21
Polə vəli Zwerizalɛmə
(Tʋtʋnan 20.36-38; 8.5, 40; 20.22-24)
Nə mʋ̀ də ba dʋgʋ duən. Kʋ kwa nə, nə zʋa nɩ́á yuu bori nə va mʋʋ tətəŋi Kosə nagwanaa mənə mənə. Kʋ tɩa nə pʋrɩ, nə vəli Rodə mʋʋ tətəŋi nagwanaa tə wa, nə zɩgɩ lá, nə va Patara. Nə dàń nɩ nɩ́á yuu bori, də kʋ pɩ̀à kʋ bɛn kʋ va Fenisi nagwanaa con. Nə vəli nə zʋ kʋ wa, sə nə kwɛn nə va yɩŋʋnɩ. Máŋá tə, nə yɩ́á nə na Swipərə mʋʋ tətəŋi nagwanaa, nə ken kʋ nə jɩgwiə con. Nɩ́á yuu bori tə ga ja nəba, kʋ vəli Siri nagwanaa con, sə nə va nə cú Tirə nə. Mə bwálɩ́ təntə wa nə, nɩ́á yuu bori tə mɛ, sə kʋ cú kʋ zɩla tə. Nə vəli nə na Zwezi karbɩa tə, nə fwa dɩan barpɛ lá nə. Yɩɩ-*Siŋu tə yigu ba, ba ga swɩ̀n Polə con, ʋ dàn ká va *Zwerizalɛmə. Dɩan təntə dàń nə lɛ tə zwɛ̀e, ba mama də ba kana, də ba bɩa kwé nəba, nə va wuuu, nə va nə lɛ tɩfarʋ tə nii. Nə dàń tòlì nə nadwana yuu nə bəbəru tə nii nə, sə nə jʋn Yɩɩ. Kʋ kwa nə, nə mʋ̀ də ba mʋ̀ dʋgʋ duən, nə ga zʋ nɩ́á yuu bori tə. Yá ba də ga pìí, ba va ba bwálɩ́ nə.
Nɩ́á yuu bori tə ja nəba kʋ nan Tirə, kʋ va Pətolemayisə. Nə jʋn lɩ̀à tə, ba nə yɩ nə nubɩa *Kərisə yɩrɩ, ba nə wulə lá nə, nə ga fwa dɩɩn nədʋ ba con. Kʋ tɩpʋrɩ nə, nə zàn nə va nə yí Sezare nə. Nə vəli nə zʋ Filipə dìə̀ wa, nə ya lá nə. Ʋ də yɩ sʋywáŋʋ́ tə *sʋ̀sʋ̀nʋ̀. Filipə təntə yà yɩ lɩ̀à barpɛ tə, ba nə san *tʋntʋna tə nə, wa lìù don. Ʋ yà jə bwɩ̀ɩ́ banɩa, ba tə nə yə̀rì bɛɛ. Ʋ bwɩ̀ɩ́ banɩa təntə yà joŋə Yɩɩ nii sʋ̀ràn, ba swɩ̀n. 10 Nə dàń nə yɩn lá nə, dɩan tə pùlì, Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ don, ʋ yɩrɩ nə yɩ Agabisə, nan Zwide nagwanaa tə wa, ʋ bà nə con. 11 Ʋ tì Polə voru, ʋ ma vwə ʋ tətə nɛɛ də ʋ jɩ̀àn, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Á nəŋə kʋ tə, Yɩɩ-Siŋu tə nə swɩ̀n: ‹Bɛɛ tə, voru kʋ tə nə yɩ ʋ mʋ̀ nyiən, *Zwifə-ba wá vwa wá nətʋ Zwerizalɛmə nə. Yá ba ga wá ja wá, ba kə lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba tə jɩ̀àn wa›.»
12 Nə nə nì tə sʋ̀ràn tə kwa nə, nə mʋ̀ də bwálɩ́ tə tɩ̀án mɛ san duən nə, nə lòrì Polə, sə ʋ dàn ká va Zwerizalɛmə. 13 Polə dàń ma le, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, á kwi á ma cʋ̀gà à pùə́ nə? À mʋ̀ ken à sírí də kʋ yoo təntə, sə ba vwa nə. Kʋ tà kʋ cɩcɩ, sə à tɩ Zwerizalɛmə nə *Yuu-Tiu Zwezi yɩrɩ». 14 Nə nɩ də, ʋ bá sɛ̀e, ʋ pa nə swɩ̀n wá nə dɩ̀, nə kʋ́ʋ̀ wà kʋ nə jɩn kan kan. Nə dàń swɩ̀n, nə wʋ́: «Yuu-Tiu nə wá tʋn ʋ fɩra».
Polə yí Zwerizalɛmə nə
(1 Korɛntə tɩ̀án 9.19-23)
15 Tə dɩan təntə kwa nə, nə ken nə zɩla, nə ga va *Zwerizalɛmə. 16 Zwezi karbɩa duən də twá nə nə, ba nan Sezare ba bà. Yá ba yɩn nə yáá, ba ja va bɛɛ don sàń, ʋ yɩrɩ nə yɩ Mənason. Ʋ yɩ Zwezi karbidwarʋ fuən fuən, ʋ ga yɩ Swipərə tíú. Ʋ mʋ̀ dìə̀ nə nə mɛ, sə nə zʋrɩ.
17 Nə nə vəli nə yí Zwerizalɛmə nə, lɩ̀à tə, ba nə yɩ nə nubɩa *Kərisə yɩrɩ, sɛ̀e nəba də pupwən. 18 Kʋ tɩpʋrɩ nə, nə mʋ̀ də Polə mɛ vəli Zwakə sàń. Yá Kərisə lɩ̀à púlí tə *nəkwɩna tə, də mama twi lá nə. 19 Polə nə jʋn ba ʋ zwɛ̀e, ʋ dàń wulə ʋ tori yìə̀n tə nədʋ nədʋ, Yɩɩ nə twá də ʋ tʋtʋŋɩ tə nə, ʋ fwa lɩ̀à tə, ba nə tà *Zwifə-ba tətəŋi wa. 20 Ba nə cʋgʋ wá ba zwɛ̀e, ba bʋ̀à Yɩɩ nə. Yá ba dàń swɩ̀n ʋ con, ba wʋ́: «À nubiu, n na Zwifə-ba mʋ̀rʋ̀ dəkurən fugə fugə nə ken ba waa Zwezi nə. Yá ba mama ga jə yawala Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, yoo wa. 21 Sɩ́ʋ́n nə, ba swɩ̀n n yoo ba con, də n kàrɩ̀ Zwifə-ba mama, ba nə wulə lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba tətəŋi wa, sə ba vəvəri, ba yá Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə. Kʋ mʋ̀ nə yɩ sʋgʋ tə, n nə swɩ̀n ba con, n wʋ́, ba dàn ká *gwəŋə ba bisɩmabarɩ, ba dàn ká twá Zwifə-ba yofwamɩnan tə nə. 22 Nə dàń wá fwa bɛ̀eɛ̀e? Nə zán nə yə̀ə́ də, kʋ ba tʋ́tʋ̀ná jə, lalʋʋ tə wá kun duən nə, ba wá lwarɩ də, n twi. 23 Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, fwa kʋ tə, nə nə wá swɩ̀n n con. Bara banɩa wulə nə tətəŋi wa, ba nə fwa Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kənu yɩlori. 24 Ja ba n kə n con, sə n mʋ̀ də ba tanɩ á tɩ̀àn kʋ Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kənu yɩlori* 21.24 Zwifə-ba con, lɩ̀à duən yà wulə, ba nə yàá fwa Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kənu yɩlori. Kʋ yɩlori təntə yàá pa, ba yá ba yukʋran kʋ dánɩ́ zənzən. Ba nə pɩ̀à, ba fɩnɩ tə, ba yàá fwa Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kənu yɩlori wiən, sə ba yoo ma kwɛn Yɩɩ yáá con. tə wa. Yá n ga tì kʋ jɩŋɩ tə n zɩn, sə ba ma fɩna ba yun tə. Lɩ̀à tə mama dàń wá lwarɩ də, cɩ́gá tə̀lə́ kʋ tə wa, ba nə swɩ̀n ba pa mʋ́. Yá ba wá lwarɩ də, n tətə yɩ n twá Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə, n ma vəli. 25 Kʋ nə yɩ lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba tə, ba nə ken ba waa Zwezi nə yoo, nə bʋ́n nə na də kʋ mɛ, sə nə pʋ́pʋ́nɩ́ nə pa ba. Nə swɩ̀n ba con, sə ba cɩ̀ ba tɩ̀àn nə də nàŋʋ́, ba nə gʋa woŋwanan nə, ba dàn ká də́ jana, ba dàn ká də́ wotɩgʋ nàŋʋ́, sə ba dàn ká cwàrɩ̀ də duən də».
26 Kʋ tɩpʋrɩ nə, Polə jɩn bara təntə, ʋ kə ʋ con. Ʋ mʋ̀ də ba mɛ dàń ga tanɩ ba tɩ̀àn kʋ Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kənu yɩlori tə wa. Kʋ kwa nə, ʋ zʋa Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə wa, ʋ swɩ̀n ʋ bɩrɩ dɩɩn tə, ba yɩlori tə, ba nə tanɩ, tə nə wá zwɛ̀e. Ʋ ga bɩrɩ dɩɩn tə, də *joŋi won tə, ba nə wá pa Yɩɩ nə ba lìù mama yɩrɩ.
Polə janʋ tə yoo
(Tʋtʋnan 20.23; 24.5-19; Romə tɩ̀án 15.30-31; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 2.15-16)
27 Máŋá tə nə, dɩan barpɛ tə nə bwələ, sə tə zwɛ̀e, Azi nagwanaa *Zwifə-ba tə nɩ Polə Yɩɩ *dìə̀ tə wa. Ba sugu lalʋʋ tə ba kə ʋ nə, ba ma ja wá. 28 Ba dàń ga bubwi, ba wʋ́: «*Yɩzərayɛlə bara-ba, á bɩ̀àn á san nəba. Á nəŋə bɛɛ tə, ʋ nə kàrɩ̀ bwálá tə mama, lɩ̀à tə mama con, ʋ ma zɩga nə lʋʋ lɩ̀à tə, də Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, də Yɩɩ dìə̀ kʋ tə nə. Ʋ bɩlɩ ʋ jə *Gərɛkə-ba lɩ̀à duən, ʋ zʋ Yɩɩ dìə̀ tə wa, ʋ ma cʋ̀gʋ̀ kʋ ʋ kə durən kʋ bwálɩ́ təntə wa, kʋ nə yɩ Yɩɩ cɩcɩ nə tɩ». 29 Máŋá don wa, ba nɩ Polə də Efɛzə tɩ̀án bɛɛ don, ʋ yɩrɩ nə yɩ Tərofimə tɩʋ tə wa. Yá ba dàń yà bʋŋa də, Polə pɩn ʋ zʋ Yɩɩ dìə̀ tə wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba swɩ̀n nətʋ. 30 Tɩʋ tə mama sʋsʋgʋ, lalʋʋ ga dəri kʋ naŋa bwálɩ́ mama kʋ twi. Ba jɩn Polə, ba tətəli wá, ba jə nan Yɩɩ dìə̀ tə wa, ba ga pɩn ka mimiən lala. 31 Polə dàń yà yɩ ba pɩ̀à, sə ba gʋ. Pamana yuu tíú don ma nì də gugurə zʋa *Zwerizalɛmə mama wa. 32 Kʋ máŋá tə tətə wa, ʋ nə nì kʋ, ʋ zàn ʋ lɩ pamana də lɩ̀à, ba də nə cɩ̀ ʋ ja dəri, ʋ va ba con. Máŋá tə, ba nə nɩ pamana yuu tíú tə də pamana tə, ba yá Polə maran tə nə. 33 Pamana yuu tíú tə dàń ma bà, ʋ yí lá nə ʋ pùrì Polə, ʋ ga pa nii, sə ba vwa wá də banzala bələ. Kʋ kwa nə, ʋ bwe Polə, sə ʋ na lìù tə, ʋ nə yɩ, də won tə, ʋ nə fwa. 34 Lalʋʋ tə tətəŋi wa nə, lɩ̀à duən yà bubwi yiri don, ba duən də bubwi yiri don. Zəzugu tə dàń pɩn ʋ wàrɩ̀ cɩ́gá yoo mama ʋ nì. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə ʋ pɩn nii, sə ba ja Polə ba va pamana sàń tə wa. 35 Máŋá tə Polə nə dɩ̀gà nətənə tə yuu, kʋ yɩ pamana tə ga ba tì wá, ba zɩn lalʋʋ tə tutugu tə yɩrɩ. 36 Yá tɩʋ tə ləzwənbɩa tə yà tə púə́ ʋ kwa, ba bubwi, ba wʋ́: «Á gwɩa wá!»
Polə swɩ̀n Zwerizalɛmə tɩ̀án tə con
(Matiə 10.19-20; Tʋtʋnan 9.1-30; 26.9-21)
37 Máŋá tə wa, ba nə pɩ̀à, ba kə Polə pamana sàń tə wa, ʋ swɩ̀n pamana yuu tíú tə con, ʋ wʋ́: «À jə cwəŋə, sə à swɩ̀n yoo n con, naaa?» Pamana yuu tíú tə ma le wá, ʋ wʋ́: «N nə̀ń *Gərɛkə-ba sʋgʋ naaa? 38 Kʋ nə yɩ nətʋ, sə mə kʋ tà n mʋ̀ nə yɩ Ezwipətə tíú tə, ʋ kanya nə sugu lɩ̀à ʋ kə *Romə-ba nə. Yá ʋ ga jə lagʋra mʋ̀rʋ̀ banɩa (4 000), də ba cəcərə sɩ̀án, ʋ ja va kasɔɔ lanworu tə wa?» 39 Polə ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À mʋ̀ yɩ *Zwifə, Tarəsə tíú, Silisi lʋʋ nii tə wa, kʋ tɩʋ tə yɩrɩ nan. À lòrì mʋ́, sə n pa nə cwəŋə, sə à swɩ̀n lalʋʋ tə con».
40 Pamana yuu tíú tə ma pa wá nii, sə ʋ swɩ̀n. Polə dàń zàn ʋ zɩga nətənə tə yuu wa. Yá ʋ ga jə ʋ jɩɩn, ʋ ma fwa mɩmɩnʋ lalʋʋ tə yáá con. Zəzugu tə mama zwɛ̀e. Polə dàń wulə ʋ swɩ̀n lalʋʋ tə con də *Ebərə-ba sʋgʋ.

*21:24 21.24 Zwifə-ba con, lɩ̀à duən yà wulə, ba nə yàá fwa Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kənu yɩlori. Kʋ yɩlori təntə yàá pa, ba yá ba yukʋran kʋ dánɩ́ zənzən. Ba nə pɩ̀à, ba fɩnɩ tə, ba yàá fwa Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kənu yɩlori wiən, sə ba yoo ma kwɛn Yɩɩ yáá con.