28
Polə-ba yí Malətə nagwanaa mʋʋ tətəŋi wa
(Ebərə-ba 13.2; Likə 10.19; Tʋtʋnan 14.11-12; Matiə 8.14-16)
Máŋá tə wa, nə nə wànɩ́ nə jon nə tɩ̀àn, nə va nə nan, kʋ kwa nə, nə nì də, kʋ nagwanaa təntə yɩrɩ nə yɩ Malətə. Kʋ nagwanaa tə tɩ̀án ywàń nə yuu zəni. Kʋ máŋá tə wa, də dwà wulə ka nɩ̀. Ba ma dwén mən nəfarʋ ba pa nəba, sə nə yweri waran tə yɩrɩ. Polə vəli ʋ pɛ̀e damɩnɩ púlí don, sə ʋ ja bà, ʋ kə mən tə nə. Yá máŋá tə, mən tə bárɩ́ nə mà damɩnɩ tə nə, dəkwaa cʋ̀rɩ́ ka nan tə wa, ka dɩŋɩ ʋ jɩɩn nə ka marɩ lá. Máŋá tə wa, kʋ nagwanaa təntə lɩ̀à tə nə nɩ dəkwaa tə, də ka gwə Polə jɩɩn tə nə, ba swɩ̀n duən con, ba wʋ́: «Kʋ tə nətən bɩrɩ də, cɩ́gá mama bɛɛ wà tə yɩ lagʋrʋ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ ma wànɩ́ ʋ nan mʋʋ tə wa, yá Yɩɩ cɩ́gá tə yɩrɩ, ʋ tə pɩ̀à, sə ʋ gʋ wá». Polə ma vɩvaga dəkwaa tə, ʋ kwɩan ʋ dɩ mən tə wa. Yá kʋ tà nə wà wá yɩ̀ də tətə. Lɩ̀à təntə dàń yà yɩ ba dànɩ̀, sə Polə jɩɩn tə ŋʋnɩ, nə à yə̀ə́, sə ʋ tʋ tɩa, ʋ tɩ naa nədʋ. Ba dàń dɩ̀àn wuuu, ba ga na də, yokʋkwɩʋn mama ba Polə jə. Kʋ máŋá təntə wa nə, ba kʋ́ʋ̀ pìí ba lwàń ba pubʋŋɩ tə, ba swɩ̀n də, ʋ yɩ yɩɩ don.
Kʋ bwálɩ́ təntə yà bwələ də kʋ nagwanaa tə yáá tíú tə sàń. Kʋ nagwanaa tə yáá tíú tə yɩrɩ yà nə yɩ Pibəliyisə. Mə ʋ mʋ̀ nə jon nəba, ʋ kə ʋ dìə̀ də dabarʋ. Nə fwa dɩan batwa lá nə. Kʋ máŋá tə wa, də Pibəliyisə nyɩna yà tə́gə́. Yalɩŋa də pʋŋʋ yà nə jə wá. Polə zàn ʋ zʋ ʋ con, ʋ jʋn Yɩɩ, ʋ tún ʋ jɩ̀àn bɛɛ tə yuu wa, ʋ zwɛ̀e kʋ yayɩgʋ tə. Kʋ mʋ̀ yuu wa nə, kʋ nagwanaa mʋʋ tətəŋi wa tə yayɩŋa tə duən twi, yá ba də yayɩran zwɛ̀e. 10 Ba zìlí nəba zənzən, yá nə viru máŋá wa, ba pɩn nəba won tə mama, nə yà nə pɩ̀à, sə nə na.
Polə-ba yí Romə
(Tʋtʋnan 23.11; Romə tɩ̀án 1.9-15; 15.29)
11 Nə fwa cànɩ̀ batwa Malətə nagwanaa mʋʋ tətəŋi tə wa. Yá cànɩ̀ batwa təntə kwa nə, nə zʋa Alɛkəzandəri nɩ́á yuu bori wa. Kʋ nɩ́á yuu bori təntə yà yɩn kʋ nagwanaa təntə wa, waran máŋá tə mama. Kʋ yɩra yà jə mɩmɩnʋ, ba nə boŋə ‹Diyəsəkirə* 28.11 Kʋ mʋ̀ nə ya yɩa bələ, ba nə fwa, ba bɩrɩ də, tə ya yɩywɛ.›. 12 Nə vəli nə twá Sirakisə, nə fwa dɩan batwa lá nə. 13 Nə zɩgɩ lá, nə va nə yí Rezwiyo. Kʋ tɩpʋrɩ nə, vʋʋ nyɩ́ kʋ zàn lʋʋ jɩzən saparʋ yuu. Vʋʋ təntə pɩn nə zʋ nɩ́á yuu bori nə vìí. Kʋ dɩan bələ nii nə, nə vəli nə yí Puzɔlə. 14 Kʋ tɩʋ təntə wa, nə nɩ lɩ̀à tə, ba nə yɩ nə nubɩa *Kərisə yɩrɩ, ba ga lòrì nəba, sə nə fwa dɩan barpɛ ba con. Yá mə kʋ yɩ nətʋ, nə ma va nə yí *Romə. 15 Lɩ̀à tə, ba nə yɩ nə nubɩa Kərisə yɩrɩ, ba nə wulə kʋ tɩʋ təntə wa, yà dí yáá ba nì nə ŋwɛn. Yá ba dàń zàn ba va, wuuu, ba bà ba yí bwálɩ́ don, ba nə boŋə ‹Forimə Apiyisə›. Ba duən lɛ, ba va ba yí bwálɩ́ don, də ba nə boŋə ‹Tərowa Tavɛrənə›, sə ba ma jə́rí nəba. Polə nə nɩ ba, ʋ ken Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e, ʋ waa ga pìí ka dàn. 16 Kʋ kwa nə, nə nə yí Romə. Pamana bíí yuu tíú tə dàń ma kən bàń dìə̀ lɩ̀à tə yáá tíú tə jɩɩn wa. Yá ba dàń pa nii, sə Polə mʋ̀ ya bwálɩ́ don nə, ʋ mʋ̀ də pamanʋ tə, ʋ nə cɩ̀ ʋ nə.
(Romə tɩ̀án 11.1-11; Efɛzə tɩ̀án 6.19-20; Kolosə tɩ̀án 1.24-29)
17 Kʋ dɩan batwa nii nə, ʋ bon *Zwifə-ba yáá tɩ̀án tə, ʋ kə duən yáá nə. Ʋ tì sʋ̀ràn tə tə, ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «À nubɩa-ba, də à nə wà won mama fwa, kʋ nə zɩga nə lʋʋ kʋ tə lɩ̀à tə nə, nə à yə̀ə́ nə nɩbara-ba yofwamɩnan tə nə, ba jɩn nə, ba kə bàń dìə̀. Yá kʋ yɩ *Zwerizalɛmə nə, ba ken nə Romə-ba jɩ̀àn wa. 18 Ba nə bwe nə, à ma tún à nii, ba nɩ də, won mama yà tə̀lə́ à yuu wa, kʋ nə bɩrɩ də, kʋ mɛ, sə ba gʋ nə. Ba mʋ̀ yà pɩ̀à ba dʋgʋ nə. 19 Yá Zwifə-ba yáá tɩ̀án tə vɩga, ba zàn ba zɩga à nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, kʋ ya kálʋ́ kʋ pa nə, sə à swɩ̀n də à bʋ̀rà tə yɩ Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə wá bʋ̀rɩ̀ ka. Yá à ga wà pubʋŋa jén, sə à kə talɩ à lʋʋ tə yuu wa. 20 Kʋ mʋ̀ yoo təntə yɩrɩ nə, à lòrì, sə à na aba, sə à swɩ̀n kʋ á con. Yala tə, *Yɩzərayɛlə dwíí tə nə jə tə, nə pɩn bàń dìə̀ banzala tə wulə à jɩ̀àn nə». 21 Ba ma le wá, ba wʋ́: «Nə wà sagɩ nɩ, kʋ nan Zwerizalɛmə, Zwide nagwanaa tə wa, kʋ bà n yɩrɩ. Yá nə nubiu nədʋ də tətə wà nə con twi, ʋ də́ tɩjaŋa, nə à yə̀ə́, sə ʋ swɩ̀n n yolwan. 22 Nə dàń nə pɩ̀à, sə nə nì n nii wa, kʋ tə n nə bʋŋa. Nə dí yáá nə yə̀ə́ də, bwálɩ́ mama kʋ mʋ̀ kʋnkʋn yɩjʋncwəŋə kàrà tə yàá ja tʋ́tʋ̀ná, kʋ bà».
23 Ba dàń lɩ dɩɩn ba tún, ba pa Polə nə. Kʋ dɩɩn tə nə yí, lɩ̀à zənzən twi. Ba yí bwálɩ́ tə nə, ʋ yà nə wulə. Ʋ sʋgʋ tə wa, ʋ bɩrɩ də, Yɩɩ wá də́ pàrɩ̀. Yá ʋ dàń twá Yɩɩ *nii tə nə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə də Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà tə saga tə nə, ʋ ma swɩ̀n ba, ʋ janɩ kʋ tə, kʋ nə yɩ Zwezi yoo yuu wa. Ʋ zɩgɩ kʋ yoo təntə yuu wa jɩjʋ mama, ʋ ja va ʋ yí kʋ dədəni nə. 24 Sʋ̀ràn tə ʋ nə swɩ̀n, tə zʋa ba duən, yá ba duən də ga vɩ, sə ba pa tə cɩ́gá. 25 Máŋá tə, ba dàń nə pìí ba vìrí də ba tʋ́tʋ̀nɩ́ duən, Polə dàń swɩ̀n sʋ̀ràn tə tə, ʋ súrí lá, ʋ wʋ́: «Yɩɩ-*Siŋu tə jə cɩ́gá, kʋ ma twá də Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ *Ezayi, kʋ swɩ̀n á nɩbara-ba con, kʋ wʋ́:
26 ‹Vəli lʋʋ kʋ tə lɩ̀à tə con, n swɩ̀n n wʋ́: Á wá nì zəni, yá á bá lwarɩ kʋ də̀ń. Á wá ywàń zəni, yá á bá na kʋ. 27 Lalʋʋ kʋ tə lɩ̀à tə bɩcanɩ tɩga. Ba swɩn ba zɩan, ba pú ba yɩ́á, sə dɩɩn don ba dàn ká na də ba yɩ́á, sə ba dàn ká nì kʋ ba zɩan wa. Ba bá pɩ̀à, sə ba lwarɩ kʋ də̀ń ba bɩcanɩ wa, sə kʋ pa, ba lwàń ba pubʋŋa, ba bà à mʋ̀ Yɩɩ con, sə à pa ba yazurə›.
28 Á lwara də, sʋywáŋʋ́ tə, kʋ nə bɩrɩ də, Yɩɩ wá jon aba á cʋna wa, Yɩɩ tʋn kʋ, ʋ pa lɩ̀à tə nə, ba nə tà Zwifə-ba. Ba mʋ̀ wá cʋgʋ kʋ».
29 [Máŋá tə wa, ʋ nə swɩ̀n kʋ nətʋ tə, Zwifə-ba vìí də ba tʋ́tʋ̀nɩ́ duən zənzən.]
30 Polə fwa bɩna bələ mɛ bwálɩ́ təntə wa, ʋ yà nə jon, ʋ ŋwɩ́n kʋ yuu nə. Ʋ sɛ̀e ʋ joŋə lɩ̀à tə mama, ba nə twi ʋ con, sə ba na wá. 31 Ʋ yàá swɩ̀n də, Yɩɩ wá də́ ʋ pàrɩ̀ tə, də ʋ kàrɩ̀ ba *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə yoo. Ʋ yà fwa kʋ nətʋ tə, yá fən də ga ba wá jə kʋ yoo wa mama. Yá yoo də mama wà ʋ nə cɩ̀.

*28:11 28.11 Kʋ mʋ̀ nə ya yɩa bələ, ba nə fwa, ba bɩrɩ də, tə ya yɩywɛ.