13
Jãga haju haai nʌ t'et'emnaan dʌ̈i
Mʌig heegar leinaan t'ʌnʌmʌn t'um hich Hẽwandamauta mag k'apitarr k'ʌʌnau; hirua hʌdʌraa mag chi t'et'emnaan k'apiba harr k'ʌʌn chan chuk'um. Magtarr haawai maach t'umaam k'ʌʌnauta mʌg jẽb gaai leik'anaa chi t'et'emk'a t'ʌnʌm k'ʌʌn hipierraa haju haai nʌm, hich Hẽwandamauta hamag magpi sĩewai. Magua k'ap'ʌ habat: Har leinaanau jaau nʌm hichaaur haajem k'ʌʌnan, hich Hẽwandamau mag leik'apitarr k'ʌʌn hichaaurta nem wau nʌm. Magua, chi mag nʌm k'ʌʌnan hichiita jerrba leinaan jua hãwatab k'aba hãwatju. Mʌg durr gobernaajem k'ʌʌn chan nem wajap'a waaujem k'ʌʌnag hamach högk'amk'ĩir k'aba, nem k'aigba waaujem k'ʌʌnag hamach högk'amk'ĩirta nʌm. Magua, pʌ ham dʌ̈i k'õinaa chitam k'õsi chirʌm k'ai, k'ajap'a chitá. Mag hamʌn pua nem waauwaijã hamachdëujã hĩchab pʌ higar nʌmjö pʌ chig habam, hamagjã hĩchab sĩi pãar dʌ̈i hʌ̈u hamk'ĩirta Hẽwandamau mag gobernaapi sĩewai. Pari Hẽwandamau mag ham jua t'eeg hapitarr sĩi par naamk'ĩirpai k'aba harr haawai pʌʌta ham na nem k'aigba waumʌn, chadcha pua ham jua högk'aju haai sim. Hichiita hamau hamachdëu mas deeju hayaam k'ʌʌn gaai deeb k'aba deeju, magamk'ĩirta Hẽwandamau ham p'ë wai sĩewai. Magam huguata maachin hichiita chi t'et'emnaan hipierraa haju haai nʌm, mag nʌmjã sĩi dich k'aibag wauju k'ĩirjuwiapai k'aba mamʌ. Wajapcharan Hẽwandamau magpi sim k'ap'ʌ naawaita mag ham hipierraa haju haai nʌm. Pãadë k'ĩirjubat: ¿K'an jãgwia pãrau gobiernoog impuesto p'aagjẽ? ¿Hagjö hich Hẽwandamau mag p'agju haai nʌm k'ap'ʌ hapi sĩewai k'abá? Hichdëuta chi t'et'emnaanag pãar dʌ̈i wajap'a hamk'ĩir p'idag deejeewai hichiita hamau mag impuesto jëeuwaijã p'agju haai nʌm, Hẽwandam hichaaur hamaaugau.
Magua, chi impuesto jëeubarmʌg impuesto p'agbat; wa sĩi ham respetaaju haai k'ãijã nʌm k'ʌʌn respetaabat hagjö. Hamta chi t'et'emnaan haawai Hẽwandamau hamag nem deepi jaau sim t'um deebat.
Jãga haju haai nʌ dich k'apeen dʌ̈i
Hoob pãach k'apeen hiwiir hãbam k'ʌʌnagjã dëbpaar paraa hamiet. Magarrau jũrr hagdaujö dich k'apeen k'a k'õsi haju k'ĩirjugan chadau paraa habat. Chi magta hich k'apeen k'a k'õsi simuan chadau chadchata Moiseeu ley p'ã pʌarr gaai jaau sim t'umaa hʌʌrk'a sim. Chi Moiseeu p'ã pʌarr gaai jaauwai, dich hõor k'abam dʌ̈ijã k'apes hapiba, hõorjã t'õopiba, nemjã jĩgk'apiba, sĩi chik'am nemjã dich dën hapim k'õsi haju haai k'aba nʌm ha jaau sim. Mamʌ mag tag hagjö k'apan jaau sĩeb mamʌ, mag t'ʌnʌmʌn sĩi cha mʌchdëu jaau chirʌmjö, mag “Pʌch k'apeenjã daupii habá, hich jãg wir haig pʌchdëupai pʌch chig hapimap'a haajemjö” ha sim gaaimuata t'um höbër sim. 10 Har chadcha dich k'apeen magta k'a k'õsi simua chan bʌ̃ʌrjã ham dʌ̈i k'aigba hajujã k'ĩirjuba haajem. Magua, mag dich k'apeen k'a k'õsi nʌmuata tagam ley hich Hẽwandamau deetarrjã t'umaa hʌʌrk'a höbër sim.
11 Pari mag Hẽwandamau jaau simjö wënʌrraju haai nʌmʌn, ya Cristoou maach p'ë hawaan bëeju gayaa pam k'ap'ʌ naawaita mag wënʌrraju haai nʌm. Maadëu k'ap'ʌ nʌm, mag hi bëeju hedan warr maachdëu mʌg maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'aawaim jaram k'ãaijã ya gayaata sim. Magua tag jãg sĩi k'ãi nʌmjöta wënʌrraju k'aba nʌm. 12 Mʌig heegar wënʌrrʌm haiguin hedau k'ëu t'ʌnʌʌ hawia hãspa hurum dën deeu haardʌ hurumjöta sim. Pari mag chi hãspa hurumjö sim ha chirʌmʌn, ya Cristo bëeju gayaa sim higwiata mag chirʌm. Magua, hoob tag sĩi k'ĩchag hee nem wau nʌmjö nem k'aigbam waumiet. Mag k'ãai chadcha Cristoou mag pãach p'ë hawaan bëeimʌʌ sim k'ap hi hipierraata habat, 13 chadcha hararag hee wënʌrrʌm k'ʌʌnjö nem wajap'ata wawaag: nag pig k'aba, p'iesta hee dö nʌm k'ʌʌnjã k'a jõiba, parhoobam k'ʌʌn dʌ̈ijã k'apes haba, dich k'apeen dʌ̈ijã k'ĩir hauba, ni chik'am nemjã dich dën hapim k'õsi k'aba. 14 Magju k'ãai warag Jesucristo nʌrraajerrjöta haju hẽk'abat. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab hoob tag warr Cristo k'augba haajeewai nem waaujerr wauju k'ĩirjumiet.