2
Yənu tɩ̀án twi, sə ba na Zwezi
(Likə 2.22-38)
Máŋá tə, ba nə lʋrɩ Zwezi Bɛtələhɛmə nə, kʋ nə wulə Zwide nagwanaa wa, kʋ yɩ pɩ̀ʋ́ *Erodə pàrɩ̀ máŋá wa. Yənu tɩ̀án nan yɩɩ yipɩan con, ba bà *Zwerizalɛmə wa. Yənu tɩ̀án tə bwe ba wʋ́: «*Zwifə-ba pɩ̀ʋ́ tə, ba nə lʋrɩ tə wa yə̀n? Nə nɩ ʋ kacɩlacɔ yɩɩ yipɩan con, mə nə twi, sə nə pa wá dun».
Pɩ̀ʋ́ Erodə nə nì ŋwɛn təntə, ʋ də Zwerizalɛmə tɩʋ lɩ̀à mama pwìí cʋ̀gʋ̀. Ʋ ken Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án də Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án tə mama duən nə, sə ʋ bwe ba ʋ lwarɩ bwálɩ́ tə, ba nə mɛ, sə ba lʋra *Kərisə. Ba ma swɩ̀n ʋ con, ba wʋ́: «Kʋ yɩ Bɛtələhɛmə tɩʋ nə, kʋ nə wulə Zwide nagwanaa wa, ndə Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ tə nə pʋ́pʋ́nɩ́ nətʋ tə, ʋ swɩ̀n ʋ wʋ́:
‹Kʋ mʋ̀ Bɛtələhɛmə təntə, kʋ nə wulə Zwida lʋʋ wa kʋ cɩ́gá jə funə Zwida tɩan təntə wa. Kʋ mʋ̀ wa nə pɩ̀ʋ́ wá nan, sə ʋ yɩ̀rɩ̀ *Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə nə yɩ à mʋ̀ Yɩɩ lɩ̀à›.»
Erodə dàń ma twá tɩa tɩa ʋ bon yənu tɩ̀án tə, sə ʋ bwe ba zəni ʋ lwarɩ kacɩlacɔ tə naŋʋ máŋá. Yá ʋ dàń tʋn ba Bɛtələhɛmə nə, ʋ wʋ́: «Á vələ á bwe á lwarɩ bìsɩ̀ná tə yoo zəni. Á nə nɩ wá, sə á pìí á bà á swɩ̀n à con, sə à də va à pa wá dun».
Ba nə cʋgʋ pɩ̀ʋ́ tə nii ba zwɛ̀e, ba kɛ̀eń ba zʋ cwəŋə. Yá kacɩlacɔ tə, ba nə nɩ yɩɩ yipɩan con tə, wulə ba yáá kʋ vəli. Máŋá tə, kʋ nə yí bìsɩ̀ná tə yipaa bwálɩ́, kʋ cə́n kʋ zɩgɩ. 10 Ba nə nɩ kacɩlacɔ tə, ba pwìí poli zənzən. 11 Ba zʋa dìə̀ tə wa, ba ga na bìsɩ̀ná tə də ʋ nuu Mari. Ba tʋa tɩa bìsɩ̀ná tə yáá con, ba pa wá dun. Ba kʋ̀rɩ̀ ba zɩla, ba lɩ wiən tə, tə kwənə nə dáá, ba ma də zìlə́ bìsɩ̀ná tə yuu wa. Ba pɩn wá sɩ́án də tɩralɩ yirə duən, ba nə ma boŋə ‹ansansə› də ‹mirə›.
12 Kʋ kwa nə, Yɩɩ dàń bɩrɩ ba ba pandwɩa wa, də ba kʋ́ʋ̀ dàn ká twá Erodə con ba ma vìí. Ba dàń ma tì cwəŋə don ba va ba lʋʋ.
Zwʋzɛfə-ba dəri ba va Ezwipətə lʋʋ
13 Yənu tɩ̀án tə viru kwa nə, *Yuu-Tiu *malɩka nan ka swɩ̀n Zwʋzɛfə con ʋ pandwɩa wa, ka wʋ́: «Zàn, n tì bisɩmaa tə də ʋ nuu, n ja dəri, n va *Ezwipətə lʋʋ wa. Vəli, n ya lá, də n ma dànɩ̀ à kori, *Erodə nə wá pɩ̀à wá, sə ʋ pa ba gʋ tə yɩrɩ». 14 Zwʋzɛfə zàn tɩtɩn nə, ʋ tì bisɩmaa tə də ʋ nuu ʋ ja va Ezwipətə lʋʋ. 15 Ʋ yɩn lá kʋ ja va kʋ yí Erodə tɩan, sə kʋ tə Yuu-Tiu nə twá ʋ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ tə nə, ʋ ma swɩ̀n tə nii sú. Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ tə swɩ̀n Zwezi yoo, ʋ wʋ́: «À bon à bìú à lɩ Ezwipətə lʋʋ wa».
Erodə pɩn ba zàn bisɩmaa gʋrɩ nə
16 Máŋá tə wa, *Erodə nə twi ʋ bà ʋ lwarɩ də, yənu tɩ̀án tə yɩ ba gɩgarɩ wá, ʋ lɩŋa zàn zənzən. Ʋ dàń tʋn, sə ba gʋ Bɛtələhɛmə də kʋ lʋʋ nii bisɩmabarɩ tə mama, ba nə yí bɩna bələ də ba tə, ba nə tə wà yí. Erodə fwa kʋ nətʋ, ndə ʋ nə nì yənu tɩ̀án tə nii nə.
17 Mə kʋ twá nətʋ, Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Zweremi sʋgʋ tə nii ma sú. Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́:
18 «Ba nì bubwiə Rama tɩʋ wa, kwirə də zɩra. Kʋ yɩ bìsɩ́ná tə nuu Rasɛlə nə kwi ʋ bìsɩ́ná nə, yá ʋ ga ba sɛ̀e, sə ba kòrì wá, ba kʋ́ʋ̀ nə tə̀lə́ lʋʋ wa yɩrɩ».
Zwʋzɛfə-ba pìí ba nan Ezwipətə lʋʋ
(Likə 2.39-40)
19 Kʋ kwa nə, Erodə tɩga. Yá *Yuu-Tiu *malɩka twi Zwʋzɛfə con ʋ pandwɩa wa *Ezwipətə lʋʋ wa, ka swɩ̀n ʋ con, ka wʋ́: 20 «Zàn, n tì bisɩmaa tə də ʋ nuu n ja va *Yɩzərayɛlə lʋʋ. Lɩ̀à tə, ba yà nə pɩ̀à, sə ba lɩ bisɩmaa tə mɩɩ tə, ba tɩga».
21 Zwʋzɛfə ma zàn, ʋ tì bisɩmaa tə də ʋ nuu ʋ ja va Yɩzərayɛlə lʋʋ. 22 Fən jɩn wá, sə ʋ jə̀ń Zwide nagwanaa wa, ʋ nə nì də, Arəkelayisə nə jə̀ə́ ʋ nyɩna *Erodə padaʋ tə yuu wa yɩrɩ. Yá Yɩɩ kwè Zwʋzɛfə ʋ pandwɩa wa, də ʋ vəli Galile nagwanaa. 23 Ʋ vəli ʋ jə̀ń tɩʋ don nə, ba nə boŋə ‹*Nazarɛtə›. Mə kʋ twá nətʋ Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà tə sʋgʋ tə nii ma sú, ba swɩ̀n Zwezi yoo, ba wʋ́: «Ba wá bon wá Nazarɛtə tíú».