2 CORINTIOS
Biek numiim hẽsap Pabloou Corintopienag p'ã deepʌ̈itarr
Chi p'ãtarr. Pabloou Corintopien chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag mʌg hẽsap biek numiim p'ãnaa deepäaiwai Macedonia sĩejim haajem.
Maadëu k'ap'ʌ nʌm, nacharam hẽsap hichdëu deepʌ̈itarr gaai hirua hamag hit'ũu hiek'aba t'etta hiek'apʌ̈ijim. Maimua hich hiek hasekasjierrá wa hasekasba k'ãijã nʌ ha k'ap haagta, hag k'ur nʌʌ hawi, Titoog ham hoon mapijim hanʌm, mag hoot'urwi jũrr hichig jaauchëmk'ĩir.
Mag chadcha Tito ham haar hudt'urwi jaaucheewai, hãaur k'ʌʌnan hʌ̈u hichdëu jaaupʌ̈itarrjö hi hipierr hawi nem hajaug nʌm ha jaauchëjim haajem, hamach k'ĩirjug k'aigbamjã hisegpʌ̈iwi (2:1-11). Mamʌ hagjö naajim haajem hãaur k'ʌʌn hi hiekjã hasekasba warag hi hichaaurta hiek'anaa hi hëugar hí chan mag hichdëu jaaujemjö hich Jesucristoou jʌr hautarrjã k'abamta jãg nʌrrʌm hanarr k'ʌʌn (cap. 10). Titoou mag jaaubaicheewaita Pabloou mʌg carta biek numiim p'ãjim haajem.
K'an jawaagta p'ãjĩ. Mag Titoou Corintopien higwi hich jʌ̃gaagaa jaaubaicheewaita (7:6-7) jöoi honeeubaadëwi mʌg hẽsap p'ãjim haajem:
(1) hichdëu hũurwai hʌ̈u hichdëu jaaupʌ̈itarr hipierraa hãaur k'ʌʌnau hamach k'aibag hisegwi Cristoou k'õsi simjöta nʌm hanʌm gaaimua hich honee sim jaaupʌ̈inaa (cap. 7), mag nʌm dʌ̈i hĩchab hamau hamach hee woun k'aigba nʌrrarr ya castigaatarr haawai ya hĩs jũrr hi perdonaaju haai nʌm ha jaaupäaig (2:5-11);
(2) maach peerdʌajem hiek hajap'a hamag jaaunaa hag gaaimua hichjã p'it'urg hau sim jaaupäaig (3:1–6:10);
(3) Jerusalén p'öbör hee chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn dau hap'ʌʌ k'it'ëe harr k'ʌʌn hat'ee deepäaig p'atk'ondam p'ienaa k'ĩir k'aug wai naamk'ĩir jaaupäaig (caps. 8-9);
(4) mag hich hëugar hiek'anaa hich respetaaba narr k'ʌʌnag hiin chadcha hich Jesucristoouchata hich hi jaaumk'ĩir hi jʌr haujim ha jaaupäaig (10:1–12:13);
(5) deeu t'ãrjupam biek'au ham haar maju jaaupäaig, mag hamach haar mam hũrwi warag hamach pekau t'um hisegamk'ĩir (12:14–13:10).
1
Pablo salud
Mʌʌn Pabloou, Hẽwandamau Jesucristo hiek jaaumk'ĩir hich Cristooucha jʌr hautarr. Muata Timoteo dʌ̈imua mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm, Grecia durr Corinto p'öbör hee Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag maimua deeum p'öbördam nʌnʌidʌm heem magwe t'umaa chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnagjã hagjö. Maach Haai Hẽwandamagjã jëeunaa maach Pör Jesucristoogjã jëeu chirʌm, pãach hʌ̈u wai nʌm dʌ̈i hĩchab k'õinaa wai wënʌrramk'ĩir.
K'ant'ee Cristo gaaimua Pablo dau haug waaujeejĩ
Keena, maach Hẽwandamta hʌ̈ucha k'itʌm. Hichpaita maach Pör Jesucristo Hayau; hichta maach Haai haawai hichdëuta hõor dau haug k'aug paraanaa hĩchab maach k'ĩir jãsenk'aajem. Hichdëuta maach gaai masi wa hök'ĩirjuu k'ãijã nʌm haigjã chadcha maach k'ĩir jãsenk'aajem, jũrr maach garmuajã hagjö dich k'apeen gaai masi wa hök'ĩirjuu k'ãijã hoowai hich Hẽwandamau maach dʌ̈i hatarrjö hich hagjö ham k'ĩir jãsenk'amk'ĩir. Cristo gaaimuata maach hʌ̃rcha dau hap'ʌʌ wënʌrraawain hichdëujã hich hagjö hĩchab maach hʌ̃rcha k'ĩir jãsenk'aajem. Mʌg Cristo hiek jaau nʌm gaaimua dau haug wau chitʌmʌn, Hẽwandamau mʌch peerdʌ hautarrjö pãachjã k'ĩir jãsenk'awia pãach peerdʌ haumk'ĩrau. Mʌg hirua mʌ k'ĩir jãsenk'a simʌn, jãan hich hagjö pãachjã mʌjö dau hap'ʌʌ hap'öbaadeewai jũrr mʌch garmuata pãar k'ĩir jãsenk'aa k'ap'ʌ hamk'ĩrau. Mag hamʌn magan pãrau mʌ dënjö hãwatimʌ hãwatju. Mua k'ap'ʌ chirʌm, pãarjã Cristo gaaimua mʌjö dau hap'ʌʌ naawai jãg hichdëu mʌ k'ĩir jãsenk'atarrjö pãarjã hagjö hirua k'ĩir jãsenk'aju.
Cristo gaaimua k'odamnaan, tale pãrau k'ap'ʌ nʌm, Asia durr mawia mʌ wajap'a dau haug wautarr. Muan tag mʌchdëu hãwatbajupii haajeejim; magʌm gaaimua muan ya tag mʌch pãar k'ĩir chitabajupii chirajim. Muan ya mʌch t'õopäaigpampiita chirajim; pari jũrran mag wajap dau haug wautarr gaaimua ya mʌrʌg jaaubarmjöta hajim, mʌchpai wir haig higju k'ãyau hʌ̃rcha Hẽwandam hõor mee sĩsid harrjã p'iriu haaujem gaaita k'ĩirjuju. 10 Mag, hʌ̈u mʌ t'õopiba Hẽwandamau mʌ peerdʌ haujim. Mua k'ap'ʌ chirʌm hĩchab, hichdëu mʌ t'ʌa wai sim haawai mʌg hatagjã hirua hich jãg mʌ k'aigpër wai nʌrraju, 11 pãrau mʌ kõit hich jãg pʌaba jëeu durrumʌn. K'apank'am k'ʌʌnau mʌ kõit Hẽwandamag jëeu nʌmʌn, magan hich hagjö hʌ̈u hirua mʌ wajap'a wai chiraajem paarjã k'apank'am k'ʌʌnauta hirig hʌ̈u hajim hajurau.
Jãgwia Pablo Corintoog mabajĩ
12 Mʌch wajap'a chitanaa hiek'aawaijã chadcharam hiekta pãar hee Hẽwandam dak'ĩirjã mʌch hiek'a chitaajem k'ap, mʌ honee chirʌm hi dau na. Mʌ mag chitʌm chan sĩi mʌg jẽb gayam k'ʌʌn k'ĩirjug k'augau k'aba, sĩi hich Hẽwandamau mʌrʌg magpi sĩewaita t'umaam k'ʌʌn daarjã hʌ̈u wajap'a chitaajem. 13 Pãrau wajap'a k'ĩirjumʌn mʌchdëupai mʌch higwia pãachig hẽsap gaai mag jaaupäaiwaijã pãrau k'ap'ʌ haju, chadcha pãachdëu mʌ hoojemjöpaita mʌchdëujã mʌch jaau chitʌm. Jãg mʌchdëu p'ã deepʌ̈i chirʌmʌn, sĩi mʌ gaaimua pãach honee haju haai nʌm wajap'a pãachig k'ap hamk'ĩrau. 14 Hĩsin sĩi pãrau bʌchk'unpaita k'ap'ʌ nʌm muata nacha pãachig Hẽwandam hiek jaauchëtarr, pari wajapcha k'ap'ʌ haju bʌchk'un waaur nʌm. Maach Pör Jesús pierrum hedta pãar honee haju mʌ gaaimua, maagwai mʌchjã hagjö honee haju pãar gaaimua.
15 Mag mʌch gaaimua pãach honee haju k'ap'ʌ chiraawai nacha pãar haigta chiraimaju k'ĩirju chirajim, biek numí pãar hoot'uraag. 16 Mʌch k'ĩirjugan Macedoniaag mamuajã nacha pãar haigta jẽerimawi deeu hewag bëewaijã hũwaai pãar haigta chiraichëju k'ĩirju chirajim. Mag, mʌ Judeaag maagpaawaijã hʌ̈u pãrau mʌ juag hoomjö mua nemdam higju t'umaa mʌrʌg deepʌ̈ik'am. 17 Pari magtarrta, jãgwia mʌ mabajĩ. ¿Pãrau hoowai mua wajap'a k'ĩirjubanaata pãrag maju ha p'ã deepʌ̈ijĩ? ¿Wa mʌchta sĩi parhoobam k'ʌʌnjö hihãsisisdö chitaawaita nem mag haju hatarrjã nʌʌpai hawia deeu hũwaai mag k'abam haajẽwa? Magjã k'abam. 18 Hẽwandamaujã k'ap'ʌ sim, hi dau jam mua pãrag nem mag hawia deeu hũwaai mʌchdëupai hich hag hiek higwia mag k'abam haajẽ. Mua mag nem jaauba chitʌm. 19 Silvano dʌ̈i Timoteo maimua mʌchdëujã hagjö maach t'um Jesucristo Hẽwandam Hiewaa hiekta jaau wënʌrraajem. Hich Cristooujã nem mag hawia deeu hich hag hiek higwiapai mag k'abam haba sĩerraawai maraujã pöd magju k'aba nʌm. Cristoou hichdëu mag habarmʌn hich magta nem wau sĩerrʌm. 20 Hi gaaimuata Hẽwandamau maach dʌ̈i nem magju hatarrjã chadcha hich hiek'atarrjö haajem. Maguata maach Hẽwandaman chadcha hich hiek'atarrjã sëuk'aba sĩerrʌm haajem maadëu, Cristo gaaimua hi t'ö hiek'amamua. 21 Hich hag Hẽwandamauta pãragjã Cristo hiek hʌ̈k'apiwi mʌrʌgjã hʌ̈k'apiwia maach hich dʌ̈i hubʌ p'ë wai sim; maimua hichdëupaita maar mʌg chi Cristo hiek jaau nʌm k'ʌʌnjã jʌr haujim. 22 Mag hichdëu maachig hich hiek hʌ̈k'api hat'am haigta maach gaai hich dauchach p'ã sĩubarmjö hajim, magbarm haigmua hichdëu k'õsimjö nem wau nʌm hoowia hõrag chadcha hich dënk'a nʌm k'ap hamk'ĩir. Mag nʌm dʌ̈i hĩchab hich Hak'aarjã deejim, mag gaaimua hʌ̃gt'ar paimaawai hichdëu mʌg hatag maachig nem deeju hanʌmjã chadcha deeb k'aba deeju k'ap hamk'ĩir.
23 Mʌ sëuk'a chirʌm k'ai magan Hẽwandamau mʌ dʌ̈i hichdëu hampierr haju haai sim; pari hagt'a mʌʌgwaiwe Corintoog pãar hoon maba chirʌmʌn, sĩi pãachig hik'ʌaba hiek'abaimaawai warag pãach hök'ĩirjuu hapimaaugauta maba chirʌm. 24 Mʌ jam barwia mʌchdëu nem jaaubarmta pãrag hajués waupimap'a chirʌm. Ya pãar pãachdëu Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm gaai hubʌ naawai pãrau k'ap'ʌ nʌm, jãga haju haai nʌ mʌ barju nawe, maagwai magʌm hat'ee chan ya pãrau wajap mʌ higba nʌm. Magarrau mua mʌchdëujã k'õsi chirʌmʌn pãar honee hapijuuta hẽk'aajem. Mua chan pãar hök'ĩirjuu hapimap'a chirʌm.