17
Polə də Silasə wulə Tɛsalonikə nə
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 1.4-7; 2.11-16; Filipə tɩ̀án 4.16; Zwan 15.19-21, 25; 16.2-3)
Polə də Silasə twá Anfipolisə də Apoloni, ba kɛ̀eń ba va Tɛsalonikə. *Zwifə-ba yà jə *jə́rə́ dìə̀ lá nə. Polə zʋa ka wa, ndə kʋ nə yɩ ʋ yofwamɩʋn nə. Ʋ fwa Zwifə-ba *sìə́ dɩan tə batwa, ʋ mʋ̀ də ba ma swɩ̀n də duən Yɩɩ sagɩ tə yoo yuu wa. Ʋ yàá gwin Yɩɩ sagɩ sʋ̀ràn tə də̀ń, ʋ bɩrɩ ba də, *Kərisə yà mɛ, sə ʋ də́ càn, sə ʋ pìí ʋ bwin ʋ nan tɩga wa. Polə swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Ʋ mʋ̀ Zwezi tə, à nə swɩ̀n ʋ yoo à bɩrɩ aba, nə yɩ Kərisə». Sʋgʋ tə zʋa ba wa lɩ̀à duən, ba ga nan ba súrí Polə də Silasə nə, kʋ súrí lalʋʋ nə, ba nə yɩ *Gərɛkə-ba, yá ba ga zìlí Yɩɩ, də kana duən, ba də nə jə dun kana wa.
Yá Zwifə-ba yáá tɩ̀án kʋ́ʋ̀ zàn də wʋgwɩʋ, ba ja bara duən, ba nə yɩ ləzwənyanan lalʋʋ tə wa, ba ma zɩ̀n lɩ̀à tə lɩŋa, ba ga gugurə tɩʋ tə. Ba vəli ba kun Zwason dìə̀ yáá, sə ba pɩ̀à Polə də Silasə, ba ja bà lalʋʋ tə yáá con. Ba vəli ba wà ba nɩ, ba dàń pìí ba van Zwason, də lɩ̀à duən də, ba nə yɩ ʋ nubɩa Kərisə yɩrɩ, ba ja bà tɩʋ tɩ̀án tə yáá con, də ba bubwi, ba wʋ́: «Lɩ̀à tə, ba nə gugurə nə tɩa yuu lɩ̀à tə mama twi yəbə. Yá kʋ ya Zwason nə sɛ̀e ʋ jon ba ʋ dìə̀ wa. Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə mama tʋtʋnɛɛ də yɩ tə zɩga *Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nii yìə̀n tə nə. Ba ga tə swɩ̀n də, pɩ̀ʋ́ don wulə, ʋ yɩrɩ nə yɩ Zwezi». Tə sʋ̀ràn təntə gugurə lalʋʋ tə də tɩʋ tɩ̀án tə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Zwason də ba duən tə ŋwɩ́n vwinən, ba pa tɩʋ tɩ̀án tə nə, sə ba dàń ma zɩgɩ lá, ba dʋgʋ ba.
Polə də Silasə wulə Bere nə
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 5.21)
10 Tɩa nə twi, ka yì máŋá tə wa, lɩ̀à tə, ba nə yɩ Polə də Silasə nubɩa *Kərisə yɩrɩ tə, lɩ ba, ba pa ba va Bere. Máŋá tə, ba vəli ba yí lá, ba vəli *Zwifə-ba *jə́rə́ dìə̀ tə wa. 11 Ba mʋ̀ Bere tɩ̀án tə yà ken ba sírí, sə ba cʋgʋ Yɩɩ sʋgʋ tə ba doni Tɛsalonikə tɩ̀án tə. Ba sɛ̀e Yɩɩ sʋgʋ tə də yawala zənzən. Ba yàá bɛ̀eé Yɩɩ sagɩ tə dɩɩn mama, sə ba jə́n kʋ tə, Polə nə swɩ̀n, tə yɩ cɩ́gá, naaa. 12 Ba lɩ̀à zənzən ken ba waa Zwezi nə. Kʋ súrí *Gərɛkə-ba wa kana zənzən, ba nə ja dun kana wa, də bara zənzən də ken ba waa Zwezi nə. 13 Yá Tɛsalonikə Zwifə-ba yáá tɩ̀án tə nə lwarɩ də, Polə wulə ʋ swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə, ʋ bɩrɩ Bere tɩ̀án tə nə. Ba twi, ba zɩ̀n ba lɩ̀à tə lɩŋa, ba ga gugurə lalʋʋ tə Bere də nə. 14 Lɩ̀à tə, ba nə yɩ Polə nubɩa Kərisə yɩrɩ, ma pa, Polə va mʋʋ tə vàn nə lala, ba ga yá Silasə də Timote mʋ̀ Bere nə. 15 Lɩ̀à tə, ba nə kwé Polə tə, ja wá ba va wuuu, ba yí Atɛnə. Ba mé lá nə ba pìí ba vìí də Polə tʋŋɩ, sə tə pa Silasə də Timote nə, sə ba bà lala, ba yí wá.
Won tə, Polə nə kʋ́ʋ̀ fwa Atɛnə wa
(Tʋtʋnan 14.14-17; 26.17-20; 1 Korɛntə tɩ̀án 1.18-25)
16 Máŋá tə, Polə nə dànɩ̀ Silasə də Timote Atɛnə wa, ʋ pùə́ cʋ̀gʋ̀ zənzən də nətʋ, ʋ nə na tɩʋ tə də kʋ súə́ də woŋwanan. 17 Ʋ mʋ̀ də *Zwifə-ba də lɩ̀à tə, ba nə zìlí Yɩɩ tə, dàń yà ve duən nə *jə́rə́ dìə̀ tə wa. Dɩɩn mama, ʋ yàá vəli kanporu tə wa, ʋ ve də lɩ̀à tə, ʋ nə yàá na lá nə. 18 Yipʋrɩnyɩna duən yɩn lá nə, ba də nə swə ka pɩ̀à yənu zənzən. Ba duən yà yɩ yipʋrɩnyɩna, ba nə boŋə ba ‹Epikurɩan-ba* 17.18 Epikurɩan-ba yɩ *Gərɛkə-ba yənu tíú don, ba nə boŋə Epikurə, karbɩa.›, ba duən də ga yɩ yipʋrɩnyɩna ‹Sətoyisɩan-ba 17.18 Sətoyisɩan-ba yɩ Gərɛkə-ba yənu tíú don, ba nə boŋə Zenon, karbɩa.›. Ba duən swɩ̀n, ba wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə kʋnkʋn sʋ̀sʋ̀nʋ̀ wá tə pɩ̀à, sə ʋ swɩ̀n?» Ba duən də kʋ́ʋ̀ swɩ̀n, ba wʋ́: «Ʋ yɩ ndə lìù tə, ʋ nə swɩ̀n yɩa duən yoo, nə nə yə̀rì tə yoo». Kʋ wàá nətʋ kʋ yanɩ, ʋ swɩ̀n Zwezi sʋywáŋʋ́ tə. Ʋ ma swɩ̀n ka pìí ka bwin ka nan də yoo.
19-20 Ba dàń ma ja wá, ba ja va bwálɩ́ don, ba nə yàá jə́rí duən, kʋ bwálɩ́ tə nə. Ba boŋə kʋ Arɩʋpazə. Ba dàń ga swɩ̀n ʋ con, ba wʋ́: «N pa nə nə̀ń yodʋra nə zɩɩn wa. Yá nə dàń pɩ̀à, sə nə lwarɩ tə də̀ń. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə pɩ̀à, sə n twarɩ kàrà nədʋn tə nɛɛ n bɩrɩ nəba». 21 Atɛnə tɩ̀án də vərə yà nə wulə duən nə. Ba mɛ tʋtʋnan yà nə yɩ, yodʋn ka cʋgʋ də yodʋn ka swɩ̀n, ka bɩrɩ lɩ̀à nə cɩcɩ.
22-23 Polə nyɩ́ ʋ zàn yɩɩ nə Arɩʋpazə tə wa, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Atɛnə tɩ̀án-ba, à nə twá á tɩʋ tə wa, à jiri à nɩ wiən tə, á nə ŋwanɩ tə nə. À nɩ *joŋi bwálɩ́ don, á nə lwə̀, á pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ yuu wa, á wʋ́: ‹Kʋ yɩ yɩɩ tə, á nə yə̀rì nyiən›. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á dí yáá á yɩ lɩ̀à tə, á nə bwɩ wiən zənzən nə. Kʋ yɩ won tə, á nə jʋ̀nà kʋ, á ga yə̀rì kʋ. Mə kʋ mʋ̀ nə à pɩ̀à, sə à swɩ̀n á con. 24 Yɩɩ tə, ʋ nə fwa tɩa tə də wiən tə mama, tə nə wulə ka wa, ʋ mʋ̀ yɩ lanworu də tɩa mɛ *Yuu-Tiu. Ʋ mʋ̀ Yɩɩ təntə ba dii tə, ləzoni jɩ̀àn nə lwə̀, wa yanɩ. 25 Ʋ ga kʋ́ʋ̀ ba pɩ̀à, sə ləzoni jɩ̀àn tʋn wiən, tə pa ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə. Kʋ dàn ká nyɩn ndə ʋ pɩ̀à, sə ləzoni san wá də won mama. Ʋ mʋ̀ nə pɩn mɩɩ də siŋu, də wiən tə mama ləzoni tə mama nə. 26 Ʋ mʋ̀ nə twá də bɛɛ nədʋ nə, ʋ ma pa ləzoni pùlì ba wulə tɩa tə yuu mama wa. Ʋ mʋ̀ nə tún máŋá, ʋ pa dwíí mama nə, ʋ ga fwa ba nagwanɛɛ tə sɩswɩan ʋ pa ba. 27 Ʋ fwa kʋ nətʋ tə, sə ləzoni ma wànɩ́ ba tɩtɛ, ba ma pɩ̀à ʋ mʋ̀ Yɩɩ ba na. Yɩɩ ga ba ŋʋ́ná də nə lìù mama. 28 Ʋ mʋ̀ con, nə nə ja mɩɩ, nə ga wàá nə yɩra wa nə dwanɩ. Ʋ mʋ̀ nə pɩn, nə wulə. Á də tətə wa gwɛɛ duən swɩ̀n kʋ, ba wʋ́: ‹Nə də yɩ ʋ dwíí tə wa lɩ̀à›. 29 Nə dàń nə yɩ Yɩɩ dwíí tə bɩa, nə kʋ́ʋ̀ wà mɛ, sə nə bʋ́n də, Yɩɩ wàá ʋ nyɩn ndə sɩ́án nə, nə à yə̀ə́ ndə cɩnɩa nə, nə à yə̀ə́ ndə kapan nə, ləzoni nə sarɩ də ba təntɩan pubʋŋa. 30 Yɩɩ yà ba ləzoni tə ləyəri tə máŋá tə ywàŋá, sə ʋ kə ba càn wa. Sɩ́ʋ́n nə, Yɩɩ dàń pɩn nii ləzoni tə mama nə bwala tə mama nə, sə ba vəvəri kwa, ba ma sá ba cʋna. 31 Yɩɩ kúrí dɩɩn ʋ tún, ʋ ga lɩ lìù, sə ʋ twá kʋ tíú nə, ʋ ma bʋ̀rɩ̀ tɩa yuu lɩ̀à tə mama bʋ̀rà, ʋ cɩ́gá tə wa. Kʋ mʋ̀ lìù təntə, ʋ nə kúrí tə, ʋ pɩn kʋ tíú pìí ʋ bwin, ʋ nan tɩga wa, sə kʋ pa, lɩ̀à tə mama lwarɩ də, kʋ yɩ cɩ́gá».
32 Máŋá tə, ba nə nì də Polə swɩ̀n, ka pìí ka bwin ka nan tɩga wa yoo, ba duən dí bɩyɩrɩ ʋ yuu wa, ba duən tə ga swɩ̀n, ba wʋ́: «Nə tə dànɩ̀ mʋ́ dɩɩn don nə, kʋ yoo təntə yuu wa». 33 Nətʋ nə kʋ yɩn, Polə dàń ma nan ba tətəŋi wa. 34 Də kʋ nətʋ tə mama, bara duən tə vwə ba tɩ̀àn Polə nə, ba ga kə ba waa Zwezi nə. Ba wa lìù don yɩrɩ nə yɩ Denisə, ʋ nə yɩ Arɩʋpazə tə yáá tɩ̀án tə wa lìù don, də kan, ʋ yɩrɩ nə yɩ Damarisə, də lɩ̀à duən də.

*17:18 17.18 Epikurɩan-ba yɩ *Gərɛkə-ba yənu tíú don, ba nə boŋə Epikurə, karbɩa.

17:18 17.18 Sətoyisɩan-ba yɩ Gərɛkə-ba yənu tíú don, ba nə boŋə Zenon, karbɩa.