16
Ofrenda dee nʌm
Pãrau k'ap'ʌ nʌm, jãga mua Galaciapienagjã jaaupʌ̈ijĩ. Magtarr haawai jãg Cristo gaaimua maach k'odnaank'a t'ʌnʌm k'ʌʌn hat'ee pãach heejã hagjö p'atk'on p'iebat. Domighed paawai hagdaujö pãachdëu ganmampierr p'iepetat; maagwai ya wai naawai, mʌ barbaimaawaita heeupemjö mag p'atk'on jʌrjʌr habaju. Ya pãach haar mʌ barbaimaawai pãrau hõor jʌr hauju; mak'ʌʌnta mʌchdëucha pʌ̈iju, maach k'odnaan Jerusalenpien hat'ee mag pãachdëu p'atk'on jʌr p'ietarr deen mamk'ĩir. Hamach dʌ̈ipai hĩchab hẽsap p'ãnaa deepʌ̈iju. Hag gaai pãrau jaaupʌ̈iju, mʌg chi p'atk'on harr nʌm k'ʌʌnan maachdëucha jʌr hauwiata pʌ̈i nʌm k'ʌʌnau ha k'ap hamk'ĩir. Mʌchdëu hoowai mʌchjã ham dʌ̈i maju haai chirʌm k'ai, magan mʌchdëuta ham p'ë harrju mag p'atk'on deen.
Pablo Corintoog maju k'ĩirjutarr
Pãar hoon mamua Macedoniapien hee mʌ dichju. Hök'ar mag p'ʌʌrdʌmamuata Corinto barju, pãar haar. Tale pãar haig mʌ k'ãaidam k'apanaa k'ãijã chiraimaju, pari hagt'a wajappai k'augba chirʌm. Hichaau pamʌn, jãig pãar haig chirʌmua hidëu mʌch gaai noseg jaar dichpiju. Maimua ya döchʌumie burrbaadeewaita mʌch majuug mamk'ĩir, mag tale pãrau mʌrʌg jap hee mʌchdëu nemdam higju t'umaa p'ëdeepʌ̈iju. Mamʌ mʌʌgwaiwe chan mabam. Sĩi pãar haig dichmap'a chiraawai maach Pör Jesuu k'õs hamʌn mʌch hödiiwan pãar haig dʌ̈rrʌ̈ʌ chiraimaju k'ĩirju chirʌm. Pari ya mʌg p'iesta Pentecostés burrju gayaa pamaawai hich mʌig Efeso p'öbör hee chirʌmua warag p'iesta dichpiju. Maach Pör Cristo hiek jaau chitʌm gaaimua hõor k'apank'am k'ʌʌnau mʌ k'õchk'aba t'ʌnaab mamʌ, mua magʌmjã higba warag jaauju, mag maach Pör hat'ee p'idk'a nʌmua hi hiek jaauju hayaa hoo wai chiraawai. Magua pöd p'iesta nawe chan mʌ mabam. Mua k'ap'ʌ chirʌm, mag mua jaaubarm chi hũr nʌm k'ʌʌnaujã sĩi par jʌ̃gʌupai hũrbaju.
10 Pãach haar Timoteo barimaawai hi dʌ̈i wajap'a habat, hichjã hĩchab pãach hee haairaa chiramk'ĩir. Magaag hĩchab hijã mʌjö maach Pör Cristo hiek jaau nʌm p'idagta jaau k'itaajem. 11 Hiwiram hãbmuajã hoob pãrau hi k'a hisëe hamiet. Magju k'ãai hirua nem higjudam t'umaa hirig deebapʌ̈it, honee hurumua mʌ hoon bëemk'ĩir. Bʌ̃ʌrjã barchëba haawai tagam k'ʌʌn hermanonaan dʌ̈i hí nʌ chirʌm.
12 Maach hermano Apoloogjã par mua pepet chirʌʌ hajim, warm k'ʌʌn dʌ̈i pãar hoon mamk'ĩir. Pari magʌmjã maba, t'ʌba sĩsijim. Pari hök'ar hichdëu hoowai maju hayaa habarm hed jam pãar haar hi barju.
Pabloou Corintopienag salud deepʌ̈inaa ham wawitarr
13 Hãbmiecha paawai pãrag, “Pãach hoomap'a haajem k'ʌʌn dʌ̈ijã k'ĩir k'ap'ʌnaa pãachdëu Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm gaaita hubʌ t'ierrk'a nʌisit” ha chirʌm. Hag hiek gaaita hemk'ooink'anaa nem jua t'eeg habat. 14 Pãach heepai nem waauwaijã, t'umaa dich k'apeen k'a k'õsinaa ham hʌ̈u hapiegta nem waubat.
15 Cristo gaaimua k'odamnaan, Corintopien. Pãrau k'ap'ʌ nʌm, maach hermano Estefanata jam pãar haar Acaya durr nacha hich chaain dʌ̈imua hich hʌʌipa mʌg maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'ajim. Mag hʌ̈k'awia hamach k'ĩrauta hagjö har hewag hʌ̈k'amam k'ʌʌn juagjã hoo nʌisijim. 16 Muan pãrag, “Jãgʌm wounaanau wa hijö Hẽwandam hiek gaai p'idk'a nʌm k'ʌʌnau k'ãijã pãachig mag habaawai hag hipierraa habat” ha chirʌm. 17 Mʌ honee chirʌm, pãar bëeba nʌm hee Estefanaauta Fortunato dʌ̈imua Acaicopa hʌ̈u mʌ hoon bëetarr haawai. Pãachcha pöd bëebahab mamʌ, ham pierrumua hʌ̈u pãachchata pierrumjö habarm. 18 Hʌ̈u chadcha hamau mʌ t'ãar honee hapiwia pãarjã hich hagjö honee hapiju, deeu pãar haar bardʌtk'aimaawai. Jãgʌm wounaanan chad pãrau chadcha pãach garmuajã bʌ̃ʌrjã chig habata wai naaju haai nʌm.
19 Mau Asia provincia hee iglesia nʌnʌidʌm heem k'ʌʌnaujã pãrag salud deepʌ̈i nʌm. Aquiloou Priscila dʌ̈imua salud deepʌ̈i nʌm, maimua ham deg hermanonaan culto waaujem k'ʌʌnaujã hagjö salud haajem pãrag, pãarjã maach Pör Jesucristo dënk'a naawai. 20 Tagam hermanonaanaujã hagjö t'umaam k'ʌʌnag salud haajem. Pãach hãba biirdʌawai pãach k'apeen dʌ̈i hagdaujö k'a k'õsinaa saludaabat.
21 Mʌch Pabloouchata pãrag mʌg saluddam mʌch juadamaucha p'ãnaa deepʌ̈i chirʌm.
22 Hãbmua k'ãijã maach Pör Jesucristo k'õchk'aba sim k'ai, magan hichdëu k'ap chirá Cristoou jãga haju hi dʌ̈i hich bëem hed.
Maach Pör Jesús, ¡deeu pidú!
23 Pãar kõit maach Pör Jesucristoog jëeu chirʌm, hichdëuta pãar dʌ̈i hogdʌba hich mag pãar hʌ̈u wai nʌrramk'ĩir.
24 Pãar t'umaam k'ʌʌn mua k'õsi chitʌm, maach t'um hãba Jesucristo dënk'a t'ʌnaawai.
Mʌgdampai hajim pãrag jaaum hig chirarr. Hayoo keena,
Pablo