1 CORINTIOS
Nacharam hẽsap Pabloou Corintopienag p'ã deepʌ̈itarr
Chi p'ãtarr. Pablo hich pem haawai warre comenzaa nʌwe hich t'ʌ̃r jaaunaa, “...muata Corinto p'öbör heem iglesia hee chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm” ha sim (1:1-2). Hichdëuta nacha Corintopienag jaaut'urwi hʌ̈u hamau hʌ̈k'ajierram haajem.
Chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ. Corintopienag hiek'aagta p'ãjim. Mag ham hat'ee hajieb mamʌ, hĩchab t'um “parhooba hõor nʌnʌidʌmpierr maach dënjö maach Pör Jesucristoog jëeujem k'ʌʌn hat'eepata” p'ãjim (1:2). Chi Corinto Grecia durram p'öbör hajim haajem, p'öbör pömaam. Mag p'öbör pömaam haawai hĩchab hag hee nem k'aigbamjã nem k'ĩirpierr hoojeejim hanaabá. Maguata hĩchab hõor pömjã deeum durrmua bëenaa durrpierramta mercanciajã k'ĩirpierr paraa hajim haajem.
Mag Corinto p'öbör hee judionaan k'abam k'ʌʌnta hʌ̃rcha naajim haajem; mamʌ hagjö judionaanjã naajim haajem. Mag Pabloou nacha Corintopienag Cristo hiek jaaut'urtarr k'ap haju k'ai, Hechos 18:1-21 hoobá.
K'an jawaag hajĩ. Pabloou mʌg carta p'ãawai ham dʌ̈i hooba dʌ̈rrʌ̈ʌ sĩejim haajem. Mag nʌm heeta haarmua Cloe haiguim k'ʌʌn bëewi mak'ʌʌnau mamaam k'ʌʌn hamach heepai k'aigba nʌm hirig jaauchëjim haajem (1:11). Hamach mag naawaita hamach garmuajã Pabloog hẽsap deepʌ̈ijim hanaabá, hamach hee mag problema pöm t'ʌnarr haawai mag carta gaai hirig hamau jãga haju haai naajĩ ha k'ap jëwaag. Magbaawaita Pabloou mʌg nacharam carta Corintopienag deepʌ̈ijim haajem. Mamʌ nacha Cloe haiguim k'ʌʌnau hichig jaauchëtarr higwi ham wawí sim (caps. 1-6); maimua cap. 7 haigmua hatagta mag hamach garmua hẽsap deepʌ̈itarr gaai jëeu narr jawaag p'ãjim.
1
Salud
Mʌʌn Pabloou, maach Pör Jesucristo hiek jaaujem k'amk'ĩir hich Hẽwandamaucha jʌr hautarr. Cristo gaaimua maach k'odam Sóstenes dʌ̈imua mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm, pãar jam Corinto p'öbör heem iglesia hee Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm gaaimua maach k'odk'anaa har Cristo gaaimua sĩi hãba hi hat'eepai wënʌrrʌmua hi p'öbörk'a nʌm k'ʌʌnag, maimua mag tag har parhooba hamach nʌnʌidʌmpierr maach dënjö maach Pör Jesucristoog jëeujem k'ʌʌnagjã hagjö k'ap hamk'ĩirta mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm. Muan maach Haai Hẽwandamagjã jëeunaa maach Pör Jesucristoogjã jëeu chiraajem, pãar hʌ̈u wai nʌm dʌ̈i hĩchab k'õinaa wai wënʌrramk'ĩir.
Jesucristo gaaimua Hẽwandamau maach dʌ̈i hʌ̈u hanʌm
Muan jëeub k'aba hich mag Hẽwandamag hʌ̈u hajim ha chitaajem pãar kõit. Jãg Jesucristo gaaimua Hẽwandamau pãach hʌ̈u wai sim paarjã hĩchab mua hʌ̈u hajim haajem. Hich jãg Jesucristo gaaimuata Hẽwandamau hʌ̈u hich hiek jaau k'aug hapiwia k'ĩirjug pömjã deebarm haig, pãrag p'atk'on pömta deebarm k'ãaijã hʌ̈uchata hajim pãar dʌ̈i. Mag deebarmua Cristoou maach peerdʌ haaujem ha pãrag jaau chirarrjã chadcha mʌchdëu jaautarrjö habarm pãar dʌ̈i. Mag gaaimua hĩchab pãrau mʌg jẽb gaai maach pör Jesucristo bëeju nʌ nʌm horajã nem k'ĩirpierr Hẽwandamau waupiju hayaam nem wawaag hichdëucha hag jua t'eegjã t'um deetarr haawai tag deeum jua t'eeg higba nʌm. Mag maach Pör Jesucristo bëem hed ni hãbmuajã pãachdëu nem k'aigba wautarr higwia pãach k'ĩir hiek'am hugua, hich mag Hẽwandamauta pãar hich dʌ̈i hubʌ p'ë wai nʌrraju. Hẽwandamau hichdëu nem magju ha hiek'atarran, bʌ̃ʌrjã sëuk'aba chadcha hich mag nem wau sĩerrʌm. Hẽwandam mag sĩerrʌmuata pãar t'ʌ̃rk'a haujim, hich Hiewaa hanaa maach Pör Jesucristo dʌ̈ita hogdʌba wënʌrramk'ĩir.
Hõor hamach iglesia heepai sĩi pappierr t'ʌnʌmjö t'ʌnarr
10 K'odamnaan, muan pãragan maach Pör Jesucristoou hapiejemjö hihãbata habat ha chirʌm, sĩi jãg dich iglesia heepaijã pappierr t'ʌnʌmjö k'aba. Magju k'ãai k'ajap'a k'õinaa nʌmua k'ĩirjug hãbata haajeet'ʌ̃. 11 K'odamnaan, mua pãrag mag chirʌmʌn, mau maach k'odam Cloe haiguim k'ʌʌnau mʌrʌg jaaucheewai mag pãar k'õinaajã k'aba jũrr chik'am hipeer hahau haajem hanaawaita mag chirʌm. 12 Ham hiek mag pãar hee hãaur k'ʌʌnau, “Mʌʌn Pablo dënëu” haajem hanʌm; wa “Mʌʌn Apolos dënëu” habaawai, jũrr hãbmua “Mʌʌn Pedro dënëu”; wa magbam k'ai tagam k'ʌʌnau jũrr, “Maran Cristo dënëugui” haajem hanʌm mua maumua hũurwai. 13 Pãrau hoowai, ¿Cristo nem t'oop'em k'apanta sĩ mag hiek'aag? ¿Wa mʌch cha pãrag hiek'a chirʌmta pãar kõit pakuls gaai meerp'ë t'õjĩwa? Wa magbam k'ai pãar pör choowai, ¿pãar mʌ t'ʌ̃r gaaita pör choojierrá? 14 Jãgju k'ap'ʌmjö hʌ̈uchata jãg pãar heem k'ʌʌn mua k'apan pör choobajim. Hãba mua pör chootarr k'ʌʌnan, Crispo Gayo dʌ̈ipaita mua pör choojim. 15 Magtarr haawai ni hãbmuajã mʌ t'ʌ̃r gaaita pör choojim haju k'aba sim. 16 (Hãaa, maimua hĩchab mua pör chootarran, Estéfanas di haiguim k'ʌʌnjã mua pör choojim. Maimua mag tag mua hõor pör chootarr k'ai, k'ĩir hee paba chirʌm.) 17 Mag nʌm dʌ̈i hõor pör choomk'ĩirjã Cristoou mʌ pʌ̈ibajim. Hirua mʌ pʌ̈itarran, sĩi hichdëu hõor peerdʌ haaujem hiek jaaumk'ĩirta mʌ pʌ̈ijim. Mag jaau chitʌmjã, mamʌ mʌchdëu jaau k'ap'ʌ chirʌm hawia sĩi t'et'emnaanau hiek'aajemjö hiek'amamuajã jaaubajim, heeu magba hak'iin hõor jʌ̃gdaar hũrimʌ hiek'abaadeewai warag pakuls gaai Cristo meerp'ë t'õotarr hiekta higba mʌchta t'ö hiek'am hugua hawia.
Cristota Hẽwandam jua t'eeg hanaa hi k'ĩirjugau
18 Jesucristo pakuls gaai meerp'ë t'õotarr hag hiek jaau nʌmʌn, har mʌg jẽb gaaiwe hok'oo nʌm k'ʌʌnau hũurwai, sĩi parhooba k'ĩir lököom k'ʌʌnau nem jaau nʌmjöta hũurjerram. Mamʌ mag sim jũrr ya mʌg maach hʌ̈u peerdʌwi nʌm k'ʌʌnagan, wajapcharan maachigma, maachigan maata hante warag Hẽwandam jua t'eegau. 19 Hich mag hiek higwia Hẽwandamau hich hiek'amam p'ãpitarr gaai jaauwai, Hẽwandamau hich higwi,
“Hõor hamach k'ĩirjugpai t'öwia mʌch higba haajem k'ʌʌnjã warag k'ĩirjug chuk'umjö hapʌ̈inaa
hidëu hich pör höp'ërgau k'ĩirjug pöm sĩewiajã higba warag mua ham k'ĩirjug hisegpʌ̈imaju” ha hiek'amajim hich Hẽwandamau. (Is. 29:14)
20 Magtarr haawai k'an wajaug sĩ har hamachta chi k'ap'ʌm k'ap'ʌm haajem k'ʌʌn k'ĩirjug wa chi machnaan k'ĩirjug k'ãijã, maimua k'an wajaug sĩ har sĩi hamach k'ĩirjug jawaag sĩi parhoobam nem hig hiyʌ̈ʌ nʌmua hamach k'apeen k'ĩupaa sĩsiu haajem k'ʌʌn k'ĩirjug. Mʌg jẽb gaai hõor k'ĩirjug k'aug sĩsidʌm k'ʌʌn k'ĩirjug Hẽwandamau hichdëu hõor peerdʌ haaujem hiek dʌ̈i hoowain, sĩi bʌ̃ʌrjã serbiibamjöta sĩsidʌm, mʌgʌm k'ĩirjugau hi haar hõor barpieg hirig chan bʌ̃ʌrjã maadëu nem higba sĩsid haawai. 21 Wajapcharan Hẽwandamau hõrau hamach k'ĩirjugaupai chan hich k'augbaju k'ap'ʌ sĩerr haawai hich hiek jaau nʌm hʌ̈k'a nʌm gaaimuata hõor peerdʌ haaujem. Hamau hamach k'ĩirjugta wajaug t'öwi jũrr Hẽwandam hiekta serbiibag p'eejeeb mamʌ, mag hamau serbiibag p'ë nʌm hʌ̈k'a nʌmuata Hẽwandamau hõor peerdʌ haaujem.
22 Judionaanaun sĩi hamach dak'ĩir hag na hõrau nem hooba haajemta hamach dak'ĩir waupim k'õchk'a t'ʌnʌm; pari mag wauba haawaita mag maach peerdʌajem hiek jaauwaijã hʌ̈k'aba t'ʌnʌm. Maagwai jũrr griegonaanau warag nem t'um k'ap'ʌm haajem k'ʌʌn hiek hũrm k'õchgauta hamachig maach peerdʌajem hiekdam jaauwaijã hʌ̈k'aba t'ʌnʌm. 23 Mamʌ maraun hãba hõrau Cristo pakuls gaai meerp'ë t'õotarr hiekta jaau wënʌrrʌm. Mamʌ mag hiek judionaanau hũurwain, hamagan hamau k'ĩirjuawai Cristo hajim hanaawai meeju k'aba sĩerr meetarr haawaita marau hi hiek jaau wënʌrrʌm hũurwaijã sĩi chad k'abamjöta hũurjem. Maimua jũrr judionaan k'abam k'ʌʌnau hũurwai, hamagan maar sĩi serbiiba k'it'ëem k'ʌʌnau nem jaau nʌmjöta sim. 24 Mamʌ par hamau mag naawiajã, judionaanau wa judionaan k'abam k'ʌʌnau hawiajã har hich Hẽwandamaucha t'ʌ̃r hautarr k'ʌʌnagan mag Cristo cha marau jaau wënʌrrʌmta hich Hẽwandam jua t'eegau, haguata hõor peerdʌ haaujeewai. Mag Cristo meebarmua maach peerdʌjuuta Hẽwandamau hag nawe k'ĩirju wai sĩerr haawai cha marau jaau nʌmjã chadcha hich Hẽwandam k'ĩirjugta jaau naabahab. 25 Wajapcharan mag Hẽwandam k'ĩirjug hanʌmjã sĩi serbiiba k'it'ëem k'ĩirjugjö simta hõor k'ĩirjug chi wajap'am hanʌm k'ãaijã chi wajapcharamʌu. Wajapcharan mag Cristo Hẽwandam jua t'eeg hanʌmta serbiibamjö hʌdʌraa hich t'õopibarmua jũrr mʌg jẽb gayam k'ʌʌn jua t'eeg k'ãaijã nem jua t'eeg hʌ̃rpai sĩsijim.
26 Hẽwandam gaaimua k'odamnaan, pãrau k'ap'ʌ nʌm, pãar heem k'ʌʌn chadcha pãach k'apeen mʌg jẽb gayam k'ʌʌn daarjã k'ĩirjug hat'ee chi machnaan chan k'apanjã k'aba, hik'ötöota durrum dʌ̈i chi t'ierrnaanjã wajappai chuk'u, ni sĩi bigaaum k'ʌʌnau t'ö hiyʌ̈ʌ haajem k'ʌʌnjã chuk'um. Pari mag serbiibamjö durrab mamʌ, pãarta Hẽwandamau higjim. 27 Wajapcharan k'ĩirjug meraam k'ʌʌnta Hẽwandamau jʌr haujim, jũrr mʌg jẽb gaaim k'ĩirjug hat'ee chi machnaan hanʌm k'ʌʌnta jũurwia ham k'ĩir naaupieg. Maimua sĩi serbiibamjö sĩsidʌm k'ʌʌnta jʌr haujim hagjö hich Hẽwandamau, jũrr mak'ʌʌn gaaimua chi jua t'ierrnaan hanʌm k'ʌʌnta k'ĩir naaupieg. 28 Mag bʌ̃ʌrjã nem higba sĩsidʌm k'ʌʌnta hõrau k'a hisëe haajem k'ʌʌn dʌ̈i jʌr haujim, wajapcharan mʌg heegarpai haawain har sĩi pasurjöpai k'it'ëem k'ʌʌnma, mak'ʌʌnau jũrr nem wajap'amjö sĩsidʌm k'ʌʌnta hisegpʌ̈iwia ham k'ãaijã wajapcha haag. 29 Magtarr haawai ni hiwiir hãbmuajã hich k'ĩirjug k'aug chirʌm hawia Hẽwandam na hich t'ö hiek'aju haai k'aba sim. 30 Maimua pãachin chadau hich Hẽwandamauchata pãar Jesucristo bʌ̈ hogdʌba p'ë wai sĩebma. Hich mag Cristo gaaimuata hĩchab maadëu Hẽwandam k'ĩirjug wai nʌm; hi gaaimuata ya peerdʌwia sĩi pekau chuk'u harrjö nʌm; hi gaaimua hĩchab Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌmua warag bãau wëtum; hich Jesucristo gaaimuata Hẽwandamau maach për hautarrjö naawai hi dënk'a nʌm; mag hi dënk'a naawai hãba hichigpaita jëeupiejem. 31 Maguata hĩchab Hẽwandam hiek p'ã sim gaai jaau simjö,
“Hãbmua k'ãijã wir haig hichpai t'ö hiek'aju k'ĩirju sim k'ai,
warag maach Pör Hẽwandamta t'ö hiek'aju haai sim.” (Jr. 9:23-24)