16
Romapienag salud deepʌ̈itarr
Keena, Cristo gaaimua maach hʌ̃p'ʌi Febe jöpcha pãar haar maju, pãar hoon; Cencrea p'öböröm iglesia hee hiruajã hʌ̈u hõor juag hoojem. Jãg hermana pãach haar baarwai, tagam k'ʌʌn hagjö maach dënjö hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈i haajemjö hi dʌ̈ijã wajap'a habat. Hirua nemdam hiigwaijã t'um haudeebat. Magaag jãg hermanaau hʌ̈u dʌ̈rrcha hõor juag hoowi sim; mʌ juagjã hirua hoojim.
Hĩchab mʌ hermano Aquiloogjã mʌ salud deebat maimua hi hʌʌi Priscilaagjã hagjö. Jãk'ʌʌnau chadcha dʌ̈rrcha mʌ juag hoowi nʌm, mʌg Cristo p'idag p'idk'a nʌm gaai. Hamau peer hamachta t'õopijierram mʌ kõit. Magua chadcha mua hamag hʌ̈u hajim haajem; mamʌ mʌch happaimuata mag hʌ̈u hajimjã haba, judionaan k'abam k'ʌʌn iglesia hee t'umaam k'ʌʌnauta hamag hʌ̈u hajim haajem mʌ kõit, mag hʌ̈u peerdʌwia maach Pör Jesucristo hiek jaau chitʌm gaaimuata hamachdëujã hũrwi hʌ̈k'atarr haawai. Jãg hermano Aquilo di haig culto wawaag hermanonaan podpaajem k'ʌʌnagjã hagjö mʌ salud deebat. Mʌ k'apk'ʌʌn wajap'am Epenetoogjã salud deebat. Hichta Asia durr nacha Cristo hiek hʌ̈k'ajim. Mariaagjã salud deebat, jãg hʌʌi chadcha hathaba maach Pör Cristo hat'ee pãar hee p'idk'awi sim. Mʌ durram k'ʌʌn Andrónico Junias dʌ̈i jam pãach haar nʌm k'ʌʌnagjã salud. Jãk'ʌʌn mʌ k'apeen hajim hãba cárcel deg naajeewai. Jesucristoou jʌr hautarr k'ʌʌnau hoowaijã hamau maach Pör Cristo hat'ee p'idag wau nʌmjã hʌ̈u hoojem. Hamau mʌ k'ãai na Cristo hiek hʌ̈k'ajierram.
Mʌ salud deebat hĩchab Cristo gaaimua mʌ k'apk'ʌʌn chi wajap'am Ampliatoog. Mʌg Cristo hiek jaau nʌm gaai maach k'apeer Urbanoogjã salud; maimua Estaquiigjã hagjö; mua hi daupii chitʌm. 10 Mʌ salud deebat Apeleeg, p'it'urg haauwaijã hʌ̈u Cristo gaaita warag hubʌ k'itaajem. T'um Aristóbulo degam k'ʌʌnagjã hĩchab mʌ salud deebat. 11 Mʌ durram woundam Herodión haajemʌgjã salud deenaa Narciso di haiguim k'ʌʌn hĩchab maach Pör Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnagjã mʌ salud deebat. 12 Trifenaagjã mʌ salud deenaa Trifosaagjã deebat. Hamjã hĩchab maach Pör Cristo hat'eeta p'idk'a durraajem. Hãa, maimua Cristo gaaimua maach hʌ̃p'ʌi Persidaagjã salud; hijã hĩchab mua daupii chitʌm dʌ̈rrcha maach Pör Cristo p'idag gaai p'idk'a k'itaawai. 13 Rufoogjã salud. Hijã hĩchab maach Pör Cristo hat'ee hich p'idk'a sim gaaimua t'ʌ̃rp'öo sĩejem. Maimua hi hãdagjã hagjö mʌ saluddam deebat. Wajapcharan muajã hĩchab mʌch hãdjöta hi jãsene wai chitʌm, hichdëujã hĩchab mʌ hich chaaijö haajeewai. 14 Salud deebat Asincritoog, Flegonteeg, Hermeeg, Patrobaag, Hermaag maimua tagam hermanonaan ham dʌ̈i nʌm k'ʌʌnagjã hagjö mua salud deepʌ̈i chirʌm. 15 Mʌ salud deebat hĩchab Filologoog maimua Juliaagjã hagjö, Nereoog maimua hi hʌ̃p'ʌígjã hagjö, Olimpaag maimua t'um tagam k'ʌʌn maach hermanonaan ham haig nʌm k'ʌʌnagjã hagjö mʌ salud deebat.
16 Cristo gaaimua pãach t'um hãba k'odk'a t'ʌnaawai hagdaujö dich k'apeen k'a k'õsi saludaabat. Mau iglesiapierr hermanonaan Cristo hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnau hamach t'umaam k'ʌʌnau pãrag salud deepʌ̈i nʌm.
17 Hermanonaan, mʌch k'ĩir hok'ooju nawe pãrag jaaum hig chirʌm, mʌ hiek hũrbat: Jãg Cristo hiek jaau nʌm hanʌmjã nacha pãachdëu hũrtarrjöjã k'aba sĩi warag hag chaaurta jaau wënʌrrʌm gaaimua pãachjã hamachjö hok'oopijuuta hẽk'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈i k'ĩir k'ap'ʌ habat; jãgʌm k'ʌʌn dʌ̈i chan hoob k'apeerk'amiet. 18 Jãg nʌrrjëem k'ʌʌn chan chadcha maach Pör Jesucristo hat'ee p'idk'am k'õsi haawaita mag wënʌrraba, sĩi hamach k'õchagpierr nem waum k'õchgaupaita jãg nʌrrjëem. Haman chadcha nem hiek'aa k'aug k'ĩir hee bëbëdömjö nem jaau sĩerrjëem, pari mag wënʌrrʌmʌn sĩi hõor k'ĩirjug meraam k'ʌʌndam himeraa k'ũguraagpaita jãg nʌrrjëe haajem. 19 T'umaam k'ʌʌnau k'ap'ʌ nʌm, pãrau chadcha Cristoou k'õsi simjö hi hipierraata nem waaujem. Maagwai mʌ honee chirʌm. Mamʌ pʌaba mua mag chirʌm: Nem wajap'am wawaagan chadcha nem k'ĩirjug k'augta habat; pari nem k'aigbam wawaag chan sĩi warag wauju k'augba dau meraamjöta habat. 20 Pãrau magta hamʌn, mag parhoob nem jaau sĩerrjëem k'ʌʌnau hamach k'ĩirjug pãach hee jaaucheewaijã, Hẽwandam maach k'õinaa hapiejemuata pãrag ham hiek hʌ̈k'apiba habarmua chi mepeer Satanás mag hõrag sëuk'a nem jaaupiejemjã pãrag bʌ̈ʌu hö jʌ̃at'ʌg deebarmjö haju. Maach Pör Jesuu pãar dʌ̈i hʌ̈u hamk'ĩir mua pãar kõit jëeu chiraajem.
21 Hĩsin chad deeu pãrag maach salud jawaagpam. Mʌ k'apeer Timoteo mʌ dʌ̈i hogdʌba p'idk'a k'itaajemuajã pãrag salud deepʌ̈i sim; maimua mag tag hĩchab Lucioou, Jasonau maimua hagjö Sosipaterraujã salud haajem; hamach mʌk'ʌʌn mʌ dʌ̈i durr hãbam durram k'ʌʌnau.
22 Keena, muajã pãrag saluddam deepʌ̈i chirʌm, mʌchdëujã pãach dënjö hĩchab maach Pör Cristo hiek hʌ̈k'aajeewai. Pabloou mʌg hẽsap gaai pãrag jaaupʌ̈i sim t'um muata p'ãjim. Mʌ t'ʌ̃r Tercio haajem.
23 Jöoi Gayooujã hĩchab pãrag salud haajem. Mʌʌn hi di haigta chiraajem. Culto wawaagjã hich mʌg degta hõor biirdʌajem, hi deg. Jöoi Erastoou hĩchab pãrag salud haajem, mʌg p'öbör heem chi tesoreroou. Maimua hãbmiecha hermano Cuartooujã hĩchab pãrag salud deepʌ̈i sim.
Pabloou Hẽwandamta t'ö hiek'api jaautarr
[ 24 Hayoo keena. Mʌgdampai hajim pãrag jaaum hig chirarr. Maach Pör Jesucristoou pãar t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i hʌ̈u hamk'ĩir, maumua marau pãar kõit jëeu durraajem.] 25 Mʌg maach peerdʌajem hiek hich Jesucristo higwia mua jaau chirʌm gaaimua Hẽwandamau pãar hubʌ hapiju, hich hiek gaai jaau simjö. Mʌg judionaan k'abam k'ʌʌnpa peerdʌju hiek'an, warrgar hich Hẽwandamau mʌg durr hompaaju nawe hichdëu ya k'ĩirju wai sĩejim. Pari magtarrta warrgar hich hi jaaumienag jaauwaijã warre dawaa jaauba, 26 hĩsta hich hag hiekpai wajapcha hõrag k'ap hapibarm. Magtarr haawai hĩsta chadcha t'um durrpierram k'ʌʌnag mag maach peerdʌajem hiek jaaupi sim, hich hiek hʌ̈k'anaa hich hipierraa wënʌrramk'ĩir.
27 Hẽwandam hich happai sĩerrʌmta maadëu t'ö hiek'aju haai nʌm, hichdëuta maach Pör Jesucristo gaaimua maach peerdʌ hautarr haawai.
Hĩsin chad tag jaauju chuk'u chirʌm, magdampai hajim. Hayoo keena,
Pablo