋ̀ bɛɛ təntə yà yɩ pamana púlí don wa yuu tíú, ba nə boŋə kʋ pamana púlí təntə Yitalɩyɛnə* 10.1 Yitalɩyɛnə ya *Romə-ba pamana púlí don yɩrɩ.. Kɔrənɛyə yɩ bɛɛ tə, ʋ nə twá Yɩɩ cwəŋə tə nə zəni, ʋ ga zìlí Yɩɩ nii, ʋ mʋ̀ də ʋ dìə̀ lɩ̀à mama. Ʋ yà pɩn yɩlori wiən zənzən zʋra tə nə, ʋ ga jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ dɩɩn mama. Dɩɩn don nə, kʋ vəli kʋ yí ndə dədəni nii lugu batwa máŋá wa nə, Yɩɩ pɩn, ʋ na ʋ *malɩka ʋ yɩ́á wa pwənə pwənə, də ka twi, ka zʋ ʋ con. Yá ka ga swɩ̀n ʋ con, ka wʋ́: «Kɔrənɛyə!» Ʋ fin ʋ yɩ́á, ʋ kə malɩka tə yuu wa, fən də dàń ga zʋ wá. Ʋ ma le, ʋ wʋ́: «Kʋ yɩ nətə, *Yuu-Tiu?» Malɩka tə ma swɩ̀n ʋ con, ka wʋ́: «N yɩjʋnɩ tə də n yɩlori wiən tə mama, n pɩn zʋra tə nə, dɩ̀gà tə yí Yɩɩ con, ndə *joŋi nə, kʋ nə pɩn, ʋ lìí n yoo. Sɩ́ʋ́n nə, n dàń tʋn Zwafa nə, sə Simon tə, ʋ yɩrɩ don nə yɩ Piyɛrə, bà. Ʋ yɩ ʋ wulə Simon tə, ʋ nə yɩ gɔ̀ɔ́ ʋ nɩŋɩ tànàn tə, dìə̀. Ʋ dìə̀ tə yɩ kʋ wulə mʋʋ tə nii nə».
Máŋá tə nə, malɩka tə, ka yà nə swɩ̀n ʋ con tə, vìí, Kɔrənɛyə bon ʋ tʋtʋnbɩa bələ, də ʋ pamana tə wa pamanʋ nədʋ, ʋ də nə twá Yɩɩ cwəŋə tə nə zəni, ʋ ga tʋŋa ʋ pɩn wá. Kɔrənɛyə ma man won tə mama, kʋ nə tʋn tə nɛɛ ʋ bɩrɩ ba, ʋ ga tʋn ba Zwafa nə.
(Tʋtʋnan 11.1-18; 15.7-9; Romə tɩ̀án 9.25-26)
Kʋ tɩa nə pʋrɩ, ba nan ba zʋ cwəŋə, ba ma vələ Zwafa. Ba vəli wuuu, ba va ba bwələ Zwafa. Kʋ máŋá tə wa, də Piyɛrə dɩ̀gà dəyuu wa, sə ʋ jʋn Yɩɩ. Kʋ yɩn lugu fugə bələ máŋá wa. 10 Niən dàń jɩn Piyɛrə, ʋ ga pɩ̀à won, sə ʋ də́. Máŋá tə wa, ba nə wulə ba fwa wodiu, sə ʋ də́, yiviru tì wá. 11 Yiviru tə máŋá wa, ʋ nɩ lanworu tə də kʋ súrí. Yá ʋ na won don ndə gansara nəfarʋ nə, ba nə vwa kʋ níə́ banɩa tə nə, də kʋ ma cwi tɩa. 12 Vàná 10.12 Vàná təntə yɩ *Zwifə-ba dùrə̀, Piyɛrə də ma yɩ Zwifə. yiri mama tə nə vəli də nɛɛ banɩa, də vàná yiri tə mama, tə nə vəli tə pùə́ ban tɩa yuu wa, də zə́ŋə́ yiri mama, tə nə pərə yɩɩ nə, yà nə wulə gansara təntə wa. 13 Piyɛrə ma nì kori, kʋ nə wʋ́: «Piyɛrə, zàn, n gʋ, n də́!» 14 Piyɛrə ma le, ʋ wʋ́: «Yuu-Tiu, à ba tə pɩ̀à, sə à də́. À tə wà won mama dí, kʋ nə yɩ culu won, nə à yə̀ə́ pʋpwalan won». 15 Nɛɛ bələ nii nə, ʋ kʋ́ʋ̀ nì kori tə: «Won tə, Yɩɩ nə bɩrɩ də kʋ mɛ, dàn ká ywàń kʋ ndə culu won nə». 16 Kʋ fwa nətʋ nɛɛ batwa. Kʋ kwa nə, won tə dàń pìí, kʋ dɩ̀ yɩɩ nə.
17 Piyɛrə yà tə wà won tə, ʋ nə nɩ, tə də̀ń lwarɩ, də nə̀ń, bara tə, Kɔrənɛyə nə tʋn tə nə, ba bwe Simon dìə̀ tə bwálɩ́ nə, ba bà ba zɩga ʋ mimii yáá nə. 18 Ba ga bòrì ba kə yɩɩ nə, ba bwe, sə ba jə́n, də Simon tə, ʋ yɩrɩ tə don nə yɩ Piyɛrə tə, wulə yəbə tə nə.
19 Piyɛrə yà yɩ ʋ tə bʋŋa won tə, ʋ nə nɩ tə yoo. Yɩɩ-*Siŋu tə ma swɩ̀n ʋ con, kʋ wʋ́: «Nə̀ń, bara batwa nə, ba bwe n bwiə. 20 Zàn n cú, twá ba nə, n vìí. Dàn ká fwa bábɩ̀á, kʋ yɩ à mʋ̀ nə tʋn ba». 21 Piyɛrə ma cú, ʋ swɩ̀n bara tə con, ʋ wʋ́: «Á nəŋə à nə, à mʋ̀ nə yɩ lìù tə á nə pɩ̀à. Bɛ̀eɛ̀e yoo nə ja aba kʋ bà?» 22 Ba ma pìí, ba le wá, ba wʋ́: «Kʋ yɩ Kɔrənɛyə nə tʋn nəba n con. Ʋ yɩ pamana yuu tíú, ʋ nə yɩ cɩ́gá tíú, ʋ ga zìlí Yɩɩ nii. *Zwifə-ba tə mama nə swɩ̀n ʋ yozəŋə yoo. Yɩɩ malɩka nə cúə́ ka swɩ̀n ʋ mʋ̀ Kɔrənɛyə tə con, sə ʋ pa n bà ʋ dìə̀, sə ʋ ma nì n sʋ̀ràn». 23 Piyɛrə dàń ma pa ba zʋ, ʋ ga pa ba bwálɩ́.
Kʋ tɩa tə nə pʋrɩ, Piyɛrə zàn, ʋ mʋ̀ də ba kə duən ba vìí. Lɩ̀à tə duən, ba nə yɩ ʋ nubɩa Kərisə yɩrɩ, ba nə wulə Zwafa nə, nan, ba kwé wá. 24 Ba viru tɩpʋrɩ nə, ba yí Sezare. Kɔrənɛyə yà bon ʋ dwíí tɩ̀án, də ʋ dabazəŋə, ʋ dàń ga dànɩ̀ ba. 25 Máŋá tə nə, Piyɛrə nə twi ʋ zʋ, Kɔrənɛyə zàn, ʋ va ʋ jə́rí wá, ʋ ga tʋa ʋ nɛɛ nə Piyɛrə yáá con, ʋ jʋn wá zəni zəni. 26 Piyɛrə ma zɩ̀n wá, ʋ ga swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Zàn yɩɩ nə, à də yɩ ləzwənə!»
27 Piyɛrə də Kɔrənɛyə swɩ̀n duən nə, ʋ ga lɛ, ʋ zʋ dìə̀ tə wa. Ʋ zʋa ʋ na lɩ̀à, ba nə dáá zənzən də ba jə̀ə́ duən yáá. 28 Piyɛrə ma swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á yə̀ə́ də, Zwifə-ba lìù wà mɛ, sə n ja nimarʋ də vee, nə à yə̀ə́, sə n zʋ ʋ dìə̀ wa. Yá Yɩɩ dàń bɩrɩ à mʋ̀, sə à dàn ká ywàń ləzwənə mama, ndə ʋ nə yɩ cʋna lìù, nə à yə̀ə́, ndə pʋpwalan lìù nə, ʋ nə wà mɛ̀e, sə ba yí ʋ yɩra. 29 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à ma wà tʋ́tʋ̀nɩ́ də yəbə túrí. Á nə bon nə tə, à dàń pɩ̀à, sə à bwe à jə́n, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn á ma tʋn, á pa ba bon nə». 30 Kɔrənɛyə ma le, ʋ wʋ́: «Kʋ yí dɩan banɩa zə̀n kʋ tə, à wulə à jʋ̀nɩ̀ dədəni nii lugu batwa yɩjʋnɩ tə, à dìə̀ wa nə. Də nə̀ń bɛɛ nə, ʋ nə zʋa gànʋ̀, kʋ nə pɩpɩlɩ, ʋ nan à yáá con. Ʋ ga swɩ̀n ʋ wʋ́: 31 ‹Kɔrənɛyə, Yɩɩ jon n yɩjʋnɩ, ʋ ga lìí n yɩlori wiən tə lìə́. 32 N dàń tʋn lìù Zwafa nə, sə ʋ pa Simon tə, ʋ yɩrɩ tə don nə yɩ Piyɛrə tə, bà. Ʋ yɩ ʋ wulə Simon tə, ʋ nə yɩ gɔ̀ɔ́ ʋ nɩŋɩ tànàn tə, dìə̀ mʋʋ tə nii nə›. 33 À də ma tʋn lìù lala, sə ʋ bà ʋ bon mʋ́. N də nə twi tə, n fwa zəni. Sɩ́ʋ́n nə, nə mama dàń wulə Yɩɩ yáá con, sə nə wànɩ́ nə cʋgʋ won tə mama, Yuu-Tiu nə bɩrɩ mʋ́, sə n swɩ̀n nə con».
34 Piyɛrə dàń ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Sɩ́ʋ́n nə, cɩ́gá mama à dàń yə̀ə́ də, Yɩɩ ba lìù kúrí, ʋ ma kwanɩ ʋ don. 35 Lʋʋ dwíí tə mama wa nə, lìù tə, ʋ nə zìlí Yɩɩ nii, ʋ ga vəli də cɩ́gá, kʋ tíú təntə ziən ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con. 36 Yɩɩ pɩn ʋ sʋgʋ tə *Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə nə, ʋ ma dí yáá, ʋ swɩ̀n ʋ bɩrɩ ba də, bɩcan sìə́ wulə Zwezi-*Kərisə con, ʋ nə yɩ lɩ̀à tə mama Yuu-Tiu. 37 Zwan dí yáá ʋ kàrɩ̀ ka lə lɩ̀à nɩ́á wa kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ kàrà te. Kʋ kwa nə, á yə̀ə́ won tə, kʋ nə tʋn. Kʋ tə nə dí yáá kʋ tʋn Galile nagwanaa tə wa, də kʋ tə nə tʋn Zwide nagwanaa tə mama wa. 38 Á yə̀ə́ nətʋ tə, Yɩɩ nə pɩn ʋ Siŋu tə də ʋ dɩ̀àn tə Zwezi nə, ʋ nə yɩ *Nazarɛtə tíú. Ʋ mʋ̀ yà nə vəli bwálá tə mama, ʋ fwa zəni də ʋ pɩn yazurə lɩ̀à tə mama nə, ba yà nə wulə *Sɩtana wʋwalʋ tə wa. Yɩɩ yà wulə də wá. 39 Wiən tə mama, ʋ nə tʋn Zwifə-ba lʋʋ nii tə wa də *Zwerizalɛmə wa, nə nɩ tə də nə yɩ́á. Ʋ yɩ ba paa wá dagarʋ tə yuu wa, ba gʋ. 40 Yá Yɩɩ dàń pìí ʋ bwin wá, dɩan batwa dɩɩn nə. Yɩɩ pɩn ʋ tə pìí ʋ nan, ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn. 41 Kʋ kʋ́ʋ̀ tà lalʋʋ tə mama nə, ʋ wá bɩrɩ ʋ tɩ̀àn, kʋ yɩ lɩ̀à tə, Yɩɩ nə ʋ kúrí, sə ba na wá də ba yɩ́á, nə ʋ wá bɩrɩ ʋ tɩ̀àn. Yɩɩ dí yáá ʋ kúrí ba mʋ̀ lɩ̀à təntə. Nə mʋ̀ yɩ lɩ̀à tə, nə nə dí də wá, nə nyʋ də wá, ʋ ka pìí, ka bwin ka nan tɩga wa, kwa nə. 42 Zwezi nə pɩn nii nəba, ʋ wʋ́, nə swɩ̀án nə bɩrɩ lɩ̀à tə nə, sə nə pa ba yəni də, kʋ yɩ ʋ mʋ̀ nə Yɩɩ tún, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à tə, ba nə wulə mɩɩ wa, də ba tə, ba nə tɩga də mɛ bʋ̀rà. 43 Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà tə mama swɩ̀n də, lìù tə mama, ʋ nə ken ʋ waa ʋ mʋ̀ Zwezi nə, ʋ wá kwɛn ʋ cʋna tə ʋ mʋ̀ də Yɩɩ pwərə wa, kʋ twá də ʋ yɩrɩ tə nə».
44 Piyɛrə nə wulə ʋ swɩ̀n tə sʋ̀ràn təntə, Yɩɩ-Siŋu tə cuə lɩ̀à tə mama, ba nə cʋga sʋgʋ tə, yun wa. 45 Kʋ gwárɩ́ Kərisə lɩ̀à tə, ba nə kwé Piyɛrə, ba ja bà, ba nə yɩ Zwifə-ba. Kʋ gwárɩ́ ba, də Yɩɩ tarpɩʋn tə, kʋ nə yɩ Yɩɩ-Siŋu tə cuə lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba tə, də yun wa. 46 Ba dàń yà nə̀ń, ba nə swɩ̀n də sʋyirə duən, də ba ga bwɩ Yɩɩ nə. 47 Piyɛrə dàń ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Nə wàá nə vɩ, sə nə lə lɩ̀à tə, ba də nə nɩ Yɩɩ-Siŋu tə, ndə nə tətə nə, nɩ́á wa, naaa?»
48 Piyɛrə ma pa nii, sə ba lə ba nɩ́á wa də Zwezi-Kərisə yɩrɩ tə. Kʋ mʋ̀ təntə yuu wa, ba lòrì wá, sə ʋ ya ba nii nə, ndə dɩan bagalɩ nə.

*10:1 10.1 Yitalɩyɛnə ya *Romə-ba pamana púlí don yɩrɩ.

10:12 10.12 Vàná təntə yɩ *Zwifə-ba dùrə̀, Piyɛrə də ma yɩ Zwifə.