18
Polə vəli Korɛntə
(1 Korɛntə tɩ̀án 1.1-9; 2.1-5; 2 Korɛntə tɩ̀án 11.5-12; 12.12-13)
Kʋ kwa nə, Polə nan Atɛnə ʋ va Korɛntə. Ʋ vəli, ʋ yí *Zwifə don lá, ʋ yɩrɩ nə yɩ Akilasə, ʋ nə yɩ Pon nagwanaa tə wa lìù. *Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ *Kəlodə yà pɩn nii Zwifə-ba mama nə, sə ba nan Romə wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Akilasə də ʋ kan Pərisilə də yà nan Yitali nagwanaa, ba bà kʋ máŋá tə wa. Polə vwə ʋ tɩ̀àn kʋ bɛɛ təntə də ʋ kan tə yɩra. Ba mɛ tʋtʋŋɩ yà yɩ won nədʋ, kʋ mʋ̀ nə yɩ gansilə fwàŋʋ́. Polə dàń ga wulə də ba, ʋ mʋ̀ də ba tʋŋa də duən. Polə yà ve də Zwifə-ba də *Gərɛkə-ba *sìə́ dɩɩn mama nə, *jə́rə́ dìə̀ tə wa, ʋ ma swɩ̀n də ba, sə ʋ wànɩ́ ba, ʋ kə ʋ nyiən wa.
Silasə də Timote dàń nə nan Masedwanə nagwanaa tə wa, ba bà, Polə dàń tì ʋ máŋá mama, ʋ ma swɩ̀n sʋgʋ tə. Ʋ swɩ̀n kʋ ʋ bɩrɩ Zwifə-ba nə, də Zwezi nə yɩ *Kərisə. Zwifə-ba dàń zàn ba zɩga ʋ nə, ba twɩn wá. Polə dàń ma bɩbaga* 18.6 Ba yàá fwa kʋ nətʋ tə, ba ma bɩrɩ Zwifə-ba də, ba nə vɩga tə, ba tanyɩnɩ tə wá mé ba yuu wa. ʋ ganan kukulu. Ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Á tanyɩnɩ tə càn wá pìí kʋ tʋ á tətə yuu wa. Kʋ tà à mʋ̀ yoo. Yá sɩ́ʋ́n nə à dàń wá va lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba tə, con».
Polə nan lá nə, ʋ va bɛɛ don dìə̀ wa. Ʋ yɩrɩ nə yɩ Titiusə Zwisətisə. Kʋ bɛɛ təntə yɩ lìù tə, ʋ nə zìlí Yɩɩ zəni. Ʋ dìə̀ yà wulə jə́rə́ dìə̀ tə səpuni nə. Kərisəpisə, ʋ nə yɩ jə́rə́ dìə̀ tə yáá tíú, də ʋ dìə̀ lɩ̀à mama, ken ba waa *Yuu-Tiu nə. Korɛntə tɩ̀án zənzən, ba də nə cʋgʋ Polə sʋ̀ràn tə, ken ba waa Zwezi nə, ba ga lə ba nɩ́á wa, kʋ twá də Zwezi-Kərisə yɩrɩ.
Tɩtɩn nə Polə dwɛ̀e, ʋ na Yuu-Tiu, də ʋ swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Dàn ká pa fən ja mʋ́! Swɩ̀n, sə n dàn ká pú n nii! 10 À jə lalʋʋ tɩfarʋ kʋ tə wa. À wulə də mʋ́, yá lìù mama ba zɩ̀n ʋ jɩ̀àn, sə ʋ ma fwa mʋ́ lwanɩ». 11 Polə yɩn lá nə, bɩnɩ də cànɩ̀ bardʋ, ʋ ma kàrɩ̀ Yɩɩ sʋgʋ tə ba tətəŋi wa.
12 Kʋ máŋá tə wa, də Galion nə yɩ Akayi nagwanaa tə yáá tíú, pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə lɩ ʋ tún. Zwifə-ba yáá tɩ̀án ken nii nədʋ, ba ja Polə ba ja va yáá tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə, púlí tə yáá con. 13 Ba ga swɩ̀n, ba wʋ́: «Kʋ bɛɛ wà tə yɩ ʋ wulə ʋ yigə lɩ̀à tə, sə ʋ pa ba bʋ Yɩɩ nə yiri don kʋ, də nə Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə tə, nə zɩga duən nə». 14 Polə nə pɩ̀à, sə ʋ súrí ʋ nii ʋ swɩ̀n, də Galion le Zwifə-ba, ʋ wʋ́: «Kʋ yà nə yɩ kʋnkʋn wiən, nə à yə̀ə́ yokʋkwɩʋn nə ʋ fwa, à yà wá tì máŋá, à ma cʋgʋ á mʋ̀ Zwifə-ba sʋ̀ràn tə ndə cɩ́gá nə. 15 Kʋ nətən tə dàń nə yɩ á tʋ́tʋ̀nɩ́ duən lɩ̀à yɩra, də á tətə Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə tə, də á kàrà tə yuu wa, kʋ mʋ̀ tà à yáá yoo. À ba pɩ̀à, sə à bʋ̀rɩ̀ kʋ bʋ̀rà». 16 Galion nə swɩ̀n kʋ nətʋ tə, ʋ zwɛ̀e ʋ dʋgʋ ba, sə ba nan lɩ̀à tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà púlí tə yáá con. 17 Ba mama dàń jɩn Sosətɛnə, ʋ nə yɩ jə́rə́ dìə̀ tə yáá tíú, ba wulə ba mà wá lɩ̀à tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə púlí tə yáá con. Yá Galion tə nə wà pa, kʋ yoo yɩ̀ wá.
Polə kʋ́ʋ̀ pìí ʋ va Antɩʋswə
(Tʋtʋnan 21.23-26; 20.16)
18 Polə dánɩ́ Korɛntə nə zəni. Kʋ kwa nə, ʋ kʋ́ʋ̀ lòrì cwəŋə lɩ̀à tə con, ba nə yɩ ʋ nubɩa *Kərisə yɩrɩ, ʋ ga tì nɩ́á yuu bori, ʋ mʋ̀ də Pərisilə də Akilasə, ba dàń ma vəli Siri nagwanaa. Polə yà fwa kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ yà pɩn ba gɩan ʋ yukʋran 18.18 *Zwifə-ba con, lɩ̀à duən yà wulə, ba nə yàá fwa Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kənu yɩlori. Kʋ yɩlori təntə yàá pa, ba yá ba yukʋran kʋ dánɩ́ zənzən. Ba nə pɩ̀à, ba fɩnɩ tə, ba yàá fwa Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kənu yɩlori wiən, sə ba yoo ma kwɛn Yɩɩ yáá con. tə, Sankəre nə, kʋ máŋá tə wa. 19 Ba vəli ba yí Efɛzə nə, Polə ma yá ʋ twaduən tə lá nə, yá ʋ ga zʋ *Zwifə-ba *jə́rə́ dìə̀ tə wa, ʋ vʋrɩ də ba. 20 Zwifə-ba lòrì wá, sə ʋ ya də ba máŋá mancɩn wa. Yá Polə wà kʋ sɛ̀e. 21 Ʋ lòrì cwəŋə ba con, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: [«Yoo nədʋ nə à pɩ̀à, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə à fwa cànà tə, ka nə bɩ̀àn tə *Zwerizalɛmə wa.] À tə wá pìí à bà á con, də Yɩɩ nə swə kʋ». Ʋ dàń ga tì nɩ́á yuu bori Efɛzə nə, ʋ vìí. 22 Ʋ vəli ʋ twá Sezare nə, ʋ jʋn Kərisə lɩ̀à púlí tə, ʋ ga lɛ ʋ va ʋ cú Antɩʋswə nə.
Apɔlɔsə yanʋ tə, ʋ nə yɩ Efɛzə də Korɛntə nə yoo
(Tʋtʋnan 15.41; 16.4-6; 1 Korɛntə tɩ̀án 3.4-8)
23 Polə fwa máŋá mancɩn Antɩʋswə nə, ʋ ga pìí ʋ va, ʋ jijiri Galasi nagwanaa tə wa də Fərizwi nagwanaa tə wa, ʋ ma daŋa Zwezi karbɩa tə mama jɩ̀àn. 24 *Zwifə don, ʋ yɩrɩ nə yɩ Apɔlɔsə, ʋ nə ya Alɛkəzandəri tíú, twi ʋ yí Efɛzə. Bɛɛ təntə yə̀ə́ sʋgʋ yáá, ʋ ga yə̀ə́ Yɩɩ saga tə zənzən. 25 Ba yà kàrɩ̀ wá *Yuu-Tiu cwəŋə tə yoo wa. Ʋ yà ga jə yawala də kʋ. Apɔlɔsə dàń yà swɩ̀n ʋ bɩrɩ də ʋ kàrɩ̀, ndə nətʋ tə nə, kʋ nə mɛ, Zwezi yoo wa. Ʋ yà fwa kʋ nətʋ tə, ʋ ga yɩ Zwan nə ləgə lɩ̀à tə nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ, tə cɩcɩ nə ʋ yə̀ə́. 26 Ʋ zàn ʋ wulə ʋ swɩ̀n nəpon nəpon Zwifə-ba *jə́rə́ dìə̀ tə wa. Pərisilə də Akilasə nə cʋgʋ ʋ sʋ̀ràn tə kwa nə, ba jɩn wá, ba kə ba con, yá ba ga bɩrɩ wá Yɩɩ cwəŋə tə də cɩ́gá mama. 27 Kʋ kwa nə, Apɔlɔsə ken ʋ sírí, sə ʋ va Akayi nagwanaa tə wa. Lɩ̀à tə, ba nə yɩ ʋ nubɩa *Kərisə yɩrɩ, tə dàn ʋ jɩ̀àn, ba ga pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ ba pa Zwezi karbɩa tə nə, ʋ nə yí lá, sə ba ja wá zəni. Ʋ nə vəli ʋ yí lá nə, ʋ san ba tə nə, ba nə ken ba waa Zwezi nə zənzən, kʋ twá də Yɩɩ pubwanʋ tə. 28 Kʋ yà yɩ kanporu wa nə, ʋ swɩ̀n Zwifə-ba con də barɩ ʋ bɩrɩ ba nəpon nəpon də, ba tə̀lə́ cwəŋə wa. Ʋ tì Yɩɩ saga tə, ʋ twá tə nə, ʋ ma bɩrɩ də, Zwezi nə yɩ Kərisə.

*18:6 18.6 Ba yàá fwa kʋ nətʋ tə, ba ma bɩrɩ Zwifə-ba də, ba nə vɩga tə, ba tanyɩnɩ tə wá mé ba yuu wa.

18:18 18.18 *Zwifə-ba con, lɩ̀à duən yà wulə, ba nə yàá fwa Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kənu yɩlori. Kʋ yɩlori təntə yàá pa, ba yá ba yukʋran kʋ dánɩ́ zənzən. Ba nə pɩ̀à, ba fɩnɩ tə, ba yàá fwa Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kənu yɩlori wiən, sə ba yoo ma kwɛn Yɩɩ yáá con.