Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ sagɩ tə,
Matiə
nə pʋ́pʋ́nɩ́
Matiə sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Matiə yɩn lanpolɩnʋ. Zwezi kúrí wá, sə ʋ ya ʋ karbiu. Marəkə də Likə yà boŋə wá Levi ba sʋywáŋʋ́ tə wa. Matiə yɩ *Zwifə ʋ jigə *Kərisə lìù. Ʋ yə̀ə́ Zwifə-ba Yɩɩ saga zəni, ʋ ga yə̀ə́ ba yofwamɩnan tə də.
Lɩ̀à tə nə, Matiə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Ʋ pʋ́pʋ́nɩ́ sʋywáŋʋ́ tə, ʋ bɩrɩ *Zwifə-ba nə jigə Kərisə lɩ̀à tə nə.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Ba mʋ̀ *Zwifə-ba tə yə̀ə́ Yɩɩ sagɩ nədwan tə zəni. Matiə bɩrɩ də, Zwezi yɩ lìù tə, ba nə mɛ, sə ba twá ʋ nə, ba ma lwarɩ cwəŋə də nətʋ, ba nə mɛ, sə ba twá ka nə. Zwifə-ba yɩjʋncwəŋə tə yáá tɩ̀án tə ba kàrà təntə yáá yoo swə. Matiə yà ja Zwezi ʋ boŋə *Kərisə, nə à yə̀ə́ *Davidə nàʋ́, nə à yə̀ə́ Zwifə-ba pɩ̀ʋ́ tə. Lɩ̀à tə, ba nə sɛ̀e də, Zwezi yɩ lìù tə, Yɩɩ nə tʋn, Yɩɩ wá jon ba ba cʋna wa, də ba nə yɩ Zwifə-ba, nə à yə̀ə́ də ba nə tà Zwifə-ba. Zwezi bwin ʋ nan tɩan wa. Ʋ yɩ *Yuu-Tiu tə, ʋ nə wulə də nəba kʋ ja vəli lʋʋ zaŋʋ. Ʋ jon bara də kana ba cʋna wa, ʋ ga zwɛ̀e ba yayɩran. Ʋ kwɛn ba cʋna tə, ʋ lɩ ba mʋ̀ də Yɩɩ pwərə wa. Ʋ tə wulə ʋ joŋə nəba nə cʋna wa, zə̀n kʋ tə də. Zwezi karbɩa tə də wàrɩ̀ yìə̀n təntə mama ba janɩ ba cɩcɩ con. Ba də dàń mɛ, sə ba bɩrɩ Yɩɩ sonu tə lʋʋ mama nə, də Yɩɩ-*Siŋu tə dɩ̀àn ndə Zwezi nə.
1
Zwezi dwíí dəkuu
(Likə 3.23-38)
Nə̀ń, Zwezi-*Kərisə dwíí tə dəkuu nə yɩ nətʋ: Zwezi-Kərisə yɩ pɩ̀ʋ́ *Davidə nàʋ́, Davidə yɩ *Abərahamə nàʋ́.
Abərahamə lʋrɩ *Yɩzakə,
Yɩzakə lʋrɩ *Zwakɔbə,
Zwakɔbə lʋrɩ Zwida də ʋ nubɩa.
Zwida də ʋ kan Tamarə lʋrɩ Pere də Zera.
Pere lʋrɩ Esəron.
Esəron ma lʋrɩ Aramə.
Aramə ma lʋrɩ Amɩnadabə.
Amɩnadabə lʋrɩ Nasʋn.
Nasʋn lʋrɩ Saləma.
Saləma də ʋ kan Rahabə lʋrɩ Bozə.
Bozə də ʋ kan Rutə ma lʋrɩ Ɔbɛdə.
Ɔbɛdə lʋrɩ Yɩzayi.
Yɩzayi lʋrɩ Davidə.
Pɩ̀ʋ́ Davidə də Yiri kan tə ma lʋrɩ Salʋmʋn.
Salʋmʋn lʋrɩ Rʋbʋamə.
Rʋbʋamə lʋrɩ Abɩa.
Abɩa lʋrɩ Aza.
Aza lʋrɩ Zwʋzafatə.
Zwʋzafatə ma lʋrɩ Yoramə.
Yoramə lʋrɩ Ɔzɩasə.
Ɔzɩasə ma lʋrɩ Yotamə.
Yotamə ma lʋrɩ Ahazə.
Ahazə lʋrɩ Ezekɩasə.
10 Ezekɩasə lʋrɩ Manase.
Manase ma lʋrɩ Amʋn.
Amʋn lʋrɩ Zwʋzɩasə.
11 Zwʋzɩasə ma lʋrɩ Yekʋnɩa, də ʋ nubɩa tə Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə ka pɛ̀e ka ja va *Babɩlɔnə máŋá tə wa.
12 Ba Babɩlɔnə vəli kwa nə, Yekʋnɩa lʋrɩ Swɩalətɩɛlə.
Swɩalətɩɛlə ma lʋrɩ Zʋrʋbabɛlə.
13 Zʋrʋbabɛlə lʋrɩ Abiudə.
Abiudə ma lʋrɩ Elɩakimə.
Elɩakimə ma lʋrɩ Azorə.
14 Azorə lʋrɩ Sadokə.
Sadokə lʋrɩ Ahimə.
Ahimə lʋrɩ Elɩʋdə.
15 Elɩʋdə ma lʋrɩ Elɩazarə.
Elɩazarə lʋrɩ Matanə.
Matanə ma lʋrɩ Zwakɔbə.
16 Zwakɔbə lʋrɩ Zwʋzɛfə Mari barɩ.
Mari tə nə lʋrɩ Zwezi, ba nə boŋə Kərisə.
17 Yɩzərayɛlə lɩ̀à dwíə́ fugə banɩa nə wulə Abərahamə də Davidə pwərə wa, tə fugə banɩa də ga ya Davidə də Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə ka pɛ̀e ka ja va Babɩlɔnə pwərə wa, tə fugə banɩa duən də yɩ tə zɩgɩ kʋ mʋ̀ Babɩlɔnə vəli təntə kʋ ja va Kərisə lʋrʋ.
Mari pùə́ tə yoo
(Likə 2.1-7; Galasi tɩ̀án 4.4)
18 Nə̀ń nətʋ, ba nə lʋrɩ Zwezi-*Kərisə. Ʋ nuu Mari yà yɩ Zwʋzɛfə bwàlʋ́, ʋ nə càrɩ̀, sə ʋ swe. Kʋ twá Yɩɩ-*Siŋu tə dɩ̀àn nə, Mari ma ja pùə́, də ʋ də Zwʋzɛfə tə yə̀rì duən ndə kan də bɛɛ nə. 19 Ʋ barɩ Zwʋzɛfə ʋ nə yɩ cɩ́gá tíú, yà ba pɩ̀à, sə ʋ kə cavɩra Mari nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ yà pɩ̀à, sə ʋ twá tɩa tɩa ʋ ma yá wa.
20 Zwʋzɛfə yà nə jə ka pubʋŋa təntə, *Yuu-Tiu *malɩka twi, ka swɩ̀n ʋ con ʋ pandwɩa wa, ka wʋ́: «*Davidə nàʋ́ Zwʋzɛfə, Mari bìú tə pùə́ tə, ʋ nə jə, yɩ ka twi də Yɩɩ-Siŋu tə dɩ̀àn. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, dàn ká pa fən ja mʋ́, sə n tì wá ndə n kan nə. 21 Ʋ wá lʋra bibɛɛ, n ga wá kə ʋ yɩrɩ Zwezi, kʋ mʋ̀ də̀ń nə yɩ ʋ wá jon *Yɩzərayɛlə lɩ̀à ba cʋna wa».
22 Tə mʋ̀ yìə̀n təntə mama twi tə tʋn, sə Yuu-Tiu sʋgʋ tə, ʋ nə twá ʋ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ tə nə, ʋ ma swɩ̀n tə nii ma sú. Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́:
23 «Nə̀ń, kacɩɩn tə, ʋ nə tə yə̀rì bɛɛ, wá ja pùə́, ʋ wá lʋra bìú, ba ga wá bon wá Emanuwɛlə».
(Kʋ mʋ̀ də̀ń nə yɩ: ‹Yɩɩ wulə də nəba›.)
24 Zwʋzɛfə nə zàn dwɩan nə, ʋ twá kʋ tə nə, Yuu-Tiu malɩka tə nə swɩ̀n, ʋ ga ja ʋ kan tə ʋ kə ʋ con. 25 Yá ba dàń nə wà duən yəni ndə kan də bɛɛ nə, kʋ ja va Mari bìú tə, ʋ nə dɩga ʋ yɩrɩ Zwezi tə, lʋrʋ.