20
Polə vəli Masedwanə, ʋ lɛ ʋ va Gərɛsə
(1 Korɛntə tɩ̀án 16.1-7; 2 Korɛntə tɩ̀án 7.5; Romə tɩ̀án 15.25-27)
Máŋá tə wa, gugurə tə nə zwɛ̀e Efɛzə wa, Polə bon Zwezi karbɩa tə, ʋ kə ʋ con. Ʋ nə kwè ba ʋ zwɛ̀e, kwa nə, ʋ lòrì cwəŋə ba con, ʋ ga zàn, ʋ zʋ cwəŋə, ʋ ma vəli Masedwanə nagwanaa tə wa. Polə twá kʋ lʋʋ níə́ təntə wa, ʋ lɛ də ʋ pɩn kwìə̀ zənzən lɩ̀à tə nə. Ʋ nə lɛ lá nə, ʋ vəli Gərɛsə lʋʋ nii tə wa. Ʋ fwa cànɩ̀ batwa lá nə, yá ʋ dàń yà ken ʋ sírí, sə ʋ tì nɩ́á yuu bori ʋ va Siri nagwanaa con. *Zwifə-ba yáá tɩ̀án nə yà ken tɩjaŋa ba ja zɩga ʋ nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Polə pìí ʋ kə ʋ pubʋŋa wa, sə ʋ pìí ʋ va Masedwanə nagwanaa tə wa. Lɩ̀à tə, ba yà nə kwé wá, nə yɩ Sopatɛrə, ʋ nə yɩ Pirisə bìú, ʋ tɩʋ nə yɩ Bere. Ba duən də nə yɩ Arisətarəkə də Sekondisə, ba nə yɩ Tɛsalonikə tɩ̀án, də Gayisə ʋ nə yɩ Dɛrəbe tíú, də Timote, kʋ súrí Tiswikə, də Tərofimə nə, ba nə yɩ Azi nagwanaa lɩ̀à. Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə dí yáá ba va, ba dɩ̀àn nəba Tərowasə nə. Nə tətə zʋa nɩ́á yuu bori Filipə nə, cànà tə, ba nə də́ də dipɛn tə, kʋ nə ba sabwarɩ kəni tə nə lɛ, kwa nə. Yá nə dɩan bonu nii nə, nə vəli nə yí ba Tərowasə nə. Nə fwa dɩan barpɛ lá nə.
Polə bwin Etikisə Tərowasə nə
(Tʋtʋnan 9.36-42)
Dapanɩ tə təntən dɩɩn tə nə, nə kun duən nə, sə nə mumuni *nimarʋ dipɛn tə, nə də́. Polə dàń yà mɛ, sə ʋ vìí kʋ tɩpʋrɩ nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ dàń yà wulə, ʋ ve də lɩ̀à tə, ba nə wulə lá. Ʋ ve ʋ viə tə kʋ dánɩ́ kʋ yí tɩtɩn lugu fugə bələ. Cànán yà yɩn dánɩ́ dəyuu dìə̀ tə wa, nə yà nə wulə kʋ wa. Yə̀ə́ balandʋrʋ don, ʋ yɩrɩ nə yɩ Etikisə, yà jə̀ə́ təkurə nəfarʋ nii nə. Dwan zàn tə tì wá lɩgɩ, máŋá tə wa, Polə nə tə wulə ʋ viə tə wa. Dwan tə lɩ wá dəyuu dii batwa nii nə, ʋ bà ʋ tʋ tɩa. Ba twi ba zɩ̀n wá, də ʋ tɩga. 10 Polə dàń cuə, ʋ kwá ʋ yuu con, ʋ tì wá, ʋ kə ʋ vànà wa, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Á dànà ká pa á pwìí cʋ̀gʋ̀, ʋ mɩɩ tə wulə, ʋ tə wà tɩ».
11 Máŋá tə wa, ʋ nə pìí ʋ dɩ̀ dəyuu dìə̀ tə wa, ʋ mumuni dipɛn tə, ʋ ga fʋ ʋ də́. Kʋ kwa nə, ʋ tə pìí ʋ swɩ̀n kʋ dánɩ́ wuuu, kʋ va kʋ yí tɩbɩlakʋnʋ. Kʋ máŋá təntə wa nə, ʋ vìí. 12 Ba ja balandʋrʋ tə, ba pìí ba bà də ʋ wulə mɩɩ wa, yá kʋ dàń yɩn jɩdarɩ zənzən kʋ pa ba.
Polə zɩgɩ Tərowasə nə, ʋ va Mile
13 Nə mʋ̀ nə dí yáá, nə zʋ nɩ́á yuu bori tə wa. Yá kʋ dàń tì nəba, kʋ ja va Asosə bwálɩ́ tə nə, nɩ́á yuu bwərə tə nə zɩga lá. Mə kʋ bwálɩ́ təntə wa nə, nə wá tì Polə nɩ́á tə nii nə. Mə nətʋ nə ʋ yà swɩ̀n, ʋ tún də ʋ pɩ̀à, sə ʋ va kʋ bwálɩ́ tə nə də nɛɛ. 14 Máŋá tə, ʋ nə twi ʋ yí Asosə nə, nə tì wá nɩ́á tə nii nə, yá nə ga lɛ nə va Mitilɛnə. 15 Nə kʋ́ʋ̀ zɩgɩ lá nə, nə vìí də nɩ́á yuu bori tə mʋʋ tə yuu wa. Kʋ tɩpʋrɩ nə, nə yí Swio nagwanaa tə vàn nə. Dɩɩn tə, kʋ nə daa lá, nə lɛ nə yí Samosə nagwanaa tə. Nə nə yí Samosə tɩpʋrɩ nə, nə lɛ nə yí Mile. 16 Polə yà ken sírí, sə ʋ twá Efɛzə nii nə, ʋ lɛ, sə ʋ dàn ká cʋ̀gʋ̀ ʋ máŋá Azi nagwanaa tə wa. Ʋ yà yɩ ʋ bɩbarɩ də kʋ nə wàá, sə ʋ ya *Zwerizalɛmə nə *Zwifə-ba cànà tə, ba nə boŋə *Pantəkɔtə tə dɩɩn nə.
Polə swɩ̀n Efɛzə Kərisə lɩ̀à púlí nəkwɩna tə con
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 2.1-12; 1 Piyɛrə 5.1-4; Matiə 7.15-20; 2 Piyɛrə 2.1-3; Titə 1.9-14)
17 Kʋ máŋá təntə wa nə, Polə zɩgɩ Mile nə, ʋ tʋn Efɛzə *Kərisə lɩ̀à púlí *nəkwɩna tə nə, sə ba bà. 18 Máŋá tə, ba nə twi ba yí ʋ nii, ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á yə̀ə́ nətʋ, à nə yɩn á tətəŋi wa, kʋ jɩjʋ dɩɩn tə nə, à nə dɩ̀gà à naa Azi nagwanaa wa. 19 À cuə à tɩ̀àn mɩ́ámɩ́án, à ma tʋn à pa *Yuu-Tiu nə də yinɩa *Zwifə-ba càn tə wa, ba nə yà kəni à nə. 20 Á yə̀ə́ də, à wà aba won mama sə̀gə̀. À yàá swɩ̀n tə à bɩrɩ aba də, à kàrɩ̀ aba won tə mama, kʋ nə jə funə kʋ pa aba, kanporu tə wa, də dii tə wa. 21 À swɩ̀n Zwifə-ba con də *Gərɛkə-ba con, sə ba vəvəri kwa, ba ma sá ba cʋna, sə ba kə ba waa Yuu-Tiu Zwezi nə. 22 Yá sɩ́ʋ́n nə, Yɩɩ-*Siŋu tə kálɩ́ nə kʋ pa, à vəli *Zwerizalɛmə, à ga yə̀rì won tə, kʋ nə wá yí nə lá. 23 À dàń nə yə̀ə́ yoo nədʋ. Tɩfarʋ mama wa nə, Yɩɩ-Siŋu tə yàá swɩ̀n à con də, bàń dìə̀ zʋrɩ, də càn nə dànɩ̀ nə. 24 Yá à mɩɩ tə yoo ba nə jə kʋ nədʋ mama wa, sə kʋ dàn ká ya, ndə à mɩɩ tə jə funə kʋ pa nə. À mʋ̀ yoo nə yɩ, sə à wànɩ́ à yí à vəli tə yígúrə́, sə à wànɩ́ à tʋn Yuu-Tiu Zwezi tʋtʋŋɩ tə, ʋ nə pɩn nə, sə kʋ nii sú. Sə à swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə à bɩrɩ də, Yɩɩ jə pubwanʋ.
25 Yá sɩ́ʋ́n nə á nəŋə, à yə̀ə́ də, á kʋ́ʋ̀ ba pìí á na à yáá. Á mʋ̀ lɩ̀à tə mama, à nə twá á tətəŋi wa, à ga swɩ̀n də, Yɩɩ wá də́ ʋ pàrɩ̀ tə. 26 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à swɩ̀n kʋ á con zə̀n. Á lìù mama talɩ tə̀lə́ à yuu wa. 27 À wà aba sə̀gə̀ won mama wa. À swɩ̀n kʋ tə mama, kʋ nə yɩ Yɩɩ puswənə tə, à bɩrɩ aba. 28 Á dàń cɩa á tətə nə də Kərisə lɩ̀à púlí tə mama nə. Yɩɩ-Siŋu tə nə tún aba púlí təntə yuu wa, sə á ya kʋ cɩ̀rá, á cɩ̀ kʋ nə. Kʋ twá ʋ tətə bìú tə tɩan tə nə, Kərisə lɩ̀à púlí təntə ma yɩ ʋ mʋ̀ nyiən. 29 À yə̀ə́ də lɩ̀à, ba nə yɩ ndə buyurən nyankwɩn nə, wá zʋ á tətəŋi wa, à kwa nə, ba nə bá yá Kərisə lɩ̀à púlí tə. 30 Yá á tətə wa, bara wá ya lá nə, ba nə wá zàn ba swɩ̀n kʋnkʋn sʋ̀ràn, sə ba ma van Zwezi karbɩa tə, ba kə ba con. 31 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á mɛ, sə á cɩ̀ kʋ nə, sə á lìí á tɩ̀àn, də à fwa bɩna batwa tɩtɩn də yɩcaʋ, à ma dí yáá à swɩ̀n á lìù mama con də yinɩa à tuŋə lá.
32 Yá sɩ́ʋ́n nə, à pɩn aba Yɩɩ nə, sə ʋ twá ʋ sʋgʋ tə nə, kʋ nə jə dɩ̀àn, kʋ ga bɩrɩ ʋ pubwanʋ tə, ʋ ma kwè aba. Sʋgʋ təntə nə wá pa tori lɩ̀à tə mama nə, ba nə ya Yɩɩ cɩcɩ nə tɩ. 33 À wà lɩ̀à səbiu nə à yə̀ə́ ganan pɩ̀à. 34 Á yə̀ə́ də, kʋ wà nətʋ yɩn. Á nɩ də, à tətə jɩ̀àn nə tʋn tə pa nə, à mʋ̀ də à twaduən tə won mama wa. 35 Won mama wa, à bɩrɩ aba də, kʋ mɛ, sə á tʋn, sə á wànɩ́ á san lɩ̀à tə, ba nə ba dɩ̀àn jə nə. Á lie Yuu-Tiu Zwezi sʋ̀ràn tə, ʋ tətə nə swɩ̀n, ʋ wʋ́: ‹N nə pɩn won lìù nə, kʋ jə pupwən kʋ doni, lìù nə pɩn mʋ́ won›.»
36 Ʋ nə swɩ̀n nətʋ, ʋ tòlì ʋ nadwana yuu, sə ʋ jʋn Yɩɩ də ba mama. 37 Ba mama tə dàń kwi zənzən, ba ga vwa Polə bɩan nə, ba pùrí wá ba kə ba nyʋnɩ nə. 38 Pucʋnɩ yà zʋa ba, ʋ nə swɩ̀n ba con də, ba kʋ́ʋ̀ ba pìí ba na ʋ yáá tə yɩrɩ. Kʋ kwa nə, ba kwé wá ba ja va, ba yí nɩ́á yuu bori tə.