14
Hoob pãach dënjö hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn pãach wir haig jaaumiet
K'odamnaan, pãrag jaauk'im: Har Cristo hiek hʌ̈k'a durrum pari hamachdëu nem wauju haai nʌ wa wauju k'aba k'ãijã nʌm k'augbam gaaimua k'a t'ũumjö k'it'ëem k'ʌʌnau pãach dʌ̈i k'apeerk'am hiigwai hoob ham k'a hisegmiet. Hoob pãach dënjö k'augba nʌm hawi magʌm gaaimua warag ham dʌ̈i hijẽjẽb hamiet. Mua pãrag mag chirʌmʌn mʌgau: Pogk'a hõrau jaauwai nem t'um k'öju haai nʌm haajem; pari hãaur k'ʌʌnau mag jaauba haajem. Mua k'ap'ʌ chirʌm, hãaur k'ʌʌn Hẽwandam hiek hamachdëu hʌ̈k'atarr gaai hubʌ k'aba nʌm gaaimua nemek modjã k'öba haajem, sĩi parhooba juau wautarrta hõrau hamach hẽwandam hawi hagʌmʌg jëeu narr nemek mod k'ãijã k'öbaawai pekau haju hawi. Mag, nem t'um k'öwiajã, chi mag k'ö simua jũrr parhooba nem k'öba haajem k'ʌʌn jaauju k'aba sim. Maagwai jũrr chi parhooba nem k'öba haajem garmuajã parhoob k'oojem hëugar, “Jãguan nem k'öju k'abampata k'ö sĩerrʌm” haju k'aba sim, mag nem parhooba k'ö sĩeb mamʌ, Hẽwandamau magʌmjã higba hijã hĩchab hich chogk'a wai sĩewai. Mag Hẽwandam chogk'a simta, k'ant'ee pua hi jaau sĩ. Hí pʌ chog k'abam. Hich chi patronauta hich chog haawai jaauju haai sim, hʌ̈u sĩ wa hʌ̈u k'aba sĩ hirua nem wau sim. Mag sĩewai maach Pör Cristota jua t'eeg sĩebahab, mag nem parhoob k'ö sĩewiajã hich mag hubʌ hi wai nʌrraag.
Jũrr deeum ejemplo pãrag jaauk'im: Hee pogk'a maach k'apeenau jaauwai, Hẽwandamag jëeuju hed sim haajem; mag hedta hʌ̃rcha hirig jëeuju haai nʌm haajem. Pari jũrr hagjö warm k'ʌʌnau mag k'aba, Hẽwandamag jëwaagan parhoobam hed hawiajã t'um hich hagjöpai sim haajem. Pari jãiguin wajapcharan pua k'ĩirjuawai chadcha magta haju haai sim k'ai, magan k'an gaaimuata magju haai nʌmjã k'ap'ʌ haju haai sĩ. Mag sĩewai, parhoobam hed hawiajã, Hẽwandam k'õsi haawai hirig jëwaag mag hedta hʌ̃rcha hʌʌrk'a nʌmʌn magan hʌ̈u sim. [Pari mag hedpai k'aba, hed hëepierr Hẽwandamag jëeuk'iinjã, hagjö nem wajaug sim, hi k'õsi haawaita hirig jëeu naawai.] Hich hagjöta sim t'ach k'ö nʌm haigjã: Chi parhooba k'ö simua Hẽwandamag jëeunaata k'ömʌn hʌ̈u sim, hich Hẽwandamau hoowai hichig jëeunaata k'ö sĩewai. Pari chi nem parhooba k'öba simuajã mag Hẽwandamau k'õsi simjö haag hawiata mag k'öba simʌn, magan hich hagjö nem wajaug sim, hirua mag nemek k'öbahab mamʌ deeum nem hichdëu k'ö sim paar hagjö Hẽwandamag hʌ̈u hajim haajeewai.
Mag nʌm haig maach chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn k'ĩirjug k'ĩet naawiajã maach t'umaam k'ʌʌn Hẽwandam gaaimuata wënʌrrʌm. Magua, maach chan mʌg nʌm haig sĩi ya maach juau pawi nʌm hawia, dich wënʌrram haig wënʌrranaa dich t'õm haig t'õju k'aba nʌm. Wajapcharan maach chi Cristo dënk'a nʌm k'ʌʌnta mʌig heegar hiiu wënʌrrʌm haiguin, maachin maach Pör Cristoou jãga wënʌrraju haai nʌ ha jaaujeewaita hʌ̈u chadcha hichdëu k'õsimjö wënʌrrʌm; wa mee k'ãijã mee nʌmʌn hichdëu meepibarm haigta meejem. Pari maachin monak'a naawia k'ãijã wa meewia k'ãijã, hichiita maach Pör Cristo dënk'a nʌm. Mag maach hich dënk'a hawaagta Cristo meewi deeu hiiu p'iidʌjim, magbarmua hichta k'ëchwi durrum k'ʌʌn Pörk'anaa hĩchab hagt'a hiiu durrum k'ʌʌn Pörk'aag.
10 Mag hichta chi Pörk'a simta, k'ant'ee pua pʌch dënjö hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn jaaujẽ. Wa jãgwi pua jãg ham k'a hisëemjö haajẽ. ¿Pua k'augba sĩ, maach t'umaam k'ʌʌnta Cristo k'ĩirp'ee dʌnʌʌutk'aimaju, maach mʌig heegar haajeewai nem wautarr jaaumam maach jʌ̃gʌucha hũraag? Magua, maadëu dich k'apeen jaauju k'aba nʌm, Cristoouta maach t'umaam k'ʌʌn jaauju haawai. 11 Maach Pör Cristoou maach dʌ̈i magju higwia, Hẽwandamau hich hiek p'ã sim gaai,
“Cha mʌ hiek'a chirʌm hiek'au t'umaam k'ʌʌnta mʌ k'ĩirp'ee kanieu t'ʌk'ök'öod t'ʌnʌmua chadcha mʌʌta Hẽwandam charau haju” ha hiek'ajim hich maach Pör Hẽwandamaucha. (Is. 45:23)
12 Hichdëucha magtarr haawai jãan chadcharau keena. Mag hedan maach t'umaam k'ʌʌnauta dichdëu nem waaujerr t'um hichigchata jaaumaju, dich hidamaucha.
Hoob pãach k'apeen pekau hee burrpimiet
13 Mag Cristoouta t'umaam k'ʌʌnag hichdëu k'ap jaaumaju haawai maachdëu chan pöd dich k'apeen jaauju k'aba nʌm. Mag k'ãai warag bʌ̃ʌrjã dichdëu nem wau nʌm gaaimua dich k'apeen pekau waupijöjöom nem chan wauju k'aba nʌm. Magba hak'iin maach hoowia hagjö habaawai jũrr chi parpemta maach gaaimua pekau wauju. 14 Mua mʌchdëupai pãrag mʌch jaauk'im: Mʌ chadcha hich maach Pör Jesús dënk'a chiraawai mua wajap'a k'ap'ʌ chirʌm, sĩi parhoobam nemek mod k'ö nʌm wa dö dö nʌm k'ãijã bʌ̃ʌrjã k'aigba k'aba sim. Pari hãbmua k'ãijã k'ĩirjuawai mag nem parhooba k'öbaawai Hẽwandam na hich hãrju sim k'ai, magan chadcha hichigpain k'aigba sim. 15 Magua, Cristo gaaimua pʌch k'odk'a sim daar pua nem parhoobam k'oowai hirig hʌ̈u k'aba sim k'ai, hoob tag hi dak'ĩir magʌm nem k'öm. Magba hak'iin pua hirigjã k'öpim k'õsimjöta sim. Pari pua hi dʌ̈i mag sim haig, pua chadcha hi daupii k'abata wai sim. Pʌchdëu nem parhooba k'ö sim gaaimua hoob bigaaum k'ʌʌnta pekau hee burrpiwi hok'oopim. Ham kõitpa hĩchab Cristo meetarr haawai hamjã maadëu daupii haju haai nʌm, hok'oopimap'a. 16 Pãach chi Hẽwandam hiek pãachdëu hʌ̈k'atarr gaai hubʌ nʌm k'ʌʌnau nem wau nʌm bʌ̃ʌrjã k'aigba k'aba sim k'ap'ʌ hawiajã hoob hubʌ k'aba nʌm k'ʌʌn daar parhooba nem waumiet. Magba hak'iin pãach gaaimua ham pekau waubaawai hõrau pãach jaauju. 17 Wajapcharan Hẽwandamag dich Pörk'api nʌm chan, sĩi nem k'ĩirpierr t'ach k'ö nʌm k'aba, ni nem k'ĩirpierr dö nʌmjã k'abam. Hẽwandamag hʌdʌraa dich Pörk'api nʌmʌn, hirua nem k'õsimjö waunaa dich k'apeen dʌ̈ijã k'õinaa nʌm dʌ̈i hich Hẽwandam Hak'aar gaaimua honee wënʌrrʌmʌu. 18 Mag Cristo hipierraa chadcha dich k'apeen k'a k'õsi nʌmʌn chadau Hẽwandam daúgjã hʌ̈uunaa hõraujã hĩchab hʌ̈uu hoo nʌm.
19 Wajapcharan mag dichdëu nem wau nʌm gaaimua dich k'apeen dich dënjö hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnjã t'umaa k'õinaa wënʌrrapijuuta hẽk'aju keena, mag nʌmua warag Hẽwandam hiek gaaita t'ierr paauk'amaag. 20 Pari magba sĩi warm k'ʌʌnau k'öju haai k'aba nʌm haajem k'öm k'õchgaupai chan har hagt'a wajappai hubʌ k'aba k'it'ëem k'ʌʌn Hẽwandamau peerdʌ haauwai wajaug paatarrta pekau waupibarmua sĩi hãrbapʌ̈imjö hapimiet. Nem k'oojem nemen t'um wajap'a sĩsidʌm. Hãba k'aigba simʌn, dichdëu nem k'öbarm gaaimua jũrr chik'am pekau hee burrpi nʌmta chadcha k'aigba höbër sim. 21 Wajapcharan mag maach gaaimuata maachjö Cristo hiek hʌ̈k'a k'ërʌmdam pekau hee burrpi sim k'ai, magan warag bʌ̃ʌrjã nemek k'öba, nagjã döba, ni parhooba nem waujujã k'aba nʌm. 22 Pãar chi hubʌ nʌm k'ʌʌnau parhooba pãachdëu nem k'ö nʌm Hẽwandam dak'ĩir k'aigba k'aba sim k'ap'ʌ naawiajã hoob sĩi pãachjö hubʌ k'aba k'it'ëem k'ʌʌn dak'ĩirjã hidawaa hamiet. Magju k'ãai sĩi pãach k'ĩirjug heepaita mag k'ap'ʌ nʌmjã wai nʌisit. Hẽwandamauta pãrau nem wajap'a wau nʌmjã k'ap'ʌ sĩebahab. Har hichdëu nem wauju haai sim hawi waubarmjã naspawi deeu dau merag jãgbarjim ha k'ĩirjuba nʌm k'ʌʌnta chadcha honee nʌm k'ʌʌnau. 23 Pari hajappai k'augba har hichdëu k'ĩirjuawai k'öju k'aba sim ha simta k'ömʌn, hichdëupaita hich k'aibag wau sim, hichdëu k'ĩirjuawai mag k'öju k'aba simta k'ö sĩewai. Maadëu nem wau nʌm Hẽwandam dau na hʌ̈u k'aba sim k'ãijã hanaa waauwain pekauta wau nʌm.