15
Pʌch k'õchagpierr nem wauba, bigaaum k'ʌʌn hʌ̈u hamk'ĩirta nem waubá
Mʌg maachdëu Hẽwandam hiek hʌ̈k'atarr gaai chadcha hubʌ nʌm k'ʌʌnauta jũrr har maach k'ãai k'a t'ũumjö k'it'ëem k'ʌʌndam chig hapimap'a haju haai nʌm, sĩi dichdëu k'õchagpierr ham dak'ĩir hamau nem wauba haajem nemjã wauba, wa hamau k'öba haajem nem k'ãijã k'öba. Mag sĩi dichdëu k'õchagpierr nem wauju k'ãai, dich k'apeenau k'õsim nemta wauju haai nʌm, nem wajap'am, magʌm gaaimua hamjã hʌ̈u nʌm dʌ̈i warag Hẽwandam hiek gaaita hubʌ paauk'amamk'ĩir. Cristo mʌg jẽb gaai nʌrraawaijã sĩi wir haig hichdëu nem k'õsimpaita wauba haajeejim. Mag k'ãai maach hʌ̈u wënʌrramk'ĩirta hõrau hich k'ĩircha k'aigba hiek'amaajerrjã higba, hich Hayau k'õsi sĩerrjöta nʌrrajim. Mag nʌrrarr gaaimua Salmos gaai jaau simjö,
hich Haai gaaimua jũrr hich k'ĩirta hõrau k'aigba hiek'aajeejim. (Sal. 69:9)
Hẽwandamau hich hiek p'ã sim gaai nawe jaautarran, maach p'it'urg wënʌrrawiajã mag hiek gaaimuata warag honeenaa magʌmjã higba hãwat wënʌrrʌmua hʌ̈u hich haar höbërjujã k'ap hamk'ĩirta mag p'ãpijim. Hich Hẽwandamauta mag maach p'it'urg haauwaijã magʌm nem p'it'urmjã hʌ̈u maachig hãwaat k'ap'ʌ hapinaa honee hapiejeewai hirigta pãar kõit jëeu chirʌm, Cristo mʌig heegar hõor hee nʌrraajerrjö dich k'apeen dʌ̈ijã bibigag chuk'u hö hãbata wënʌrrʌmua t'umaam k'ʌʌnauta hihãba maach Pör Jesucristo Haai Hẽwandamta t'ö hiek'amk'ĩir.
Judionaan k'abam k'ʌʌnagpa maach peerdʌajem hiek jaautarr
Mag pãach hoowia t'umaam k'ʌʌnag maach Hẽwandamta t'ö hiek'amk'ĩir, pãach hee wir haigpaijã t'umaa hagdaujö dich k'apeen k'a k'õsi habat, hich jãg Cristooujã maach k'õsi harrjö. K'ĩir heyaa habat: Jesucristo mʌg jẽb gaai bëetarran, Hẽwandamau maach jöoinag hãb maach peerdʌ haumk'ĩir pʌ̈iju ha jaautarr haawai, hich pierrum gaaimua chadcha Hẽwandam hiek'a sĩejim ha k'ap hamk'ĩirta bëejim. Magua mua pãrag jaau chirʌm: Hi bëetarran, maach chi judionaan hat'ee chadcha nem wajap'a wawaanta bëejim. Pari mag maach judionaan hat'eepaijã k'aba, hĩchab Hẽwandamau judionaan k'abam k'ʌʌnpa dau haug k'augwi hich k'augpitarr haawai, hamagpa hĩchab hi t'ö hiek'amk'ĩirta bëejim. Mag hamaujã hi t'ö hiek'aju higwi, Daviiujã hĩchab,
“Judionaan k'abam k'ʌʌnau pʌ t'ö hiek'ap'öo t'ʌnʌm hee, muajã hĩchab pʌ t'ö hiek'anaa meuk'araupa pʌ t'umeuk'arju” ha p'ãjim Hẽwandam hiek gaai. (Sal. 18:49; 2 S. 22:50)
10 Maimua Moiseeujã hagjö,
“Judionaan k'abam k'ʌʌnjã judionaan dʌ̈i t'um hãba honee habat” hajim. (Dt. 32:43)
11 Maimua hich Daviiupai deeu hũwaai,
“Durrpierram k'ʌʌnau p'öbörpierr judionaan k'abam k'ʌʌnaujã maach Pörta t'ö hiek'abat” hajim. (Sal. 117:1)
12 Mag maach Pör higwia, Isaías k'ararraujã hĩchab,
“Isaí chaain hewagam k'ʌʌn heemua hãb nemjĩirjö sũrk'a höbërbaadëmta judionaan k'abam k'ʌʌn durrpierr nʌnʌidʌm k'ʌʌn Pörk'aju” hajim.
“Magbaawai hamachdëujã hĩchab chadcha hiruata hamach wajap'a wai sĩsiju k'ap'ʌ haju” ha jaaujim. (Is. 11:10)
13 Judionaan k'abam k'ʌʌn, maguata muan mag hichdëu maach dʌ̈i wajap'a hajujã k'ap'ʌ hapiejem hag Hẽwandamagta pãar kõit jëeu chirʌm, pãrau chadcha hʌ̈k'a naawai honee hapinaa k'õinaa nʌm dʌ̈i warag mag hichdëu maach dʌ̈i wajap'a haju ha simta pãragjã hich Hak'arauta hʌ̃rcha k'ĩirjupimk'ĩir.
Pabloou mʌg hẽsap p'ã sim higwi jaautarr
14 Cristo gaaimua k'odamnaan, mua k'ap'ʌ chirʌm, mʌchdëu pãrag mʌg p'ãju nawe pãrau chadcha pãach k'apeen dʌ̈ijã hö wajaugnaa, Hẽwandam dʌ̈i hogdʌba wënʌrrajujã hathaba k'ap'ʌnaa, hĩchab pãach k'apeen wawijujã chadcha pãrau k'ap'ʌ nʌm. 15 Pari magʌm hãba, hichiita mua pãrag mʌg p'ã deepʌ̈i chirʌm, mʌch himeerba. Pari ma chan mag pãrau k'augba naawaijã k'abam. Mua mʌg pãachdëu hoojem k'ʌʌn dënjö p'ã deepʌ̈i chirʌmʌn, ya pãachdëu k'ap'ʌm nemdamjã k'ĩir hok'oopimaaugauta mag jaau chirʌm, Hẽwandamau hʌ̈u mʌ heeg hoowi 16 Jesucristo chogk'apinaa judionaan k'abam k'ʌʌnag hich hiek jaaumk'ĩirta mʌ jʌr hautarr haawai. Magtarr haawai mʌ p'idagan judionaan k'abam k'ʌʌnagta maach peerdʌajem hiek jaau nʌmʌu. Mag jaau chitʌmua hʌ̈u hʌ̈k'api hat'aawai hich jãg Hẽwandamag ofrenda deejemjö muajã mag chi hʌ̈k'amam k'ʌʌnta hirig dee chirʌm. Pari mua mag ofrendajö Hẽwandamag dee chirʌm ha chirʌmʌn, Hẽwandamau ham haum k'õsi haaujem higwiata mag chirʌm, ya chi Hak'arauta hi hat'ee wajaug paa wai sĩewai.
17 Mag hiek'aju k'aba chirab mamʌ, Hẽwandam hat'eem p'idag mʌchdëu wau chirʌm higwian chadau, mʌ hiek'aju haai chirʌm, Jesucristo dënk'a chirʌm gaaimua judionaan k'abam k'ʌʌnagpa hʌ̈u hi hiekta jaau chiraawai. 18 Sĩi parhoobam nem higwia chan mʌ hiek'abam; mamʌ mʌchdëu mag jaau chitʌm gaaimuata hʌ̈u Jesucristoou hamag Hẽwandam hiek hʌ̈k'apitarr paran chadau mʌ hiek'aju haai chirʌm. Mag hamau hʌ̈k'atarran, hamachdëucha mua jaau chirʌm hũrwia mag mʌchdëu jaau chitʌmjö hamach daar wajap'a chitʌm hootarr gaaimuata hʌ̈u hʌ̈k'ajierram. 19 Mamʌ mag gaaimuapaijã k'aba, mag nʌm dʌ̈i hĩchab Hẽwandam Hak'aar jua t'eegau mua hõor mor masim k'ʌʌn monaaunaa mepeenpa dau daau jʌr wërp chitʌmjã hamach daúa hootarr gaaimuapata hʌ̈k'ajierram. Mag jaau chitʌmuata maach peerdʌajem hiek Jerusalenmua jaaubaaderr Iliria durram magwe jaauwi chirʌm. 20 Maguata mʌg maach peerdʌajem hiek jaau chitʌmʌn, hagt'a bʌ̃ʌrjã Cristo higwia jaau nʌm hũrba haajem k'ʌʌn heepaita jaauju hẽk'a chitʌm, ya chik'amnau jaauwia hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnagta deeu jaau chitʌm ham hugua. 21 Hẽwandamau hich hiek gaai jaauwai, warr bʌ̃ʌrjã Cristo jaau nʌmjã hũrba haajerr k'ʌʌnaujã hi hiek hũurwai k'ap'ʌ haju ha sim; maagwai hich mak'ʌʌnauta hi hooju ha jaau sim hĩchab. Magua mua mak'ʌʌnagta mag jaau chitʌm haig, hich Hẽwandamau jaautarr heeta höbër sĩebahab.
Pabloou hich Romaag maju jaautarr
22 Mag gaaimuata chadcha mua pöd pãar hoon maba sĩi par hiiupaita majujú haajeejim, mau hagt'a Cristo hiek hũrbam k'ʌʌnag jaauju pöoma t'ʌnarr haawai. 23 Pari mau mʌch chirʌm durr ya t'um jaau p'ʌʌrdʌbapäaiwai hĩsin chad maju haai chirsim. Mag nʌm dʌ̈i hag nawejã maju k'ĩirju chirarr haawai 24 Españaag mamuata pãar hoon mab k'aba hoon maju k'ĩirju chirʌm. Mua k'ap'ʌ chirʌm, mag maach hãba honee naawia maigmua mʌ mam hedjã pãrau mʌ juag hooju, hʌ̈u España barmk'ĩir. 25 Mamʌ nacha mʌ Jerusalenag mam, jam judionaan Cristo gaaimua maach k'odnaank'a t'ʌnʌm k'ʌʌnag nemdam deenau ham juag hoomjö hoon. 26 Maan, hermanonaan Macedoniapienau Acayapien dʌ̈imua hamach k'ĩrau p'atk'ondam jʌr p'iewi jam Jerusalén hermanonaan hap'ʌʌ k'it'ëem k'ʌʌn hat'ee deepʌ̈i nʌmʌu. 27 Mag deepʌ̈iju hap'öbaaderrjã hamach k'ĩrauta deepʌ̈iju hap'öbaadëjim. Hamau k'ĩirjuawai, jam Jerusalenpien dʌ̈i dëbpaar pöm nʌmjöta nʌm haajem, warrcha hamachdëu Cristo hiek k'aaugwaijã maach hermanonaan Jerusalenpienau jaau nʌm gaaimuata k'augtarr haawai. Magtarr gaaimua hʌ̈u hamach peerdʌ naawaita, hamaujã jũrr hagdaujö haag hawi, nemdam dee nʌmua ham juag hooju haai nʌm hawiata mag deepʌ̈iju hap'öbaadëjim. 28 Wajapcharan cha mʌchdëu jaau chirʌmjö mʌchdëucha mag p'atk'on k'apeenau jʌr p'ie wai nʌm deebat'uurwaita Españaag mamua pãar haig chiraimaju. 29 Mua k'ap'ʌ chirʌm, mʌ pãach haar barimaawai maach t'umaam k'ʌʌn dʌ̈rrcha honee nʌisiju, Cristoouta maach dʌ̈i hʌ̈u haju haawai.
30 Hermanonaan, Hẽwandam Hak'arau maach wir haigpaijã hagdaujö chik'am k'a k'õsi hapinaa pãraujã mʌ dënjö Jesucristo hiek hʌ̈k'a naawai Hẽwandamagta mʌ kõit jëeubat. 31 Mag pãachdëu hirig jëeuwai Judea durr Cristo hiek hʌ̈k'aba nʌm k'ʌʌnag mʌ chig hapibata hirig jëeubat. Magnaa mag p'atk'on judionaan k'abam k'ʌʌnau Jerusalenpien hat'ee deepʌ̈i nʌm mua harrumjã magʌm haba haum k'õsi hamag haumk'ĩirjã jëeubat. 32 Hẽwandamau mag pãrag jëeupi chirʌmjö hamʌn, magan pãar hoon maawaijã honeeta pãar haar barbaimaawai k'õinaa chiraimaju, majã hʌ̈u Hẽwandamau pãar haar barpimʌn mamʌ. 33 Mʌchdëujã pãar kõit jëeu chiraajem, hich Hẽwandam hõor k'õinaa hapiejemuata pãachjã k'õinaa wai sĩemk'ĩir.